SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
GRAD OPATIJA

11.

Temeljem članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09., 150/11, 144/12., 19/13, 137/15.- ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 28. stavka 5. Društvenog ugovora Zračne luke Rijeka d.o.o., Grad Opatija zastupan po gradonačelniku Fernandu Kiriginu, donosi dana 7. ožujka 2022. godine sljedeću

ODLUKU

O PRIJEDLOGU ČLANA NADZORNOG ODBORA

ZRAČNE LUKE RIJEKA D.O.O.

I. Predlaže se Skupštini društva da u Nadzorni odbor društva ZRAČNE LUKE RIJEKA d.o.o. izabere DAMIRA JURIČIĆA, OIB: 19953810029 iz Opatije, Nova cesta 130.

II. Ova Odluka bit će objavljena u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 343-03/22-01/2

URBROJ: 2170-12-03/01-22-2

Opatija, 7. ožujka 2022.

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=10006&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr