SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 6. Ponedjeljak, 28. veljače 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

7.

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/2021) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 4. sjednici održanoj dana 28. veljače 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području općine Omišalj

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Omišalj putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga).

(2) Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

(3) Ovom Odlukom propisuju se:

1. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja;

2. kategorije korisnika javne usluge;

3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada;

4. najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima;

5. područja pružanja javne usluge;

6. popis reciklažnih dvorišta na području Općine i način njihovog korištenja;

7. način pružanja javne usluge: odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge; odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge; odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika; odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge; način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima;

8. odredbe o korištenju javnih površina za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta;

9. obveze davatelja javne usluge;

10. obveze korisnika javne usluge;

11. odredbe o informiranju korisnika javne usluge o načinu djelovanja sustava gospodarenja otpadom

12. odredbe o prikupljanju i pohrani podataka te prihvatljivim dokazima izvršenja javne usluge za pojedinačnog korisnika javne usluge;

13. odredbe o načinu sklapanja i provedbe ugovora o javnoj usluzi (u daljnjem tekstu: Ugovor);

14. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarne nepogode, katastrofe i slično;

15. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanja po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada i prigovora na račun za javnu uslugu;

16. iznos cijene minimalne javne usluge, s obrazloženjem načina na koji je određen;

17. odredbe o utvrđivanju kriterija za umanjenje cijene javne usluge;

18. odredbe o kriterijima za određivanje korisnika javne usluge u čije ime Općina Omišalj preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge;

19. odredbe o ugovornoj kazni;

20. opći uvjeti ugovora s korisnicima (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Odluka) definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju Zakona. Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci su rodno neutralni.

Članak 3.

Na području općine Omišalj javnu uslugu pruža trgovačko društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., Krk, Vršanska 14, OIB 04155352667 (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

Članak 4.

(1) Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kad je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge, ili stvarni korisnik nekretnine.

(2) Skupina korisnika javne usluge može, na vlastiti zahtjev i sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju javne usluge.

KRITERIJI OBRAČUNA KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I OBRAČUNSKA RAZDOBLJA

Članak 5.

(1) Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

(2) Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od mjesec dana, počinje prvoga dana u mjesecu, a završava zadnjega dana u istome mjesecu. Račun se izdaje korisniku javne usluge posljednjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec.

KATEGORIJE KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 6.

(1) Korisnici javne usluge razvrstavaju se u kategorije korisnika:

1. kućanstvo;

2. nije kućanstvo.

(2) Korisnik kućanstvo je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (npr. vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor).

(3) Povremeni korisnik je korisnik usluge čija je adresa prebivališta različita od adrese nekretnine.

(4) Korisnik koji nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti.

(5) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 7.

(1) Standardna veličina i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada mora se odrediti tako da je spremnik primjeren potrebi pojedinog korisnika usluge, pri čemu se primjerenost ne može odrediti na temelju površine ili obujma nekretnine.

(2) Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada i ostalih vrsta otpada na obračunskom mjestu korisnika, na području općine Omišalj, jesu:

1. PVC spremnik volumena 30 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – zelene boje za skupljanje miješanog komunalong otpada

2. PVC spremnik volumena 23 l, 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – smeđe boje za skupljanje biootpada

3. PVC spremnik volumena 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – plave boje za otpadni papir

4. PVC spremnik volumena 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l – žute boje za plastiku i metal

5. PVC spremnik volumena 120 l, 140 l – sive boje za staklo

6. Poluukopani spremnici zapremine 1.200, 3.000, 5.000 L davatelj usluge koristi na javnim površinama za prikupljanje komunalnog otpada za područja gdje nije moguće uspostaviti individualni sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata, ili je zbog velikog broja povremenih korisnika koji se ne mogu prilagoditi sustavu od vrata do vrata, određena lokacija na javnoj površini

7. Metalni spremnici od 5.000 i 7.000 L koriste se isključivo za zbrinjavanje zelenila i glomaznog otpada i dostavljaju se na poziv, te naplaćuju prema Cjeniku ostalih usluga davatelja javne usluge

8. U okviru javne usluge standardni spremnici za skupljanje miješanog komunalnog otpada za korisnike u kategoriji kućanstvo su 30, 120, 240, 360 i 1.100 litara

9. U okviru javne usluge standardni spremnici za skupljanje miješanog komunalnog otpada za korisnike u kategoriji nekućanstvo su 30,120,240 i 360 litara

10. U okviru javne korisnik, radi različitih količina otpada tijekom godine, može imati i kombinaciju više spremnika, ali njihovi zbrojeni volumen ne može biti veći od 360 litara. Ukoliko je korisniku potreban veći volumen spremnika, davatelj usluge ponudit će korisniku veće volumene van javne usluge putem ugovornog odnosa

11. Davatelj usluge osigurat će na zahtjev korisnika bez naknade vrećice za pelene s logotipom tvrtke roze boje za zbrinjavanje pelena (kućanstva s malom djecom i staračka domaćinstva) dok ta potreba kod korisnika postoji

Članak 8.

(1) Spremnici za sakupljanje otpada moraju biti nepropusni za tekućine, s poklopcem koji mora u potpunosti i vodonepropusno zatvarati otvor za punjenje/pražnjenje spremnika, sprječavati rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa. Spremnici za pojedine vrste komunalnog otpada kod korisnika javne usluge moraju sadržavati natpis s nazivom davatelja javne usluge, te naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen. Spremnici za određene vrste otpada označavaju se odgovarajućom bojom, bilo da je čitav spremnik obojan u odgovarajuću boju, bilo da je u odgovarajuću boju obojan samo poklopac spremnika, bilo da se na spremniku nalazi naljepnica odgovarajuće boje.

(2) Spremnik za komunalni otpad mora imati jedinstvenu oznaku koju je moguće nedvosmisleno povezati s vlasnikom spremnika. Spremnik za miješani komunalni otpad uz prethodno navedenu jedinstvenu oznaku mora biti opremljen i elektroničkim čipom.

NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak 9.

(1) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju komunalnog otpada i to:

• miješanog komunalnog otpada najmanje jednom u dva tjedna; od 01.06.-30.09. najmanje jednom tjedno,

• biootpada najmanje dva puta tjedno;

• ambalažnog otpada (plastična i metalna ambalaža) jednom u dva tjedna; od 01.06.-30.09. najmanje jednom tjedno,

• otpadnog papira i kartona najmanje jednom u dva tjedna;

• ambalažnog stakla najmanje jednom u mjesecu.

(2) Plan s danima primopredaje komunalnog otpada prema vrstama otpada sastavni je dio obavijesti o odvozu komunalnog otpada iz članka 16. ove Odluke, a donosi se najkasnije u prosincu tekuće godine za iduću godinu.

(3) Ukoliko je korisniku koji nije kućanstvo potrebna učestalija dinamika odvoza komunalnog otpada, davatelj javne usluge ponudit će isto korisniku van javne usluge putem ugovornog odnosa.

PODRUČJA PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 10.

Davatelj javne usluge iz članka 3. ove Odluke dužan je javnu uslugu pružati na čitavom administrativnom području općine Omišalj.

POPIS RECIKLAŽNIH DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE I NAČIN NJIHOVOG KORIŠTENJA

Članak 11.

(1) Reciklažna dvorišta za područje općine Omišalj:

• Reciklažno dvorište Omišalj (POSAM),

• Centralno otočno Reciklažno dvorište Treskavac – na DC 102, 8 km od naselja Krk u smjeru naselja Baška.

(2) U svim reciklažnim dvorištima dozvoljeno je odlaganje, bez naknade za korisnike javne usluge kategorije kućanstvo s područja općine Omišalj, onih količina i vrsta komunalnog otpada koje odgovaraju količinama i vrstama komunalnog otpada nastalima u kućanstvu fizičkih osoba. Korisnicima javne usluge na području općine koji spadaju u kategoriju kućanstvo ali predaju otpad u količini većoj od količine koja odgovara količini otpada nastaloj u kućanstvu fizičkih osoba, usluga korištenja reciklažnog dvorišta naplatit će se sukladno cjeniku pravne osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(3) U reciklažnim dvorištima nije dozvoljeno odlaganje proizvodnog otpada.

(4) Prilikom korištenja usluga reciklažnog dvorišta, korisnik javne usluge dužan je identificirati se osob­nom ispravom i/ili originalnim računom davatelja javne usluge, kako bi se omogućilo evidentiranje korištenja reciklažnog dvorišta te predanih količina i vrsta otpada. Ako se korisnik ne identificira na opisani način, neće se smatrati korisnikom javne usluge, a korištenje reciklažnog dvorišta naplatit će mu se sukladno cjeniku osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(6) Cijene korištenja reciklažnog dvorišta, koje cjenikom određuje upravitelj reciklažnog dvorišta, moraju odgovarati troškovima zbrinjavanja pojedinih vrsta i količina otpada koje korisnik predaje u reciklažno dvorište.

NAČIN PRUŽANJA I KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 12.

(1) Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada pruža se i koristi u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardima:

1. svakom korisniku usluge je osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu ili na primopredajnom mjestu, korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta, spremnika postavljenog na javnoj površini te odvoz krupnog (glomaznog otpada),

2. odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

(2) Spremnik kod korisnika usluge na obračunskom ili primopredajnom mjestu i spremnik postavljen na javnoj površini, smatraju se primarnim spremnikom propisanim posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

Članak 13.

U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada zaprimaju se bez naknade za korisnika u kategoriji kućanstvo slijedeće usluge povezane s javnom uslugom:

1. sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta mjesta korisnika usluge i to: otpadnog papira, plastike, metala, stakla i biootpada,

2. sakupljanje otpadnog papira, metala, plastike, stakla i tekstila putem spremnika postavljenih na javnoj površini,

3. sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada:

• u reciklažnom dvorištu

• jednom godišnje na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge

OBVEZE DAVATELJA JAVNE USLUGE

Članak 14.

Davatelj usluge dužan je:

1. skupljati i odvoziti komunalni komunalni otpad na području općine Omišalj,

2. osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

3. označiti spremnik oznakom,

4. dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge,

6. voditi evidenciju o preuzetoj količini otpada,

7. odgovarati za sigurnost, redovitost, i kvalitetu usluge,

8. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

9. izraditi cjenik javne usluge, objaviti ga na mrežnoj stranici i za njega prije primjene odnosno izmjene ishoditi suglasnost nadležnog tijela,

10. uslugu obavljati redovito, u skladu s rasporedom i primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti.

Davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.

OBVEZE KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 15.

Korisnik usluge je dužan:

1. koristiti javnu uslugu i predati komunalni otpad davatelju usluge na obračunskom ili primopredajnom mjestu korisnika usluge,

2. dostaviti davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge iz članka 17. ove Odluke,

3. Preuzeti od davatelja usluge standardizirane spremnike za otpad, ako se u toj ulici otpad prikuplja od vrata do vrata,

4. na dan odvoza otpada (najkasnije do 7,00 sati ili prethodnu večer nakon 22,00 sata) postaviti spremnik uz rub javne površine da ne ometa promet,

5. postupati s otpadom na obračunskom ili primopredajnom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

6. predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,

7. sav komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava sakupljanja komunalnog otpada iz ove Odluke,

8. predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

9. predavati krupni (glomazni) otpad u reciklažno dvorište, mobilno reciklažno dvorište i jednom godišnje (sukladno rasporedu davatelja usluge) na lokaciji obračunskog ili primopredajnog mjesta korisnika usluge,

10. plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge, u skladu s važećim cjenikom.

INFORMIRANJE KORISNIKA JAVNE USLUGE O NAČINU DJELOVANJA SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Članak 16.

(1) Općina i davatelj javne usluge na svojim mrežnim stranicama objavljuju i ažurno održavaju popis koji sadrži najmanje sljedeće informacije:

• lokacije izgrađenih reciklažnih dvorišta, s uputama o vrstama otpada koje se u njima preuzimaju i načinu preuzimanja;

• raspored odvoza pojedinih vrsta komunalnog otpada sa obračunskog mjesta korisnika javne usluge i upute za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada;

• upute za odvoz glomaznog komunalnog otpada po pozivu.

(2) Općina je dužna o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnju provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito najmanje jednu javnu tribinu te informativne publikacije o gospodarenju otpadom. Općina je dužna u sklopu svoje mrežne stranice uspostaviti i ažurno održavati mrežne stranice sa svim bitnim informacijama o gospodarenju otpadom na svojem području.

(3) Informacije iz stavka 1. ovoga članka davatelj javne usluge dužan je najmanje jednom godišnje, najkasnije do 31. 12. tekuće godine za sljedeću godinu, dostaviti korisnicima usluge i u tiskanom obliku kao obavijest o odvozu komunalnog otpada.

PRIKUPLJANJE I POHRANA PODATAKA TE PRIHVATLJIVI DOKAZ IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINAČNOG KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 17.

(1) Korisnik javne usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik javne usluge i davatelj javne usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima Ugovora.

(2) Izjava se daje na obrascu koji korisniku javne usluge dostavlja davatelj javne usluge, a koji sadrži sljedeće podatke:

1. adresu / lokaciju obračunskog mjesta,

2. podatke o korisniku javne usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB te adresu prebivališta / sjedišta),

3. kategoriju korisnika javne usluge,

4. udio u korištenju spremnika za miješani komunalni otpad,

5. vrstu, zapreminu i broj spremnika koje će koristiti, sukladno članku 7. ove Odluke, ili očitovanje o sklapanju posebnog ugovora o korištenju javne usluge za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo,

6. broj planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

7. očitovanje o trajnom nekorištenju nekretnine,

8. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima pod kojima se Ugovor smatra sklopljenim,

9. izjavu korisnika javne usluge kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,

10. izjavu korisnika javne usluge kojom daje suglasnost za elektroničku komunikaciju s davateljem javne usluge i elektroničku adresu i/ili broj mobilnog telefona putem kojeg se korisniku mogu dostavljati obavijesti i računi za uslugu,

11. izjavu davatelja javne usluge o tajnosti osobnih podataka,

12. uvjete raskida Ugovora,

13. izvadak iz Cjenika javne usluge,

14. druge podatke potrebne za sklapanje Ugovora.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca, od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge.

(4) Korisnik javne usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(5) Davatelj javne usluge dužan je po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(6) Davatelj javne usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik javne usluge (stupac: očitovanje korisnika javne usluge) kad je taj podatak u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećim slučajevima:

1. kad se korisnik javne usluge ne očituje u Izjavi o podacima iz stavka 2. ovoga članka odnosno ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka,

2. kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima javne usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan,

3. kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,

4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik javne usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.

(8) U slučaju spora između davatelja javne usluge i korisnika javne usluge u vezi zajedničkog korištenja spremnika za miješani komunalni otpad o predmetu spora rješenjem će odlučiti nadležno tijelo Općine.

(9) Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku javne usluge.

(10) Korisnik javne usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka, u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena podataka sadržanih u Izjavi.

(11) Osobni podatci korisnika javne usluge dostavljeni davatelju javne usluge putem Izjave tajni su i smiju se koristiti isključivo u svrhu provedbe ugovornih obveza iz Ugovora o korištenju javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je ove podatke čuvati u elektroničkoj bazi podataka s ograničenim pristupom, a obrasce Izjave dužan je pohraniti u arhivu uz odgovarajuću razinu zaštite tajnosti osobnih podataka.

Članak 18.

(1) Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge predstavlja evidencija davatelja javne usluge o izvršenoj javnoj usluzi (automatska elektronička evidencija pražnjenja spremnika tijekom obračunskog razdoblja) za pojedinog korisnika javne usluge, pri čemu davatelj javne usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik javne usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.

(2) Davatelj javne usluge dužan je, na zahtjev korisnika javne usluge, omogućiti korisniku javne usluge uvid u njegove podatke u evidenciji, u elektroničkom obliku, putem e-pošte ili mrežnog servisa.

(3) Evidencija sadrži podatke najmanje o:

1. kategoriji korisnika javne usluge;

2. korisniku javne usluge – ime i prezime ili naziv pravne osobe odnosno fizičke osobe – obrtnika, OIB i adresa sjedišta; adresa obračunskog mjesta; popis predviđenih primopredaja miješanog komunalnog otpada po obračunskim razdobljima; popis izjavljenih prigovora korisnika javne usluge;

3. korištenju javne usluge za obračunsko mjesto: podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi); datum zaprimanja / zadnje izmjene Izjave i kopija Izjave u elektroničkom obliku; vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama; udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika; datum i broj primopredaja miješanog komunalnog otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju;

4. korištenju reciklažnog dvorišta ; datum predaje, vrsta i količina otpada predanog u reciklažnom dvorištu;

5. korištenju usluge preuzimanja glomaznog komunalnog otpada po pozivu – datum preuzimanja glomaznog komunalnog otpada, vrsta i količina.

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Članak 19.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili

2. prilikom prvog evidentiranog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada, u slučaju kad korisnik javne usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2) Bitne sastojke Ugovora čine Opći uvjeti Ugovora, ova Odluka, Izjava i Cjenik javne usluge.

(3) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge uvid u akte iz stavka 2. ovoga članka prije sklapanja Ugovora te prije svake izmjene i/ili dopune Ugovora te kasnije, na zahtjev korisnika javne usluge.

(4) Općina i davatelj javne usluge dužni su, putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti i/ili na drugi za korisnika javne usluge prihvatljiv način, osigurati da korisnik javne usluge, prije sklapanja Ugovora i/ili izmjene odnosno dopune Ugovora, bude upoznat s propisanim odredbama koje uređuju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

(5) Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti u strojno čitljivom obliku i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon te drugi podzakonski akti, digitalna preslika Odluke, digitalna preslika Cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

PROVEDBA UGOVORA I KORIŠTENJE JAVNE USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI

Članak 20.

(1) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti – elementarne nepogode, rata ili druge više sile koja bi spriječila davatelja javne usluge u izvršenju javne usluge u okvirima opisanim ovom Odlukom u trajanju duljem od obračunskog razdoblja, ugovorne obveze se ne primjenjuju za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

(2) U slučaju trajanja posebnih okolnosti kraćem od obračunskog razdoblja, ugovorne obveze ostaju na snazi, a davatelj javne usluge dužan je, čim okolnosti dozvole, izvršiti javnu uslugu u cijelosti, uključujući i odvoz onih količina otpada koje je propustio odvesti za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Odredbe Ugovora koje se odnose na ugovornu kaznu u takvom slučaju se ne primjenjuju, dok se ne normalizira stanje u sustavu.

PODNOŠENJE PRIGOVORA U VEZI NEUGODE UZROKOVANE SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I PODNOŠENJA PRIGOVORA – REKLAMACIJE KORISNIKA JAVNE USLUGE

Članak 21.

(1) Prigovor u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se komunalnom redaru, a komunalni redar rješenjem će obvezati uzročnika neugode na otklanjanje posljedica. U slučaju da je do neugode došlo zbog povrede odredbi ove Odluke, Zakona ili drugog propisa, komunalni redar može pokrenuti prekršajni postupak.

(2) Prigovor u vezi korištenja i naplate javne usluge korisnik javne usluge može predati davatelju javne usluge pisanim putem, osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik ili elektroničkom poštom na objavljenu službenu adresu elektroničke pošte davatelja javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge odgovoriti na prigovor u roku od najviše 15 dana od datuma podnošenja iste, pisanim putem odnosno elektroničkom poštom, ovisno o zahtjevu korisnika javne usluge. Ukoliko korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom, može na iste opisane načine podnijeti prigovor – reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.

(3) Rok za prigovor na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od dana primitka računa.

CIJENA JAVNE USLUGE

Članak 22.

(1) Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), a određuje se prema izrazu:

CJU = MJU + C

(2) Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu članka 71. Zakona.

(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, načela ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge sukladno Zakonu, ovoj Odluci i drugim propisima.

(4) Za korisnike kućanstva se utvrđuje 12 obračunskih razdoblja u jednoj kalendarskoj godini odnosno obračunsko razdoblje na razini jednog mjeseca. Iznimno, a do uspostave digitalne evidencije, za povremene korisnike se utvrđuje 6 obračunskih razdoblja za varijabilni dio cijene tj. od 01. travnja do 30. rujna. Davatelj usluge ispostavlja račun u tekućem mjesecu za prethodni s dospjećem 20 dana.

(5) Za korisnike nekućanstva utvrđuje se 12 obračunskih razdoblja u jednoj kalendarskoj godini odnosno obračunsko razdoblje na razini jednog mjeseca. Iznimno, a do uspostave digitalne evidencije, za povremene korisnike se utvrđuje 6 obračunskih razdoblja za varijabilni dio cijene tj. od 01. travnja do 30. rujna. Davatelj usluge ispostavlja račun u tekućem mjesecu za prethodni s dospjećem 15 dana.

Članak 23

(1) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

69,00 HRK mjesečno, bez PDV-a.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

520,00 HRK mjesečno, bez PDV-a.

(3) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 5. ove Odluke, odnosno podatcima iz evidencije o predanom otpadu.

(4) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U

gdje je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama;

JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, izražena u kunama sukladno Cjeniku;

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju spremnika;

U – udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika.

(5) Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika iznosi 1. Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora iznositi 1.

Članak 24.

KRITERIJI ZA UMANJENJE CIJENE JAVNE USLUGE

(1) Utvrđuju se kriteriji za umanjenje cijene javne usluge koji potiču Korisnika javne usluge da odvojeno predaje biootpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad i opasni komunalni otpad od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

(2) Uvjet za ostvarenje prava na umanjenje cijene javne usluge je odvajanje reciklabilnog, biootpada, glomaznog, proizvodnog otpada te opasnog komunalnog otpada od miješanog komunalnog otpada. Korisnik javne usluge za kojeg je Davatelj javne usluge ustanovio da se ne pridržava opće obveze odvajanja otpada propisane zakonom, odnosno da u kalendarskoj godini više od tri puta nije poštivao obvezu odvojene predaje biootpada, reciklabilnog, glomaznog i opasnog komunalnog otpada od miješanog komunalnog otpada, gubi pravo na umanjenje cijene javne usluge.

(3) Kriteriji za umanjenje cijene javne usluge utvrđuju se sukladno odmjerenoj sposobnosti Korisnika da proizvede miješani komunalni otpad i opterećenju sustava sakupljanja komunalnog otpada.

(4) Kriteriji za umanjenje cijene javne usluge kod Korisnika javne usluge iz kategorije koja nije kućanstvo utvrđuju se kako slijedi:

a) za obrtničko uslužne radnje (kao što su servisi, suveniri, frizerski i kozmetički saloni, kemijske čistionice, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredske prostore (državne i lokalne uprave, banke, osiguranja, sudovi, odvjetnički uredi, agencije, prometni uredi, pošte i udruge) objekte za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekte kulture (muzeji, galerije, crkve i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije koji imaju do ukupno 10 zaposlenih osoba na obračunskom mjestu odobrava se popust u iznosu od 260,00 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju, te ona iznosi 260,00 kn mjesečno.

b) za obrtničko uslužne radnje (kao što su servisi, suveniri, saloni, kemijske čistione, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredske prostore (državne i lokalne uprave, banke, osiguranja, sudovi, odvjetnički uredi, agencije, prometni uredi, pošte i udruge), objekte za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekte kulture (muzeji, galerije, crkve i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije koji imaju do ukupno 5 zaposlenih osoba na obračunskom mjestu odobrava se popust u iznosu od 364 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju, te ona iznosi 156,00 kn mjesečno.

c) za obrtničko uslužne radnje (kao što su servisi, suveniri, saloni, kemijske čistione, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredske prostore (državne i lokalne uprave, banke, osiguranja, sudovi, odvjetnički uredi, agencije, prometni uredi, pošte i udruge), objekte za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekte kulture (muzeji, galerije, crkve i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije koji imaju jednu zaposlenu osobu na obračunskom mjestu odobrava se popust u iznosu od 442,00 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju, te ona iznosi 78,00 kn mjesečno.

d) Za Korisnike koji nisu kućanstvo - iznajmljivači koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost odobrava se popust u iznosu od 395,00 kn na cijenu obvezne minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju, te ona iznosi 125,00 kn mjesečno.

UTVRĐIVANJE KORISNIKA JAVNE USLUGE U ČIJE IME OPĆINA PREUZIMA OBVEZU SUFINANCIRANJA CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 25.

(1) Općina Omišalj preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge za korisnike socijalne skrbi koji sukladno važećim propisima o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja. Nadležni odjel Općine dostavlja davatelju javne usluge ažurirani popis korisnika, na temelju kojeg davatelj javne usluge Općini ispostavlja jedinstveni mjesečni račun, sa specifikacijom cijene pojedinačno po korisniku za sve korisnike na popisu.

ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 26.

(1) Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom korisnik usluge dužan je platiti davatelju javne usluge ako ne ispunjava obveze iz čl. 70. st. 4. točke 1 do 4 i 6 do 9 Zakona o gospodarenju otpadom ili ako ih neuredno ispuni

(2) Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika javne usluge, snose svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik, sukladno udjelima u korištenju zajedničkog spremnika.

(3) Davatelj javne usluge ne će naplatiti ugovornu kaznu već će izdati pisanu opomenu ako procijeni da korisnik javne usluge nije postupio u namjeri počinjenja prekršaja, već je prekršaj počinjen zbog neinformiranosti korisnika.

(4) Iznos ugovorne kazne određen je razmjerno troškovima uklanjanja posljedica pogrešnog postupanja, a najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge.

OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA JAVNE USLUGE

Članak 27.

Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke i čine njen sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležni inspektor te komunalni redar, sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu.

Članak 29.

(1) Davatelj javne usluge obvezan je ispuniti uvjete za naplatu odvoza miješanog komunalnog otpada prema predanoj količini otpada na čitavom području Općine, sukladno članku 5. ove Odluke, u roku od najviše 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Davatelj javne usluge obvezan je u roku iz stavka 1. ovoga članka isporučiti svim korisnicima javne usluge spremnike za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

(3) Davatelj usluge dužan je cjenik javne usluge na temelju Zakona o gospodarenju otpadom donijeti u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

Članak 30.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/18 i 29/19).

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/15

URBROJ: 2170-30-22-01-6

Omišalj, 28. veljače 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Prilog 1

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

Uvodne odredbe

Članak 1.

Definicije i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima korištenim u Odluci.

Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi davatelja usluge i korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora odnosno pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge korisniku usluge na području pružanja javne usluge (u daljnjem tekstu: Odluka).

Primjena Općih uvjeta

Članak 2.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike usluga koji zaključe Ugovor s davateljem usluge.

Članak 3.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora.

Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Ugovaranje javne usluge

Članak 4.

Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju sklapanjem Ugovora u skladu s Odlukom o načinu pružanja javnih usluga skupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Ugovor se smatra sklopljenim:

1. kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju usluge Izjavu.

Sklapanjm Ugovora korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

Ugovori s korisnicima usluge zaključuju se na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Cjenikom davatelja javne usluge određuje se jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada.

Članak 6.

Cijenu javne usluge korisnici usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja. Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku od 20 dana (kućanstva) odnosno 15 dana (nekućanstva) od dana nastanka obveze plaćanja. U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.

Korisnik usluge nije ovlašten vršiti prijeboj sa tražbinama prema davatelju usluge u odnosu na bilo koje moguće protu-potraživanje.

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 7.

Davatelj usluge i korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je 8 (osam) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti davatelja usluge o početku korištenja javne usluge.

Davatelj usluge i korisnik usluge sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između davatelja usluge i korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora posebice u slučajevima kada se usluga od strane davatelja usluge izvršava, a korisnik usluge neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

U slučaju promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos koje utječu na međusobne odnose davatelja usluge i korisnika usluge, Korisnik je dužan iste prijaviti davatelju usluge pisanim putem najkasnije u roku od 8 (osam) dana od nastanka promjene na bilo koji dokaziv način (e-mail, poštom, fax).

Promjena podataka se podnosi na odgovarajućem obrascu (nalazi se na mrežnim stranicama Davatelja usluge).

Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa korisnika usluge, isti se dokazuje vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

Svaka promjena koja se prijavljuje važi od datuma prijave te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

Promjena podataka se provodi nakon podmirenja svih dospjelih računa.

Članak 9.

Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te razloga utvrđenog u članku 13. Uredbe (nekretnina koja se trajno ne koristi), korisnik usluge ne može otkazati Ugovor.

Članak 10.

Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini.

Iznimno, spremnici mogu biti smješteni i na javnoj površini ili drugoj površini (stambene zgrade) uz suglasnost JLS.

Na dan odvoza otpada korisnik je dužan spremnike postaviti uz rub javne površine, na način da ne ometa promet.

Korisnik usluge dužan je spremnike redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja spremnika za odlaganje otpada, trošak nabave novih snosit će korisnik usluge.

Članak 11.

U slučaju dokaza da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, trošak nabave novog snosit će davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik.

Davatelj usluge je dužan pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, pazeći da se ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti.

Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada davatelj usluge je dužan iste vratiti na mjesto na kojem su se nalazili.

Završne odredbe

Članak 12.

Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ako su učinjene u pisanom obliku.

U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora i ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

Ako bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta te će se ostale odredbe Ugovora i/ili Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu.

Prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicitno određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon prestanka Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u vezi s Ugovorom pokušati riješiti mirnim putem, a u protivnom se podvrgavaju odluci stvarno i mjesno nadležnog suda.

Članak 13.

Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.

Članak 14.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Ovi Opći uvjeti i prateći obrasci se objavljuju i na mrežnim stranicama davatelja usluge: www.ponikve.hr

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2213&mjesto=51513&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr