SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
GRAD RAB

6.

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 28. siječnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada na području Grada Raba

1. Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpada i glomaznog otpada kao i način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s ovom javnom uslugom te način određivanja, obračuna i strukturu cijene javne usluge na području Grada Raba, u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom i drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju Zakona.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Ova odluka sadrži:

1. uvodne odredbe,

2. kriterij obračuna količine otpada,

3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

4. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

5. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

6. područje pružanja javne usluge,

7. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena,

8. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

9. odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge,

10. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika,

11. način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

12. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge,

13. odredbe o ugovornoj kazni,

14. opći uvjeti ugovora s korisnicima,

15. utvrđivanje korisnika javne usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge,

16. kriterij za umanjenje cijene javne usluge,

17. odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje
otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta,

18. odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge,

19. odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarnu nepogodu, katastrofu i slično,

20. lokacije na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge,

21. prijelazne i završne odredbe.

Članak 4.

(1) Davatelj javne usluge i usluge koja se pruža na zahtjev korisnika javne usluge iz članka 1. ove Odluke je trgovačko društvo Dundovo d.o.o. sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2, OIB 08484457911, (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

(2) Davatelj javne usluge dužan je:

1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i načinom na koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva,

2. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom o gospodarenju otapdom i ovom Odlukom,

3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže,

4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada,

5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad,

6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik,

8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond,

9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona o gospodarenju otpadom,

10. na spremniku održavati natpis sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom,

11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom o gospodarenju otpadom, ovom Odlukom i cjenikom,

14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršen obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost,

15. voditi evidenciju prihoda i rashoda od javne usluge tako da je u svakom trenutku moguće utvrditi postojeće prihode i rashode od javne usluge,

16. predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti Izvješće o radu iz članka 69. Zakona o gospodarenju otpadom do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i dostaviti ga Ministarstvu.

Članak 5.

(1) Korisnik javne usluge na području pružanja usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik javne usluge) je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

(2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovoga članka ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategorije:

1. korisnika kućanstvo ili

2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).

(3) Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

(4) Kategorija korisnika koji nisu kućanstvo grupirat će se po djelatnostima u cjeniku davatelja usluge.

(5) Korisnik javne usluge je dužan:

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika javne usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem spremnika,

2. omogućiti Davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini,

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika,

5. platiti Davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi,

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo,

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad,

8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka,

9. dostaviti Davatelju javne usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge,

10. omogućiti Davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

2. Kriterij obračuna količine otpadakriterij obračuna količine otpada

Članak 6.

(1) Izračun cijene javne usluge za predaju miješanog komunalnog otpada za sve korisnike usluge izračunava se kao umnožak volumena spremnika miješanog komunalnog otpada u litrima, cijene jedinične litre i broja pražnjenja u obačunskom razdoblju.

3. Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada

Članak 7.

(1) Standardne veličine spremnika određuju se kako bi se omogućilo njihovo pražnjenje pomoću specijalnih komunalnih vozila sa sustavima za podizanje spremnika i digitalnu evidenciju u skladu s uvjetima zaštite na radu.

(2) Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje komunalnog otpada u sklopu minimalne javne usluge na području Grada Raba su spremnici volumena 80 litara, 120 litara i 240 litara.

(3) Tipizirani/standardizirani spremnici za prikupljanje većih količina komunalnog otpada van minimalne javne usluge su spremnici volumena 770 litara, 1.100 litara, 3.000 litara i 5.000 litara.

(4) Otpadomjer na polupodzemnom spremniku odnosno uređaj za evidenciju količine (volumena) predanog otpada smatra se spremnikom volumena od 25 litara.

(5) Korisnici javne usluge za odlaganje miješanog komunalnog otpada koriste polupodzemni spremnik ili individualne spremnike drugih standardnih volumena označene oznakom za miješani komunalni otpad.

(6) Polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad koji se nalaze na javnim površinama opremljeni su uređajem – otpadomjerom za evidenciju volumena predanog otpada.

(7) Polupodzemni i ostali spremnici za miješani komunalni otpad koji se nalaze na obračunskom mjestu korisnika usluge moraju imati jedinstvenu oznaku koju je moguće nedvosmisleno povezati s vlasnikom spremnika i očitati elektroničkim uređajem – „barcode“ oznaku. Individualni spremnik za miješani komunalni otpad uz barcode oznaku mora biti opremljen i elektroničkim čipom. Polupodzemni spremnici moraju biti opremljeni sustavom za evidenciju volumena predanog miješanog komunalnog otpada.

(8) Spremnici za prikupljanje određene vrste komunalnog otpada označavaju se odgovarajućom bojom ili naljepnicom propisanog sadržaja.

(9) Spremnici za prikupljanje komunalnog otpada moraju imati s vanjske strane oznaku koja sadrži naziv Davatelja javne usluge, naziv vrste otpada i ključni broj za koji je spremnik namijenjen.

(10) U okviru minimalne javne usluge Korisnik javne usluge ima najviše jedan spremnik odgovarajućeg volumena za pojedinu vrstu komunalnog otpada. Korisnik javne usluge prema potrebi može zatražiti dodatne spremnike uz plaćanje sukladno Cjeniku Davatelja javne usluge.

(11) Zamjena spremnika iz stavka 10. ovog članka moguća je jednom bez naknade, a svaka slijedeća naplaćuje se sukladno Cjeniku Davatelja javne usluge.

(12) Korisnik javne usluge iz kategorije koji nije kućanstvo ima mogućnost izbora jednog standardnog spremnika i više dodatnih spremnika odnosno veličine obračunskog volumena temeljem zasebnog ugovora uz uvažavanje svojih realnih potreba. Obračunski volumen određuje se temeljem kriterija i smjernica Davatelja javne usluge.

Članak 8.

(1) Korisnici javne usluge koriste spremnike označene crnom bojom za odlaganje miješanog komunalnog otpada:

- polupodzemni spremnik sa otpadomjerom na mjestu primopredaje otpada označen oznakom MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD,

- crno označeni individulani spremnik na mjestu primopredaje otpada, MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD.

(2) Korisnici javne usluge koriste sljedeće spremnike označene bojom za odlaganje reciklabilnog otpada:

- PLAVI za papir i karton, zapremine 240 litara,

- ŽUTI za plastiku i Al-Fe ambalažu (metale /limenke), zapremine 240 litara,

- ZELENI za staklo, ovisno o potrebi korisnika,

- SMEĐI za biootpad, ovisno o potrebi korisnika.

(3) Korisnici javne usluge za odlaganje reciklabilnog otpada koriste i spremnike u:

- reciklažnom dvorištu,

- na posebnim mjestima prikupljanja reciklabilnog otpada na javnim površinama.

Članak 9.

(1) Mjesto primopredaje je najbliže mjesto do kojeg je moguć pristup specijalnim vozilima za prikupljanje otpada, temeljem kriterija i smjernica Davatelja javne usluge.

(2) Spremnici za problematični otpad tj. opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada, nalaze se u reciklažnom dvorištu.

4. Najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima

Članak 10.

(1) Najmanja učestalost odvoza komunalnog otpada u obračunskom razdoblju koja osigurava prikupljanje uobičajnih količina otpada iznosi:

- najmanje jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada,

- najmanje jednom tjedno za miješani komunalni otpad,

- najmanje jednom u dva tjedana za otpadni papir i karton,

- najmanje jednom u dva tjedana za otpadnu plastiku,

- najmanje jednom mjesečno za otpadno ambalažno staklo.

(2) Korisnicima javne usluge koji koriste polupodzemne spremnike za mješani komunalni otpad koji se nalaze na javnim površinama osigurana je svakodnevna predaja otpada. U jednom obračunskom razdoblju u sklopu minimalne javne usluge može se izvršiti 30 primopredaja odnosno otvaranja otpadomjera.

(3) Iznimno od navedenog u stavku 1. i 2., Davatelj javne usluge uz suglasnost nadležnog upravnog tijela Grada Raba može odrediti da se broj odvoza na cijelom području grada ili određenim dijelovima grada uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

(4) Ako Korisnik javne usluge u jednom obračunskom razdoblju koristi veći broj primopredaja od minimalne učestalosti, razlika broja ostvarenih primopredaja i minimalne učestalosti naplatit će se po cjeniku Davatelja javne usluge za dodatni odvoz. Broj ostvarenih primopredaja utvrđuje se temeljem digitalne evidencije.

(5) Davatelj javne usluge prema potrebi može odrediti i veći broj učestalosti odvoza komunalnog otpada od minimalnog navedenog u st. 1. ovog članka. Korisnici javne usluge dužni su platiti troškove provedenog dodatnog odvoza sukladno važećem Cjeniku Davatelja javne usluge.

5. Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

Članak 11.

(1) Obračunsko razdoblje kroz kalendarsku godinu za sve kategorije korisnika je razdoblje od jednog mjeseca, što predstavlja 12 obračunskih razdoblja kroz kalendarsku godinu.

6. Područje pružanja javne usluge

Članak 12.

(1) Javna usluga i usluga na zahtjev Korisnika javne usluge iz ove Odluke pruža se na cijelom području Grada Raba koje obuhvaća sljedeća naselja: Barbat, Banjol, Palit, Rab, Kampor, Mundanije i Supetarska Draga.

(2) Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima, te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

7. Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena

Članak 13.

(1) Strukturu cijene javne usluge (CJU) čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), a određuje se prema izrazu:

CJU = MJU + C

Korisnik javne usluge dužan je platiti Davatelju javne usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu članka 71. Zakona.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela onečišćivač plaća, načela ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge sukladno Zakonu, ovoj Odluci i drugim propisima.

(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

71,00 HRK (slovima: sedamdeset i jedna kuna)
mjesečno, bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

350,00 HRK (slovima: tristo pedeset kuna)
mjesečno, bez PDV-a.

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV x BP x U gdje je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama;

JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, izražena u kunama sukladno Cjeniku;

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju spremnika;

U – udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika.

(4) Navedene cijene u st. 3. ovog članka odnose se na minimalnu javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada u standardnim spremnicima iz ove Odluke. Korisnik javne usluge ima pravo koristiti jedan spremnik u sklopu minimalne javne usluge. Korisnici javne usluge koji imaju potrebe za većim brojem spremnika dužni su platiti usluge prema važećem Cjeniku Davatelja javne usluge. Iznos usluge dodatnog spremnika ili predaje iskazuje se na zasebnoj stavci računa.

(5) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 6. ove Odluke, odnosno podacima iz evidencije o predanom otpadu.

(6) Kad jedan Korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik na svom obračunskom mjestu, udio Korisnika javne usluge u korištenju spremnika iznosi 1. Isto vrijedi i u slučaju zajedničkog korištenja polupodzemnog spremnika gdje je omogućeno pojedinačno evidentiranje predanog otpada pomoću ugrađenog otpadomjera.

(7) Kad više Korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja javne usluge, mora iznositi 1.

(8) Dodatno naručeni odvoz otpada od strane Korisnika javne usluge i posebne potrebe za povećanim brojem odvoza nisu uključeni u iznos cijene obvezne minimalne javne usluge. Ta usluga naplaćuje se dodatno prema važećem cjeniku Davatelja javne usluge.

8. Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Članak 14.

(1) Korisnici javne usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada Davatelja javne usluge, u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a koji je kod Korisnika javne usluge izazvao neugodu.

(2) Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu Davatelja javne usluge, svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

(3) Davatelj javne usluge je dužan na prigovor Korisnika javne usluge odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Članak 15.

(1) Po primitku odgovora na pisani prigovor, nezadovoljan Korisnik javne usluge može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije kojeg je Davatelj javne usluge dužan osnovati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

(2) Povjerenstvo za reklamacije dužno je pisano odgovoriti na zaprimljene reklamacije Korisnika javne usluge u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije.

(3) Davatelj javne usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika javne usluge najmanje godinu dana od dana primitka prigovora Korisnika javne usluge.

Članak 16.

(1) Korisnici javne usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 (petnaest) dana od zaprimanja računa.

Članak 17.

(1) Prigovori građana u vezi neugode uzrokovane sustavom sakupljanja komunalnog otpada podnose se komunalnom redarstvu Grada Raba, koje je dužno po svakoj prijavi postupati i po potrebi poduzeti mjere sukladno odredbama odluke o komunalnom redu.

9. Odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge

Članak 18.

(1) Davatelj javne usluge treba u skladu s mogućnostima i uvjetima lokacija Korisnika javne usluge osigurati pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, sve prema odredbama iz ovog članka.

(2) S obzirom na način korištenja spremnika, Korisnike javne usluge dijelimo na:

a. korisnike koji samostalno koriste spremnik i

b. korisnike koji koriste spremnik zajednički s drugim korisnicima, u kojem slučaju se određuje udio svakog korisnika u zajedničkom spremniku.

(3) Za područja u koja se ne može pristupiti komunalnim vozilom zbog neodgovarajućeg puta, nepristupačnosti, tehničkih prepreka ili neracionalnog povećanja troškova te drugih okolnosti (u daljnjem tekstu: nepristupačna područja), Davatelj javne usluge može Korisnicima javne usluge u tom nepristupačnom području staviti na raspolaganje odgovarajući zajednički spremnik na određenu površinu koju određuje Davatelj javne usluge, a do koje se može pristupiti komunalnim vozilom.

(4) Pojedinačno korištenje javne usluge osigurava se i:

a. u slučaju kada više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik postavljanjem zajedničkog spremnika na lokaciji kod Korisnika javne usluge omogućavanjem pristupa zajedničkom spremniku na način da je svakom Korisniku javne usluge dostupna mogućnost pojedinačnog pristupa spremniku,

b. u slučaju kada više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik i ne postoji prostorna mogućnost smještaja spremnika na lokaciji kod Korisnika javne usluge, postavljanjem zajedničkog spremnika na javnoj površini omogućavanjem pristupa zajedničkom spremniku na način da je svakom Korisniku javne usluge dostupna mogućnost pojedinačnog pristupa spremniku.

(5) Korisniku javne usluge koji koristi zajednički spremnik se uvjeti pojedinačnog korištenja usluge omoguće na način određivanja udjela Korisnika javne usluge u zajedničkom spremniku na obračunskom mjestu.

10. Odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika

Članak 19.

(1) Za Korisnike javne usluge gdje uvjeti pojedinačnog korištenja javne usluge nisu u potpunosti primjenjivi zbog tehničkih uvjeta, nepristupačnosti, ograničenja lokacije i tipa nekretnine, neracionalnog povećanja troškova i drugih okolnosti, usluga se osigurava putem zajedničkih spremnika na lokaciji zajedničkog obračunskog mjesta koje određuje Davatelj javne usluge.

(2) Korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik su:

a. korisnici u više stambenim objektima sa četiri ili više stambenih jedinica

b. korisnici u objektima sa manje od četiri stambene jedinice koji nisu zatražili pojedinačni spremnik ili su postigli dogovor o korištenju zajedničkog spremnika ili

c. korisnici koji koriste zajednički spremnik jer Davatelj javne usluge ne može vozilom pristupiti nekretnini korisnika.

(3) Kad više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika tako da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je u Izjavi naveo Davatelj javne usluge.

(4) U slučaju kad Korisnici javne usluge iz kategorije kućanstva koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, Davatelj javne usluge određuje udio Korisnika javne usluge u korištenju zajedničkog spremnika na način da odredi udio prema podacima iz dostupne evidencije s kojom raspolaže Davatelj javne usluge za obračunsko mjesto.

11. Način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Članak 20.

(1) Kada Korisnici javne usluge razvrstani u kategoriju korisnika kućanstvo i Korisnici javne usluge razvrstani u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo koriste zajednički spremnik za miješani komunalni otpad, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima primjenjuje se slijedeći način određivanja udjela korisnika:

Davatelj javne usluge predlaže udjele korisnika prema broju fizičkih osoba kod korisnika iz kategorije kućanstvo i primjerenog volumena spremnika za korisnika koji nije kućanstvo prema podacima dosadašnje razine usluge tog tipa korisnika usluge.

(2) U slučaju da prijedlog Davatelja javne usluge iz prethodnog stavka nije prihvaćen Korisnici javne usluge razvrstani u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo tretirat će se zasebno i Davatelj javne usluge tim korisnicima određuje posebno obračunsko mjesto sa zasebnim spremnikom. Prostorne mogućnosti za smještanje spremnika na obračunskom mjestu mora u tom slučaju osigurati Korisnik usluge.

12. Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge

Članak 21.

(1) Davatelj javne usluge vodi evidenciju o preuzetom otpadu za svakog pojedinog Korisnika javne usluge odnosno za korištenje javne usluge za obračunsko mjesto.

Članak 22.

(1) Davatelj javne usluge vodi evidenciju korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku, na način da se svaki spremnik elektronski identificira, svako pražnjenje spremnika elektronski bilježi, a podaci potom prebacuju u knjigovodstveni program evidencije korištenja javne usluge.

(2) Podaci iz evidencije korištenja javne usluge za obračunsko mjesto u digitalnom obliku smatraju se dokazom izvršenja javne usluge.

(3) Prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog Korisnika javne usluge predstavlja evidencija davatelja usluge o izvršenoj usluzi (evidencija o pražnjenju spremnika tijekom obračunskog razdoblja prema planu odvoza) za pojedinog Korisnika javne usluge, pri čemu Davatelj javne usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, već je svaki Korisnik javne usluge dužan osigurati da njemu dodijeljeni spremnik neovlašteno ne koriste treće osobe.

Članak 23.

(1) Davatelj javne usluge osigurava svakom pojedinom Korisniku javne usluge da na njegov zahtjev može, putem elektroničke pošte odnosno putem interneta, kad je to Korisniku javne usluge prihvatljivo ili na drugi način, izvršiti uvid u podatke o izvršenju javne usluge za njegovo obračunsko mjesto.

13. Odredbe o ugovornoj kazni

Članak 24.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom koji je Korisnik javne usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja, a ne smije biti veći od iznosa godišnje cijene obavezne minimalne javne usluge za kategoriju Korisnika javne usluge kojoj isti pripada.

(3) Smatra se da je Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru u sljedećim slučajevima te se ugovorne kazne za svaki navedeni slučaj određuje kako slijedi:

1. ako ne vrši predaju mješanog komunalnog otpada Davatelju javne usluge, a na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način se utvrdi da koristi nekretninu: 500,00 kn,

2. ako Korisnik javne usluge odbije zadužiti spremnik za miješani komunalni otpad: godišnja CMJU,

3. ako odlaže miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad izvan spremnika za miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad: 300,00 kn,

4. ako odlaže problematični otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu: 500,00 kn,

5. ako odlaže životinjske lešine ili njihove dijelove u spremnike za mješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad ili korisni otpad: godišnja CMJU,

6. ako postupa s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge na način koji dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada: godišnja CMJU,

7. ako ne omogući Davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini: 200,00 kn,

8. ako Korisnik javne usluge koji nije kućanstvo odlaže proizvodni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad: godišnja CMJU,

9. ako se uz spremnik nalazi rasuti otpad, otpad odložen u vrećice koje nisu od Davatelja javne usluge ili su odložene druge vrste otpada bez prethodne najave Davatelju javne usluge: 500,00 kn,

10. ako se poklopac spremnika ne može zatvoriti zbog viška odloženog miješanog komunalnog otpada: 50,00 kn,

11. ako sabija otpad u spremnik ili otpadomjer na način da se spremnik ili otpadomjer ne mogu gravitacijski isprazniti: 200,00 kn,

12. ako je Korisnik javne usluge oštetio spremnik ili ga nema, a dodijeljen mu je: 200,00 kn,

13. ako je sa spremnika uklonjen/oštećen sustav za očitanje i digitalnu evidenciju preuzimanja spremnika: godišnja CMJU,

14. ako u vrećicama/spremnicama za reciklabilni otpad nije razvrstan otpad sukladno oznaci na spremniku/vrećici: 200,00 kn,

15. ako Korisnik javne usluge u vrećice/spremnike za reciklabilni otpad odlaže miješani komunalni otpad: 200,00 kn,

16. ako odloži glomazni otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora s Davateljem javne usluge: godišnja CMJU,

17. ako u spremnik za glomazni otpad odloži otpad koji prema Naputku o glomaznom otpadu ne spada u glomazni otpad: 200,00 kn,

18. ako se utvrdi da se Korisnik javne usluge očitovao kao Korisnik kućanstvo, a utvrdi se da obavlja djelatnost ili je započeo obavljati djelatnost te o tome nije obavijestio Davatelja javne usluge: godišnja CMJU za kategoriju koji nije kućanstvo,

19. ako se dokaže da se koristi nekretnina za koju se Korisnik javne usluge izjasnio da se trajno ne koristi i s iste odjavio korištenje javne usluge: godišnja CMJU,

20. kada u Izjavi o korištenju javne usluge ili zahtjevu za izmjenom Izjave unese lažne podatke: godišnja CMJU.

Članak 25.

(1) Kad više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a ne utvrdi se odgovornosti pojedinog korisnika za postupanja protivno Ugovoru svi Korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik dužni su platiti ugovornu kaznu razmjerno svojim udjelima u zajedničkom korištenju spremnika.

Članak 26.

(1) Djelatnici Davatelja javne usluge utvrđuju da li je određeni Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru, odnosno je li Korisnik javne usluge dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Prihvatljiv dokaz za naplatu ugovorne kazne da je Korisnik javne usluge postupio protivno Ugovoru su podaci iz evidencije Davatelja javne usluge, neposredno opažanje djelatnika Davatelja javne usluge koji u svrhu dokazivanja može učiniti fotografski zapis ili video snimak obračunskog mjesta/mjesta primopredaje, spremnika ili otpada rasutog ili neprimjereno odloženog na obračunskom mjestu/mjestu primopredaje. Na fotografskom zapisu ili videu snimku potrebno je da obračunsko mjesto/mjesto primopredaje Korisnika javne usluge bude jasno uočljivo.

(3) Nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama u ovlasti je postupanja komunalnog redarstva Grada Raba temeljem Odluke o komunalnom redu te zakonske i podzakonske regulative.

14. Opći uvjeti ugovora s korisnicima javne usluge

Članak 27.

(1) Opći uvjeti Ugovora s Korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke i čine njen sastavni dio.

15. Utvrđivanje korisnika javne usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge

Članak 28.

(1) Grad Rab preuzima obvezu plaćanja cijene javne usluge za korisnike socijalne skrbi koji sukladno važećim propisima o socijalnoj skrbi ostvaruju pravo sufinanciranja cijene javne usluge.

16. Kriterij za umanjenje cijene javne usluge

Članak 29.

(1) Kriteriji za umanjenje cijene minimalne javne usluge za Korisnike određuju se tako da potiču odvojenu predaju biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, glomaznog otpada i opasnog komunalnog otpada od miješanog komunalnog otpada te da, kad je to primjenjivo, kompostira biootpad.

(2) Cijena minimalne javne usluge u obračunskom razdoblju može se umanjiti primjenom jednog od slijedećih kriterija:

- korisnici iz kategorije nekućanstva, iznajmljivači koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u skladu sa Zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost uz uvjet odvojene predaje otpada sukladno Zakonu, Odluci i dosadašnjim dokumentiranim evidencijama Davatelja javne usluge (evidencija o preuzetom komunalnom otpadu i slično).

- korisnicima iz kategorije nekućanstva umanjuje se Cijena minimalne javne usluge uz uvjet odvajanja otpada sukladno Zakonu i Odluci ako u periodu pune zaposlenosti, generiraju manje količine otpada odnosno prema primjerenom volumenu spremnika određenom u odnosu na kapacitete korisnika sukladno dosadašnjim dokumentiranim evidencijama davatelja javne usluge (evidencija o preuzetom komunalnom otpadu i slično). Primjereni volumen spremnika korisnika određuje se sukladno veličini, kapacitetu i koeficijentu djelatnosti.

(3) Iznosi umanjenja Cijene minimalne javne usluge primjenom kriterija iz stavka 2. ovog članka određuju se Cjenikom javne usluge, kojeg donosi Davatelj javne usluge.

17. Odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada i mjestima primopredaje otpada ako su različita od obračunskog mjesta

Članak 30.

(1) Na javnim površinama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada osim u za to predviđene spremnike.

(2) Na javnim površinama smiju se postaviti samo spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koje postavi Davatelj javne usluge.

(3) Iznimno individulani spremnici mogu biti postavljeni na javnoj površini na način koji odredi Davatelj javne usluge uz suglasnost nadležnog tijela Grada Raba.

(4) Iznimno, u dogovoru Davatelja javne usluge i Korisnika javne usluge kod preuzimanja glomaznog otpada kao mjesto preuzimanja može se koristiti javna površina ukoliko Davatelj javne usluge nije u mogućnosti pristupiti vozilom za preuzimanje glomaznog otpada na adresu korisnika javne usluge.

(5) Organizatori manifestacija koje se odvijaju na javnim površinama obvezni su prije održavanja manifestacije s Davateljem javne usluge ugovoriti način preuzimanja i zbrinjavanja komunalnog otpada te snositi sve troškove sukladno važećem Cjeniku Davatelja javne usluge.

(6) Korisnici javne usluge koji nisu kućanstva, a koji koriste zakup javne površine radi obavljanja djelatnosti dužni su prije izdavanja rješenja o korištenju javnih površina podmiriti sva dugovanja Davatelju javne usluge i prijaviti promjene podataka iz Izjave.

18. Odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Članak 31.

(1) Odvojeno prikupljanje glomaznog otpada provodi se putem reciklažnog dvorišta i putem povremenih akcija preuzimanja glomaznog otpada u skladu s Planom odvoza glomaznog otpada te na lokaciji obračunskog mjesta Korisnika javne usluge sukladno odredbama mjerodavnih propisa.

(2) Davatelj javne usluge dužan je odvojeno prikupljeni otpad iz prethodnog stavka ovoga članka zbrinuti na propisan način.

Članak 32.

(1) Davatelj javne usluge dužan je u okviru javne usluge, po ispunjenom i predanom zahtjevu za odvoz glomaznog otpada, najmanje jednom u kalendarskoj godini preuzeti do 2 m3 glomaznog otpada od Korisnika javne usluge koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade, a prema godišnjem objavljenom rasporedu odvoza po mjestima.

(2) Na zahtijev Korisnika javne usluge iz kategorije kućanstva, Davatelj javne usluge preuzet će na njihovom obračunskom mjestu količinu glomaznog otpada iznad količine iz prethodnog članka, uz plaćanje cijene prijevoza preuzetog otpada do reciklažnog dvorišta i plaćanje troškova daljnje obade.

(3) Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev Korisnika javne usluge koji nije kućanstvo osigurati preuzimanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge, pri čemu je Korisnik javne usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

(4) Davatelj javne usluge dužan je na zahtjev Korisnika javne usluge koji je kućanstvo preuzeti glomazni otpad na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge van objavljenog rasporeda odvoza po mjestima, u što kraćem roku koji zajednički određuju Korisnik javne usluge i Davatelj javne usluge, pri čemu je Korisnik javne usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

(5) Zabranjeno je glomazni otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika, a sve u skladu s člankom 30. stavkom 1. i 4. ove Odluke.

(6) Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom i koji se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07 – glomazni otpad, propisan je Dodatkom naputka o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj 79/15)

19. Odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti uključujući elementarnu nepogodu, katastrofu i slično

Članak 33.

(1) Davatelj javne usluge nije odgovoran za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima na koje Davatelj javne usluge nije mogao utjecati, a kao što su primjerice, ali ne isključivo: radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri te okolnosti za koje je odgovorna jedinica lokalne samouprave (npr. neprohodnost ceste, urušenih stabala, neorezanih grana drveća, neuređenog kolnika i dr.).

(2) U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj javne usluge će bez odgode obavijestiti Korisnike javnih usluga putem mrežnih stranica/sredstava javnog informiranja o njihovom nastupanju, a ispunjenje obveze Davatelja javne usluge se odgađa za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

20. Lokacije na kojoj se može osigurati obavljanje obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge

Članak 34.

(1) Davatelj javne usluge može obavljati obradu glomaznog otpada mobilnim uređajem sukladno odredbama Zakona.

(2) Lokacije na kojima se može obavljati obrada glomaznog otpada mobilnim uređajem u okviru javne usluge su:

- Pretovarna stanica Sorinj, Lopar,

- radna zona Mišnjak, Barbat, Rab.

21. Prijelazne i završne odredbe

Članak 35.

(1) Za obaveze Davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i obaveze Korisnika javne usluge primjenjuju se odredbe iz Zakona o gospodarenju otpadom i s njim povezanim propisima.

Članak 36.

(1) Davatelj javne usluge dužan je osigurati način provođenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sukladno ovoj Odluci, stupanjem na snagu novog cjenika.

(2) Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu.

(3) Do donošenja, objave i datuma početka primjene novog cjenika, sukladno Zakonu, primjenjivati će se postojeći cjenik Davatelja javne usluge.

Članak 37.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/18).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/01

URBROJ: 2170-13-02-01/02-22-4

Rab, 28. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

 

 

 

 

 

 

 

Prilog 1.

OPĆI UVJETI

UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
NA PODRUČJU GRADA RABA

Primjena Općih uvjeta

Članak 1.

(1) Ovim se Općim uvjetima uređuju međusobni odnosi vezani za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada između Davatelja javne usluge i Korisnika javne usluge na području Grada Raba.

(2) Davatelj javne usluge i Korisnik javne usluge javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada ugovaraju u skladu sa odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (dalje u tekstu: Zakon), Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba (dalje u tekstu Odluka) i ovih Općih uvjeta.

(3) Zaključenjem Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (dalje u tekstu Ugovor) smatra se da je Korisnik javne usluge upoznat sa sadržajem ovih Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.

Korisnik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Članak 2.

(1) Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja javne usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

(2) Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovoga članka ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategoriju:

1. korisnika kućanstvo ili

2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada), a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti.

Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Članak 3.

(1) Javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada, sukladno Odluci, na području Grada Raba, obavlja trgovačko društvo Dundovo d.o.o. sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2., OIB: 08484457911 (u daljnjem tekstu: Davatelj javne usluge).

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Članak 4.

(1) Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti odnosno nije useljiva.

(2) Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se temeljem očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način uključujući i očevid lokacije.

(3) Korisnik javne usluge je dužan uz zahtjev za odjavom korištenja usluge zbog trajnog nekorištenja nekretnine priložiti dokaze iz stavka 2., a Davatelj javne usluge ima pravo izvršiti provjeru navoda iz zahtjeva.

(4) Ukoliko se prilikom provjere utvrdi stanje suprotno onome navedenom u zahtjevu, Korisniku javne usluge zaračunati će se naknada za period korištenja usluge od odjave do ponovnog zaduženja.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 5.

(1) Izjava o načinu korištenja javne usluge je obrazac kojim se Korisnik javne usluge i Davatelj javne usluge usuglašavaju o bitnim sastojcima ugovora.

(2) Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca do kojih je prvi prijedlog Davatelja javne usluge, a drugi očitovanje Korisnika javne usluge.

(3) Korisnik javne usluge je dužan vratiti Davatelju javne usluge dva potpisana primjerka Izjave u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

(4) Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave Korisniku javne usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 15 dana od zaprimanja.

(5) Davatelj javne usluge dužan je primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik javne usluge kada je taj podatak u skladu s ovim Zakonom i Odlukom.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka Davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koje je naveo Davatelj javne usluge u sljedećim slučajevima:

1. kada se Korisnik javne usluge ne očituje o podacima u Izjavi odnosno ne dostavi Izjavu Davatelju javne usluge u roku ili

2. kad više Korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika tako da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je u Izjavi naveo Davatelj javne usluge.

(7) Davatelj javne usluge može omogućiti davanje Izjave elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Davatelju javne usluge.

(8) O svakoj promjeni podataka iz Izjave Korisnik javne usluge je dužan obavijestiti Davatelja javne usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka u iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

(9) Sadržaj Izjave utvrđuje se sukladno Zakonu.

Ugovaranje javne usluge

Članak 6.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada smatra se sklopljenim:

a) kad Korisnik javne usluge dostavi Davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge (dalje u tekstu: Izjava) ili

b) prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik javne usluge ne dostavi Davatelju javne usluge Izjavu.

(2) Bitne sastojke Ugovora uz Izjavu čine Odluka i Cjenik javne usluge.

Članak 7.

(1) Davatelj javne usluge dužan je omogućiti Korisniku javne usluge uvid u Odluku, Izjavu i Cjenik javne usluge prije sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

Članak 8.

(1) Korisnik javne usluge je dužan Davatelja javne usluge obavijestiti o činjenici vlasništva/korištenja nekretnine, odnosno podnijeti zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge.

(2) Korisnik javne usluge je dužan uz zahtjev priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišne knjige ili drugo dokaz temeljem kojeg je stečeno pravo vlasništva nekretnine), odnosno ugovor kojim je stekao pravo korištenja.

(3) Davatelj javne usluge je ovlašten od Korisnika javne usluge tražiti i druge dokaze važne za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge.

(4) U slučaju da Davatelj javne usluge ima informaciju o vlasniku/korisniku koji nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora o korištenju javne usluge, Davatelj javne usluge će, u slučaju da Korisnik javne usluge odbija preuzeti spremnik, istog evidentirati kao korisnika usluge, te će o zaduženju obavijestiti Korisnika javne usluge.

(5) Za postojeće korisnike usluge smatra se da su dostavili zahtjev i dokaze iz stavka 1. i 2. ovog članka, ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je Korisnik javne usluge zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju komunalnog otpada.

Članak 9.

(1) Korisnik javne usluge obvezan je u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, obavijestiti Davatelja javne usluge o svim promjenama namjene prostora ili djelatnosti te proširenju i izmjeni djelatnosti ili drugih okolnosti koje znatno utječu na povećanje ili smanjenje javne usluge, u protivnom je dužan podmiriti cijenu usluge sve dok to ne učini, odnosno dok to ne učini novi vlasnik odnosno korisnik. Uz obavijest prilažu se odgovarajući dokazi.

(2) Sve obavijesti i zahtjeve Korisnik javne usluge podnosi Davatelju javne usluga pisano putem pošte, telefaksa, elektroničkom poštom ili na zapisnik u sjedištu Davatelja javne usluge, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Članak 10.

(1) Kada vlasnik ili korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine namjerava otkazati ugovor zbog prestanka prava vlasništva ili prava korištenja nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine, dužan je o istome izvijestiti Davatelja javne usluge najmanje 15 dana prije prestanka korištenja, pri čemu je dužan dostaviti i odgovarajuće dokaze.

(2) Otkaz ugovora nastupa s datumom prestanka korištenja nekretnine izuzev kada korisnik ne dostavi obavijest i odgovarajuće dokaze, u tom slučaju raskid ugovora nastupa s posljednjim danom u mjesecu u kojem je podnesena odgovarajuća obavijest i dokazi.

(3) Korisnik javne usluge dužan je Davatelju javne usluge vratiti ili omogućiti povrat ispravnih spremnika za odlaganje otpada koji su mu dani na uporabu odmah po dostavi zahtjeva za odjavu korištenja usluge. U protivnom Davatelj javne usluge ima pravo potraživati naknadu pune cijene novog spremnika.

Prava i obveze ugovornih strana

Članak 11.

(1) U pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Davatelj javne usluge ima prava i obveze utvrđene Zakonom, Odlukom, Ugovorom i Općim uvjetima.

Članak 12.

(1) U korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Korisnik javne usluge ima prava i obveze utvrđene Zakonom, Odlukom, Ugovorom i Općim uvjetima.

(2) Korisnik javne usluge, sukladno odredbi čl 70. st. 4. Zakona, dužan je:

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika,

2. omogućiti Davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini,

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika javne usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika,

5. platiti Davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi,

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo,

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad,

8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka,

9. dostaviti davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge,

10. omogućiti Davatelju javne usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom.

Uvjeti isporuke i korištenja komunalne usluge

Članak 13.

(1) Spremnike za odlaganje otpada korisnik usluge u pravilu smješta na svojoj nekretnini odnosno u objektima ili drugim prostorima u svom vlasništvu ili korištenju.
Iznimno, posude mogu biti smještene i na javnoj površini (što se odnosi za više-stambene zgrade) i dijelove naselja gdje je uz suglasnost Davatelja javne usluge dozvoljeno spremnik postaviti na javnu površinu.

(2) Korisnici javne usluge dužni su spremnike za komunalni otpad na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do termina određenog s Planom odvoza iz Obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada na način da ne ometaju javni promet na kolniku ili pješačkoj stazi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Davatelj javne usluge može preuzeti komunalni otpad iz spremnika koji nije iznijet na javnu površinu, pod ovim uvjetima:
a) ako postoji pisani zahtjev Korisnika javne usluge da se na dan odvoza preuzima otpad iz spremnika koji je smješten na njegovoj nekretnini (npr. korisnik osoba odmakle dobi, osoba s smanjenom pokretljivošću i sl.),

b) ako Davatelj javne usluge ocijeni da je pristup spremniku lako dostupan,

c) prihvati zahtjev Korisnika javne usluge te o tome istog pismeno obavijesti.

(4) Korisnik javne usluge dužan je posude redovito održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, te je odgovoran za svako namjerno oštećenje kao i nestanak. U slučaju otuđenja i oštećenja posuda za odlaganje otpada trošak nabave novih snosit će Korisnik javne usluge.

(5) Korisnici javne usluge dužni su brinuti o dodijeljenim spremnicima pažnjom dobrog gospodara te su u slučaju oštećenja ili uništenja vlastitom krivnjom/nepažnjom, po izvršenoj zamjeni oštećenog ili uništenog spremnika, Davatelju javne usluge dužni namiriti nastale troškove prema računu ispostavljenom od strane Davatelja javne usluge.

Članak 14.

(1) U slučaju da je dokazano da je oštećenje spremnika uzrokovao Davatelj javne usluge trošak nabave nove snosit će Davatelj javne usluge. U tom slučaju se sastavlja zapisnik s kojim se to utvrđuje.

(2) Davatelj javne usluge dužan je pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, tako da se iste ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti.

(3) Nakon pražnjenja spremnika Davatelj javne usluge dužan ih je vratiti na mjesto na kojem su bile prilikom preuzimanja otpada (prva dostupna javna površina) i zatvoriti poklopac.

Članak 15.

(1) U slučaju otuđenja dodijeljenog tipskog spremnika korisniku usluge osigurava se bez naknade novi spremnik ukoliko Korisnik javne usluge dostavi policijski zapisnik o prijavljenoj krađi, u protivnom Korisnik javne usluge dužan je namiriti Davatelju javne usluge cijenu novog spremnika prema računu ispostavljenom od strane Davatelja javne usluge.

Članak 16.

(1) Kada Korisnik javne usluge zahtjeva promjenu zaduženog volumna spremnika, okvirni rok za dostavu spremnika je petnaest (15) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 17.

(1) U spremnik za komunalni otpad može se odlagati samo komunalni otpad.

(2) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.

(3) Zabranjeno je pretrpavati i dodatno sabijati otpad u spremniku. Otpad mora biti odložen u spremnik na način da prilikom pražnjenja isti u cijelosti gravitacijski ispadne iz spremnika.

(4) Korisnik javne usluge je odgovoran za štetu prouzrokovanu pretovarom spremnika.

Članak 18.

(1) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: korisni otpad koji se može reciklirati, električni i elektronički otpad i pripadajući dodaci (poput kablova), glomazni, metalni i građevinski otpad, opasni otpad (npr. fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otpala, baterije i akumulatori i drugi), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, životinjske lešine te sve ostale posebne kategorije otpada, sukladno propisima koji uređuju postupanje s otpadom.

(2) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati zeleni otpad koji nastaje prilikom rezidbe zelenih površina.

(3) U spremnike za komunalni otpad zabranjeno je odlagati građevni otpad.

(4) Korisnici javne usluge odvoz i zbrinjavanje gore navedenih vrsta otpada naručju kod ovlaštenih tvrtki za zbrinjavanje.

(5) Korisnik javne usluge odgovara Davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnik za komunalni otpad.

Članak 19.

(1) Zabranjeno je u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odlagati miješani komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara definiciji otpada za koji je spremnik namijenjen.

(2) Korisnik javne usluge odgovara Davatelju javne usluge za bilo koju vrstu štete uzrokovanu odlaganjem zabranjenih vrsta otpada u spremnike koji su namijenjeni za odvojeno prikupljanje otpada.

Članak 20.

(1) Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu Davatelja javne usluge onemogućen pristup do nekretnine Korisnika javne usluge, a Korisniku javne usluge je na uporabu dodijeljen tipski spremnik za komunalni otpad, Korisnik javne usluge dužan je tipski spremnik na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu kojoj vozilo Davatelja javne usluge može pristupiti.

(2) Spremnici koji nisu postavljeni sukladno odredbama ovoga članka, neće biti ispražnjeni.

Članak 21.

(1) Kada je, zbog nedovoljne širine ceste i mjesta za okretanje, vozilu Davatelja javne usluge onemogućen pristup do nekretnina većeg broja Korisnika javne usluge grupiranih na jednom području, a nekretnine Korisnika javne usluge se nalaze na većoj udaljenosti od javne površine kojoj vozilo Davatelja javne usluge može pristupiti, s korisnicima će se posebno ugovoriti zajedničko korištenje spremnika kojeg će Davatelj javne usluge postaviti na prvu dostupnu javnu površinu na kojoj vozilo davatelja javne usluge može pristupiti.

Način obračuna i plaćanja cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Članak 22.

(1) Cijena javne usluge utvrđuje se Cjenikom javne usluge kojeg donosi i mijenja Davatelj javne usluge u skladu sa odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i s njim povezanim propisima.

(2) Korisnik javne usluge plaća cijenu usluge Davatelju javne usluge na osnovi ispostavljenog računa.

(3) U slučaju kad korisnik iz stavka 2. nije platio neki od prethodnih računa, na računu je naznačen iznos ukupnog dugovanja.

(4) Na zahtjev Korisnika javne usluge Davatelj javne usluge će račun dostaviti ili elektroničkim putem.

(5) Računi se dostavljaju Korisniku javne usluge na obračunsko mjesto, a na izričit zahtjev Korisnika javne usluge na adresu koju on odredi unutar Republike Hrvatske.

Članak 23.

(1) Računi se izdaju prema obračunskim razdobljima iz Odluke tj. jednom mjesečno za usluge pružene korisnicima iz kategorije kućanstva i jednom mjesečno za korisnike iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo.

(2) Davatelj javne usluge vodi evidenciju o preuzetoj količini otpada od pojedinog Korisnika javne usluge u digitalnom obliku. Uvid u podatke iz Evidencije dostupan je Korisniku javne usluge na njegov zahtjev.

Članak 24.

(1)Korisnik javne usluge je dužan platiti podmiriti račun za izvršenu uslugu po dospijeću koje je navedeno na računu. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Obavijest o prikupljanju komunalnog otpada

Članak 25.

(1) Davatelj javne usluge osigurava isporuku usluge sukladno Planu primopredaje komunalnog otpada iz Obavijesti o sakupljanju komunalnog otpada.

(2) Davatelj javne usluge dužan je Korisniku javne usluge do kraja prosinca tekuće kalendarske godine za iduću kalendarsku godinu dostaviti Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona elektroničkim putem, pisanim putem, putem mrežne stranice ili na drugi korisniku usluge prihvatljiv način.

Završne odredbe

Članak 26.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema mjestu sjedišta Davatelja javne usluge.

(2) Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je određen za njihovo donošenje.

(3) Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te na mrežnim stranicama Davatelja javne usluge: www.dundovo.hr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr