SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD RIJEKA
3B2 HTML

107.

Na temelju odredbe članka 24., 30. i 45.a Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04), članka 17. stavka 2. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/01, 04/02, 13/02, 12/03 i 03/05) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/05-04/128 Ur.broj: 531-06-05-2 od 11. kolovoza 2005. godine) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/03) s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Članak 2.

U Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan) iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

»Članak 12a.

Zaštićeno obalno područje mora, na području obuhvata ovoga Plana, obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte.

Obalna crta je crta plimnog vala na obali.

Površina zaštićenog obalnog područja mora prikazana je u svim kartografskim prikazima.

Korištenje, uređenje i zaštitu područja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je provoditi sukladno Uredbi o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).«

Članak 3.

U članku 26. stavku 1. točci B podtočci b) u 3. podstavku riječ »luke« zamjenjuje se rječju »luka«.

Članak 4.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»U lukama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja i uređenje pratećih sadržaja u funkciji luke te smještaj građevina i uređenje površina ugostiteljske, trgovačke, uslužne i športsko-rekreacijske namjene, a uvjete gradnje i prostorni razmještaj građevina potrebno je odrediti prostornim planom užeg područja.«

Članak 5.

U članku 72. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, unutar zaštićenog obalnog područja mora u pojasu kopna na udaljenosti 70 m od obalne crte, nije dozvoljena gradnja građevine za obavljanje proizvodne i poslovne - pretežito trgovačke djelatnosti, a unutar zaštićenog obalnog područja mora, u izdvojenom području ugostiteljsko-turističke namjene, u pojasu kopna na udaljenosti 100 m od obalne crte, nije dozvoljena gradnja smještajne građevine.

Na području zaštićenog obalnog područja mora dozvoljava se rekonstrukcija postojeće građevine unutar građevinskih područja za koja je ovim Planom predviđena izrada prostornog plana užeg područja.«

Članak 6.

U članku 75. iza stavka 12. dodaju se novi stavci 13. i 14. koji glase:

»Izuzetno od odredbe stavka od 1. do 6. ovoga članka, u zaštićenom obalnom području mora nije dozvoljena gradnja poljoprivredno-gospodarske građevine, osim za prijavljeno poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u domaćinstvu udaljenom najmanje 300 m od obalne crte, najmanje dozvoljene površine građevne čestice 3 ha i najveće dozvoljene građevinske bruto površine građevine 200 m2.

Građevinu iz stavka 13. ovoga članka dozvoljeno je graditi isključivo kao prizemnicu.«

Članak 7.

U članku 83. stavku 1. iza riječi »(sekundarno gradsko središte Rujevica)« briše se zarez te se dodaju riječi »i građevinskog područja oznake K2-9 (trgovačko područje Pećine)«.

Članak 8.

U članku 91. stavku 1. podstavku 3. riječi »35%« zamijenjuju se riječima »40%«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Detaljniji uvjeti za gradnju građevina ugostiteljsko-turističke namjene, koje je potrebno poštivati prilikom izrade prostornog plana užeg područja, određeni su Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.«

Stavak 3. briše se.

Članak 9.

U članku 117. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Površina namijenjena kupanju na obalnom rubu određuje se kao uređena ili prirodna plaža, a vrsta i način uređenja morske plaže utvrdit će se prostornim planom užeg područja.«

Članak 10.

U članku 146. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Luke iz stavka 1. ovoga članka jesu:

a) luka nautičkog turizma - marina:

- Baroš, kapaciteta oko 250 vezova.

b) ostale luke nautičkog turizma:

- Škver / Akademija oznake LN-1, kapaciteta do 80 vezova,

- Kantrida oznake LN-2, kapaciteta oko 100 vezova,

- Brajdica oznake LN-3, kapaciteta oko 250 vezova.«

Članak 11.

U članku 147. stavak 2. briše se.

Članak 12.

U članku 156. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene te na područjima ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja u zaštićenom obalnom području mora, odvodnju otpadnih voda potrebno je rješavati zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 13.

U članku 179. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U području zaštićenog obalnog područja mora potrebno je sačuvati prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog i priobalnog krajolika te nove smještajne građevine planirati na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti.«

Članak 14.

U članku 230. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka u zaštićenom obalnom području mora, do donošenja Generalnog urbanističkog plana uređenja grada Rijeke, dozvoljena je gradnja i rekonstrukcija građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini izgrađenog dijela građevinskog područja naselja površine manje od 5000 m2

Članak 15.

U članku 233. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, građevinska područja u zaštićenom obalnom području mora moraju imati II. kategoriju uređenosti zemljišta.«

Članak 16.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 4. Odluke, koji čine njegov sastavni dio, mijenjaju se i dopunjuju kako je utvrđeno Elaboratom »Usklađenje Prostornog plana uređenja grada Rijeke« koji čini sastavni dio Plana i nije predmetom objave.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/94

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=51000&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr