SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

128.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Odbor za statutarno- pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju Županijske uprave za ceste Županije primorsko-goranske (»Službene novine« broj 10/97), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Županije primorsko-goranske (»Službene novine« broj 24/97), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Županije primorsko-goranske (»Službene novine« broj 3/02) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/05), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-11

Rijeka, 27. rujna 2005.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija - Mladenić, v.r.

ODLUKA
o osnivanju Županijske uprave za ceste
Primorsko-goranske županije
(pročišćeni tekst)

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i utvrđuju načela poslovanja ustanove za izgradnju, održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Osniva se Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Uprava).

Osnivač Uprave je Skupština Primorsko-goranske županije, čije je sjedište u Rijeci, Adamićeva 10.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 3.

Naziv Uprave je: »Županijska Uprava za ceste Primorsko-goranske županije.«

Skraćeni naziv Uprave je »Županijska uprava za ceste«.

Sjedište Uprave je u Rijeci, Ulica Nikole Tesle 9/X.

Članak 4.

Uprava je u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Uprava obavlja djelatnost građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta koje su zakonom propisane za javne ceste, poradi osiguranja neometanog i sigurnog prometa na županijskim i lokalnim cestama, obavješćivanja javnosti o stanju na županijskim i lokalnim cestama i načinu odvijanja prometa, te poduzimanja mjera za očuvanje i zaštitu okoliša.

U okviru svoje djelatnosti Uprava obavlja odnosno organizira poslove:

1. programiranja i planiranja razvitka županijskih i lokalnih cesta,

2. projektiranja, te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste,

3. građenja i rekonstruiranja županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona o javnim cestama (u daljnjem tekstu: Zakon):

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- premještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te dijelova i objekata na korištenje i održavanje.

4. održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta sukladno odredbama Zakona:

- planiranje održavanje i mjera zaštite županijskih i lokalnih cesta i prometa na njima,

- redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta,

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja županijskih i lokalnih cesta,

- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta,

- ophodnju.

5. ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama:

- vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,

- informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta,

- obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,

- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,

- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,

- izradu izvješća, elaborata i sličnih materijala za potrebe nadležnog Ministarstva i Primorsko-goranske županije.

6. ostale poslove utvrđene Zakonom i drugim podzakonskim propisima.

Djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka ne obavljaju se radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja se ostvari iz obavljanja djelatnosti predstavlja namjenska sredstva za poslove djelatnosti Uprave.

Članak 6.

Osnivač osigurava sredstava za osnivanje i početak rada Uprave i to:

. 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna).

Ostala sredstava za rad Uprave osiguravaju se u skladu sa Zakonom o javnim cestama.

Sredstava u smislu prethodnog stavka osiguravaju se u prostorijama, opremi i novcu.

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Uprava je pravna osoba koja se upisuje u sudski registar ustanova.

Uprava posluje samostalno i obavlja svoje djelatnosti na načelima iz Zakona o javnim cestama, ove Odluke, Statuta i drugih akata koje donose Osnivač ili sama Uprava.

Članak 8.

Upravu zastupa i predstavlja ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Uprave i zaključivati ugovore kojima se osigurava realizacija programa održavanja, zaštite i izgradnje županijskih i lokalnih cesta, ako vrijednost pojedinačnog posla ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna.

Za vrijednost posla koja je veća od 100.000,00 kuna, a manja od 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća, a za vrijednost posla koja je veća od 1.000.000,00 kuna potrebna je suglasnost Županijskog poglavarstva.

Za sklapanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine ravnatelju je potreba suglasnost Županijskog poglavarstva.

Suglasnost se daje prije sklapanja ugovora kao dozvola.

Nabava roba, usluga i ustupanje radova podliježu primjeni Zakona o javnoj nabavi, odnosno Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Upravu u pravnom prometu.

Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

IV. ORGANIZACIJA UPRAVE

Članak 10.

U okviru Uprave ustrojavaju se organizacijske jedinice i to:

. organizacijska jedinica za obavljanje poslova vezanih za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta i

. organizacijska jedinica za obavljanje poslova za građenje županijskih i lokalnih cesta.

Članak 11.

Pobliži opis poslova organizacijskih jedinica iz članka 10. ove Odluke odredit će nadležno tijelo Uprave svojim aktima.

Članak 12.

Tijela Uprave su:

- Upravno vijeće

- Ravnatelj

- Stručno vijeće.

Članak 13.

Upravno vijeće donosi programe rada i razvoja Uprave, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom.

Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, a uz pribavljeno mišljenje Županijskog poglavarstva i prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva, donosi Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Županijskom poglavarstvu i Županijskoj skupštini.

Članak 14.

Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća. Upravno vijeće sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može osnivati povremena ili stalna radna tijela za stručnu obradu i praćenje pojedinih zadataka iz svoje nadležnosti.

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov sastav, djelokrug i druga pitanja značajna za rad toga tijela.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu.

Članak 15.

Upravno vijeće ima tri člana.

Županijsko poglavarstvo na prijedlog župana imenuje i razrješava predsjednika i dva člana Upravnog vijeća.

Mandat Upravnog vijeća je četiri godine.

Upravno vijeće može se razriješiti i prije isteka mandata.

V. TIJELA UPRAVE

Članak 16.

Upravom upravlja ravnatelj u skladu s odlukama Upravnog vijeća. Ravnatelja imenuje i razrješava Županijska skupština na prijedlog Upravnog vijeća, a po prethodno provedenom javnom natječaju.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Uprave, a za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću i Županijskoj skupštini.

Članak 17.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a ista se osoba može po isteku mandata ponovno imenovati za ravnatelja.

Za ravnatelja Uprave može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i 5 (pet) godina radnog iskustava na rukovodnim poslovima.

Članak 18.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Uprave, predstavlja i zastupa Upravu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Uprave, zastupa Upravu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Ravnatelj je dužan jednom godišnje Županijskoj skupštini podnijeti izvješće o radu i poslovanju Uprave.

Članak 19.

Uprava za ceste ima Stručno vijeće čiji se sastav, osnivanje i poslovi utvrđuju Statutom.

VI. OPĆI AKTI

Članak 20.

Opći akti Uprave su Statut, pravilnici, poslovnici, odluke te rješenja kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz rada i djelokruga Uprave.

Članak 21.

Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva. Statutom se sukladno zakonu i ovoj Odluci, pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, te uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Uprave.

Druge opće akte na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće.

Članak 22.

Svi opći akti Uprave objavljuju se na oglasnoj ploči Uprave u roku 8 dana od dana donošenja, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a u izuzetnim slučajevima danom objavljivanja o čemu odlučuje donositelj akta.

VII. IMOVINA UPRAVE

Članak 23.

Imovinu Uprave čine sredstva, prava i obveze u vrijednosti od 1.266.733,00 kuna dodijeljena Aktom o podijeli imovine Javnog poduzeća »Hrvatske ceste«, Klasa: 011-01/97-01/ 15; Ur.broj: 530-01-97-3 od 19. veljače 1997. godine, sredstva koja će osigurati Osnivač, kao i sredstva koja će Uprava ostvarivati svojim poslovanjem iz prihoda utvrđenih u članku 59. i drugih odredaba iz Zakona o javnim cestama, te drugih izvora sukladno Zakonu.

Vrijednost dijela imovine Uprave koju čine sredstva dodijeljena Aktom o podijeli imovine Javnog poduzeća »Hrvatske ceste« iz stavka 1. ovog članka utvrđena su temeljem popisa imovine, prava i obveza i bilanca na dan 6. prosinca 1996. godine.

Eventualnu promjenu dijela imovine Uprave koja nastane poslije 6. prosinca 1996. godine, a do upisa u sudski registar ustanova, utvrdit će Osnivač dodatkom ovoj Odluci, sve to temeljem eventualnog dodatka Aktu o podjeli imovine Javnog poduzeća »Hrvatske ceste«.

VIII. FINANCIRANJE I FININACIJSKO UPRAVLJANJE

Članak 24.

Sredstva za rad Uprave i obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz:

- prihoda utvrđenih Zakonom o javnim cestama,

- Državnog proračuna Republike Hrvatske,

- Proračuna Primorsko-goranske županije,

- proračuna gradova i općina,

- sredstava učešća i donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 25.

Provođenje djelatnosti te financijsko poslovanje Uprave utvrđuje se obračunima poslovanja te izvješćima ravnatelja.

Obračuni poslovanja Uprave donose se za vremensko razdoblje utvrđeno odredbama odgovarajućih zakona o financijsko-materijalnom poslovanju.

IX. JAVNOST RADA

Članak 26.

Rad Uprave je javan.

O javnosti rada Uprave skrbi Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće, odnosno ravnatelj dužni su Županijskom poglavarstvu i Županijskoj skupštini podnijeti izvješće o radu najmanje jednom godišnje.

Uprava je dužna pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju poslova u okviru svojih djelatnosti na način određen Statutom sukladno Zakonu i Odluci o osnivanju.

Uprava je s obzirom na karakter svoje djelatnosti, dužna građane, pravne osobe i druge korisnike pravodobno i na primjeren način obavještavati o uvjetima i načinu obavljanja poslova iz djelatnosti za koju je Uprava osnovana, dati potrebne podatke i upute.

Uprava će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju ako je Zakonom, ovom Odlukom ili Statutom određena kao službena, poslovna, znanstvena ili druga tajna, te kada se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

X. STATUSNE PROMJENE, UDRUŽIVANJE I PRESTANAK RADA UPRAVE

Članak 27.

Uprava se može udruživati sa srodnim ustanovama, te drugim pravnim subjektima u cilju unapređivanja djelatnosti u skladu sa zakonom.

Odluku o statusnim promjenama sukladno Zakonu donosi Županijska skupština.

Članak 28.

Uprava prestaje s radom u slučajevima određenim Zakonom i na način i po postupku propisanim Zakonom.

Nad Upravom se može provesti stečaj u skladu s propisima o stečaju.

XI. NADZOR NAD RADOM

Članak 29.

Nadzor nad radom Uprave provode nadležno Ministarstvo, nadležne inspekcijske službe, te Županijska skupština sve to sukladno Zakonu, a po postupku određenom po tijelu koje vrši nadzor.

XII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 30.

Rad Uprave otpočinje upisom u sudski registar.

Članak 31.

Ravnatelj će obaviti pripreme za početak rada Uprave, pribaviti potrebne suglasnosti za rad, te podnijeti prijavu u sudski registar ustanova u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Županije primorsko-goranske (»Službene novine« broj 10/ 97).

Članak 32.

Imenovanje ravnatelja provest će se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Županije primorsko-goranske (»Službene novine« broj 10/97), a donošenje Statuta objavit će se u roku od 30 dna od dana upisa Uprave u sudski registar ustanova.

Članak 33.

Uprava je dužna uskladiti Statut i druge opće akte Uprave s odredbama Zakona o javnim cestama i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/05) i dostaviti ga Županijskom poglavarstvu na suglasnost u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/05).

Članak 34.

Do stupanja na snagu akata iz članka 33. ove Odluke ostaju na snazi odredbe općih akata koje nisu u suprotnosti s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/05).

Na postupak imenovanja Upravnog vijeća i ravnatelja primjenjuju se odredbe ove Odluke.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr