SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD DELNICE
119

43.

Na temelju članka 18.i 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. rujna 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), od novog saziva Gradskog vijeća nakon provedenih izbora, tj. od dana konstituiranja Gradskog vijeća 09. lipnja pa do kraja proračunske godine 31. prosinca 2005. godine.

Članak 2.

Iznos sredstava namijenjen financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u razdoblju navedenom u prethodnom članku, planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 3.

Političkim strankama sredstva se raspoređuju uvažavanjem sljedećih načela:

a) svaka politička stranka ima pravo na naknadu razmjerno broju članova u Gradskom vijeću,

b) za svakog člana Gradskog vijeća pod zastupljenog spola političkoj stranci pripada pravo na naknadu u visini od 10 0znosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Gradskog vijeća na dan konstituiranja Gradskog vijeća.

Politička stranka zadržava pravo na naknadu bez obzira na promjene u sastavu Gradskog vijeća do kojih dođe u tijeku trajanja mandata.

Članak 5.

Političkoj se stranci u tijeku trajanja mandata naknada može povećati odnosno smanjiti kada dođe do promjene broja članova Gradskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Gradskom vijeću.

Članak 6.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.246,75 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka raspoređuju se za rad političkoj stranci u Gradskom vijeću razmjerno broju njenih članova.

Sastav Gradskog vijeća je sljedeći:

Prema sastavu Gradskog vijeća, pod zastupljeni spol su žene.

Na temelju članka 2., članka 3. točke b. te prethodnog stavka ovog članka ove Odluke, za svakog izabranog člana Gradskog vijeća pod zastupljenog spola, političkim strankama pripada pravo na naknadu u visini od 324,70 kuna.

Članak 7.

Sredstva iz prethodnog članka ove Odluke raspoređuju se za rad političkoj stranci u Gradskom vijeću kako sljedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom Odlukom doznačit će upravno tijelo Grada Delnica nadležno za proračun i financije na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima u pravilu najkasnije do isteka tekućeg tromjesječja za koji se iznos isplaćuje.

Članak 9.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Delnica (»Službene novine« broj 10/02).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/39

Ur. broj: 2112-01-05-02

Delnice, 8. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

Odluka o raspoređivanju sredstava   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr