SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 25. Petak, 9. rujna 2005.
GRAD DELNICE
119

36.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 8. rujna 2005. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Delnica

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije
broj 30/01 i 04/02)

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. riječi:

»Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Odjel)«,

mijenjaju se i glase:

»nadležnog upravnog tijela Grada«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječ:

»Odjela«,

mijenja se i glasi:

»nadležnog upravnog tijela Grada«.

Članak 3.

Članak 46. mijenja se i glasi;

»Stalna radna tijela Vijeća su:

1) Mandatna komisija,

2) Komisija za izbor i imenovanja,

3) Komisija za priznanja,

4) Odbor za Statut, Poslovnik i propise,

5) Odbor za proračun, financije, komunalne djelatnosti i imovinu Grada,

6) Odbor za gospodarski razvoj, prostorno uređenje i promet, zaštitu okoliša te međulokalnu i međunarodnu suradnju,

7) Odbor za šport, kulturu, tehničku kulturu, odgoj, obrazovanje i mladež,

8) Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.«

Članak 4.

Članak 51. mijenja se i glasi;

»Odbor za proračun, financije, komunalne djelatnosti i imovinu Grada

- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Gradu,

- razmatra proračun, odluku o izvršavanju proračuna i završni račun gradskog proračuna,

- razmatra druga pitanja proračuna i financiranja Grada,

- razmatra i predlaže mjere za uređenje i razvoj komunalne infrastrukture,

- razmatra i predlaže mjere u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja i komunalnih objekata te kvalitete stanovanja,

- razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,

- razmatra i predlaže mjere u svezi sa zaštitom potrošača,

- razmatra i predlaže upravljanje, te raspolaganje imovinom u vlasništvu Grada, te pravnih osoba čiji je osnivač ili pretežiti vlasnik Grad,

- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.«

Članak 5.

Članci 52., 55., 57., 58. i 59 brišu se.

Članak 6.

Članak 53. mijenja se i glasi;

»Odbor za gospodarski razvoj, prostorno uređenje i promet, zaštitu okoliša te međulokalnu i međunarodnu suradnju:

- razmatra i predlaže strategiju gospodarskog, poduzetničkog i općenito društvenog napretka Grada,

- vodi brigu o zaštiti i uređenju prirodnog okoliša,

- daje mišljenje, stavove i prijedloge na dokumente iz područja zaštite okoliša,

- potiče mjere za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i sprečavanje daljnjeg onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,

- inicira zaštitu i prati provođenje mjera zaštite vrijedne prirodne baštine,

- vodi brigu o prostornom i urbanističkom planiranju,

- razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno i urbanističko planiranje te zaštitu graditeljske baštine,

- razmatra i predlaže strategiju razvoja i uređenja gradskog i lokalnog prometa,

- vodi brigu o održavanju i izgradnji prometne infrastrukture,

- razmatra pitanja međulokalne i međunarodne suradnje Grada Delnica,

- surađuje s odgovarajućim tijelima lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica u zemlji i inozemstvu

- razmatra pitanja iz mjesne samouprave,

- vodi brigu o točnom i pravovremenom informiranju građana,

- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.«

Članak 7.

Članak 54. mijenja se i glasi;

»Odbor za šport, kulturu, tehničku kulturu, odgoj, obrazovanje i mladež:

- razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti športa i tjelesne kulture,

- prati provođenje politike u ovim područjima,

- razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti kulture i tehničke kulture,

- prati provođenje politike u ovim oblastima,

- obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i ostalim aktima Vijeća.«

Članak 8.

U članku 97. stavku 1., riječi u alineji 3.

»Odjel Grada«, mijenjaju se i glase:

»upravna tijela Grada«

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 012-03/01-01/02

Ur. broj: 2112-01-05-06

Delnice, 8. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr