SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

82.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18, 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA
ZA 2021. GODINU

Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) definira civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjavaju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko – tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Sukladno tome, predmetnim zakonom određeno je kako predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupku donošenja Proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Također, navedenim zakonom se određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja čine:

 • Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja,
 • Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja,
 • DVD »Lošinj« i DVD »Susak«,
 • Postrojba civilne zaštite Grada Malog Lošinja – opće namjene,
 • Povjerenici civilne zaštite,
 • Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj,
 • Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj,
 • Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali Lošinj.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:

1. Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

2. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

3. Elektro - voda d.o.o. Cres

4. Lječilište Veli Lošinj

5. Lošinj - Beton d.o.o.

6. Kamenolom Brdo Kušć d.o.o.

7. Veterinarska stanica Rijeka – Ambulanta Mali Lošinj

8. Jadranka trgovina d.o.o.

Udruge građana sa područja Grada Malog Lošinja koje ne pripadaju operativnim snagama, ali su od interesa za sustav civilne zaštite:

 • Radio Mali Lošinj – Radio Jadranka,
 • Lovačko društvo Kamenjarka,
 • Planinarski klub Osoršćica,
 • Institut Plavi svijet.

OPĆI DIO SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA

Sustav civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja u 2021. godini provodio se temeljem slijedećih akata:

 • Plan rada stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2021. godinu (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 12/21);
 • Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 12/21);
 • Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj za 2021. godinu (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 12/21) ;
 • Financijski plan u 2021. godini (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 12/21);
 • Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2021. godinu, na području Grada Maloga Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 12/21);
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 18/21);
 • Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 19/21);
 • Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 20/21);
 • Plan pozivanja povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 28/21)
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Malog Lošinja, za razdoblje 2020. - 2023. godine (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 2/20);
 • Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 44/20);
 • Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. Godinu s financijskih učincima za trogodišnje razdoblje (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 44/20);
 • Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 44/20);

Proračunom Grada Malog Lošinja za 2021. godinu, za djelovanje civilne zaštite osigurana su financijska sredstva u iznosu od 181.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za osobnu opremu pripadnika postrojbe civilne zaštite, njihovu edukaciju te ostalo, sukladno zakonskim propisima.

Tekuće donacije za redovan rad vatrogastva iznose:

- Gradska vatrogasna zajednica – 582.000,00 kn,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo – 70.000,00 kn,

- Hrvatska gorska služba spašavanja – 220.000,00 kn.

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA - OPERATIVNE SNAGE

1.1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALOG
LOŠINJA

Na online sjednici Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja koja je održana 16. travnja 2021 .godine, na temu „Priprema požarne sezone u 2021. godini“ doneseni su slijedeći akti:

1. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Maloga Lošinja za 2021. godinu;

2. Financijski plan za požarnu sezonu u 2021. godini;

3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2021. godinu.

Uz navedeno, u 2021. godini doneseni su i slijedeći akti, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite:

1. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini;

2. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2021. godinu, na području Grada Mali Lošinj.

Svi akti su objavljeni i upućeni na državne institucije sukladno zakonskim propisima, kao što su ažurirane i evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite Grada Maloga Lošinja u 2021. godini održava po potrebi sjednice i sastanke, donosi mišljenja i suglasnosti, vrši nadzor nad provođenje, a sve sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

1.2 VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

Na području Grada djeluju vatrogasne snage koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Mali Lošinj, a područje odgovornosti je čitavo područje Grada Malog Lošinja. DVD LOŠINJ djeluje na području Grada Malog Lošinja. Broji najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca koji djeluju u središtu društva. DVD SUSAK djeluje na području otoka Suska. Broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca je 10, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika.

Gradonačelnica je dana 14. travnja 2020. godine Zaključkom, Klasa: 013-03/20-01/01, Urbr: 2213/01-01-20-6, imenovala zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe na mandat od pet godina, uz suglasnost za obnašanje dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika, broj 146-3/2020, od dana 30.ožujka 2020. godine.

U 2021. godini, Javna vatrogasna postrojba provodila je obuke po programu i planu, koliko je bilo moguće zbog pandemije koronavirusa COVID-19. Prema tome, djelatnici JVP prošli su obuku spašavanja s visina i dubina (7 vatrogasaca) i obuku za navođenje zrakoplova kod gašenja požara otvorenog prostora (2 vatrogasca).

Ove godine zbog epidemioloških mjera vezanih uz koronavirus nisu održane planirane vježbe.

U 2021. godine izvršeno je ukupno 66 intervencija, od čega 13 intervencija pripada gašenju požara, 44 tehničkim intervencijama, te 9 u ostale intervencije. Izvršeno je i 23 osiguranja medicinskog leta.

Temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini, od dana 22. travnja 2021.godine dobrovoljna vatrogasna društva i JVP sukladno Planu motrenja posjeduju potrebnu opremu. Također, redovito su se izvršavale preventivne ophodnje na kojima su se poduzimale preventivne mjere kako bi se uklonila ili barem smanjila potencijalna opasnost od nastanka požara. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2021. godinu, na području Grada Mali Lošinj objavljen je u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 12/21.

1.3 POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALOG LOŠINJA

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela je dana 26. kolovoza 2021. godine Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 20/21. Vezano uz predmetne Odluke donesen je i Plan pozivanja povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja, dana 07.rujna 2021. godine, te je objavljen u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 28/21.

1.4 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

Gradsko društvo Crvenog Križa Mali Lošinj dio je Hrvatskog Crvenog Križa, te djeluje na području Grada Cresa i Grada Maloga Lošinja.

Gradsko društvo Crvenog Križa surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

Tijekom 2021. godine, Gradsko društvo Crvenog križa provodilo je slijedeće aktivnosti:

- tečajevi prve pomoći ( za vozače i zaposlenike);

- akcije dobrovoljnog darivanja krvi;

- program „Pomoć u kući”;

- program „Solidarnost na djelu”

1.5 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA RIJEKA – OBAVJEŠTAJNA TOČKA MALI LOŠINJ

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske. HGSS – Stanica Mali Lošinj pokriva i osigurava i djeluje na cijelom području otoka Cres – Lošinj. Ona je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.

Tijekom 2021. godine HGSS Stanica Rijeka pod kojom djeluje i obavještajna točka Mali Lošinj odradila je niz aktivnosti predviđenih u planu rada, a to su:

- akcije spašavanja i intervencije ;

- preventivna dežurstva odrađena na organiziranim događajima na nepristupačnom terenu;

- rad na održavanju znanja i sposobnosti za provođenje svih vrsta akcija spašavanja, potraga, izvanrednih okolnosti..;

- rad na edukaciji članstva unutar HGSS-a na tečajevima osnovne obuke za gorskog spašavatelja HGSS;

- sudjelovanje u radu vrhovnih tijela HGSS-a.

HGSS Rijeka je u 2021. godini odradila 54 intervencije „na poziv” u kojima je spašeno 65 osoba. Na te intervencije HGSS Rijeka je uputila ukupno 406 člana. Intervencije su se provodile kroz 71 dana tijekom navedenog razdoblja. Ukupno je odrađeno 449 Č/D (čovjek-dana) aktivnosti. Najviše je poziva zaprimljeno u ljetnim mjesecima (lipnju i srpnju), kada je povećan broj domaćih i stranih državljanina u neurbanim područjima. Najveći broj tehničkih intervencija odnosio se na ispomoć u potresu pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije u smislu alpinističkih timova za otklanjanje opasnosti na visinama i logističko-opskrbnih timova za ispomoć građanima stradalog područja.

1.6 OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja na području Grada Maloga definirane su, osim pravnih osoba koje se bave zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, i pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a čija redovna djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje bi sa svojim ljudskim i materijalno – tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i spašavanja (civilne zaštite).

U pravne osobe kojima zaštita i spašavanja nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve, kao što su dizalice, i sl.) te različite vrste udruga.

ZAKLJUČAK

Stožer civilne zaštite Grada Maloga Lošinja redovito prati nove odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i mjere i preporuke HZZJZ – a. Stožer civilne zaštite od početka epidemije redovito izdaje mišljenje za sva javna okupljanja i događanja i postupa sukladno svojim ovlastima, a sve prema aktualnim odlukama Stožera CZ RH, te mjerama i preporukama HZZJZ -a.

Obzirom na sve navedeno utvrđuje se da je stanje sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja zadovoljavajuće. Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena je edukacija u postupanjima pri mobilizaciji, a radi nadzora nad odlukama Stožera CZ RH, vezano uz sprječavanje širenja zaraze COVID -19, dijela postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama sustava civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, dok je Stožer civilne zaštite uključen u provođenju mjera sustava civilne zaštite.

Kod manjih nesreća, snage sustava civilne zaštite udovoljavaju potrebama Grada Malog Lošinja. Sve redovne snage sustava civilne zaštite, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za sustav civilne zaštite ustrojene na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima. Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. Unatoč dobroj organiziranosti, u narednom periodu potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine učinkovitosti i opremljenosti svih snaga sustava civilne zaštite.

* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj 74/2014.), UREDBOM O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.)

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu objavit će se u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije".

KLASA: 810-01/21-01/05

URBR: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 20. prosinca 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić dr. vet. med., v.r.

 

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=10005&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr