SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
GRAD OPATIJA

5.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije ("Službene novine“ Primorsko goranske županije br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13-pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-spravak, 3/20 i 3/21), članka 7. točka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 147/2021) i odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022.godini („Narodne novine“ broj 147/2021), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. veljače 2022. godine donosi sljedeću

O D L U K U

O KRITERIJIMA ZA FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE OPATIJA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022.godini („Narodne novine“ broj 147/2021 od 31.12.2021.godine) u visini od 4.212.501,00 kn, namijenjena za financiranje decentraliziranih rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke za sljedeće namjene :

I RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.789.130

- plaće 2.967.060

- doprinosi na plaće 750.450

- ostali rashodi za zaposlene 71.620

II MATERIJALNI RASHODI 423.371

- naknade za prijevoz na posao 76.032

- rashodi za materijal i energiju 221.927

- rashodi za usluge 78.969

- ostali nespomenuti rashodi 46.443

UKUPNO 4.212.501

Ukupan iznos raspoređuje se osnivačima Javne vatrogasne postrojbe razmjerno udjelima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke razvrstavaju se u skladu sa Proračunom Grada Opatije za 2022. godinu, a s istima raspolaže UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji raspoređuje sredstva korisniku.

Javna vatrogasna postrojba Opatija dužna je postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 3.

Javna vatrogasna postrojba će planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke povlačiti sa računa Riznice na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Zapovjednik JVP odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te namjensko trošenje tih sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama PGŽ“.

KLASA: 011-01/22-01/7

URBROJ: 2170-12-01-22-2

Opatija, 11. veljače 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica

Dr.sc. Neva Slani, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=10006&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr