SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

6.

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine Republike Hrvatske 84/21) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) , Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski na 7. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje način pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog.

(2) Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvog otpada.

(3) Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada uključuje sljedeće usluge:

- uslugu prikupljanja na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge:

1. miješanog komunalnog otpada,

2. biootpada,

3. reciklabilnog komunalnog otpada i

4. glomaznog otpada jednom godišnje, te

- uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i

- uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.

Članak 2.

(1) Ova Odluka sadrži:

- kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada,

- standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

- najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

- obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

- područje pružanja javne usluge,

- iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena,

- odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

- odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge,

- odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika,

- odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge,

- način određivanja udjela Korisnika usluge u slučaju kad su Korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

- odredbe o ugovornoj kazni,

- opće uvjete ugovora s Korisnicima,

- kriterij za određivanje Korisnika usluge u čije ime Grad Novi Vinodolski preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge,

- odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta,

- odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge,

- odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarnu nepogodu, katastrofu i slično,

- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci imaju jednako značenje pojmovima utvrđenim u Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/2021, dalje u tekstu Zakon) .

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Područje pružanja javne usluge

Članak 4.

(1) Područje pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada je cjelokupno područje Grada Novog Vinodolskog.

Davatelj usluge

Članak 5.

(1) Davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) je Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o. iz Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 5.

Korisnik usluge

Članak 6.

(1) Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

(2) Korisnik usluge iz ovoga članka dužan je:

koristiti javnu uslugu na način sukladan Zakonu o gospodarenju otpadom i propisnima donesenim na temelju tog Zakona, ovoj Odluci, te općim aktima koje Grad Novi Vinodolski donese na temelju navedenog Zakona.

Kategorije korisnika usluga

Članak 7.

(1) Korisnike usluga iz članka 6. ove Odluke razvrstava se u kategoriju:

- korisnika – kućanstvo i

- korisnika, koji nije kućanstvo.

(2) Korisnik iz stavka 1., alineje 2. ovog članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Članak 8.

(1) Korisnicima usluge iz članka 7. ove Odluke u pravilu treba osigurati uvjete pojedinačnog korištenja javne usluge na način podjele osnovnog spremnika odgovarajućeg volumena prema odredbama iz ove odluke.

(2) Za Korisnike usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi radi tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, te drugih okolnosti se ti uvjeti osiguravaju putem zajedničkih spremnika na lokaciji skupnog obračunskog mjesta.

(3) Korisnici koji koriste zajednički spremnik su korisnici koji su postigli sporazum o korištenju zajedničkog spremnika ili korisnici zajedničkog spremnika koje je odredio Davatelj usluge sukladno stavku 2. ovog članka.

(4) Obračunsko mjesto iz ove odluke je adresa nekretnine.

KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 9.

(1) Kriterij količine otpada koju predaje Korisnik javne usluge je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika.

NAČIN PROVEDBE JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S JAVNOM USLUGOM

Članak 10.

(1) Korisniku usluge omogućena je predaja komunalnog otpada na njegovom obračunskom mjestu, te u slučajevima gdje to nije moguće na mjestu koje je Korisniku usluge određeno kao mjesto primopredaje.

(2) Korisniku usluge omogućena je predaja otpadnog papira i kartona, plastične i metalne ambalaže, te stakla putem zasebnih spremnika (posude i/ili vrećice) na njegovom obračunskom mjestu, te u slučajevima gdje to nije moguće na mjestu koje je Korisniku usluge određeno kao mjesto primopredaje.

Članak 11.

(1) U okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada osiguravaju se sljedeće usluge:

- preuzimanje komunalnog otpada na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika usluge, te u slučajevima gdje to nije moguće na mjestu koje je Korisniku usluge određeno kao mjesto primopredaje,

- preuzimanje otpadnog papira i kartona, plastične i metalne ambalaže, te stakla putem zasebnih spremnika na njegovom obračunskom mjestu i/ili putem spremnika u reciklažnom dvorištu i/ili putem spremnika u mobilnom reciklažnom dvorištu i/ili putem spremnika na javnoj površini,

- preuzimanje glomaznog otpada u reciklažnom dvorištu i/ili u mobilnom reciklažnom dvorištu i jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge prema odredbama iz ove Odluke za kategoriju korisnika – kućanstva,

- preuzimanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu i u slučaju potrebe mobilnom reciklažnom dvorištu u skladu s mogućnostima Davatelja usluge za kategoriju korisnika - kućanstva.

(2) Na zahtjev korisnika usluge davatelj usluge pruža slijedeće usluge:

- iznimno preuzimanje većih količina komunalnog otpada od predviđenih obveznom minimalnom javnom uslugom uz nadoknadu odnosno plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina otpada prema Cjeniku Davatelja usluge,

- preuzimanje glomaznog otpada od Korisnika usluge na obračunskom mjestu Korisnika usluge, osim preuzimanja glomaznog otpada iz stavka 1., točke 3. ovog članka, pri čemu je Korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta, za kategoriju korisnika - kućanstva.

(3) Davatelj usluge može na reciklažnom dvorištu zaprimati otpad koji nije nastao u kućanstvu ako osoba koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom.

UVJETI ZA POJEDINAČNO KORIŠTENJE JAVNE USLUGE I STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 12.

(1) Davatelj usluge osigurava spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, individualne spremnike ili zajedničke spremnike i predaje ih Korisniku na korištenje besplatno bez naknade ukoliko Korisnik takve spremnike ne posjeduje. Spremnici za prikupljanje komunalnog otpada koje je Davatelj usluge osigurao, vlasništvo su Davatelja usluge.

(2) Kao zamjenu/nadopunu za spremnike za miješani komunalni otpad, Korisnici usluge mogu koristiti vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada koje su dužni o svom trošku kupiti od Davatelja usluge, čime plaćaju cijenu usluge za količinu predanog komunalnog otpada ili mogu koristiti RFID kartice/specijalni ključ za pristupanje polupodzemnom spremniku.

Članak 13.

(1) Biootpad i miješani komunalni otpad se prikuplja u standardnim tipiziranim individualnim spremnicima za komunalni otpad ili u vrećicama, kao zamjenu/nadopunu za individualni spremnik, ili u zajedničkim spremnicima.

Individualni spremnik

Članak 14.

(1) Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada mogu se koristiti individualni spremnici – posude sljedećih standardnih veličina:

spremnik volumena 60 litara,

spremnik volumena 80 litara,

spremnik volumena 120 litara,

spremnik volumena 180 litara,

spremnik volumena 240 litara,

spremnik volumena 500 litara,

spremnik volumena 1100 litara.

(2) Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada mogu se koristiti individualni spremnici – vrećice volumena 30 litara ili 60 litara.

(3) Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada mogu se koristiti polupodzemni spremnici volumena nadogradnje za prihvat otpada od 20 litara ili 38 litara ovisno o dostupnosti o čemu odlučuje Davatelj usluge (polupodzemni spremnici su spremnici opremljeni sustavom identifikacije Korisnika i kao takvi su u smislu ove odluke individualni spremnici) .

(4) Za prikupljanje biootpada mogu se koristiti individualni spremnici – posude volumena 60 litara ili 120 litara.

(5) Za prikupljanje biootpada - samo biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, mogu se koristiti individualni spremnici – vrećice volumena 120 litara.

(6) Za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada mogu se koristiti individualni spremnici – posude volumena 120
litara.

(7) Za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada mogu se koristiti individualni spremnici – vrećice volumena 120
litara.

(8) Standardni tipizirani individualni spremnici – posude su plastični spremnici koji odgovaraju normativima EN 840 i omogućavaju podizanje i pražnjenje spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.

(9) Svi individualni spremnici za prikupljanje biootpada i miješanog komunalnog otpada moraju imati na sebi neizbrisivu oznaku Davatelja usluge i barkod ili RFID čip koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(10) Korisnik usluge koji već raspolaže sa spremnikom dužan je omogućiti Davatelju usluge označavanje spremnika sukladno stavku 9. ovoga članka, te je dužan Davatelja usluge obavijestiti o oštećenju oznake.

Zajednički spremnik

Članak 15.

(1) Korisnici usluge mogu koristiti zajedničke spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, s time da o udjelu svakog Korisnika u korištenju spremnika, odlučuju sporazumno.

(2) Ako nije postignut sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika, udio svakog Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određuje Davatelj usluge.

(3) Zbroj udjela svih Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja usluge, mora uvijek iznositi jedan.

(4) Izjavi iz članka 30. ove Odluke sporazumni Korisnici usluge moraju priložiti popis svih Korisnika koji koriste zajednički spremnik sa adresama.

(5) Zajednički spremnik za prikupljanje miješanog komunalnog otpada mora imati na sebi otisnut naziv otpada za koji su namijenjeni, neizbrisivu oznaku Davatelja usluge i barkod ili RFID čip koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku usluge i obračunskom mjestu ili barkod ili RFID čip može biti zajednička oznaka koja je pridružena svim Korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik.

(6) Davatelj usluge može, ukoliko to tehnički uvjeti pružanja javne usluge zahtijevaju, naložiti Korisniku usluge korištenje zajedničkog spremnika.

(7) Davatelj usluge može, ukoliko to tehnički uvjeti pružanja javne usluge zahtijevaju, naložiti ili omogućiti Korisniku usluge korištenje zajedničkog spremnika na javnim površinama za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada.

Veličina individualnog spremnika i vrećica

Članak 16.

(1) Davatelj usluge omogućuje Korisnicima usluge odabir spremnika iz članka 14. ove Odluke u skladu s njihovim stvarnim potrebama ili kombinaciju spremnika s time da njihov ukupan volumen ne prelazi volumen najvećeg spremnika iz članka 14. ove Odluke.

(2) Volumen individualnog spremnika za Korisnike usluge utvrđuje se Izjavom /Ugovorom o načinu korištenja javne usluge iz članka 30. ove Odluke.

(3) Davatelj usluge predlaže volumen spremnika u svakom pojedinačnom slučaju ocjenjujući stvarne potrebe Korisnika usluge.

(4) Ukoliko Korisnicima usluge koji koriste spremnike za miješani komunalni otpad, količina miješanog komunalnog otpada iznimno premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice za odlaganje dodatnog otpada. Vrećice se kupuju kod Davatelja usluge, te kroz nabavnu cijenu vrećica Korisnici usluge plaćaju zbrinjavanje ovako prikupljenih dodatnih količina.

(5) Ukoliko potrebe Korisnika premašuju početni preuzeti zaduženi volumen spremnika za odlaganje biootpada i miješanog komunalnog otpada, Davatelj usluge će na zahtjev Korisnika usluge povećati volumen odgovarajućeg spremnika.

(6) Ukoliko je dodijeljeni volumen spremnika preveliki za potrebe Korisnika usluge, Davatelj usluge će na zahtjev Korisnika smanjiti volumen spremnika.

(7) Ukoliko Korisnik usluge ima potrebu za ukupnim volumenom spremnika, većim od maksimalnog volumena iz stavka 1. ovog članka, sklopit će sa Davateljem usluge poseban ugovor sukladno važećem cjeniku Davatelja usluge.

Mjesto za primopredaju otpada

Članak 17.

(1) Preuzimanje spremnika sa biootpadom, miješanim i reciklabilnim komunalnim otpadom vrši se na mjestu za primopredaju koje se mora nalaziti uz prometnicu ili prilazni put na javnoj površini kako bi Davatelj usluge mogao nesmetano preuzeti otpad u svoje vozilo za otpremu otpada.

(2) Mjesto za primopredaju spremnika mora se nalaziti na javnoj površini.

(3) Isto mjesto za primopredaju spremnika na javnoj površini može biti predviđeno za više susjednih obračunskih mjesta Korisnika usluge.

(4) Mjesta za primopredaju spremnika sa otpadom mogu biti određena adresom nekretnine Korisnika usluge ako se ono nalazi uz prometnicu ili prilazni put ili opisnom oznakom dijela javne površine na području Grada Novog Vinodolskog predviđenih kao mjesta za primopredaju otpada.

(5) Ukoliko se biootpad, miješani i reciklabilni komunalni otpad prikuplja vrećicama mjesto preuzimanja vrećica definirano je kao i mjesto preuzimanja spremnika.

Sakupljanje otpada

Članak 18.

(1) Korisnici usluge su dužni popunjene spremnike sa biootpadom, miješanim i reciklabilnim komunalnim otpadom iznijeti u vremenskom razdoblju određenom u Obavijesti o prikupljanju miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada iz članka 20. ove Odluke i to na ugovoreno mjesto za primopredaju.

(2) Sav odloženi biootpad, miješani i reciklabilni komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Korisnik ili Korisnici usluge, moraju spremnik ostaviti u cijelosti popunjen, a ako za primopredaju ostave nepopunjen (prazan) spremnik ili djelomično popunjen spremnik smatrat će se da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik sa biootpadom, miješanim i reciklabilnim komunalnim otpadom.

(5) Korisnik ili Korisnici usluge mogu zatražiti da im Davatelj usluge u njihovom trošku, osigura zaključavanje poklopca spremnika, radi onemogućavanja trećim osobama da neovlašteno odlažu otpad u spremnik kojeg ovlašteno koristi samo Korisnik ili Korisnici usluge. Prilikom primopredaje otpada poklopac spremnika mora biti otključan kako bi Davatelj usluge mogao preuzeti otpad, te se otključani poklopac spremnika smatra da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik s biootpadom i miješanim komunalnim otpadom.

Najmanja učestalost primopredaje otpada

Članak 19.

(1) Najmanja učestalost primopredaje komunalnog otpada u obračunskom razdoblju iznosi:

– najmanje jednom tjedno za biootpad,

– najmanje jednom mjesečno za reciklabilni komunalni otpad koji se prikuplja putem odgovarajućih spremnika,

– najmanje jednom tjedno za miješani komunalni otpad.

(2) Davatelj usluge može prema potrebi odrediti i veći broj učestalosti primopredaje komunalnog otpada od minimalnog koji je naveden u stavku 1. ovog članka.

Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada

Članak 20.

(1) Davatelj usluge dužan je Korisniku usluge do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada elektroničkim putem, pisanim putem ili na drugi, Korisniku usluge, prihvatljiv način.

(2) Sadržaj Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom iz članka 5. stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom.

Kompostiranje biootpada

Članak 21.

(1) U skladu s mogućnostima i potrebama Davatelj usluge osigurava Korisnicima tipizirane kompostere za kompostiranje.

(2) Korisnici usluge koji se odluče za kompostiranje biootpada putem preuzetih tipiziranih kompostera za kućno kompostiranje dužni su to navesti u Izjavi, te isti uporabiti i zbrinuti sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

(3) Davatelj usluge vodi evidenciju o broju podijeljenih kompostera na području Grada Novog Vinodolskog i broju održanih edukacija o načinu primjene kompostera, te procesa kompostiranja s brojem osoba koji su prisustvovali edukaciji.

PRIHVATLJIV DOKAZ IZVRŠENJA USLUGE

Članak 22.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom otpadu za svakog pojedinog Korisnika.

(2) Davatelj usluge vodi evidenciju korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku, na način da se svaki spremnik elektronski identificira, svako pražnjenje spremnika elektronski bilježi, a podaci potom prebacuju u knjigovodstveni program evidencije korištenja javne usluge.

(3) Podaci iz evidencije korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku smatraju se dokazom izvršenja javne usluge.

(4) Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog Korisnika usluge predstavlja evidencija Davatelja usluge o izvršenoj usluzi (evidencija o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja prema planu odvoza) za pojedinog Korisnika usluge, pri čemu Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki Korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljeni spremnik neovlašteno ne koriste treće osobe.

Članak 23.

(1) Davatelj usluge osigurava svakom pojedinom Korisniku da na njegov zahtjev može, putem mrežne pošte odnosno putem interneta, kad je to Korisniku usluge prihvatljivo ili na drugi način, izvršiti uvid u podatke o izvršenju javne usluge za njegovo obračunsko mjesto za prethodna obračunska razdoblja.

TROŠKOVI I CIJENA JAVNE USLUGE

Troškovi usluge

Članak 24.

(1) Troškovi obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te glomaznog komunalnog otpada obuhvaćaju: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Grada Novog Vinodolskog za koje je uspostavljeno reciklažno dvorište, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge, troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, te druge nepredviđene troškove gospodarenja otpadom.

Cijena javne usluge

Članak 25.

(1) Cijena javne usluge naplaćuje se radi pokrića troškova pružanja javne usluge.

(2) Cijena javne usluge sastoji se od:

- cijene obvezne minimalne javne usluge i

- cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada

(3) Korisnik usluge dužan je platiti Davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina ne koristi.

Cijena javne usluge za količinu predanog komunalnog otpada

Članak 26.

(1) Cijena za količinu predanog komunalnog otpada plaća se radi pokrića troškova obrade miješanog komunalnog otpada.

(2) Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu

C = JCV x BP x U

Pri čemu je:

- C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama

- JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku

- BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima evidenciji

- U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

(3) Davatelj usluge cjenikom, koji mora biti javno objavljen, određuje visinu cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Cijena obvezne minimalne javne usluge

Članak 27.

(1) Cijena obvezne minimalne javne usluge je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja, te sigurnosti, redovitost i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge plaća se radi pokrića troškova obrade biootpada i troškova prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se bez naknade sakuplja kod Korisnika na obračunskom mjestu, troškova nabave i održavanja opreme za sakupljanje otpada, troškova prijevoza otpada, troškova nastalih radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu (osim za troškove otpada koji se sastoje pretežito od otpadne ambalaže) i troškova vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 94,50 kuna bez PDV-a.

(4) Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve Korisnike razvrstane u kategoriju Korisnika, koji nije kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 145,50 kuna bez PDV-a.

(5) Ako se na istom obračunskom mjestu Korisnik može razvrstati u kategoriju Korisnika kućanstvo i u kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo, Korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju Korisnika koji nije kućanstvo.

Obračunsko razdoblje kroz kalendarsku godinu

Članak 28.

(1) Obračunsko razdoblje na koje se odnosi obračun cijena javne usluge je mjesec dana.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA USLUGE U ČIJE IME GRAD NOVI VINODOLSKI PREUZIMA OBVEZU SUFINANCIRANJU CIJENE ZA JAVNU USLUGU

Članak 29.

(1) Grad Novi Vinodolski preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu za kućanstva korisnika naknade prema propisima o socijalnoj skrbi, a koji imaju prebivalište na njegovom području.

(2) Grad Novi Vinodolski preuzima obvezu sufinanciranja cijene za javnu uslugu korisnicima kojima se cijena obvezne minimalne javne usluge u odnosu na cijenu obveznu minimalne javne usluge utvrđenu prema Cjeniku Davatelja javne usluge, donesenom temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 2/2018 i 9/2019) povećava za 50% do 100% u iznosu od 20,00 kn + PDV po obračunskom razdoblju, odnosno korisnicima kojima se povećava za više od 100% u iznosu od 45,00 kn + PDV po obračunskom razdoblju.

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 30.

(1) Davatelj usluge dužan je dostaviti Korisniku usluge dva primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge.

(2) Obrazac Izjave iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatke propisane pravilnikom iz čl. 74. st. 9. Zakona o gospodarenju otpadom.

(3) Davatelj usluge samostalno određuje koga će se smatrati Korisnikom usluge kojem se dostavljaju obrasci Izjave temeljem: prijave samog novog Korisnika usluge kao vlasnika ili korisnika nekretnine, uvida u evidenciju obveznika plaćanja potrošnje vode/električne energije, uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Grada Novog Vinodolskog, te uvida u evidenciju drugih tijela lokalne samouprave, državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima.

(4) U Izjavi se mogu navoditi podaci o načinu dostave računa javne usluge i načinu komunikacije, a mora se navesti datum potpisivanja Izjave od strane Korisnika usluge i datum potvrde Izjave od strane davatelja usluge.

(5) Podaci iz st. 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje Korisnika usluge.

(6) Korisnik usluge je dužan vratiti Davatelju usluge dva primjerka popunjene Izjave iz stavka 1. ovoga članka, s potpisom Korisnika usluge u roku od 15 dana od dana zaprimanja obrazaca Izjave.

(7) Davatelj usluge je dužan po zaprimanju Izjave Korisniku usluge vratiti jedan ovjereni i sa svoje strane potvrđeni i potpisani primjerak Izjave, u roku od 15 dana od zaprimanja.

(8) Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik usluge (stupac: očitovanje Korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka Odluke, Davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj usluge (stupac: prijedlog Davatelja usluge) u sljedećem slučaju:

- kad se Korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka Odluke u roku iz stavka 6. ovoga članka Odluke,

- kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među Korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj usluge.

(10) Davatelj usluge određuje podatke u Izjavi u stupcu: prijedlog Davatelja usluge temeljem podataka iz evidencije Davatelja usluge kojima raspolaže ili podataka o potrošnji vode/električne energije, uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Grada Novog Vinodolskog, te uvida u evidenciju drugih tijela lokalne samouprave, državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima.

(11) Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka Odluke elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku usluge.

Članak 31.

(1) Za slučaj kad Davatelj usluge ima informaciju o vlasniku/korisniku koji nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge, Davatelj usluge će, u slučaju kada Korisnik usluge odbija preuzeti spremnik, ne koristi spremnik koji već posjeduje ili nije vratio potpisanu Izjavu iz čl. 30. ove Odluke istog ipak evidentirati kao Korisnika usluge, te će o zaduženju obavijestiti Korisnika usluge i Grad Novi Vinodolski.

Sklapanje ugovora o korištenju javne usluge

Članak 32.

(1) Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem ugovora o korištenju javne usluge.

(2) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

- kad Korisnik usluge dostavi Davatelju usluge Izjavu ili

- prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik usluge ne dostavi Davatelju usluge Izjavu

- kada Davatelj usluge evidentira Korisnika usluge u slučaju propisanom čl. 31. ove Odluke.

(3) Ugovor o javnoj usluzi zaključuje se na neodređeno
vrijeme.

(4) Bitne sastojke Ugovora uz Izjavu čine ova Odluka i Cjenik javne usluge.

(5) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti Korisniku usluge uvid u ovu Odluku i Cjenik javne usluge prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev Korisnika usluge.

(6) Zaključenjem ugovora o korištenju javne usluge Korisnik usluge u svemu prihvaća Opće uvjete ugovora sa Korisnicima iz priloga I. ove Odluke.

Izmjene i dopune Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 33.

(1) Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

(2) U slučaju da to ne učini dužan je podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini, odnosno dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik, odnosno za promjenu podataka ne sazna Davatelj usluge iz drugih izvora.

(3) Sve obavijesti i zahtjeve Korisnik podnosi Davatelju usluga pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu Davatelja usluge.

(4) Temeljem dostavljene obavijesti, Davatelj usluge dostavlja Korisniku usluge obrazac izmjene i dopune Izjave o načinu korištenja javne usluge u dijelu podataka koji se mijenjaju, u cijelosti na način i u postupku određenom člankom 30. ove Odluke.

Prestanak Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 34.

(1) Korisnik usluge, osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine, te u slučaju prenošenja obveza Korisnika usluge na novog Korisnika usluge, ne može otkazati Ugovor, odnosno sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu Davatelja javne usluge.

(2) Korisnik usluge je dužan Davatelja usluge pismeno obavijestiti o prestanku svojeg prava vlasništva na nekretnini koja predstavlja obračunsko mjesto za javnu uslugu prikupljanja otpada, odnosno o prestanku svojeg posjeda – korištenja nekretnine koja predstavlja obračunsko mjesto, u roku od 15 dana od dana prestanka posjeda predmetne nekretnine

(3) Uz obavijest iz stavka 2. ovog članka Odluke, Korisnik usluge dužan je dostaviti Davatelju usluge primjerak kupoprodajnog ugovora kojim je vlasništvo na nekretnini prenijeto na novog vlasnika, odnosno sporazumni raskid ugovora o korištenju nekretnine (raskid ugovora o zakupu ili najmu) ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljiv prestanak posjeda na nekretnini.

(4) Raskid ugovora nastupa s posljednjim danom u mjesecu u kojem je podnesena odgovarajuća obavijest odnosno zahtjev.

(5) U slučaju raskida ugovora, Korisnik usluge obavezan je davatelju usluge vratiti zaduženi individualni spremnik kojeg je Korisniku usluge osigurao Davatelj usluge. U protivnom Davatelj usluge ima pravo potraživati naknadu pune cijene novog spremnika.

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Članak 35.

(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje od 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva.

(2) Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.

(3) Obveza Korisnika usluge na plaćanje cijene javne usluge u slučaju iz stavka 1. ovog članka ne nastaje, te prava i obveze Davatelja usluge i Korisnika usluga za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina nalazi, miruju u vremenu kada se nekretnina trajno ne koristi, osim obveze Korisnika usluge iz stavka 4. ovog članka i obveze plaćanja ugovorne kazne ukoliko se ispune uvjeti za obračun iste.

(4) Korisnik usluge, u slučaju kada je Davatelju usluge dao/dostavio očitovanje iz st. 1. ovog članka, mora po isteku svake kalendarske godine, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti Davatelju usluge novu potvrdu o nekorištenju električne energije i vode od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdoblju od davanja očitovanja iz stavka 1. ovog članka, odnosno u razdoblju od prethodnih 12 obračunskih razdoblja.

(5) Ukoliko Korisnik usluge, nakon što je dao/dostavio očitovanje iz stavka 1. ovog članka, ne postupi sukladno stavku 4. ovog članka ili se iz dostavljenih potvrda utvrdi da je Korisnik nekretninu koristio, počinju Korisniku usluge i Davatelju sluge teći sva prava i obveze iz Ugovora o korištenju javne usluge.

Provedba ugovora u slučaju nastupanja posebnih okolnosti

Članak 36.

(1) Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole (viša sila) , kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, snijeg, led, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) O nastupu izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka Odluke, kao razloga kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti Korisnike usluga putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja.

(3) Ispunjenje obveza Davatelja usluge iz ugovora, u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka Odluke, će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njihovog trajanja.

(4) Po prestanku uvjeta koji onemogućavaju izvršenje javne usluge prikupljanja biootpada i miješanog komunalnog otpada Davatelj usluge će Korisnika usluge obavijestiti putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja o načinu i vremenu izvršenja usluge.

NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA JAVNE USLUGE U SLUČAJU KAD KORISNICI KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 37.

(1) U slučaju kad su Korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge određuje udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da će Korisnici javne usluge imati iste udjele u zajedničkom spremniku, a zbroj udjela mora biti jedan.

(2) U slučaju, kad su Korisnici javne usluge kućanstva i Korisnik javne usluge koji nisu kućanstva koji koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj usluge određuje udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da će Korisnici javne usluge imati iste udjele u zajedničkom spremniku a zbroj udjela mora biti jedan.

NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJU PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 38.

(1) Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada Davatelja usluge, u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a koji je kod Korisnika izazvao neugodu.

(2) Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu Davatelja usluge, svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 10:00 sati.

(3) Davatelj usluge je dužan na prigovor Korisnika usluge odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Članak 39.

(1) Po primitku odgovora na pisani prigovor, nezadovoljan Korisnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije kojeg je Davatelj usluge dužan osnovati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

(2) Povjerenstvo za reklamacije je dužno pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije Korisnika u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije.

(3) Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika najmanje godinu dana od dana primitka prigovora Korisnika.

Članak 40.

(1) Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja računa.

(2) Očitovanje Davatelja usluge na zaprimljeni prigovor se provodi na način opisan u prethodnom članku.

ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 41.

(1) Korisnici usluga dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti biootpad, otpadni papir, metal, staklo, plastiku, glomazni komunalni otpad, te opasni otpad.

(2) Davatelj usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz prethodnog stavka ovoga članka zbrinuti na propisan način.

Prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada

Članak 42.

(1) Davatelj usluge pruža uslugu prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike, tekstila i stakla (dalje u tekstu: reciklabilni komunalni otpad) .

(2) Reciklabilni komunalni otpad, osim tekstila, a naročito otpadni papir i karton te plastična i metalna ambalaža prikuplja se u tipiziranim spremnicima i/ili vrećicama na obračunskom mjestu i/ili u reciklažnom dvorištu i/ili u mobilnom reciklažnom dvorištu. Tekstil se prikuplja putem spremnika postavljenim na javnim površinama i/ili u reciklažnom dvorištu i /ili u mobilnom reciklažnom dvorištu.

(3) Davatelj usluge osigurava spremnike/vrećice za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada i predaje ih Korisniku na korištenje bez naknade ukoliko Korisnik takve spremnike ne posjeduje. Spremnici koje je osigurao Davatelj usluge, vlasništvo su Davatelja usluge.

Korištenje javne površine za prikupljanje otpada

Članak 43.

(1) Javne površine na području Grada Novog Vinodolskog, mogu se koristiti za prikupljanje tekstila u spremnicima postavljenim na lokacijama, koje će biti određene u Obavijesti iz članka 20. ove Odluke i za skupljanje miješanog komunalnog otpada u polupodzemnim spremnicima iz čl. 14. ove Odluke.

Reciklažna dvorišta

Članak 44.

(1) Na području Grada Novog Vinodolskog uspostavljeno je reciklažno dvorište za područje Grada Novog Vinodolskog na lokaciji Poslovna zona Zapad, ulica Dubrova, Novi Vinodolski.

Članak 45.

(1) Davatelj usluge dužan je osigurati odvojeno sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno godišnjem planu rasporeda mobilnog reciklažnog dvorišta po pojedinim naseljima u Gradu Novom Vinodolskom.

Članak 46.

(1) Davatelj usluge u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu je dužan preuzeti otpad izvagati ga i Korisniku usluge izdati dokument sa datumom, količinom i vrstom otpada koji je Korisnik predao.

(2) Davatelj usluge je dužan u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu zaprimati sve vrste otpada koji se prema ovoj Odluci i pozitivnim propisima može u njemu odlagati bez naknade za kućanstva, a ako je propisana ovom Odlukom ili pozitivnim propisima odlaganje samo određene količine otpada, onda je Davatelj usluge dužan preuzeti bez naknade samo propisane količine otpada.

Članak 47.

(1) Davatelj usluge u reciklažnom dvorištu može zaprimati otpad od Korisnika usluge koji nisu kućanstva.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom i dužna je platiti naknadu za predaju otpada prema cjeniku davatelja usluge.

Sakupljanje glomaznog (krupnog) otpada

Članak 48.

(1) Davatelj usluge u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzima glomazni otpad od Korisnika usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu Korisnika usluge bez naknade u najvećoj količini do 4 m3.

(2) Davatelj usluge na zahtjev Korisnika usluge koji je kućanstvo, osigurava preuzimanje glomaznog otpada od Korisnika usluge na obračunskom mjestu Korisnika usluge, osim preuzimanja glomaznog otpada iz prethodnog stavka, pri čemu je Korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta i obradu tog otpada.

(3) Davatelj usluge je dužan preuzeti glomazni otpad od Korisnika usluge na obračunskom mjestu Korisnika usluge, koji je kućanstvo u što kraćem roku koji zajednički određuju Korisnik usluge i Davatelj usluge.

Ugovorna kazna

Članak 49.

(1) Ugovorna kazna se obračuna u slučaju kada Korisnik usluge postupa protivno ugovoru prema odredbama ove Odluke.

(2) Ugovorna kazna se, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, na računu za javnu uslugu iskazuje zasebno.

(3) Kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog/ih Korisnika snose svi Korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika. Individualna odgovornost pojedinog Korisnika može se utvrditi temeljem fotodokumentacije i zapisnika komunalnog redara Grada Novog Vinodolskog ili temeljem fotodokumentacije i zapisnika ovlaštene osobe Davatelja usluge ili fotodokumentacije i izjave od strane svih ostalih Korisnika usluge koji dijele zajednički spremnik.

(4) Činjenicu postupanja protivno ugovoru utvrđuje ovlaštena osoba Davatelja usluge fotodokumentacijom i izradom zapisnika. Iz fotodokumentacije mora nedvojbeno proizlaziti postupanje Korisnika usluge protivno ugovoru i ovoj Odluci te mora biti obračunsko mjesto jasno uočljivo.

Članak 50.

(1) Korisnik usluge dužan je platiti iznos ugovorne kazne za postupanje protivno Ugovoru, u slijedećim slučajevima:

- ako ne koristi javnu uslugu u obračunskom razdoblju i ne predaje komunalni otpad Davatelju javne usluge, a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode ili na drugi način Davatelj usluge utvrdi da koristi nekretninu, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna po obračunskom razdoblju,

- ako odloži bilo kakav otpad izvan spremnika dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje iznosi u iznosu 250,00 kuna.

- ako na svojem obračunskom mjestu postupa s otpadom na način kojim se dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna

- ako s glomaznim otpadom postupa na način da isti odlaže u spremnike za prikupljanje komunalnog otpada, na mjesta koja za to nisu predviđena, te da s glomaznim komunalnim otpadom odlaže otpad koji se ne smatra glomaznim otpadom po Dodatku Naputka o glomaznom otpadu (Narodne novine Republike Hrvatske br. 79/2015) , dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako pretrpa i dodatno sabije komunalni otpad tako da on ne može gravitacijski ispasti iz spremnika prilikom pražnjenja dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada odloži: biootpad, miješani komunalni otpad, glomazni, metalni i građevinski otpad (građevni otpad) , zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina, i odgovarajući, ali onečišćeni reciklabilni otpad, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje reciklabilnog ili miješanog komunalnog otpada odloži: žar ili vrući pepeo, otpadna ulja, baterije i akumulatore, gume, električni i elektronički otpad, lijekove i ostali opasni otpad kao i druge zabranjene tvari sukladno Zakonu i Odluci, te ostalim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 1.000,00 kuna,

- ako u spremnik za prikupljanje miješanog komunalnog otpada odloži: biootpad, korisni otpad koji se može reciklirati, glomazni, metalni i građevinski otpad (građevni otpad) , zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako spremnik za otpad nije zatvorio, odnosno vrećicu zavezao, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako ne drži spremnik na za to propisanom mjestu, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako onemogući Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna.

- ako ne omogući Davatelju usluge označavanje spremnika s kojim već raspolaže, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako je uništio ili oštetio ili u slučaju gubitka RFID kartice za pristup spremniku velikih kapaciteta, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 250,00 kuna,

- ako je uništio ili oštetio ili u slučaju gubitka specijalnog ključa za pristup spremniku velikih kapaciteta, dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanju u iznosu od 500,00 kuna,

- ako je uništio ili oštetio spremnik ili u slučaju nestanka spremnika, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak spremnika nastalo krivnjom Korisnika usluge ili bez krivnje (objektivna odgovornost) , dužan je platiti ugovornu kaznu za svako takvo postupanje u iznosu 1.000,00 kuna,

- ako je u izjavi o načinu korištenja usluge očigledno naveo netočne podatke dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu 1.000,00 kuna.

- ako je u Izjavi o korištenju javne usluge ili očitovanju iz članka 35. ove Odluke, lažno naveo da trajno ne koristi nekretninu ili nakon davanja/dostave očitovanja iz članka 35. ove Odluke ne dostavi potvrdu o nekorištenju električne energije i vode izdanu od strane ovlaštenog pružatelja usluge u razdoblju od davanja očitovanja, odnosno u razdoblju od prethodnih 12 obračunskih razdoblja, ugovorna kazna iznosi 1.000,00 kuna,

- ako ne dojavi Davatelju usluge promjenu podataka iz Izjave o korištenju usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena dužan je platiti ugovornu kaznu po obračunskom razdoblju u iznosu od 250,00 kuna.

(2) Radi utvrđivanja nužnih činjenica kojima se utvrđuje postupanje Korisnika usluge protivno Ugovoru o korištenju javne usluge prema ovom članku, kao i činjenica nužnih za obračun ugovorne kazne, Davatelj usluge ovlašten je i dužan postupati po prijavi komunalnih redara, razmotriti i ispitati prijave građana, uzimati potrebne izjave od Korisnika usluga, svojih zaposlenika i trećih osoba, osigurati fotografiranje i/ili video snimanje obračunskog mjesta Korisnika usluge i koristiti takvu fotodokumentaciju, koristiti podatke iz izjave o načinu korištenja javne usluge, evidencije o preuzetom komunalnom otpadu, podatke očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili pitke vode, podatke iz svojih poslovnih knjiga i drugih evidencija, cjenika ovlaštenih proizvođača opreme i uređaja, stručne, obrazložene i ovjerene procjene nastalih troškova uslijed pojedinog postupanja, vremensko trajanje pojedinog postupanja, te sve druge dokaze s pomoću kojih se i u svezi s drugim dokazima nedvojbeno može utvrditi postupanje Korisnika usluge prema ovom članku, odnosno koji mogu poslužiti za obračun ugovorne kazne.

(3) Ukoliko se utvrdi da je Korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, Davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 51.

(1) Odrede ove Odluke, koje se odnose na reciklažno dvorište stupaju na snagu u trenutku stjecanja uvjeta za njihovo korištenje.

(2) Odredbe koje se odnose na biootpad stupaju na snagu u trenutku stjecanja tehničko-tehnoloških uvjeta za njegovo skupljanje i obradu.

(3) Odredbe koje se odnose na sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada u individualnim spremnicima – posudama volumena 120 litara stupaju na snagu u trenutku stjecanja uvjeta za njihovo korištenje.

Članak 52.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 2/2018 i 9/2019) .

Članak 53.

(1) Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/22-01/7

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 31. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

PRILOG I.

OPĆI UVJETI UGOVORA
O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE
SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) odgovaraju definicijama i terminima korištenim u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Odluka) .

(2) Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi Davatelja usluge i Korisnika usluge koji proizlaze iz Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od strane Davatelja usluge Korisniku usluge na području pružanja javne usluge.

Primjena Općih uvjeta

Članak 2.

(1) Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Korisnike usluga koji zaključe Ugovor s Davateljem usluge.

Članak 3.

(1) U slučaju kada odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta te odredbe Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora.

(2) Korisnik usluge je upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Ugovaranje javne usluge

Članak 4.

(1) Korisnici usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Odluci.

(2) Ugovor se smatra sklopljenim:

-kad Korisnik usluge dostavi Davatelju javne usluge Izjavu ili

-prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik usluge ne dostavi Davatelju javne usluge Izjavu ili

- kada Davatelj usluge evidentira Korisnika usluge u slučaju propisanom čl. 31. Odluke.

(3) Ugovor se sklapa za svako obračunsko mjesto.

(4) Zaključenjem Ugovora Korisnik usluge pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.

(5) Početni dan za obračun javne usluge smatra se danom zaključenja ugovora.

Članak 5.

(1) Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja Davatelj usluge sukladno odredbama Odluke.

(2) Korisnik usluge je dužan plaćati cijenu javne usluge utvrđenu Cjenikom javne usluge.

(3) U slučaju izmjene cijena usluge, Davatelj usluge će o istom obavijestiti Korisnika usluge putem svojih mrežnih stranica. Nove cijene obračunat će se s danom donošenja Odluke o promjeni cijena odnosno novog Cjenika.

Članak 6.

(1) Cijenu javne usluge Korisnik usluge je dužan plaćati na temelju računa koji mu Davatelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, kad nastaje obveza plaćanja.

(2) Korisnik se obvezuje podmiriti račun u roku navedenom na računu. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze po računu Davatelj usluge kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem računa kao vjerodostojne isprave.

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 7.

(1) Davatelj usluge i Korisnik usluge imaju prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim Općim uvjetima.

Članak 8.

(1) Davatelj usluge dužan je:

- osigurati Korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

- označiti spremnik oznakom iz članka 14. Odluke,

- dostaviti korisniku usluge Obavijest iz članka 20. Odluke,

- preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika usluge,

- osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

(2) Davatelj usluge odgovara za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom,

Članak 9.

(1) Korisnik usluge dužan je:

- koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biootpad otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika usluge,

- omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

- postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

- odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika usluge sukladno Zakonu i Odluci,

- predavati biootpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada,

- predavati opasni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište,

- Korisnik usluge odgovoran je za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika usluge, te je zajedno s ostalim Korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovoran za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika.

Članak 10.

(1) U slučaju stjecanja vlasništva nekretnine, Korisnik usluge (novi korisnik) dužan je najkasnije 15 dana prije početka korištenja javne usluge obavijestiti Davatelja usluge o početku korištenja javne usluge.

(2) Davatelj usluge i Korisnik usluge (vlasnik nekretnine) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik Ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između Davatelja usluge i Korisnika usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog Ugovora posebice u slučajevima kada je Davatelj usluge Korisniku usluge omogućio korištenje javne usluge, a Korisnik usluge odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.

(3) Postojeći Korisnik usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos, a koje utječu na međusobne odnose između Davatelja javne usluge i Korisnika usluge dužan je iste prijaviti Davatelju usluge najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promjene pisanim putem.

(4) Prilikom stjecanja odnosno prestanka statusa Korisnika usluge ili prilikom prijave promjene podataka vezanih uz ugovorni odnos, Korisnik usluge je status Korisnika usluge/prestanka statusa Korisnika usluge/podatke koje prijavljuje, dužan dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom.

Članak 11.

(1) Svaka promjena koju Korisnik usluge prijavljuje Davatelju usluge prihvaća se od datuma prijave, te je isključena mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

(2) Prilikom promjene svi dospjeli računi moraju biti plaćeni.

(3) Prilikom konačnog prestanka korištenja javne usluge, Korisnik usluge je dužan platiti sve do tada zaprimljene račune, vratiti zadužene spremnike i tek tada se može brisati iz evidencije davatelja javne usluge.

Članak 12.

(1) Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine, te u slučaju prenošenja obveza Korisnika usluge na novog Korisnika usluge, Korisnik usluge ne može otkazati Ugovor, odnosno sve dok koristi javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu Davatelja javne usluge.

Članak 13.

(1) Korisnici usluge spremnike za otpad smještaju u svoje objekte ili druge prostore u svom vlasništvu, a u terminima odvoza sukladno Obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada, dužni su spremnike iznijeti na javnu površinu, na za to predviđena mjesta.

(2) Korisnici usluge koji stanuju u višestambenim objektima spremnike za otpad moraju smjestiti tako da je do njih moguć pristup vozilom za odvoz komunalnog otpada, da ne smetaju upotrebi zajedničkih prolaza i prostorija, te da njihovim smještajem komunalni otpad ne prouzrokuje neugodan miris u stanovima.

(3) Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, spremnike za otpad iznijeti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obavezno nakon odvoza u najkraćem roku ukloniti sa javne površine, kako bi se spriječila mogućnost oštećenja i eventualna otuđenja.

(4) U dane odvoza Korisnici usluge spremnike za otpad trebaju smjestiti na javnu površinu tako da isti ne ometaju promet na kolniku ili pješačkoj stazi.

(5) Korisnik usluge spremnik za otpad mora zatvoriti, a vrećicu zavezati.

(6) Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku. Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz spremnika.

(7) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremniku za otpad.

(8) Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu Davatelja javne usluge onemogućen pristup do nekretnine Korisnika usluge, Korisnik usluge dužan je spremnik, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo Davatelja javne usluge može pristupiti. Spremnici koji nisu postavljeni sukladno navedenom, neće biti ispražnjeni.

(9) Korisnik usluge dužan je skupljeni komunalni otpad pažljivo odlagati u odgovarajuće spremnike za otpad, tako da se on ne rasipa i ne onečišćava okolni prostor.

(10) Otpad rasut prilikom iznošenja spremnika za otpad na javnu površinu Korisnik usluge dužan je sam očistiti.

(11) Prostor za smještaj spremnika, kao i sam spremnik za komunalni otpad dužni su održavati i čistiti Korisnici usluge.

(12) Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u spremnicima za otpad i odnošenje otpada iz njih na javnoj površini.

(13) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: biorazgradivi komunalni otpad, korisni otpad koji se može reciklirati, žar ili vrući pepeo, otpadna ulja, baterije i akumulatore, gume, električni i elektronički otpad, lijekove, građevinski otpad, glomazni otpad i ostali problematični otpad kao i druge zabranjene tvari sukladno Zakonu i Odluci, te ostalim propisima koji reguliraju gospodarenje otpadom.

(14) Zabranjeno je u spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada ili odgovarajući, ali onečišćeni reciklabilni otpad, za koji je spremnik namijenjen.

(15) U spremnike za prikupljanje reciklabilnog komunalnog otpada može se odlagati samo ona vrsta otpada za koju je spremnik namijenjen.

(16) Zabranjeno je onemogućavati pristup vozilu za odvoz otpada. Suprotnim postupanjem, Korisnik usluge podliježe naplati ugovorne kazne u skladu s Odlukom.

(17) Davatelj usluge ne odgovora za nestanak spremnika za otpad koji je zadužio Korisnik usluge.

(18) Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika za otpad od strane trećih osoba već je svaki Korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe.

(19) U slučaju otuđenja, oštećenja ili uništenja spremnika za otpad trošak nabave novih spremnika snosit će Korisnik usluge kroz cijenu ugovorne kazne, a u slučaju da cijena novog spremnika višestruko premašuje cijenu ugovorne kazna, Davatelj usluge može od Korisnika usluge potraživati iznos cijene spremnika koji premašuje cijenu ugovorne kazne. Korisnik usluge dužan je spremnike za otpad redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju.

(20) Korisnik usluge odgovara Davatelju usluge za štetu nastalu uslijed nepravilnog odlaganja otpada u neodgovarajući spremnik za otpad, te takvo postupanje Korisnika usluge podliježe ugovornoj kazni sukladno Odluci, a u slučaju prouzročenja šteta većih razmjera Korisnik usluge obavezan je Davatelju usluge nadoknaditi prouzročenu štetu koja prelazi cijenu ugovorne kazne.

(21) Davatelj usluge može od Korisnika usluge potraživati svaku pretrpljenu štetu koju je Davatelju usluge prouzročio Korisnik usluge kršenjem odredbi ovih Općih uvjeta, Odluke, Zakona, te ostalih propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom, i to namjerno ili grubom nepažnjom, a ukupni iznos pretrpljene štete nije nadoknađen putem iznosa cijene javne usluge i putem iznosa cijene ugovorne kazne.

Članak 14.

(1) Davatelj javne usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za otpad, tako da se isti ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i ne onečišćava okolinu. Svako onečišćavanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti. Nakon pražnjenja spremnika za otpad, Davatelj usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bili i zatvoriti poklopac.

(2) Iznimno od članka 13. stavka 19. ovih Općih uvjeta, ukoliko Korisnik usluge dokaže da je oštećenje ili uništenje spremnika uzrokovao Davatelj usluge, trošak nabavke novih snosit će Davatelj usluge.

(3) Davatelj usluge osigurava zamjenu spremnika zbog dotrajalosti.

Završne odredbe

Članak 15.

(1) Svi dogovori i pravno relevantne izjave ugovornih strana su valjane jedino ukoliko su učinjene u pisanom obliku.

(2) U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe Ugovora.

(3) Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.

(4) Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta mora biti dano izričito i u pisanom obliku.

(5) Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno da stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.

(6) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

(7) Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske te će se u skladu s time isti dokumenti tumačiti.

Članak 16.

Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za
njihovo donošenje.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr