SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

32.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2005. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi,
predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju
na području Općine Baška u 2005. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju na području Općine Baška u 2005. godini (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 38/04), članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2005. godinu:

.financiranje rada KD »Šoto« 100.510,00

.sufinanciranje rada Radija OK 36.000,00

.organiziranje tradicionalnih pučkih zabava
(maškare) 45.487,50

.organiziranje kulturno-zabavnih programa
za Dan Općine 33.190,94

.sufinanciranje »kulturnog ljeta 2005.« 50.000,00

.financiranje izdavanja općinskog glasila
»Naša Baška« 120.000,00

.sufinanciranje smotre sopaca i festivala
folklora 8.000,00

.arheološki radovi na crkvi Sv. Nikole 85.000,00

.arheološki radovi - lok. »Corinithia« 10.000,00

.Sv. Lucija - desalinizacija 35.000,00

.»Malin«-radovi sanacije objekta 25.000,00

.radovi na arheološkiom lokalitetu
»Crkva Sv. Marka« 45.000,00

.sufinanciranje rada Zavičajnog muzeja 20.000,00

.sufinanciranje rada »male škole glagoljice« 7.000,00

.sufinanciranje tiskanja knjige
»Bašćanski besidar« 29.708,59

.sufinanciranje tiskanja knjige »Crkveno
slikarstvo na o. Krku« 17.000,00

.organizacija tradicionalne pučke fešte
»Ribarski dan« 51.331,57


UKUPNO: 718.228,60


Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba i interesa stanovništva Općine Baška dječji vrtić u Baški provodi organizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u proračunu Općine Baška za 2005. godinu,

kako slijedi:

.plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića
u Baški, sufinanciranje troškova boravka
djece (uz sudjelovanje roditelja), ostali
materijalni rashodi 530.352,00

.komunikacijska i druga oprema 6.000,00

.predškolska kreativna radionica (naknada
voditelju, troškovi materijala...) 55.000,00

.ostalo (plan evakuacije, održavanje
dj. vrtića i sl.) 7.000,00


UKUPNO: 598.352,00«


Članak 3

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području Općine Baška, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanja potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2005. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje izbornih programa
(uključujući i drugi izborni jezik) 109.200,00

.financiranje rada psihologa 10.000,00

.sufinanciranje školske marende, izleta,
ekskurzije, posjeta kazalištu 50.000,00

.sufinanciranje prijevoza učenika 14.000,00

.stipendije 109.000,00

.nagrađivanje uspješnih učenika 654,50


UKUPNO: 292.854,50


Članak 4.

»Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/14

Ur. broj: 2142-03-05-9

Baška, 20. rujna 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr