SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
OPĆINA LOPAR

3.

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. donijelo je:

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Općine Lopar

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada kao i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s ovom javnom uslugom te način određivanja, obračuna i strukturu cijene javne usluge na području Općine Lopar, a u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lopar u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lopar definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom, i drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju Zakona.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sadržaj odluke

Članak 4.

(1) Ova Odluka sadrži sljedeće:

1. kriterij obračuna količine otpada i kategorije korisnika,

2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3. najmanju učestalost odvoza otpada,

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5. područje pružanja javne usluge,

6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena,

7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenja i prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge,

9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika i način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

10. odredbe o ugovornoj kazni,

11. ugovor o korištenju javne usluge i opći uvjeti ugovora s korisnicima,

12. kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge,

13. kriterij za umanjenje cijene javne usluge,

14. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta,

15. odredbe o korištenju površina kojima upravlja jedinica lokalne samouprave za potrebe kompostiranja biootpada koje može obavljati korisnik usluge,

16. odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru javne usluge,

17. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarnu nepogodu, katastrofu i sl.,

18. lokacije na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.

Članak 5.

(1) Na postupke koji se vode u vezi s izvršenjem ove Odluke, u dijelu koji nije posebno uređen Zakonom supstidijarno se primjenjuju odredbe važećeg Zakona o općem upravnom postupku.

Davatelj javne usluge

Članak 6.

(1) Davatelj javne usluge i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika javne usluge iz članka 1. ove Odluke je trgovačko društvo Lopar Vrutak d.o.o. sa sjedištem u Loparu, Lopar 381/A, OIB: 46240349814 (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

(2) Davatelj javne usluge dužan je:

1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i način na koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva,

2. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom i ovom Odlukom,

3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže,

4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada te ih korisniku predati na korištenje bez naknade. Spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada koje je davatelj usluge osigurao, vlasništvo su davatelja usluge,

5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad,

6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik,

8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond,

9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona o gospodarenju otpadom,

10. na spremniku održavati natpis sukladno članku 69. st. 2 Zakona o gospodarenju otpadom,

11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom o gospodarenju otpadom, ovom Odlukom i cjenikom,

14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost,

15. voditi evidenciju prihoda i rashoda od javne usluge tako da je u svakom trenutku moguće utvrditi postojeće prihode i rashode od javne usluge,

16. predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti Izvješće o radu, iz članka 69. Zakona o gospodarenju otpadom, do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu

17. Davatelj usluge može ukoliko to tehnički uvjeti pružanja usluge zahtijevaju, naložiti ili omogućiti korisniku usluge korištenje zajedničkih spremnika na javnim površinama.

Korisnik javne usluge

Članak 7.

(1) Korisnik javne usluge na području pružanja usluge (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

(2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovoga članka ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategorije:

1. korisnika kućanstvo ili

2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).

(3) Korisnik iz stavka 2. točke 2. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost. Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

(4) Korisnik usluge je dužan:

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika,

2. omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada najbližoj javnoj površini,

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika,

5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi,

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo,

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad,

8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka,

9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge,

10. omogućiti davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom

11. Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljeni spremnik neovlašteno ne koriste treće osobe.

1. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADAkriterij obračuna količine otpada

Članak 8.

(1) Izračun cijene javne usluge za predaju miješanog komunalnog otpada za sve korisnike usluge izračunava se kao umnožak volumena spremnika mješanog komunalnog otpada u litrama, cijene jedinične litre i broja pražnjenja istoga u obračunskom razdoblju.

(2) Iznimno, davatelj javne usluge na pretovarnoj stanici Sorinj, gdje postoje tehnički uvjeti za mjerenje mase, može prikupljanje i prijevoz otpada naplatiti prema važećem cjeniku za jediničnu masu predanog otpada.

2. STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 9.

(1) Standardne veličine spremnika određuju se kako bi se omogućilo njihovo pražnjenje pomoću specijalnih komunalnih vozila sa sustavima za podizanje spremnika i digitalnu evidenciju, u skladu s uvjetima zaštite na radu.

(2) Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje komunalnog otpada u sklopu minimalne javne usluge na području Općine Lopar su spremnici volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara i 770 litara. Davatelj usluge omogućuje i predaju otpada putem polupodzemnih spremnika s otvorom od 40 lit, putem vrećica od 40 i 80 lit koje se također smatraju spremnicima za prikupljanje komunalnog otpada u sklopu minimalne javne usluge, i specijalnih spremnika (zvono) od 1100 litara.

(3) Otpadomjer na polupodzemnom spremniku odnosno uređaj za evidenciju količine (volumena) predanog otpada smatra se spremnikom volumena od 40 litara.

(4) Spremnik za sakupljanje komunalnog otpada se mora nalaziti na području pružanja javne usluge određenom ovom Odlukom.

(5) Korisnici javne usluge za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste polupodzemni spremnik, standardizirane vrećice davatelja usluge ili individualne spremnike standardiziranih volumena označene oznakom za miješani komunalni otpad.

(6) Polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad koji se nalaze na javnim površinama opremljeni su uređajem – otpadomjerom za evidenciju volumena predanog otpada.

(7) Polupodzemni i ostali spremnici za miješani komunalni otpad koji se nalaze na obračunskom mjestu korisnika usluge moraju imati jedinstvenu oznaku koju je moguće nedvosmisleno povezati s vlasnikom spremnika i očitati elektroničkim uređajem – „barcode“ oznaku. Individualni spremnik za miješani komunalni otpad izuzev vrećica uz barcode oznaku mora biti opremljen i elektroničkim čipom. Polupodzemni spremnici moraju biti opremljeni sustavom za evidenciju volumena predanog miješanog komunalnog otpada.

(8) Spremnici za prikupljanje određene vrste komunalnog otpada označavaju se odgovarajućom bojom na način da je čitav spremnik obojan u odgovarajuću boju ili da je u odgovarajuću boju obojan samo poklopac spremnika s odgovarajućom naljepnicom.

(9) Spremnici za prikupljanje komunalnog otpada moraju imati s vanjske strane oznaku koja sadrži naziv davatelja javne usluge, oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu te naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.

(10) U okviru minimalne javne usluge korisnik iz kategorije kućanstvo može imati najviše jedan spremnik odgovarajuće dimenzije za svaku pojedinu vrstu komunalnog otpada. Ako korisniku javne usluge zaduženi spremnik nije odgovarajućeg volumena, korisnik ga može zamijeniti za spremnik odgovarajućeg volumena u sklopu minimalne javne usluge. Korisnik iz kategorije kućanstvo može iznimno zatražiti nadopunu volumena do maksimalno 770 litara spremnika putem tipiziranih vrećica, a za jedno obračunsko razdoblje o čemu odluku donosi davatelj usluge.

(11) Zamjena spremnika iz točke 10. ovog članaka naplaćuje se sukladno cjeniku davatelja usluge.

(12) Korisnik usluge iz kategorije koji nije kućanstvo ima mogućnost izbora jednog standardnog spremnika u sklopu minimalne javne usluge i više dodatnih spremnika odnosno veličine obračunskog volumena temeljem realnih potreba izvan minimalne javne usluge, a koji će s davateljem usluge sklopiti poseban ugovor sukladno važećem cjeniku davatelja usluge. Obračunski volumen određuje se temeljem smjernica davatelja usluge i realnih potreba korisnika usluge.

Članak 10.

(1) Korisnici javne usluge koriste slijedeće spremnike za odlaganje miješanog komunalnog otpada:

- polupodzemni spremnik sa otpadomjerom na mjestu primopredaje otpada označen oznakom MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD, zapremnina 40 litara

- crno/sivo označeni individulani spremnik na mjestu primopredaje otpada, na spremniku je natpis: MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD i odgovarajuća zapremnina

- tipizirane vrećice davatelja usluge s natpisom: MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD zapremnine 40 litara ili 80 litara čijom kupnjom plaćaju cijenu usluge za količinu predanog komunalnog otpada.

(2) Korisnici javne usluge koriste sljedeće spremnike označene bojom za odlaganje reciklabilnog otpada:

- PLAVI spremnik za papir i karton,

- ŽUTI spremnik za plastiku,

- ZELENI spremnik za staklo,

- SMEĐI spremnik za biootpad,

- tipizirane vrećice davatelja usluge plave, žute i zelene boje za pojedine vrste otpada.

(3) Korisnici javne usluge za odlaganje reciklabilnog otpada koriste i spremnike u:

- reciklažnom dvorištu,

- na posebnim mjestima prikupljanja reciklabilnog otpada na javnim površinama osim korisnika iz kategorije „korisnik koji nije kućanstvo“

(4) U posebnim djelovima Općine Lopar moguća je primjena drugačijeg sustava prikupljanja otpada uvažavajući mogućnosti, tehničke okolnosti i ograničenja tih djelova.

Članak 11.

(1) Mjesto primopredaje otpada je najbliže mjesto do kojeg je moguć pristup specijalnim vozilima za prikupljanje otpada, a definira ga davatelj usluge.

(2) Spremnici za problematični otpad tj.opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu, nalaze se u reciklažnom dvorištu.

3. najmanja učestalost odvoza

Članak 12.

(1) Najmanja učestalost odvoza komunalnog otpada u obračunskom razdoblju koja osigurava prikupljanje uobičajenih količina otpada iznosi:

- Najmanje jednom u dva tjedna za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada,

- Najmanje jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad,

- Najmanje jednom u dva tjedna za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada,

- Najmanje jednom mjesečno za otpadno ambalažno staklo,

- Najmanje jednom u dva tjedna za otpadnu plastiku.

(2) Korisnicima javne usluge koji koriste polupodzemne spremnike za miješani komunalni otpad koji se nalaze na javnim površinama osigurano je svakodnevno korištenje javne usluge, obzirom da su isti opremljeni uređajem – otpadomjerom za evidentiranje predaje otpada.

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

Članak 13.

(1) Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli mjesec sa rokom plaćanja do 30-tog u tekućem mjesecu.

(2) Određuje se 12 obračunskih razdoblja tijekom godine dana. Jedno obračunsko razdoblje započinje prvog dana u mjesecu, a završava zadnjeg dana u mjesecu.

5. područje pružanja javne usluge

Članak 14.

(1) Javna usluga i usluga na zahtjev korisnika usluge iz ove Odluke pruža se na cijelom administrativnom području općine Lopar.

(2) Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima, te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

6. UGOVOR o KOrištenju javne usluge i opći uvjetI ugovora s korisnicima

Članak 15.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1. Kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili

2. Prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2) Bitne sastojke Ugovora čine ova Odluka, Opći uvjeti ugovora, Izjava i Cjenik javne usluge.

(3) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u akte iz prethodnog stavka prije sklapanja i izmjene i/ili dopune ugovora o korištenju javne usluge i na zahtjev korisnika usluge.

(4) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave i davatelj usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi za korisnika usluge prikladan način osigurati, da je korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama kojima se uređuje sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

(5) Davatelj usluge dužan je na svojoj mrežnoj stranici imati poveznice na mrežne stranice »Narodnih novina« na kojima je objavljen ovaj Zakon, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika sa svim pripadajućim dodacima i prilozima.

Članak 16.

(1) Korisnik javne usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se korisnik javne usluge i davatelj javne usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima Ugovora.

(2) Izjava se daje na obrascu koji korisniku javne usluge dostavlja davatelj javne usluge, a koji sadrži sljedeće podatke:

1. adresu / lokaciju obračunskog mjesta,

2. podatke o korisniku javne usluge (ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB te adresu prebivališta / sjedišta),

3. kategoriju korisnika javne usluge,

4. udio u korištenju spremnika za miješani komunalni otpad,

5. vrstu, zapreminu i broj spremnika koje će koristiti,

6. očitovanje o kompostiranju biootpada,

7. očitovanje o trajnom nekorištenju nekretnine,

8. obavijest davatelja javne usluge o uvjetima pod kojima se Ugovor smatra sklopljenim,

9. izjavu korisnika javne usluge kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom,

10. izjavu korisnika javne usluge kojom daje suglasnost za elektroničku komunikaciju s davateljem javne usluge i elektroničku adresu i/ili broj mobilnog telefona putem kojeg se korisniku

mogu dostavljati obavijesti i računi za uslugu,

11. izjavu davatelja javne usluge o tajnosti osobnih podataka,

12. uvjete raskida Ugovora,

13. druge podatke potrebne za sklapanje Ugovora.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca, od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge.

(4) Korisnik javne usluge je dužan vratiti davatelju usluge dva potpisana primjerka Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(5) Davatelj javne usluge dužan je po zaprimanju Izjave korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(6) Davatelj javne usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik javne usluge (stupac: očitovanje korisnika javne usluge) kad je taj podatak u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećim slučajevima:

1. kad se korisnik javne usluge ne očituje u Izjavi o podacima iz stavka 2. ovoga članka odnosno ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu u roku iz stavka 4. ovoga članka,

2. kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima javne usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan,

3. kad podatak koji je naveo korisnik javne usluge nije u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,

4. kad davatelj javne usluge može nedvojbeno utvrditi da podatak koji je naveo korisnik javne usluge ne odgovara stvarnom stanju kod korisnika javne usluge.

(8) Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv korisniku javne usluge.

(9) Korisnik javne usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka, u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena podataka sadržanih u Izjavi.

(10) Osobni podatci korisnika javne usluge dostavljeni davatelju javne usluge putem Izjave tajni su i smiju se koristiti isključivo u svrhu provedbe ugovornih obveza iz Ugovora o korištenju javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je ove podatke čuvati u elektroničkoj bazi podataka s ograničenim pristupom, a obrasce Izjave dužan je pohraniti u arhivu uz odgovarajuću razinu zaštite tajnosti osobnih podataka.

(11) Davatelj javne usluge samostalno određuje koga će se smatrati korisnikom usluge kojem se dostavljaju obrasci Izjava temeljem:

- prijave samog novog korisnika usluge kao vlasnika ili korisnika nekretnine,

- uvida u evidenciju obveznika plaćanja potrošnje vode / električne energije,

- uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Općine Lopar,

- uvida u evidenciju drugih tijela lokalne samouprave, državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima.

Članak 17.

(1) U slučaju neplaćanja, odnosno, neredovitog plaćanja po računima za izvršenu javnu uslugu, Davatelj javne usluge zaračunava zateznu kamatu.

(2) Za neplaćene račune Davatelj javne usluge pokreće postupak prisilne naplate svojih potraživanja, sukladno zakonskim propisima.

Članak 18.

(1) Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1 ove Odluke i čine njen sastavni dio.

7. Cijena javne usluge

Članak 19.

(1) Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), a određuje se prema izrazu:

CJU = MJU + C

Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu članka 71. Zakona.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, načela ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge sukladno Zakonu, ovoj Odluci i drugim propisima.

(3) Davatelj javne usluge dužan je iz prihoda od naplate cijene javne usluge iz članka 75. stavka 1 Zakona financirati samo troškove čija svrha je pružanje javne usluge uključujući slijedeće: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade miješanog komunalnog otpada i bio otpada, troškove koji su nastali radom reciklažnog dvorišta / mobilnog reciklažnog dvorišta, zaprimanjem bez naknade odpada nastalog u kućanstvu na području JLS za koju je uspostavljeno reciklažno dvorište / mobilno reciklažno dvorište, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge i troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

(4) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

120,00 HRK (slovima: stodvadeset kuna) mjesečno,
bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

195,00 HRK (slovima: stodevedesetpet kuna) mjesečno, bez PDV-a.

(5) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 8. ove Odluke, odnosno podatcima iz evidencije o predanom otpadu.

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U gdje je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama;

JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, izražena u kunama sukladno Cjeniku;

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju spremnika;

U – udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika.

(6) Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik na svom obračunskom mjestu, udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika iznosi 1. Isto vrijedi i u slučaju zajedničkog korištenja polupodzemnog spremnika gdje je omogućeno pojedinačno evidentiranje predanog otpada pomoću ugrađenog otpadomjera.

(7) Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora iznositi 1.

(8) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u kategoriju kućanstvo i u kategoriju koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

8. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Članak 20.

(1) Prigovor – reklamaciju u vezi korištenja i naplate javne usluge korisnik javne usluge može predati davatelju javne usluge pisanim putem, osobno ili poštom na urudžbeni zapisnik ili elektroničkom poštom na objavljenu službenu adresu elektroničke pošte davatelja javne usluge.

(2) Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge odgovoriti na prigovor – reklamaciju u roku od najviše 15 dana od datuma primitka iste, pisanim putem odnosno elektroničkom poštom, ovisno o zahtjevu korisnika javne usluge.

(3) Ukoliko korisnik javne usluge nije zadovoljan odgovorom, može na iste opisane načine podnijeti prigovor – reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača u roku od 30 dana.

Članak 21.

(1) Prigovor na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnosi se upravnom tijelu Općine Lopar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

(2) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je odmah o podnesenom prigovoru izvijestiti davatelja usluge, utvrditi činjenično stanje i usmeno naložiti mjere za otklanjanje neugode.

(3) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je donijeti rješenje u pisanom obliku u roku od osam dana od usmenog nalaganja mjera kojima se otklanja neugoda uzrokovana sustavom sakupljanja otpada.

(4) Upravno tijelo iz stavka 1.ovog članka dužno je u roku od osam dana od podnošenja prigovora donijeti rješenje kojim utvrđuje prigovor neosnovanim.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4.ovog članka podnositelj prigovora može podnijeti žalbu upravnom tijelu Primorsko – goranske županije u čijem je djelokrugu drugostupanjki upravni postupak protiv rješenja jedinice lokalne samouprave.

9. odredbe o načinu pojedinačnog korištenja i prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge

Članak 22.

(1) Davatelj usluge je dužan svim korisnicima osigurati uvjete za pojedinačno korištenje javne usluge.

(2) Davatelj javne usluge je dužan pružati, a korisnik javne usluge ima pravo koristiti javnu uslugu iz članka 1. ove Odluke u skladu sa sljedećim standardima:

- korisniku javne usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada putem individualnog spremnika uključujući tipizirane vrećice davatelja usluge, na njegovom obračunskom mjestu ili spremnika postavljenog na javnoj površini i korištenjem reciklažnog dvorišta te odvoz krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika javne usluge,

- odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada, biorazradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada,

- korisnik javne usluge može odabrati zbrinjavanje biootpada kompostiranjem u kućnom komposteru

(3) Korisnik koji koristi kućno kompostiranje biootpada dužan je koristiti vlastiti komposter ili komposter koji preuzima od davatelja javne usluge. Korisnik javne usluge obvezuje se djelatnicima davatelja javne usluge ili drugim osobama ovlaštenim za nadzor provedbe ove Odluke omogućiti pristup na svoju nekretninu i uvid u stanje kompostera i provedbu kućnog kompostiranja. Korisnik javne usluge dužan je kućno kompostiranje provoditi sukladno uputama davatelja javne usluge te odredbama Zakona i odgovarajućih propisa.

(4) Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge predstavlja evidencija davatelja javne usluge o izvršenoj javnoj usluzi (elektronička evidencija pražnjenja spremnika tijekom obračunskog razdoblja) za pojedinog korisnika javne usluge, pri čemu davatelj javne usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba.

(5) Davatelj javne usluge dužan je, na zahtjev korisnika javne usluge, omogućiti korisniku javne usluge uvid u njegove podatke u evidenciji, u elektroničkom obliku, putem e-pošte ili mrežnog servisa.

(6) Korištenje polupodzemnih spremnika ili spremnika na javnoj površini opremljenih s otpadomjerima koji se otvaraju karticom korisnika smatra se pojedinačnim korištenjem spremnika.

(7) Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

- korisniku usluge,

- korištenju javne usluge za obračunsko mjesto,

- korištenju reciklažnog dvorišta / mobilnog reciklažnog dvorišta,

- korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika javne usluge.

10. ODREDBE O NAČINU KORIŠTENJA ZAJEDNIČKOG SPREMNIKA i način određivanja udjela korisnika javne usluge za predani volumen otpada u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i KORISNICI KOJI NISU KUĆANSTVA, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Članak 23.

(1) Koristeći otpadomjer pri ubacivanju otpada u spremnik određuju se točne količine (volumen) otpada u zajedničkom spremniku za svakog korisnika odvojeno.

(2) Korisnici javne usluge koji ne koriste polupodzemne spremnike i druge spremnike opremljene otpadomjerom koriste individualne spremnike.

(3) Više korisnika javne usluge može dogovorno koristiti zajednički spremnik na obračunskom mjestu korisnika usluge.

(4) Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika u predanom volumenu otpada određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora iznositi 1.

(5) U slučajevima kada se korisnik usluge ne očituje u roku o podacima iz dostavljene Izjave te kada više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, primjenjuju se podaci iz Izjave koje je naveo Davatelj javne usluge (stupac: prijedlog Davatelja javne usluge).

(6) U slučaju da korisnici koji koriste zajednički spremnik nisu postigli sporazum o korištenju zajedničkog spremnika, količina otpada za pojedinačnog korisnika obračunava se prema njegovom udjelu u korištenju zajedničkog spremnika, a smatra se da svi korisnici koriste jednaki udio u zajedničkom spremniku.

11. ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Članak 24.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je korisnik javne usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno članku 70. stavak 4 točke 1 - 4 i 6 - 9 Zakona, Odluci i Ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne za korisnike kućanstvo i korisnike koji nisu kućanstvo utvrđuje se u najvišem iznosu godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge.

(3) Na pitanja ugovorne kazne koja nisu uređena ovom Odlukom i Zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

(4) Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

(5) Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu uslugu.

(6) Smatra se da je korisnik javne usluge postupio protivno Zakonu, Odluci i Ugovoru te je dužan platiti iznos ugovorne kazne u sljedećim slučajevima:

- ako ne koristi javnu uslugu i ne predaje komunalni otpad davatelju javne usluge putem zaduženog spremnika na području na kojem se nalazi njegova nekretnina a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode ili na drugi način, davatelj usluge utvrdi da koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 1.440,00 kn za jedno obračunsko razdoblje za korisnika kućanstvo odnosno 2.340,00 kn za jedno obračunsko razdoblje za korisnika koji nije kućanstvo,

- ako nije u roku od 15 dana od početka korištenja novoizgrađene nekretnine, odnosno posebnog dijela takve nekretnine, (kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika), o istome pisanim putem obavijestio davatelja usluge ugovorna kazna iznosi 250,00 kn za jedno obračunsko razdoblje

- ako miješani komunalni otpad odlaže u krive spremnike ugovorna kazna iznosi 250,00 kn za svako takvo postupanje

- ako se uz spremnik nalazi rasuti otpad ili su odložene druge vrste otpada bez prethodnog dogovora s Davateljem javne usluge ugovorna kazna iznosi 250,00 kn za svako takvo postupanje

- ako u spremnicama za koristan otpad nije razvrstan otpad po vrstama kako je predviđeno ovom Odlukom ugovorna kazna iznosi 250,00 kn za svako takvo postupanje

- ako neprimjerenim rukovanjem ili drugim radnjama ošteti spremnik ili otpadomjer ugovorna kazna iznosi 500,00 kn za svako takvo postupanje

- ako kompostira otpad na neprimjeren način ugovorna kazna iznosi 250,00 kn za svako takvo postupanje

- ako odloži glomazni otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora sa Davateljem usluge ugovorna kazna iznosi 250,00 kn za svako takvo postupanje

- ako spremnike koristi za svrhu za koju nisu namijenjeni ugovorna kazna iznosi 250,00 kn po spremniku za svako takvo postupanje,

- korisnik javne usluge koji u godini dana nije niti jednom postavio spremnik za pražnjenje ili ako nije koristio polupodzemni spremnik s otpadomjerom ili kupio vrećice, a što se dokazuje izvodom iz elektroničke evidencije pražnjenja spremnika odnosno uvidom u računovodstvene evidencije, dužan je Davatelju javne usluge, na njegovo traženje, dostaviti dokaze da nije koristio nekretninu. Ukoliko korisnik javne usluge ne predoči Davatelju usluge dokaze da nije koristio nekretninu ugovorna kazna iznosi 1.440,00 kn po obračunskom razdoblju za korisnika kućanstvo odnosno 2.340,00 kn po obračunskom razdoblju za korisnika koji nije kućanstvo

(7) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema prethodnom stavku kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(8) Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

12. KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA USLUGE U ČIJE IME JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREUZIMA OBVEZU SUFINANCIRANJA CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 25.

(1) Općina Lopar preuzima obvezu plaćanja dijela cijene minimalne javne usluge u iznosu od 20,00 kn + PDV za svako obračunsko razdoblje za korisnika iz kategorije kućanstvo koje zadovoljava sljedeće uvjete: ne pruža uslugu iznajmljivanja u domaćinstvu, ima prebivalište na području Općine Lopar, samačko je domaćinstvo i kompostira bio otpad.

13. KRITERIJ ZA UMANJENJE CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 26.

(1) Korisniku koji kompostira biootpad u vlastitom komposteru ili u komposteru preuzetog od davatelja usluge, cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 30% (slovima: trideset posto), sve dok uredno provodi kompostiranje biootpada. Smatrat će se da korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada ako je preuzeo komposter od davatelja javne usluge, ili je u Izjavi naveo da posjeduje vlastiti komposter te da želi kompostirati biootpad. Ako se tijekom nadzora utvrdi da korisnik ne koristi komposter ili da je bacio biootpad koji se može kompostirati u spremnik za drugu vrstu komunalnog otpada, korisnik nema pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge za taj mjesec i za idućih 5 (pet) mjeseci.

(2) Korisnik koji onemogući davatelju usluge ili njegovom predstavniku uvid u komposter / kompostiranje, gubi pravo na popust.

(3) U skladu s mogućnostima i potrebama, davatelj usluge osigurava korisnicima tipizirane kompostere za kompostiranje.

(4) Korisnik javne usluge da bi ostvario popust od 30% na cijenu minimalne javne usluge, dužan je vratiti spremnik za bio otpad.

14. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada I MJESTIMA PRIMOPREDAJE OTPADA AKO SU RAZLIČITA OD OBRAČUNSKOG MJESTA

Članak 27.

(1) Kriterij za korištenje javne površine za prikupljanje otpada određuje nadležni upravni odjel Općine Lopar.

(2) Na javnim površinama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada osim u za to predviđene spremnike.

(3) Sakupljanje komunalnog otpada putem spremnika na javnoj površini obavlja se pomoću polupodzemnih/podzemnih spremnika ili drugih vrsta spremnika, a sve sukladno rješenju/suglasnosti nadležnog tijela Općine Lopar o korištenju javne površine i u dogovoru s davateljem javne usluge. Zahtjev za izdavanje rješenja/suglasnosti Općini Lopar upućuje davatelj javne usluge.

(4) Sakupljanje komunalnog otpada na adresi obračunskog mjesta korisnika javne usluge obavlja se u odgovarajućim spremnicima koji u pravilu moraju biti smješteni na zemljištu, odnosno unutar nekretnine korisnika javne usluge. Primopredaja otpada u pravilu se obavlja na javnoj površini ispred nekretnine korisnika javne usluge, osim ako korisnik javne usluge nije ovlastio davatelja javne usluge za ulazak na zemljište odnosno u nekretninu korisnika javne usluge i to mu omogućio. Korisnik javne usluge koristi uslugu na način da, sukladno obavijesti o prikupljanju komunalnog otpada ili dogovoru, u dane odvoza otpada na javnu površinu ispred svoje nekretnine iznese odgovarajući spremnik s otpadom koji se u te dane odvozi.

(5) Iznimno, u dogovoru davatelja javne usluge i korisnika javne usluge kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada kao mjesto preuzimanja može se koristiti javna površina ukoliko davatelj javne usluge nije u mogućnosti pristupiti vozilom za preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada na adresi korisnika javne usluge. U tom slučaju dogovara se vrijeme preuzimanja i korisnik je dužan biti prisutan kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada. Preuzimanje otpada odnosno postavljanje spremnika za navedenu svrhu ili odloženi glomazni otpad mora se obaviti na način da tako postavljeni spremnici za prikupljanje glomaznog otpada odnosno odloženi glomazni otpad ne ometaju korištenje javne površine, osobito u smislu prometa pješaka i vozila te preglednosti raskrižja.

(5) Organizatori manifestacija koje se odvijaju na javnim površinama obvezni su prije održavanja manifestacije s davateljem usluge ugovoriti način preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada te snositi sve troškove sukladno važećem cjeniku davatelja usluge.

15. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti UKLJUČUJUĆI elementarnU nepogodU, katastrofU I SL.

Članak 28.

(1) Davatelj javne usluge nije odgovoran za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima na koje Davatelj usluge nije mogao utjecati, a kao što su primjerice, ali ne isključivo: radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, potres, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri te okolnosti za koje je odgovorna jedinica lokalne samouprave. (npr. neprohodnost ceste, urušenih stabala, neorezanih grana drveća, neuređenog kolnika i dr.) U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica/sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju, a ispunjenje obveze Davatelja usluge se odgađa za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

16. odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru javne usluge

Članak 29.

(1) Davatelj javne usluge dužan je u okviru javne usluge, po ispunjenom i predanom Zahtjevu za odvoz glomaznog otpada, jednom u kalendarskoj godini preuzeti do 2 m3 glomaznog otpada od korisnika usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Besplatni odvoz za korisnike kućanstvo vrši se u obračunskim razdobljima od siječanja do kraja svibnja i od listopada do kraja prosinca. Besplatni odvoz glomaznog otpada ne vrši se tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna mjeseca. Ukoliko korisnik ne iskoristi navedenu uslugu u tekućoj kalendarskoj godini, ista mu se prenosi u sljedeću kalendarsku godinu a najviše 3 godine uzastopce nakon čega korisnik može iskoristiti pravo na odvoz 8 m3 glomaznog otpada.

(2) Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge koji nije kućanstvo osigurati preuzimanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

(3) Davatelj usluge dužan je na zahtjev korisnika usluge koji je kućanstvo preuzeti glomazni otpad na obračunskom mjestu korisnika usluge van objavljenog rasporeda odvoza, u što kraćem roku koji zajednički određuju korisnik usluge i davatelj usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

(4) Zabranjeno je glomazni otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika, a sve u skladu s člankom 27. stavak 2 i 5 ove Odluke.

(5) Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom i koji se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07 – glomazni otpad, propisan je Dodatkom naputka o glomaznom otpadu (NN 79/15)

(6) Davatelj usluge omogućit će korisniku oglašavanje darovanja glomaznog otpada na mrežnim stranicama bez naknade kako bi se omogućila ponovna uporaba, a korisnik je dužan takav otpad prijaviti minimalno 7 dana prije odlaganja.

Članak 30.

(1) Reciklažno dvorište na području Općine Lopar:

- Reciklažno dvorište „Sorinj“, Lopar 285b, Lopar.

(2) U reciklažnom dvorištu dozvoljeno je odlaganje, bez naknade za korisnike javne usluge kategorije kućanstvo s područja Općine Lopar, onih količina i vrsta komunalnog otpada koje odgovaraju količinama i vrstama komunalnog otpada nastalima u kućanstvu fizičkih osoba. Korisnicima javne usluge na području Općine Lopar koji spadaju u kategoriju kućanstvo, ali predaju otpad u količini većoj od količine koja odgovara količini otpada nastaloj u kućanstvu fizičkih osoba, usluga korištenja reciklažnog dvorišta naplatit će se sukladno cjeniku pravne osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(3) Korisnici koji nisu kućanstvo nemaju pravo korištenja reciklažnog dvorišta bez naknade, a usluga korištenja reciklažnog dvorišta naplatit će se sukladno cjeniku pravne osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(4) Količine određenih vrsta komunalnog otpada koje nastaju u kućanstvu fizičkih osoba, a koje se mogu bez naknade predati u reciklažno dvorište unutar jedne kalendarske godine, određuju se kako slijedi:

• građevni otpad, osim građevne stolarije – do 200 kg;

• građevni otpad koji sadrži azbest – do 100 kg;

• problematični otpad iz kućanstva, uključujući otpadne tonere, oštre predmete i dr., osim otpadnih baterija i akumulatora – do 10 kg;

• otpadna plastična ambalaža i ostala plastika, osim PET ambalaže – do 50 kg;

• otpadno ravno staklo – do 50 kg;

• otpadno drvo tretirano zaštitnim premazima i građevna stolarija/bravarija – do 100 kg;

• otpadni električni i elektronički uređaji – do 50 kg;

• otpadne gume – do 4 komada

• ostatci boja, lakova, detergenata, lijekova i sličan otpad koji ne spada u kategoriju problematičnog ili opasnog otpada – do 10 kg.

(5) Prilikom korištenja usluga reciklažnog dvorišta, korisnik javne usluge dužan je identificirati se osobnom ispravom kako bi se omogućilo evidentiranje korištenja reciklažnog dvorišta te predanih količina i vrsta otpada. Ako se korisnik ne identificira na opisani način, neće se smatrati korisnikom javne usluge, a korištenje reciklažnog dvorišta naplatit će mu se sukladno cjeniku pravne osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem.

(6) Cijene korištenja reciklažnog dvorišta, koje cjenikom određuje upravitelj reciklažnog dvorišta, moraju odgovarati troškovima zbrinjavanja pojedinih vrsta i količina otpada koje korisnik predaje u reciklažno dvorište.

(7) U reciklažnim dvorištima nije dozvoljeno odlaganje proizvodnog otpada.

17. lokacije na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge.

Članak 31.

(1) Davatelj javne usluge može obavljati obradu glomaznog otpada mobilnim uređajem sukladno odredbama Zakona.

(2) Lokacije na kojima se može obavljati obrada glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge su:

- Pretovarna stanica Sorinj, Lopar 285b, Lopar

- Radna zona Sorinj, Lopar

18. NADZOR PROVOĐENJA ODLUKE

Članak 32.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja nadležni upravni odjel JLS.

(2) Nadzor nad primjenom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada, spaljivanje otpada od strane fizičkih osoba te na nepropisno skladištenje, ostavljanje, odbacivanja ili odlaganje otpada od strane fizičke osobe ili nepoznatih osoba protivno ovoj Odluci i Zakonu provodi osoba koja obavlja poslove službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne samouprave (komunalni redar).

(3) Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu postupanja za koja je propisana ugovorna kazna obavlja davatelj usluge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Davatelj usluge dužan je podnijeti cjenik na suglasnost Načelniku Općine Lopar u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove Odluke.

(2) Do stupanja na snagu novog cjenika primjenjivat će se postojeći cjenik.

Članak 34.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lopar i Izmjene i dopune navedene Odluke, objavljena u Službenim novinama Primorsko – Goranske županije, broj 2/18 i 25/18.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

(3) Osnova primjene ove Odluke je sklapanje Sporazuma sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno članku 65. stavka 2 i 3, članku 69. stavak 1 točka 8 i članku 105. stavak 5 točka 1 Zakona.

Klasa: 011-02/22-01/01

Ur. broj: 2170-24-01-22-01

Lopar, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

PRILOG 1.

OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU
JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE LOPAR

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

Članak 1.

(1) Definicije i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i pojmovima korištenim u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Odluka).

(2) Ovim Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi davatelja javne usluge i korisnika javne usluge koji proizlaze iz Ugovora o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Ugovor), na području pružanja javne usluge.

Članak 2.

(1) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike javne usluge na području pružanja javne usluge koji zaključe Ugovor s davateljem javne usluge.

Članak 3.

(1) Obveza korištenja javne usluge za sve vlasnike nekretnina odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnike nekretnine, kad je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja Ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge, nastaje danom stupanja na snagu Odluke.

2) Obveza davatelja javne usluge na pružanje javne usluge korisnicima koji nisu kućanstvo ne odnosi se niti obuhvaća pružanje usluge odvoza i zbrinjavanja otpada koji je kao proizvodni otpad nastao u proizvodnom procesu korisnika javne usluge, bez obzira što bi po prirodi ili sastavu bio sličan komunalnom otpadu iz kućanstva, kao ni na otpad iz poljoprivrede niti otpad iz šumarstva. Za takvu vrstu otpada korisnik javne usluge koji nije kućanstvo dužan je sklopiti poseban ugovor o odvozu i zbrinjavanju proizvodnog otpada s ovlaštenim prijevoznikom, zbrinjavateljem, trgovcem otpada.

Članak 4.

(1) Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge javnu uslugu ugovaraju u skladu s odredbama Odluke i ovih Općih uvjeta, a prava i obveze davatelja javne usluge i korisnika javne usluge utvrđuju se Ugovorom, Odlukom i ovim Općim uvjetima.

Članak 5.

(1) Ugovor se smatra sklopljenim:

1. kad korisnik javne usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu ili

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

(2) Sklapanjem Ugovora korisnik javne usluge potvrđuje da je upoznat s odredbama ovih Općih uvjeta i prihvaća njihovu primjenu. Davatelj usluge dužan je korisniku javne usluge, na njegov zahtjev, bez naknade uručiti Ugovor i Opće uvjete u tiskanom obliku. Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge Ugovor sklapaju na neodređeno vrijeme.

Članak 6.

(1) Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 7.

(1) Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka ni nastanka ugovornog odnosa između davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, a niti valjanosti nastalog Ugovora u smislu članka 5. točka 2. ovih Općih uvjeta, posebice u slučajevima kad se usluga od strane davatelja javne usluge izvršava, a korisnik javne usluge odbija potpisati Ugovor odnosno dostaviti Izjavu.

(2) Korisnik javne usluge dužan je, u slučaju promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos koji utječu na odnos davatelja javne usluge i korisnika javne usluge, iste prijaviti davatelju javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, pisanim putem, elektroničkom ili običnom poštom.

Korisnik javne usluge dužan je u navedenom roku osobito obavijestiti davatelja javne usluge o prestanku korištenja nekretnine (stana, kuće, kuće za odmor i poslovnog prostora) na obrascu „Zahtjev za raskid Ugovora o obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada“ dostupnom na mrežnoj stranici davatelja javne usluge ili na adresi sjedišta davatelja javne usluge, uz navođenje razloga iz članka 9. ovih Općih uvjeta.

(3) Davatelj javne usluge dužan je korisniku javne usluge u roku od 8 dana dostaviti pisanu obavijest o tome prihvaća li ili ne prihvaća zahtjev za raskid Ugovora, uz obrazloženje.

Članak 8.

(1) Korisnik javne usluge koji stupa na mjesto prijašnjeg korisnika (novi korisnik) dužan je u roku od 15 dana od dana stjecanja vlasništva nekretnine odnosno prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora, pisanim putem obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge, podnošenjem zahtjeva za dostavu obrasca Izjave ili dostavljanjem već popunjenog obrasca Izjave.

(2) Uz popunjeni obrazac Izjave (novi) korisnik je dužan dostaviti ispravu kojom dokazuje stjecanje vlasništva nekretnine ili prijenosa obveze plaćanja na temelju ugovora (izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o prijenosu obveze plaćanja javne usluge …).

(3) Promjenu u statusu korisnika javne usluge korisnik je dužan dokazati vjerodostojnim ispravama.

(4) Svaku promjenu u statusu korisnika javne usluge koju korisnik prijavljuje, davatelj javne usluge prihvaća od datuma prijave, a primjenjuje od prvog dana sljedećeg obračunskog razdoblja te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

(5) Prilikom prestanka korištenja javne usluge korisnik javne usluge dužan je platiti sve do tada zaprimljene račune i tek tada može biti brisan iz evidencije davatelja javne usluge.

Članak 9.

(1) Korisnik javne usluge može zatražiti raskid Ugovora u slučajevima:

1. prestanka odnosno promjene vlasništva nekretnine te

2. u slučaju da trajno ne koristi nekretninu,

3. za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti, uz dostavu rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti.

(2) Nekretninom koja se trajno ne koristi smatra se: (a) nekretnina za koju se utvrdi da u razdoblju od najmanje 12 mjeseci neprekidno nema potrošnje električne energije i vode (na temelju očitanja mjernih uređaja) ili (b) nekretnina koja nije pogodna za stanovanje.

(3) Zahtjev za raskid Ugovora korisnik javne usluge podnosi davatelju javne usluge u obliku pisanog očitovanja, uz koje prilaže odgovarajuće dokaze kojima potkrjepljuje razloge za raskid Ugovora i to prema potrebi: izvadak iz zemljišnih knjiga, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju; rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti; ugovor o najmu/zakupu kad je korisnik javne usluge ugovorom izričito prenio na najmoprimca/zakupoprimca obvezu plaćanja javne usluge davatelju javne usluge; potvrda da se usluga isporuke električne energije, vode, trajno ne koristi ili mjesečno očitanje za navedene usluge za prethodnih 12 (dvanaest) uzastopnih mjeseci.

(4) O zahtjevu iz stavka 3. ovoga članka davatelj usluge dužan je odlučiti u roku od 8 dana od dana pod-nošenja zahtjeva. Prije odlučivanja o zahtjevu korisnika za raskid Ugovora, ovlašteni zaposlenik davatelja javne usluge provjerit će koristi li se nekretnina ili ne, o čemu sastavlja zapisnik. U slučaju da ovlašteni zaposlenik davatelja javne usluge utvrdi da se nekretnina, suprotno navodima korisnika, koristi, davatelj javne usluge će pisanim putem obavijestiti korisnika javne usluge o odbijanju zahtjeva za raskid Ugovora uz obrazloženje odnosno naznaku razloga zbog kojih je zahtjev korisnika za raskid Ugovora odbijen te će na računu za uslugu korisniku javne usluge obračunati ugovornu kaznu.

(5) Ugovor prestaje važiti smrću korisnika javne usluge (fizičke osobe, fizičke osobe – vlasnika obrta) i prestankom postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra.

(6) U slučaju prestanka važenja Ugovora zbog smrti korisnika javne usluge fizičke osobe, fizičke osobe – vlasnika obrta i prestanka postojanja pravne osobe brisanjem iz sudskog registra, pravni slijednik koji je u posjedu nekretnine ili posebnog dijela nekretnine dužan je o tome obavijestiti davatelja javne usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja o toj okolnosti.

(7) Davatelj javne usluge može privremeno nastaviti s pružanjem javne usluge posjedniku nekretnine ili posebnog dijela nekretnine do podnošenja Izjave (novog) vlasnika nekretnine, uz uvjet da posjednik nekretnine redovito podmiruje sve novčane obveze koje se tiču obavljanja javne usluge za predmetnu nekretninu.

Članak 10.

(1) Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge koji donosi i mijenja davatelj javne usluge u skladu s odredbama Odluke i Zakona. Cijenu javne usluge utvrđuje predstavničko tijelo Općine Lopar Odlukom.

(2) Korisnik javne usluge je dužan plaćati davatelju javne usluge cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom davatelja javne usluge. Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju računa koji im davatelj javne usluge ispostavlja jednom mjesečno.

(3) Račun se izdaje posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

(4) Korisnik je dužan podmiriti račun u roku dospijeća.

(5) U slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate u skladu s propisima.

Članak 11.

(1) Korisnik ima pravo prigovora na ispostavljeni račun.

(2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka računa.

(3) Davatelj javne usluge dužan je ispitati osnovanost prigovora i dati pisani odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

(4) Prigovor korisnika ne odgađa obvezu plaćanja računa.

(5) U slučaju kad davatelj javne usluge prihvati prigovor korisnika umanjiti će za priznati iznos račun za javnu uslugu koji slijedi nakon donošenja odluke o prihvaćanju prigovora.

Članak 12.

(1) Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze se u pravilu kod korisnika usluge iznimno na javnoj površini.

(2) O zahtjevu korisnika javne usluge za držanje spremnika za komunalni otpad na javnoj površini odlučuje rješenjem nadležno tijelo Općine Lopar, uz prethodni dogovor s davateljem javne usluge.

Članak 13.

(1) Sakupljanje komunalnog otpada putem spremnika na javnoj površini obavlja se pomoću polupodzemnih/podzemnih spremnika ili drugih vrsta spremnika, a sve sukladno rješenju/suglasnosti nadležnog tijela Općine Lopar o korištenju javne površine i u dogovoru s davateljem javne usluge. Zahtjev za izdavanje rješenja/suglasnosti Općine Lopar upućuje davatelj javne usluge.

(2) Sakupljanje komunalnog otpada na adresi obračunskog mjesta korisnika javne usluge obavlja se u odgovarajućim spremnicima koji u pravilu moraju biti smješteni na zemljištu, odnosno unutar nekretnine korisnika javne usluge. Primopredaja otpada u pravilu se obavlja na javnoj površini ispred nekretnine korisnika javne usluge, osim ako korisnik javne usluge nije ovlastio davatelja javne usluge za ulazak na zemljište odnosno u nekretninu korisnika javne usluge i to mu omogućio. Korisnik javne usluge koristi uslugu na način da, sukladno obavijesti o prikupljanju komunalnog otpada ili dogovoru, u dane odvoza otpada na javnu površinu ispred svoje nekretnine iznese odgovarajući spremnik s otpadom koji se u te dane odvozi.

(3) Iznimno, u dogovoru davatelja javne usluge i korisnika javne usluge kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada kao mjesto preuzimanja može se koristiti javna površina ukoliko davatelj javne usluge nije u mogućnosti pristupiti vozilom za preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada na adresi korisnika javne usluge. U tom slučaju dogovara se vrijeme preuzimanja i korisnik je dužan biti prisutan kod preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada. Preuzimanje odloženog glomaznog otpada otpada odnosno postavljanje spremnika za navedenu svrhu mora se obaviti na način da tako postavljeni spremnici za prikupljanje glomaznog otpada odnosno odloženi glomazni otpad ne ometaju korištenje javne površine, osobito u smislu prometa pješaka i vozila te preglednosti raskrižja. Sav otpad koji se nađe u okolici spremnika na javnoj površini davatelj javne usluge dužan je ukloniti u najkraćem mogućem roku.

(4) Davatelj javne usluge dužan je rukovati spremnicima za otpad na način da iste ne oštećuje, a odloženi otpad ne rasipava i ne onečišćuje okoliš. Svako onečišćenje i oštećenje uzrokovano prikupljanjem i odvozom otpada davatelj javne usluge je dužan odmah otkloniti.

(5) Davatelj javne usluge je dužan spremnike za otpad nakon pražnjenja vratiti na mjesto s kojih ih je i preuzeo i zatvoriti poklopac.

Članak 14.

(1) Korisnik javne usluge dužan je spremnike za odlaganje otpada održavati u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju.

(2) Davatelj javne usluge može osigurati pranje spremnika za otpad.

(3) Korisnik je odgovoran za svako namjerno oštećenje i nestanak spremnika koje mu je davatelj javne usluge dodijelio na korištenje bez naknade. U slučaju otuđenja spremnika za otpad, trošak nabave novih snosit će korisnik javne usluge, a u visini stvarno nastalih troškova, a u slučaju oštećenja spremnika, korisnik usluge podliježe ugovornoj kazni.

(4) U slučaju kad je to očito ili kad korisnik dokaže da je oštećenje spremnika za otpad uzrokovao davatelj javne usluge, trošak nabave nove posude snosit će davatelj javne usluge, o čemu se sastavlja zapisnik.

Članak 15.

(1) Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana valjane su jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku.

(2) U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora i ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

(3) Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništavna, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti ništavnu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu na način da u što većoj mjeri odgovora prvotnoj namjeri ugovornih strana.

(4) Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili isključivo određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.

(5) Eventualne sporove koji nastanu u izvršavanju prava i obveza iz Ugovora davatelj javne usluge i korisnik javne usluge pokušat će riješiti sporazumno.

(6) Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske te će se u skladu s time isti dokumenti i tumačiti.

Članak 16.

(1) Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.

Članak 17.

(1) Ovi Opći uvjeti objavit će se u ¨Službenim novinama¨ PGŽ, te na internetskoj stranici davatelja usluge www.
lopar-vrutak.hr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr