SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD ČRNIKA D.O.O. PUNAT

1.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20) uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Punat, direktor KD Črnika d.o.o., Obala 72, Punat, OIB: 01052285357 kao isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti javne tržnice na malo dana 29. prosinca 2021. godine donosi sljedeće

OPĆE UVJETE

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO- RIBARNICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo - ribarnice u Puntu određuju se uvjeti, isporuke komunalne usluge, međusobni odnosi između isporučitelja usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge.

Svi sudionici u prometu robe dužni su pridržavati se odredbi ovih Općih uvjeta.

Članak 2.

Općim uvjetima isporuke se uređuje promet robe na sljedećoj javnoj tržnici na malo:

 • ribarnica, na adresi Obala 45A, Punat (u daljnjem tekstu: ribarnica)

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

Komunalna usluga javnih tržnica na malo podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Isporučitelj komunalne usluge je komunalno društvo „Črnika“ d.o.o. , Obala 72, Punat (u daljnjem tekstu: Črnika d.o.o.).

Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja sukladno ovim Općim uvjetima i pozitivnim propisima koristi prostor ribarnice u cilju prodaje svojih proizvoda i to:

 • pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti trgovine na malo,
 • nositelj i/ili član seljačkog domaćinstva odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sukladno propisima,
 • pravna ili fizička osoba koja prodaje ribu ili druge morske organizme, a koja posjeduje povlasticu za gospodarski ribolov na moru, povlasticu za gospodarski ribolov na slatkim vodama, povlasticu za uzgoj riba ili drugih morskih organizama i povlasticu za akvakulturu sukladno propisima,
 • zakupnik koji obavlja direktnu prodaju za registriranog trgovca ili proizvođača.

II. UVJETI PRUŽANJA I KORIŠTENJA USLUGE

Članak 4.

Na ribarnici se mogu prodavati morska i slatkovodna riba, rakovi, školjke i drugi organizmi promet kojih je zakonom i drugim propisima dopušten.

Članak 5.

Isporučitelj osigurava minimalne tehničke, sanitarno-higijenske i druge uvjete za korištenje tržnog prostora – ribarnice.

Isporučitelj na ribarnici osigurava navedene uvjete svim sudionicima u prometu roba na malo i usluga pod jednakim uvjetima.

Članak 6.

Prodajna mjesta na ribarnici čine:

 • kameni stolovi u zatvorenom prostoru

Članak 7.

Promet robe na ribarnici odvija se u skladu sa zakonom, drugim propisima, odlukama nadležnih tijela, Općim uvjetima isporuke i dobrim poslovnim običajima.

Roba na ribarnici izložena prodaji može se prodavati samo na malo potrošačima za njihove vlastite potrebe.

Preprodaja roba na ribarnici zabranjena je.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE

Članak 8.

Črnika d.o.o. sklapa s korisnikom usluge pisani ugovor o zakupu prodajnog mjesta temeljem provedenog postupka javnog natječaja čime korisnik usluge pristaje na primjenu ovih Općih uvjeta.

Natječajem se propisuje:

1. naznaka prodajnog mjesta

2. početna cijena mjesečne zakupnine

3. rok za podnošenje ponuda

4. visinu jamčevine, broj računa na koji se uplaćuje i rok do kojeg mora biti plaćena;

5. odredbu tko može sudjelovati u javnom prikupljanju ponuda;

6. odredbu o dokumentaciji koju moraju podnijeti ponuditelji te odredbu da se nepotpune ponude i one podnesene izvan utvrđenog roka neće razmatrati;

7. odredbu do kojeg se trenutka može valjano predati ponuda za sudjelovanje u natječaju;

8. adresu i način dostave ponuda;

9. obavijest gdje je objavljen natječaj;

10. mjesto, datum i sat otvaranja ponuda;

11. odredbu tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem;

13. odredbu da u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja;

14. odredbu da prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine;

15. odredbu o tome da se u slučaju ponuda iste visine, provodi usmeno nadmetanje

16. rok trajanja zakupa

17. druge bitne okolnosti i uvjeti zakupa.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme.

Pisani ugovor o zakupu prodajnog mjesta osobito sadrži:

 • naznaku ugovornih strana
 • naznaku prodajnog mjesta
 • predmet prodaje
 • rok trajanja ugovora
 • visinu zakupnine, rok i uvjete plaćanja
 • uvjete raskida
 • druge bitne okolnosti zakupa

Članak 9.

Korisnik zakupljenog prodajnog mjesta ne može taj prostor ustupiti drugoj osobi na stalnu, privremenu ili zajedničku upotrebu, niti vršiti bilo kakve preinake ili adaptacije bez pisane suglasnosti Črnika d.o.o.

Članak 10.

Korisnik je dužan obavljati prodaju robe minimalno dva puta tjedno u periodu od 16. rujna do 30. svibnja, a svakodnevno u periodu od 01. lipnja do 15. rujna.

Članak 11.

Črnika d.o.o. posebnom odlukom određuje radno vrijeme ribarnice, u skladu sa člankom 10. ovih Općih uvjeta.

Članak 12.

Pored zakupnine korisnik prodajnog mjesta snosi i proporcionalni dio zajedničkih troškova vezanih za obavljanje prometa robe na tržnici (struja, voda, odvoz otpada).

Članak 13.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, a temeljem ispostavljenog računa.

U slučaju neurednog plaćanja dvije mjesečne zakupnine, naknada i troškova Črnika d.o.o. može otkazati daljnje korištenje prodajnog prostora.

Članak 14.

Korisnici usluge dužni su vagati, odnosno mjeriti robu mjernim jedinicama i mjerama koje su propisane za mjerenje odgovarajuće robe.

Vage i mjerne jedinice moraju biti baždarene i postavljene tako da kupac može nesmetano kontrolirati mjerenje odnosno vaganje robe.

Članak 15.

Korisnik usluge obavezan je prije početka prodaje robu sortirati po grupama i izložiti za prodaju te na svakoj vrsti izložene robe istaknuti čitko ispisanu cijenu i druge podatke o robi sukladno važećim pozitivnim propisima.

Higijenski neispravna i zdravlju škodljiva roba ne smije se prodavati i pohranjivati u prostoru ribarnice.

Članak 16.

Roba se mora prodavati s pulta.

Nije dozvoljeno montiranje nikakvih naprava kojima se proširuje ili povećava kapacitet prodajnog mjesta.

Članak 17.

Korisnici usluge dužni su održavati red i čistoću na prodajnim mjestima koje koriste.

Tijekom prodaje dužni su sve otpatke odlagati u posude ili vrećice za smeće, te odnositi na za to određena mjesta radi odvoza dok su ostatke robe iz članka 4. dužni zbrinuti sukladno posebnom zakonu.

Za vrijeme rada prodavači moraju biti uredni, čisto odjeveni i moraju ispunjavati uvjete propisane sanitarnim i higijenskim propisima.

Članak 18.

Za održavanje reda, čistoće, protupožarne zaštite, zaštite na radu i ispravnosti tehničkih uređaja, opreme i sredstava za rad koje samostalno koriste, odgovorni su korisnici usluga.

Članak 19.

Črnika d.o.o. je dužno postupati u skladu sa ovim Općim uvjetima i drugim aktima, a osobito:

 • korisnika usluge upozoravati na uočene nepravilnosti i nedostatke u njihovom radu, poslovanju i ponašanju;
 • s inspekcijskim službama i drugim tijelima surađivati u sprječavanju prodaje prehrambenih proizvoda kojima promet nije dozvoljen, jer nemaju utvrđeno podrijetlo i zdravstvenu ispravnost, higijenski nisu ispravne i u promet nisu stavljeni prema propisanim uvjetima, nisu deklarirani, prekupljeni su i sl., te ih s prodajnog prostora uklanjati na posebno određeno mjesto.
 • vršiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Članak 20.

Korisnici usluge dužni su se pridržavati odredbi ovih Općih uvjeta, a osobito:

 • dopremiti robu, ako se radi o većim količinama, do početka radnog vremena ribarnice,
 • odnosno u točno propisano vrijeme;
 • na poslovno-prodajnom mjestu vidljivo na ploči ispisati natpis tvrtke
 • na svakoj robi izloženoj prodaji jasno i vidljivo istaknuti cijenu i oznaku mjere i količine;
 • robu izloženu prodaji složiti uredno i pregledno
 • prodanu robu kupcu uredno zamotati;
 • tijekom rada uljudno se ophoditi s potrošačima, drugim sudionicima u prodaji i djelatnicima Črnika d.o.o.
 • robu prodavati samo na zakupljenom prodajnom mjestu;
 • održavati prodajno mjesto čistim
 • prigodom napuštanja prodajnog mjesta ili nakon isteka radnog vremena na tržnici, ukloniti neprodane proizvode.

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 21.

Cijene usluge – zakupa te ostalih naknada utvrđene su cjenikom kojeg donosi Črnika d.o.o. uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

Cjenik iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Črnika d.o.o. (www.kd-crnika.hr).

Članak 22.

Visina zakupnine utvrđena cjenikom iz prethodnog članka ovih Općih uvjeta smatra se početnom cijenom u postupku natječaja iz članka 8. ovih Općih uvjeta.

Članak 23.

Sukladno cjeniku iz članka 21. ovih Općih uvjeta, Črnika d.o.o. za ugovorenu uslugu korisniku usluge obračunava cijenu usluge te ispostavlja račun koji sadrži rok dospijeća, način plaćanja te ostale zakonom propisane elemente.

Prigovori na pruženu uslugu vezanu uz komunalnu uslugu javne tržnice na malo te na ispostavljeni račun podnose se u roku od 15 dana od dana obavljanja usluge odnosno izdavanja računa i to na zapisnik u poslovnim prostorijama sjedišta Črnika d.o.o. ili putem pošte na adresu sjedišta Obala 72, Punat ili putem e-maila info@kd-crnika.hr, a sve sukladno važećim zakonskim propisima.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovi Opći uvjeti objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te na mrežnoj stranici Općine Punat (www.punat.hr ) i Črnika d.o.o. (www.kd-crnika.hr).

Članak 25.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:363-06/21-06/02

URBROJ:2142-02-05-10/01-21-01

Direktor

Ivica Kvasić mag. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=60055&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr