SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD RIJEKA
119

106.

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), te članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
stručnog osposobljavanja i usavršavanja
službenika Grada Rijeke za razdoblje 2005. - 2009. godine

I. Uvodne odredbe

U cilju uspješnog provođenja procesa pristupanja Republike Hrvatske europskim integracijama, Vlada Republike Hrvatske je u svom Programu za mandatno razdoblje 2003.-2007. od 23. prosinca 2003. godine, kao jedan od svojih prioriteta istaknula spremnost na temeljitu reformu državne i javne uprave.

Radi osmišljavanja nove organizacije državne uprave koja će doprinijeti stvaranju moderne, učinkovite i djelotvorne uprave, Vlada Republike Hrvatske je Strategijom stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika od 6. listopada 2004. godine kao temeljni cilj odredila opće povezivanje razine vještina, sposobnosti, znanja i kvalifikacija državnih službenika na svim razinama kroz uspostavljanje sustava stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Nadalje, u cilju osmišljavanja nove organizacije lokalne samouprave koja će doprinijeti stvaranju moderne, učinkovite i djelotvorne lokalne samouprave, Poglavarstvo Grada Rijeke je u Smjernicama za 2005. godinu, kao jedan od strateških razvojnih projekata odredilo »Ulaganje u razvoj gradske uprave« koji predviđa edukaciju i stalno usavršavanje djelatnika gradske uprave, komunalnih društava i ustanova, a u svrhu prilagodbe standardima EU.

Sukladno navedenom, Grad Rijeka donosi Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke za razdoblje 2005 - 2009. godine (u daljnjem tekstu: Program).

II. Definicija Programa

Program predstavlja odgovarajuće aktivnosti za uspostavljanje sustava stručnog osposobljavanja i usavršavanja koji će doprinijeti povećanju razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika, a time i povećanju uspješnosti i djelotvornosti gradske uprave.

III. Cilj Programa

Cilj Programa je povećati učinkovitost djelovanja gradske uprave, prilagoditi postojeća znanja službenika pri usvajanju novih znanja i tehnologija u gradskoj upravi, te povećati motivaciju službenika, a kroz stalno osposobljavanje i usavršavanje te unapređenje procesa izobrazbe službenika u skladu sa standardima EU.

IV. Načela

Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika temelji se na usvajanju sljedećih načela rada i postupanja u gradskoj upravi:

- upravno djelovanje koje je pouzdano, predvidljivo i temeljeno na pozitivnim propisima,

- otvoreno i transparentno postupanje temeljeno na pristupu javnosti i kontroli od strane javnosti,

- odgovornosti svakog pojedinog službenika temeljenoj na jasno određenim osobnim pravima i obvezama,

- učinkovitosti i djelotvornosti gradske uprave.

V. Razdoblje primjene Programa

Od 2005. do 2009. godine.

VI. Područja u kojima je potrebno provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje

Program obuhvaća stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika iz područja:

- informatike,

- učenja stranog jezika

- europskih integracija.

VII. Provedba Programa

Program provodi Odjel za gradsku samoupravu i upravu koji u suradnji sa ostalim odjelima gradske uprave provodi aktivnosti koje proizlaze iz ovoga Programa.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu u cilju implementacije Programa:

- izrađuje procjenu potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika Grada Rijeke,

- izrađuje i predlaže Poglavarstvu Grada Rijeke godišnji Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke,

- izrađuje procjenu financijskih sredstava za provođenje programa utvrđenih godišnjim Planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja,

- sustavno prikuplja informacije radi ocjene uspješnosti Programa i godišnjeg Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke, a u cilju daljnjeg unapređenja Programa,

- dostavlja Poglavarstvu Grada Rijeke godišnje izvješće o provedbi Programa i godišnjeg Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke,

- vodi očevidnik provedenih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke.

Odjeli gradske uprave u cilju implementacije ovoga Programa:

- kontinuirano prate i sustavno utvrđuju potrebe za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika u svojim odjelima,

- predlažu Odjelu za gradsku samoupravu i upravu unapređenje Programa.

VIII. Financiranje Programa

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke u razdjelu Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

IX. Završna odredba

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/39

Ur. broj: 2170-01-10-05-1

Rijeka, 30. 08. 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr