SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

90.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/11), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 3. sjednici sjednici održanoj 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture,

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta,

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture,

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja. Također, sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

II. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu od 1,350.000,00 kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu od 6,720.000,00 kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu od 110.000,00 kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu od 4,350.000,00 kn.

III. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Sredstva potrebna za građenje komunalne infrastrukture osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 12,530.000,00kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 3,885.829,00 kn,

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,129.600,00 kn,

- sredstava naknade za legalizaciju u iznosu od 40.000,00 kn,

- sredstava pomoći u iznosu od 500.000,00 kn,

- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 80.000,00 kn,

- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 100.000,00 kn,

- sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava primitaka - APN u iznosu od 20.000,00 kn,

- sredstava naknade za vodni doprinos u iznosu od 50.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 4,252.571,00 kn,

- sredstava naknade za LNG u iznosu od 1,017.000,00 kn,

- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 445.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 4,285.829,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 021-05/21-01/7

URBROJ: 2142-06-21-01-31

Omišalj, 20. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51513&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr