SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

107.

Temeljem članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15, 14/19) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, dana 30. prosinca 2021. godine, donio je

O D L U K U

o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih
usluga Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno tijelo Općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača
smatraju se:

1. Distribucija električne energije;

2. Distribucija prirodnog plina;

3. Distribucija toplinske energije;

4. Elektroničke komunikacijske usluge;

5. Javna vodoopskrba i javna odvodnja;

6. Opskrba plinom u javnoj usluzi;

7. Obavljanje dimnjačarskih poslova;

8. Opskrba električnom energijom u univerzalnoj usluzi;

9. Poštanske usluge;

10. Prijevoz putnika u javnom prometu;

11. Prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 3.

Savjet čine predsjednik i dva člana, koji se imenuju posebnom odlukom Općinskog načelnika Općine Malinska-Dubašnica

U Savjet se imenuju 2 (dva) člana - predstavnika Općine Malinska-Dubašnica i 1 (jedan) član - predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Predstavnika udruge za zaštitu potrošača imenuje udruga za zaštitu potrošača koja djeluje i ima sjedište na području Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Savjet se osniva u cilju davanja mišljenja i preporuka Općinskom načelniku Općine Malinska-Dubašnica glede zaštite potrošača - korisnika javnih usluga iz članka 2. na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 5.

Mandat članova Savjeta traje 2 (dvije) godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

1. danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka članstva;

2. danom razrješenja od strane Općinskog načelnika;

3. smrću.

Umjesto člana Savjeta kojem je prestalo članstvo, novi član imenuje se u roku od 30 dana, kojem mandat traje do isteka tekućeg mandata člana koji je razriješen.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta koji predlaže dnevni red, te predsjedava i potpisuje akte koje donosi Savjet.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova.

Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom.

Predsjednik Savjeta može po potrebi na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik po potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana ako to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se u pravilu 3 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta u skladu sa člankom 4. Odluke o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/21), kao i na pravo na naknadu putnih troškova za sudjelovanje na sjednicama Savjeta ukoliko imaju prebivalište izvan Općine Malinska-Dubašnica, a koja naknada se utvrđuje u iznosu autobusne karte od mjesta prebivališta do sjedišta Općine Malinska-Dubašnica odnosno sjedišta Općine Malinska-Dubašnica do mjesta prebivališta.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem Općinskog načelnika.

Članak 8.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača broj: KLASA: 363-02/09-01/10; URBROJ: 2142/05-03-09-4, od 17. studenoga 2009. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-02/21-01/15

URBROJ: 2142/05-03/01-21-1

Malinska, 30. prosinca 2021.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51511&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr