SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

8.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), načelnica Općine Omišalj dana 3. ožujka 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju predstavnika Općine Omišalj u Skupštini trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o.

Članak 1.

Za predstavnika Općine Omišalj u Skupštini trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, OIB: 71183086599, imenuje se mr.sc. Mirela Ahmetović, Općinska načelnica Općine Omišalj.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 025-01/22-01/1

URBROJ: 2170-30-22-01-1

Omišalj, 3. ožujka 2022.

Načelnica

mr.sc. Mirela Ahmetović, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=51513&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr