SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

Odluku

o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/19, 16/20, 7/21 i 16/21) (u daljnjem tekstu: Odluka), u čl. 1. st. 2. iza riječi: „terasa“ dodaju se riječi „i ostali objekti određeni planom lokacija za postavu privremenih i montažnih objekata.“

Članak 2.

Čl. 2. st. 1. točka 8. mijenja se i glasi:

„Štand je tipiziran, lako prenosivi element predviđen za prodaju proizvoda, prezentiranje proizvoda, prodaju proizvoda, pružanje usluga i slično. Najveća površina štanda za prodaju voća i povrća je 12 m2, najveća dozvoljena površina štanda za ostale namjene je 5 m2.“

Članak 3.

U čl. 7. st. 2. alineja 1. nakon riječi: „kioske“ dodaju se riječi: „ i montažne objekte“

U stavku 4. točka. 2. dodaje se alineja 3., koja glasi: „za prodaju iz vozila“

Članak 4.

Čl. 9.a st. 1. alineja 2. mijenja se i glasi: „da se u prethodnom korištenju iste ili druge javne površine, potencijalni zakupnik nije opetovano ponašao suprotno odredbama ove Odluke ili Odluke o komunalnom redu ili Odluke o javnom redu i miru.“

Članak 5.

Čl. 11. st. 2. mijenjaju se alineje 1. i 2., te glase:

- odbaciti ukoliko je nepravodoban ili nije izjavljen od ovlaštene osobe

- odbiti kao neosnovan,

U stavku 3. iza riječi „slučaju“ dodaje se riječ „prihvaćanja“

Članak 6.

U čl. 12. st. 1. na kraju rečenice dodaje se: „ili odbija“

Članak 7.

U čl. 14. st. 3. iza riječi „kioska“ dodaju se riječi: „i montažnih objekata“

Članak 8.

U čl. 18a. st 2. nakon riječi: „površini“, brišu se riječi: „kao i zadovoljavanje uvjeta iz čl 18.a. ove Oduke“

Članak 9.

Iza članka 21. dodaje se nova glava VI. koja glasi: „Novčane kazne“

Članak 21.a.

„Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno odredbom članka 4. ove Odluke,

3. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi članka 3. ove Odluke,

4. ako je privremeni objekt postavljen bez odobrenja odjela ili zaključenog ugovora o zakupu (suprotno odredbama članka 12. i 15. ove Odluke),

5. ako se privremeni objekt za koji je izdano odobrenje ne koristi duže od 7 dana i

6. ako je odobrenje ili ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom (članka 14. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.b.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00kn kaznit će pravna osoba ukoliko ne izvrši izvršno rješenje iz članka 21. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00kn kaznit će se fizička osoba-obrtnik ukoliko ne izvrši izvršno rješenje iz članka 21. ove Odluke

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba ukoliko ne izvrši izvršno rješenje iz članka 21. ove Odluke

Članak 10.

Dosadašnja glava VI. postaje glava VII.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-1-22-26

Malinska, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr