SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA LOPAR

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 05/21) Općinsko vijeće Općine Lopar na 8. sjednici održanoj 09. ožujka 2022. godine, donijelo je

ETIČKI KODEKS

nositelja političkih dužnosti u Općini Lopar

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika predstavničkog tijela Općine Lopar, nositelja izvršne vlasti Općine Lopar kao i članova radnih tijela Općine Lopar, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti), u obavljanju njihovih dužnosti. Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim običajima. Eventualna odstupanja drugih od Etičkog kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

Ovim Etičkim kodeksom građane Općine Lopar i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti. Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba.

Članak 2.

Ovim Etičkim kodeksom nastojat će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno publiciraju pravila dobrog ponašanja (pozitivnim primjerom svakog od njih) te da se rješavaju (što jer moguće prije), potencijalni etički problemi odnosno njihovo sankcioniranje.

Članak 3.

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili dužnosnikom Općine Lopar;
 • građani su stanovnici Općine Lopar;
 • kodeks je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Lopar;
 • sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;
 • uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin - pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Članak 4.

Pridržavanje ovog Etičkog kodeksa ima za osnovnu svrhu pridonošenje ugledu Općine Lopar kao jedinice lokalne samouprave, pridržavanje temeljnih načela demokratskog sustava da je pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima.

Nadalje, svrha ovog Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju političkih predstavnika kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja političke dužnosti na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti pridržavaju se naročito sljedećih temeljnih načela:

 • zakonitosti i zaštite javnog interesa;
 • odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;
 • poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja;
 • čestitosti i poštenja te samosvjesne izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;
 • zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak osoba u srodstvu, (članova uže obitelji), zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;
 • konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;
 • javnosti rada i dostupnosti građanima;
 • poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti;
 • zabrane svjesnog iznošenja neistina;
 • iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;
 • aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
 • prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;
 • isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta u općinskoj upravi te na drugim položajima izvan političke sfere;
 • odnosa prema službenicima i namještenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući prava i dužnosti službenika utvrđena Etičkim kodeksom službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se smatra neprihvatljivim (primjerice, nalaganje protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i sl.);
 • redovitog puta komuniciranja sa službenicima JUO-a, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;
 • osobne odgovornosti za svoje postupke.

  Članak 6.

  Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima općinske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju imaju.

  Članak 7.

  Nositelji političkih dužnosti obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj imovini Općine Lopar, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati poboljšati ugled Općine Lopar u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama, javnošću i ostalim subjektima.

  Članak 8.

  Nositelji političkih dužnosti dužni su i obvezni kvalitetno i odgovorno, s pažnjom dobrog domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Općine Lopar povjereni ili u kojima su angažirani.

  Nositelji političkih dužnosti obvezuju se prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu Općinskog vijeća i ostalih radnih tijela čiji su članovi. U slučaju spriječenosti pravovremeno će o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, odnosno Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

  Nositelji političkih dužnosti obvezuju se da neće napuštati sjednice Općinskog vijeća i ostalih radnih tijela tijekom njihovog trajanja, bez valjanog obrazloženja, a o čemu će pravovremeno obavijestiti predsjedavajućeg.

  Članak 9.

  Nositelji političkih dužnosti u Općini Lopar, obvezni su osigurati službenicima JUO-a primjerene radne uvjete, pružiti im odgovarajuće informacije i osigurati im kvalitetno upoznavanje s novim propisima, tj. omogućiti im pohađanje seminara te dostupnost potrebne literature.

  Članak 10.

  Nositelji političkih dužnosti će se u svakom slučaju pridržavati odredaba zakona koji uređuju nespojivost dužnosti te će, u slučaju prihvaćanja nespojive dužnosti, bez odgode obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća kao i sva druga nadležna tijela.

  U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, nositelj političkih dužnosti obvezuje se, bez odgode, prijaviti takav slučaj i poduzeti sve potrebne radnje kako bi sukob interesa ili nespojivost dužnosti prestao.

  Uz zakonsku obavezu, nositelji političkih dužnosti imaju i moralnu obavezu da se suzdrže od raspravljanja i odlučivanja u onim stvarima u kojima imaju osobni interes te da o tome obavijeste tijelo koje o tome odlučuje.

  III. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

  Članak 11.

  Poštovanje Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo Općine Lopar. Etičko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana, koje imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću. Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz redova vijećnika Općinskog vijeća, jedan iz vladajuće stranke, a jedan iz oporbenih redova. Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

  Članak 12.

  Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe, bilo na zahtjev građana bilo na zahtjev nositelja političkih dužnosti bilo na vlastitu inicijativu.

  O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu Etičko povjerenstvo obavješćuje nositelja na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od 15 dana od dostave pritužbe. Nositelji političkih dužnosti dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

  Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 60 (šezdeset) dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Općinskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva kao i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Općine Lopar.

  Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

  Članak 13.

  Etičko povjerenstvo mora nastojati brzo rješavati nastali problem kako bi se spriječilo daljnje kršenje zakona, nastanak neke vrste opasnosti za građana ili službenike JUO ili samu Općinu Lopar.

  IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 14.

  Svim nositeljima političkih dužnosti u Općini Lopar uručit će se Etički kodeks, a isti su dužni potpisati izjavu u pisanoj formi kojom će se obvezati na poštovanje odredbi Etičkog kodeksa.

  Članak 15.

  Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 011-02/22-01/02

  URBROJ: 2170-24-01-22-02

  Lopar, 09. ožujka 2022.

  Predsjednik Općinskog vijeća

  Damir Paparić, prof.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr