SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

97.

Na temelju odredaba iz članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20.), članaka 1. i 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne Novine“ 47/90, 27/93, 38/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici, donijelo je dana 20. prosinca 2021. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi
Grada Mali Lošinj za 2022. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna gradova, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za grad koje oni programom utvrde kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

 - djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) za 2022. godinu određuju se one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života na području Grada Mali Lošinj, a uključuju:

- zaštitu i očuvanju kulturne baštine,

- kulturno – umjetnički amaterizam,

- muzejsko – galerijsku djelatnost,

- likovnu djelatnost,

- glazbenu i glazbeno – scensku djelatnost,

- knjižnu, izdavačku i znanstvenu djelatnost.

Članak 3.

Kroz ovaj program javnih potreba podržava se i rad organizacija civilnog društva koje podržavaju kvalitetne aktivnosti na dobrobit zajednice:

- programi koji su namijenjeni većem broju korisnika,

- programi koji su namijenjeni najugroženijim skupinama građana: djeca, mladi, starija populacija,

- programi koji pomažu rehabilitaciji osoba s invaliditetom,

- programi koji potiču suradnju na različitim razinama i umrežavanje.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj u 2022. godini osiguravaju se u proračunu Grada za 2022. godinu. Jedinstveni upravni odjel Grada prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za odobrene programe.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2022. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja na području Grada Mali Lošinj za 2022. godinu iznose:

I. 1.972.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture, Program 8002 Razvoj civilnog društva);

II. 2.621.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture);

III. 1.577.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture);

IV. 3.995.000,00 kn (Glavni program A08 Kultura, Program 8001 Promicanje kulture).

Članak 5.

Radi ostvarivanja Programa javnih potreba u kulturi Grada Mali Lošinj u proračunu Grada osiguravaju se sredstva kako slijedi:

Članak 6.

Ovaj Program javnih potreba u kulturi objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od dana početka važenja proračuna Grada Mali Lošinj za 2022. godinu.

KLASA: 620-08/21-01/02

URBROJ: 2213/01-01-21-15

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr