SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

100.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj je 3. na sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja
obnove fasada u staroj jezgri naselja
Omišalj i Njivice za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, način i kriteriji prema kojima će Općina Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina) nepovratnim sredstvima sufinancirati obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice u 2022. godini.

Članak 2.

Radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice, Općina sufinancira obnovu fasada u tom dijelu naselja u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja, ali najviše u iznosu od 50.000,00 kn. Također, za opravdane troškove prihvaća se kumulativni trošak radova na uređenju fasade do 500,00 kn/m2, odnosno sufinancirati će se iznos do 250,00 kn/m2 (50% od pune cijene).

Pod prihvatljivim troškovima za sufinanciranje podrazumijevaju se građevinski radovi navedeni u članku 3. ove Odluke koji se izvode u razdoblju od 01.01.2022. godine do 10.12.2022. godine.

Obuhvat zgrada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za koje je moguće zatražiti sufinanciranje na temelju ove Odluke određen je skicom obuhvata koja čini njezin sastavni dio.

Pravo na sufinanciranje mogu ostvariti fizičke osobe:

 • koje su vlasnici/suvlasnici predmetnog objekta koji se nalazi u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice,
 • koje su državljani Republike Hrvatske,
 • koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini.

Članak 3.

Obnova fasada za koje se traži sufinanciranje sukladno odredbama ove Odluke izvodi se cjelovito, na zgradama kao arhitektonskim cjelinama, u pravilu materijalima koji su isti ili slični izvornim materijalima te u bojama tipičnima za ovo podneblje.

Obnova fasada podrazumijeva sufinanciranje svih potrebnih radova obnove pročelja s obzirom na tip, oblik, vrstu građevine i vrstu materijala kojima su građene, osim:

zahvata obnove na krovu,

nabave novih stolarskih i bravarskih elemenata pročelja (prozora, vrata, ostakljenih stijena, nosive konstrukcije ovješenih fasadnih sustava s montažnim materijalom, ograda i slično) koji se ugrađuju u ili na vanjski zid ili rub zgrade prema negrijanom prostoru,

sanacije kapilarne i/ili temeljne vlage,

konstruktivne sanacije zgrade.

Obnova fasada postojećih zgrada obuhvaća sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena, uključujući završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je oštećena ili dotrajala.

Za izvođenje radova obnova fasada postojećih zgrada mora se angažirati pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje odgovarajuće djelatnosti u građevinarstvu.

Obnova fasada treba se izvesti bojom tipičnom za ovo podneblje, a ukoliko boja nije prihvatljiva kao tipična Općina zadržava pravo odbiti traženo sufinanciranje.

Opravdane troškove radova u postupku obnove fasada utvrditi će Povjerenstvo za provedbu sufinanciranja obnove fasada (dalje u tekstu: Povjerenstvo) pregledom dostavljene ponude odabranog izvođača radova, a temeljem odredbi ove Odluke i Javnog poziva iz članka 5. stavaka 1. ove Odluke. Svi ostali izvanredni i nepredvidljivi troškovi koji mogu nastati u postupku obnove fasade, izvan navedene ponude i mišljenja Povjerenstva, smatrat će se neprihvatljivima te će iste u cijelosti snositi naručitelji tih radova ili usluga. Povjerenstvo ima tri člana, a imenuje ga Općinski načelnik.

Članak 4.

Općina će sufinancirati obnovu fasada sukladno uvjetima ove Odluke (su)vlasnicima koji su samostalno ili preko upravitelja zgrada podnijeli Zahtjev za sufinanciranje obnove fasada (u daljnjem tekstu: Zahtjev za sufinanciranje), i kojima su sredstva odobrena na temelju Odluke Općinskog načelnika.

Predmet ove Odluke nisu zgrade:

 • čija je izgradnja u tijeku i
 • one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine«“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), sve do okončanja postupka.

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ove Odluke Općinski načelnik raspisuje Javni poziv.

Javni poziv se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Općine.

Zahtjev za sufinanciranje podnosi se na posebnom obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu Općine ili elektronskim putem, preuzimanjem sa mrežne stranice Općine www.omisalj.hr. Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2022. godinu, ne kasnije od 01.10.2022. godine.

Podnositelj uz Zahtjev obvezno prilaže sljedeće dokaze:

 • presliku osobne iskaznice (obostrano),
 • fotografije postojećeg stanja svih pročelja građevine na kojima se planira obnova fasade,
 • zemljišnoknjižni izvadak (vlasnički list) ne stariji od 60 dana,
 • dokaz o legalnosti zgrade (građevinska dozvola, uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, rješenje o izvedenom stanju, potvrda da je građevina izgrađena prije 15.02.1968. godine ili drugi odgovarajući dokaz),
 • odobrenje za građenje, odnosno dokument koji odgovara planiranom zahvatu na građevini, sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20). Navedeno je potrebno dostaviti samo u slučaju da se prijavljuje zgrada koja ima više od tri stana, odnosno tri funkcionalne jedinice ili građevinsku (bruto) površinu veću od 600 m2,
 • ponudu odabranog izvođača radova te dokaz o sposobnosti istog za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra), koju će u postupku obrade zahtjeva Povjerenstvo ocijeniti kao opravdanu ili neopravdanu,
 • posebne uvjete zaštite za obnovu fasade Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske,
 • prikaz boje koja bi se koristila za obnovu fasade (iz kataloga ili slično),
 • izjavu o osiguranju vlastitih sredstava,
 • potvrdu o nepostojanju duga prema Općini,
 • suglasnost ostalih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada ukoliko podnositelj zahtjeva nije jedini vlasnik.

Sve gore navedene dokumente podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje može dostaviti u neovjerenoj preslici. Općina može od podnositelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih dokumenata.

Ukoliko Povjerenstvo u postupku obrade Zahtjeva za sufinanciranje ocijeni ponudu odabranog izvođača radova kao nevaljanu, predložit će Općinskom načelniku da svojom odlukom odbije predmetni Zahtjev za sufinanciranje.

Članak 6.

Po zaprimanju Zahtjeva za sufinanciranje i dokaza iz članaka 4. i 5. ove Odluke, Povjerenstvo će obaviti pregled podnesenog Zahtjeva i traženih dokaza. Ukoliko je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Povjerenstvo će zatražiti dopunu koju je podnositelj Zahtjeva dužan dostaviti u roku od 10 dana od dana primitka Poziva za dopunu dokumentacije. U slučaju da podnositelj ne dopuni dokumentaciju u zadanom roku, smatrat će se da je isti odustao od prijave.

Nakon što Povjerenstvo utvrdi da podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje ostvaruje pravo na sufinanciranje sukladno odredbama ove Odluke, predložiti će Općinskom načelniku donošenje Odluke o dodjeli sufinanciranja te sklapanje Ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice.

Članak 7.

Ugovor o dodjeli nepovratnih sredstava za sufinanciranje obnove fasada iz članka 6. stavka 2. ove Odluke sklopiti će se između Općine, s jedne strane, te sa (su)vlasnicima zgrade, s druge strane. Navedenim ugovorom reguliraju se međusobna prava i obveze, te sve potrebne radnje koje je (su)vlasnik dužan izvršiti radi isplate sufinanciranja iz ove Odluke.

Članak 8.

Ugovorena nepovratna sredstva isplatit će se po okončanju radova obnove fasade, temeljem dostavljenog Zahtjeva za isplatu sufinanciranja fasada (u daljnjem tekstu: Zahtjev za isplatu) uz koji se prilažu:

 • Zapisnik o primopredaji i Konačni obračun o izvedenim radovima potpisani od strane podnositelja Zahtjeva za isplatu (u svojstvu naručitelja radova) i izvođača radova;
 • Račun(i) za nabavljeni materijal za uređenje fasada i/ili izvršene radove. Izvođač radova je dužan na svakom ispostavljenom računu naznačiti lokaciju zgrade na kojoj su se izvodili radovi obnove fasada (ulica, kućni broj, naselje, katastarska čestica i katastarska općina) te se pozvati na klasifikacijsku oznaku i urudžbeni broj Ugovora iz članka 7. ove Odluke;
 • Fotografije pročelja građevine na kojima je provedena obnova.

Po primitku Zahtjeva za isplatu, Povjerenstvo će prije isplate ugovorenih bespovratnih sredstava izvršiti pregled usklađenosti istog sa činjeničnim stanjem i utvrditi jesu li radovi obnove fasade izvedeni u skladu sa dostavljenom dokumentacijom iz prvog stavka ovog članka. Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da zatečeno stanje ne odgovara podacima dostavljenima u sklopu Zahtjeva za isplatu sufinanciranja i/ili uz njega priloženoj dokumentaciji, Općina zadržava pravo neisplaćivanja dodijeljenih sredstava.

Ukoliko Povjerenstvo utvrdi da su radovi na obnovi fasada izvršeni u manjem obuhvatu nego što je predviđeno ponudom odabranog izvođača dostavljenom uz Zahtjev za sufinanciranje, Općina zadržava pravo korigiranja iznosa sufinanciranja.

Podnositelj je dužan Zahtjev za isplatu sufinanciranja sa pratećom dokumentacijom dostaviti Općini najkasnije do 15.12.2022. godine. Sva dokumentacija dostavljena poslije navedenog datuma neće biti uvažena.

Isplata sredstava izvršiti će se najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave potpunog Zahtjeva za isplatu sa propisanim prilozima, nakon što je Povjerenstvo pregledom iz stavka 2. ovog članka utvrdilo valjanost Zahtjeva. Isplata sredstava se može izvršiti na dva načina, ovisno o odabiru podnositelja:

1. Izravno na transakcijski račun izvođača radova, temeljem dostavljenog računa za izvedene radove u visini odobrenog sufinanciranja naslovljenog na Općinu. Podnositelj Zahtjeva za isplatu također je dužan Općini dostaviti izvadak sa transakcijskog računa ili potvrdu o uplati kao dokaz da je uplatio sredstva izvođaču za dio obavljenih radova koje se je obvezao financirati iz vlastitih sredstava; ili

2. Izravno na transakcijski račun podnositelja Zahtjeva za isplatu, temeljem izvatka sa transakcijskog računa ili potvrde o uplati čime podnositelj dokazuje da je izvođaču u punom iznosu uplatio sredstva za obavljene radove.

Članak 9.

Ukoliko odabrani podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje ne realizira obnovu fasade za koju je potpisao Ugovor iz članka 7. ove Odluke ili ne podnese Zahtjev za isplatu u roku iz članka 8. stavka 4. ove Odluke, smatrat će se da je isti odustao od provedbe projekta.

Članak 10.

Korisnik sufinanciranja može odustati od sufinanciranja obnove fasada u bilo kojem trenutku, u kojem slučaju je o tome dužan obavijestiti Općinu, kojoj dostavlja Izjavu o odustajanju od realizacije projekta, kao preporučenu pošiljku s povratnicom ili neposrednom predajom Povjerenstvu.

Članak 11.

Obnova fasada zgrada izvodi se sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Omišalj za 2022. godinu, dok se raspoloživi namjenski iznos ne iskoristi u cijelosti. Općina može osigurati dodatna proračunska sredstva u slučaju da se predviđena sredstva iskoriste u cijelosti.

Članak 12.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/20).

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-06-21-01-17

Omišalj, 20. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51513&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr