SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
GRAD OPATIJA

6.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21), članka 7. točka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/2021) i točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini („Narodne novine“ broj 147/2021), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 11. veljače 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov
Opatija za 2022. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini za Grad Opatiju iznose ukupno 1.320.401 kuna, a rasporedit će se na sljedeći način:

I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 991.355 kn

1. Materijalni troškovi 853.988 kn

2. Financijski rashodi 17.000 kn

3. Prijevoz učenika 120.367 kn

II. RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 91.900 kn

1. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 91.900 kn

III. KAPITALNA ULAGANJA 237.146 kn

1. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 237.146 kn

IV. UKUPNO 1.320.401 kn

 

 

 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke doznačavat će se na sljedeći način:

1. Materijalni i financijski rashodi, prema nastalom trošku na račun korisnika OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija (u daljnjem tekstu: Škola)

2. Troškovi prijevoza učenika (prema zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi)

a) Odabranom prijevozniku prema ugovoru, na temelju računa za izvršenu uslugu za prijevoz učenika na linijama javnog prijevoza

b) Za prijevoz učenika osobnim automobilom na relaciji Vela Učka - Veprinac (zbog nemogućnosti korištenja javnog prijevoza), prema ostvarenom broju kilometara uz priznati trošak od 10% cijene goriva po kilometru, na račun Škole

3. Za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja - za hitne intervencije te za tekuće i investicijsko održavanja prema Planu škole, prema nastalom trošku na račun Škole

4. Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalna ulaganja) - prema Planu Škole, na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom (odluka o odabiru izvoditelja prema propisima o javnoj nabavi, ugovor o radovima i drugo) te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove, na račun Škole.

Korisniku Školi doznačit će se sredstva na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika, a na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Ravnatelj Škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama PGŽ“.

KLASA: 400-08/21-01/14

UR.BROJ: 2170-12-01-22-5

Opatija, 11.02.2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=10006&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr