SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 32. Petak, 17. prosinca 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

255.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 49/12 i 31/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donijela je

O D L U K U

o izboru članova Vijeća seniora
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Vijeća seniora izabiru se:

1. Ivan Skender, za člana

Josip Juretić, za zamjenika člana

2. Ivan Kruljac, za člana

Mirko Vukelić, za zamjenika člana

3. Jasna Krstović, za članicu

Mirjana Perković, za zamjenicu članice

4. Marijan Majnarić, za člana

Slavko Peračković, za zamjenika člana

5. Nikola Pleša, za člana

Ivan Mencer, za zamjenika člana

6. Željko Jurković, za člana

Drago Zelenović, za zamjenika člana

7. Agneza Grgurina, za članicu

Marija Marčina, za zamjenicu članice

8. Velimir Domijan, za člana

Mira Pirša, za zamjenicu člana

9. Dragutin Vrus, za člana

Josip Čop, za zamjenika člana

Članak 2.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju prestanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća seniora počinje teći konstituiranjem Vijeća, a traje dvije godine.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja upravno tijelo nadležno za poslove socijalne politike i mladih.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/8

UR.BROJ: 2710/1-01-01/5-21-51

Rijeka, 16. prosinca 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2203&mjesto=00001&odluka=255
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr