SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA FUŽINE
3B2 HTML

27.

Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 28/01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Fužine

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Fužine, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku - Katalog informacija Općine Fužina koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti za vrijeme uredovnog trajanja vremena za prijem stranaka u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji, izradom preslika dokumenta koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kn po stranici.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Općine Fužine broj: 2402006-1811700006 , poziv na broj: 22 7803-MBG (za fizičke osobe) i 21 7803-MB (za pravne osobe) svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/11

Ur. broj: 2112-03-05-8

Fužine, 15. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Marinko Kauzlarić, ing., v.r.

PRILOG

KATALOG INFORMACIJA
Općine Fužine

1. OPĆI AKTI:

1.1. Općinskog vijeća Općine Fužine od 1993. i nadalje

1.2. Poglavarstva Općine Fužine od 1993. do 2001. godine

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Općinskog vijeća Općine Fužine od osnivanja i nadalje

2.2. Poglavarstva Općine Fužine od 1993 do 2001. godine

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Općinskog vijeća i nadalje (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE

5. POPIS OSOBA kojima su dodijeljena Javna priznanja od 1993. nadalje

6. SKLOPLJENI SPORAZUMI O SURADNJI od 1993. nadalje

7. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA

8. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave

Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima i »Narodnim novinama«

9. OČEVIDNIK GROBNIH MJESTA za groblja Fužine i Lič

Napomena: većina od navedenih akata objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije http- www.sn.pgz.hr

Dokumentacija navedena pod točkama 3, 4, 5, 6 i 8 nalazi se u pismohrani Općine, a dokumentacija pod brojem 9. nalazi se u KTD Fužine.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr