SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 6. Ponedjeljak, 28. veljače 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

6.

Na temelju članka 26. stavka 1, članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 4. sjednici održanoj 28. veljače 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima na području
Općine Omišalj

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području općine Omišalj, kao i uvjeti i način obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Omišalj.

Članak 2.

(1) Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

(2) Uslužne komunalne djelatnosti su:

1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

2. usluge ukopa pokojnika

3. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke, utvrđuju se sljedeće komunalne djelatnosti od značaja za Općinu Omišalj:

1. usluge iznajmljivanja bicikala

2. usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije

3. veterinarsko-higijeničarske usluge

4. usluge opskrbe dostavnim vozilom.

Članak 4.

(1) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se i obavljanje poslova zimske službe.

(2) Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

(3) Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina zatvorenog sustava te otvorenih oborinskih kanala, koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

(4) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje i odvoz biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

(5) Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, kao i održavanje opreme, instalacija i uređaja postavljenih na pomorskom dobru (stepeništa za ulaz u more, tuševi, psihološke barijere, wc-i, kabine za presvlačenje, koševi za otpatke, dohranjivanje i ravnanje plaža i slično).

(6) Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

(7) Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Omišalj. Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se i čišćenje plaža u naseljima i izvan naselja, kao i čišćenje dječjih igrališta uz plaže i izvan njih te čišćenje javnih wc-a.

(8) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

(9) Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama podrazumijeva se upravljanje tim površinama i garažama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima. Pod navedenim uslugama ne podrazumijeva se pružanje usluga parkiranja na površinama i garažama koje nisu u vlasništvu Općine Omišalj.

(10) Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

(11) Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

(12) Pod uslugom iznajmljivanja bicikala podrazumijeva se sustav javnog iznajmljivanja bicikala te korištenja istih na području općine Omišalj.

(13) Pod uslugom dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije podrazumijevaju se postupci suzbijanja člankonožaca, odnosno uništavanja štakora glodavaca, koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, te postupci usmjereni na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama.

(14) Pod veterinarsko-higijeničarkim uslugama podrazumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica, higijeničarsku službu, sterilizaciju pasa i mačaka i veterinarsko-zdravstveni nadzor.

(15) Pod uslugom opskrbe dostavnim vozilom podrazumijeva se opskrba posebnim dostavnim vozilom (ukrcaj i iskrcaj robe), u pojedinim pješačkim zonama općine Omišalj.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 5.

Na području općine Omišalj komunalne djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke, mogu obavljati:

1. trgovačka društva koje osniva Općina Omišalj ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačka društva),

2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Komunalne djelatnosti koje obavljaju trgovačka društva koja je osnovala Općina Omišalj

Članak 6.

(1) Komunalne djelatnosti povjeravaju se na temelju ove Odluke sljedećim trgovačkim društvima:

1. Trgovačkom društvu “Pesja d.o.o.“ Omišalj, Pušća 121, OIB: 01188402868 (trgovačko društvo u 100% vlasništvu Općine Omišalj) povjerava se:

- održavanje nerazvrstanih cesta (obavljanje poslova zimske službe)

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (otvoreni oborinski kanali)

- održavanje javnih zelenih površina (osim popločenih i nasipanih površina u parkovima i opreme na dječjim igralištima)

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (održavanje pomorskog dobra: stepeništa za ulaz u more, tuševa, WC-a, kabina za presvlačenje, koševi za otpatke)

- održavanje groblja

- održavanje čistoće javnih površina (izuzev navedenog u članku 9. stavku 1. alineji 5.)

- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

- usluge ukopa pokojnika

- usluge opskrbe dostavnim vozilom.

2. Trgovačkom društvu „Ponikve eko otok Krk d.o.o.“ Krk,Vršanska 14, OIB: 04155352667 (trgovačko društvo u vlasništvu Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska - Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik) povjerava se:

- održavanje javne rasvjete (izuzev podmirivanja troškova električne energije)

- iznajmljivanje bicikala.

3. Trgovačkom društvu „Ponikve voda d.o.o.“ Krk,Vršanska 14, OIB: 64125437677 (trgovačko društvo u vlasništvu Grada Krka, Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska - Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat i Općine Vrbnik) povjerava se:

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (izuzev otvorenih oborinskih kanala).

(2) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1, ovog članka dodjeljuje se na neodređeno vrijeme, odnosno do donošenja odluke kojom će se obavljanje komunalnih djelatnosti urediti na drugačiji način.

(3) Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima Općine Omišalj i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

(4) Trgovačka društva iz članka 1. ovog članka u obvezi su obavljati komunalne djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonskim i podzakonskim aktima kojim je predmetna materija propisana, te u skladu s općim ili pojedinačnim aktima Općine Omišalj.

Članak 7.

(1) Povjeravanjem komunalne djelatnosti održavanja groblja, trgovačkom društvu Pesja d.o.o. povjerava se i vršenje javnih ovlasti u obavljanju djelatnosti usluge održavanja groblja i ukopa pokojnika radi uređenja groblja i grobnih mjesta, dodjele grobnih mjesta, te rješavanja u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba u vezi s navedenim.

(2) O žalbama na upravne akte iz stavka 1. ovog članka odlučuje Upravni odjel Općine Omišalj.

Komunalna djelatnost koja se obavlja temeljem ugovora o koncesiji

Članak 8.

(1) Koncesijom pravna ili fizička osoba može steći pravo obavljanja komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova.

(2) Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže 5 (pet) godina.

(3) Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o koncesiji provodi se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i propisima kojima se uređuju koncesije.

Komunalne djelatnosti koja se povjeravaju temeljem pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti

Članak 9.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti, mogu obavljati na području općine Omišalj sljedeće komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta (izuzev poslova zimske službe)

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje javnih zelenih površina (popločenih i nasipanih površina u parkovima i opreme na dječjim igralištima)

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (izuzev nabrojanih u članku 6. stavku 1. točki 1. alineji 4.)

- održavanje čistoće javnih površina (odnosi se održavanje plaža te na čišćenje plaža izvan naselja i dječjih igrališta uz plaže

- održavanje javne rasvjete (u dijelu koji se odnosi na podmirivanje troškova električne energije)

- usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije

- veterinarsko-higijeničarske usluge.

(2) Obim i intenzitet obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se godišnjim ugovorima, sukladno općim aktima Općine Omišalj i drugim propisima kojima se pobliže uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture.

(3) Postupak odabira osobe iz stavka 1. ovog članka, s kojom se sklapa godišnji ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti i ugovori o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/19 i 3/20).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-01/22-01/15

URBROJ: 2170-30-22-01-5

Omišalj, 28. veljače 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2213&mjesto=51513&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr