SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 31. Srijeda, 15. prosinca 2021.
GRAD OPATIJA

123.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 30/09 – ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021. godine usvojilo je

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

A. OPĆE ODREDBE

1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture.

Redovno održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća poslove u okviru djelatnosti održavanja odvodnje oborinskih voda s javnih površina, održavanje javnih i javno-prometnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javnu rasvjetu, održavanje pomorskog dobra, hitne intervencije i ostale obveze te komunalne akcije mjesnih odbora.

Pojačano održavanje obuhvaća troškove za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone fitopatološku zaštitu palmi i buxusa, preventivno orezivanje krošanja stabala, nabavu i postavu novih elemenata dekorativne rasvjete, popravak i zamjenu stupova javne rasvjete, City bus, uređenje prometnica po zahtjevima mjesnih odbora, poticajne naknade za prikupljanje otpada, pojačani odvoz komunalnog otpada s područja grada, subvencije za obavljanje prijevoza putnika, edukativne aktivnosti na poticanju odvajanja otpada i program zaštite od divljači.

2. Ukupna vrijednost Programa iznosi 29.106.050,00 kuna.

Sredstva za ostvarenje Programa osiguravaju se iz komunalne naknade, sredstava boravišne pristojbe, sredstava spomeničke rente, prihoda od koncesija i koncesijskih odobrenja te ostalih prihoda Proračuna.

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a) redovno održavanje komunalne

infrastrukture 22.400.600,00 kn

b) pojačano održavanje komunalne

infrastrukture 6.705.450,00 kn

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture sa izvorima sredstava po pojedinim aktivnostima iskazani su u priloženoj tabeli br. 1. za redovno održavanje i u tabeli br. 2. za pojačano održavanje, koje se objavljuju u službenom glasilu zajedno s programom.

Opis, opseg poslova i standard redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuju komunalna društva kojima su ti poslovi povjereni, a Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša za poslove koji se povjeravaju trećim osobama.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. Redovno održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

1. Održavanje objekata i uređaja oborinske kanalizacije

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi komunalno društvo i Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša .

A303001. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na javnim površinama

Održavanje oborinske kanalizacije na javnim površinama obuhvaća 2.032 slivnika oborinske kanalizacije, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima. Prosječno se osigurava čišćenje slivnika dva puta godišnje.

A303002. Održavanje slivnika oborinske kanalizacije na zelenim površinama

Održavanje oborinske kanalizacije na zelenim površinama obuhvaća održavanje 774 m kanalskih rešetki koje se čiste 6 puta godišnje, 275 taložnika - 10 puta godišnje i 2 pjeskolova - 5 puta godišnje.

A303040. Izrada i održavanje GIS-a oborinske kanalizacije

Osiguranim sredstvima za 2022. pokrivaju se troškovi vođenja i ažuriranja podataka u digitalnom obliku (geoinformacijske podloge).

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Pored redovnog čišćenja javnih površina predviđena su i interventna čišćenja povodom održavanja raznih manifestacija. (Nova godina, Balinjerada, Karneval, Dječji karneval, Carski grad, Retro Opatija i dr).

Površine obuhvaćene redovnim čišćenjem i intenzitet čišćenja utvrđuju Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i izvršitelj poslova (sastavni dio ugovora o godišnjem održavanju su tabela 3. za "Komunalac" d.o.o. i tabela 4. za "Parkovi" d.o.o.).

A303003. Održavanje čistoće javnih površina – pometanje

Komunalcu je povjereno pometanje ukupno 80.110 m2, s time što po utvrđenom intenzitetu oni godišnje očiste ukupno 10.038.758 m2, uz prosječnu cijenu od 0,0925 kn/m2.

Parkovima je povjereno pometanje 27.554 m2 stubišta i drugih površina, s time što se ukupno godišnje očisti 362.720 m2. Od lipnja do kraja kolovoza osigurano je i popodnevno dežurstvo na obalnom putu i glavnim parkovnim površinama radi znatno većeg broja ljudi na tim površinama.

A303004. Strojno čišćenje javnih površina

Komunalcu je povjereno strojno čišćenje ukupno 248.152 m2, s time što po utvrđenom intenzitetu oni godišnje očiste ukupno 20.474.587 m2.

Parkovima je povjereno strojno čišćenje obalnog puta 24.554 m2, s time što po utvrđenom intenzitetu oni godišnje trebaju očistiti ukupno 6.742.240 m2.

A303005. Pranje ulica i javnih površina

Pranje ulica planira se u slijedećoj dinamici: 1x siječanj, 1x veljača, 1x ožujak, 2x travanj, 3x svibanj, 4x lipanj, 4x srpanj, 4x kolovoz, 4x rujan, 1x listopad, 1x studeni, 1x prosinac i to na slijedećim ulicama: ul. M. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, ulica I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica na ukupno 32.483 m2, što uz planirani intenzitet pranja daje ukupno 877.041 m2 opranih površina.

Strojno pranje nogostupa Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem i rekuperacijom vode provesti će se ukupno na 18.143 m2, što uz planirani intenzitet pranja iznosi 227.700 m2 godišnje.

A303006. Pranje ulica i javnih površina visokotlačnom pumpom

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja u uobičajenom godišnjem obimu od 107 sati rada pumpe (uz djelomično pjeskarenje).

A303007. Odlaganje otpada na ŽCGO Marišćina

Na poziciji "Parkovi" d.o.o. osigurana su sredstva za zbrinjavanje dijela otpada na deponiju Marišćina a koji je prethodno uklonjen sa javnih i javno-prometnih površina koje održavaju Parkovi. Najveći dio otpada (zeleni otpad) izdvaja se i potom usitnjava te koristi za kompostiranje u pogonu "Parkova", dok se preostali otpad sortira i iz njega izdvaja koristan otpad koji se predaje na daljnju obradu, a preostali otpad se potom predaje "Komunalac" d.o.o. radi odvoza na ŽCGO Marišćinu.

Na poziciji "Komunalac" d.o.o. osigurana su sredstva za zbrinjavanje otpada sa javnih površina koje održava "Komunalac" (pometanje i pražnjenje košarica za otpad), a koji se moraju deponirati na ŽCGO Marišćina. Kod izmjena i dopuna ovog programa u 2021. godini, biti će potrebno ukalkulirati i povećanje cijena deponiranja najavljeno iz ŽCGO Marišćina za 2021. godinu.

A303008. Troškovi higijeničarske službe i deratizacija

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi su povjereni "Veterinarskoj stanici" d.o.o. Rijeka temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Poslove dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja Crikvenica-Opatija-Eko d.o.o. prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi isti Zavod.

A303009. Intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A303010. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sanaciju manjih ekoloških incidenata izazvanih izlijevanjem goriva prilikom saobraćajnih udesa i drugih incidenata.

3. Održavanje zelenih površina i obalnog puta.

A303011. Održavanje parkova i drvoreda

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 140.000 m2 raznih zelenih površina koje su održavane i u 2020. godini, s time što je na redovno održavanje u 2020. godini preuzet i Park Tomaševac, a u većem intenzitetu dio Trga Vladimira Gortana i ulice Velog Jože prema Putu za Vrutki, te u 2021. Amerikanski vrtovi.. Površine obuhvaćene redovnim održavanjem i intenzitet održavanja zelenih površina utvrđuju Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i izvršitelj poslova (tabela 5. koja je sastavni dio ugovora o godišnjem održavanju).

Za zalijevanje zelenih površina planira se 19.024 m3 vode (12.779 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 6.243 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planirana 3.372 radna sata godišnje).

Ukupni troškovi održavanja planiraju se na početnoj razini 2020. godine (prije usvajanja umanjenja zbog pandemije COVID-19).

A303012. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem. Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 23.836 m2 zelenih površina.

A303013. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava i sadnja biljnog materijala za lokacije na kojima će dolaziti do oštećenja ili propadanja postojećeg raslinja.

A303014. Orezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij odnosno kompostanu. Sanitarna sječa i obrezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima i obuhvaćaju 37.367 m2 površina na kojima se obavlja sanitarna sječa te 27.222 m2 površina koje se kose trimerima.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem utvrđuju Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša i izvršitelj poslova (tablica 6. koja je sastavni dio ugovora o godišnjem održavanju sa "Parkovi" d.o.o.).

Obzirom da se radovi izvode u zavisnosti o predviđenim iznosima temeljem stvarmo utrošenih sati količina radova je varijabla koja ovisi o vremenskim prilikama i intenzitetu nicanja raslinja u ovisnosti o količini vlage i temperaturi okoline. U tim slučajevima primjenjuje se prioritet izvođenja radova na državnoj i županijskoj cesti, zatim ulazi u grad, prilazi do škola i javnih ustanova, naselja te ostali putevi. Dio radova se izvodi mehanizacijom, a drugi dio je nužno izvoditi ručno.

Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno je u točki A303022. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva.

A303016. Održavanje klupa i košarica za otpatke

Na području Grada ukupno je postavljeno 319 klupa i 185 posuda za otpatke na površinama koje održavaju "Parkovi" d.o.o. (od toga 103 na parkovnim površinama i 82 na obalnom putu), te 158 posuda za otpatke na površinama kojima upravlja Komunalac.

Poslovi održavanja u parkovima, dječjim igralištima i na pomorskom dobru povjeravaju se trg.društvu "Parkovi" d.o.o.

Planom se predviđa izvesti radove održavanja u slijedećem obimu:

a/ klupe

1. popravak parkovnih klupa (40 kom),

2. učvršćivanje klupa na bet.podlogu (kom 6),

3. ličenje klupa (100 kom).

b/ posude za otpatke

1. nabavka i postava novih posuda (2 x45 lit) – 5 kom,

2. dobava i postava novih posuda od 20 l - kom 10,

3. pranje poklopaca posuda za otpad, 3 puta godišnje – ukupno 300 kom,

4. dobava mrežastih posuda – nosača PVC vrećica od 80 l – kom 3,

5. dobava vrećica za pseći izmet – 80.000 kom,

6. uklanjanje dotrajalih betonskih posuda za otpad – kom 5.

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni ili će se zamijeniti opremom s drugih lokacija.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se "Komunalac" d.o.o., a osigurana sredstva osiguravaju minimalno održavanje (pranje poklopaca posuda Bani).

A303017. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meteo podatke na zgradi M.Tita 87 (FINA), te svakodnevno čišćenje kišomjera ovisno o vremenskim prilikama.

A303018. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontana Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada. Poslovi održavanja povjereni su "Parkovi" d.o.o., dok se utrošak vode i električne energije podmiruje neposredno isporučitelju

Fontane će raditi svih 12 mjeseci. Fontana u parku sv. Jakova i kod zgrade Grada čistiti će se 12 puta godišnje, a fontana na Slatini po potrebi (manji intenzitet čišćenja radi ugrađene filtracije vode)

Kipovi (11 kipova: I.Duncan, Fridrich Schuller, Henryk Sienkiewicz, branitelji Domovinskog rata, bista dr. A. Mohorovičića, raspelo nasuprot boćarije Dobreć, violinista Jan Kubelik, djevojka s galebom, kip Madonine, kip Familija ispod Policijske stanice i kip Barkariol - Portić), te 30 spomen ploča, održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti, a stavka uključuje i njihovo čišćenje, reparaciju i održavanje rasvjete.

Javni izljevi (26 javnih izljeva – 2.923 m3 vode) i 9 tuševa na plažama Črnikovica (2 tuša), Volosko-vaterpolo (1 tuš), Volosko-Stari Put (1 tuš), Lipovica (1 tuš), Puntica Volosko (1 tuš), Ika (1 tuš), Tomaševac (2 tuša) biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do listopada, cca 1.050 m3 vode. Poslovi obuhvaćaju održavanje, ugradbu, demontažu i skladištenje tuševa i izljeva.

Kroz ovu stavku podmiruju se i troškovi vode za funkcioniranje javnih WC-a (1.500 m3 godišnje).

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad), s time što troškovi istog terete javnu rasvjetu.

A303019. Održavanje javnih WC-a

Održavanje obuhvaća 7 klasičnih WC-a (pri čemu je onaj na plaži Ičići trostruki) i 4 automatska WC-a. Održavanje klasičnog WC-a na plaži Črnikovica obavlja nositelj koncesijskog odobrenja, klasični WC na Tošini koristi samo streljana, a sav potrošni materijal kao i redovno servisiranje pumpi sanitarne kanalizacije, te ličenje i održavanje prostorija i bravarije, nastala oštećenja, zamjene sanitarija i opreme osiguravaju Parkovi.

U 2022. godini javni WC-i biti će u funkciji kako slijedi:

1) Klasični WC-i

1. Slatina – otvoren tijekom cijele godine, od 6:00 do 22:00 sata osim od X-V kada radi od 7:00 do 21:00 sat

2. Lipovica – otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00 do 20:00 sati

3. Miramar – otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00 do 20:00 sati

4. Tomaševac – otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 8:00 do 20:00 sati

5. Admiral – otvoren 4 mjeseca (VI-IX mj), od 9:00 do 21:00 sati

6. Plaža Ičići – otvorena 4 mj, te vikendima kroz cijelu godinu, od 8:00-20:00 sati

7. Črnikovica – otvoren 4 mjeseca (VI-IX), od 8:00 do 20:00 sati.

2) Automatski WC-i – otvoreni cijelu godinu, 24 sata dnevno: Zert, Slatina, Ičići (lučica) i Ika.

A303020. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 32.281 m2 nogostupa, te 6.000 m dužnih pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine, te se ne planira cjelovita obnova većih površina.

Krčenje zelenila uz pješačke staze i obrezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

A303021. Održavanje dječjih igrališta

Na području Grada održava se ukupno 25 dječjih igrališta i fitness sprava (održavanje je povjereno Parkovima):

1. DJEČJE IGRALIŠTE ČRNIKOVICA

(Supilova obala)

2. DJEČJE IGRALIŠTE IČIĆI (Dječji vrtić)

3. DJEČJE IGRALIŠTE IKA

4. DJEČJE IGRALIŠTE MUŠIĆEVAC

5. DJEČJE IGRALIŠTE POBRI

6. DJEČJE IGRALIŠTE TOŠINA (R. K. Jeretov)

7. DJEČJE IGRALIŠTE VOLOSKO (Dječji vrtić)

8. DJEČJE IGRALIŠTE ZAGRAD

9. DJEČJE IGRALIŠTE OPRIČ

10. DJEČJE IGRALIŠTE KALINA

11. DJEČJE IGRALIŠTE VEPRINAC (Centar)

12. DJEČJE IGRALIŠTE BRDO

13. DJEČJE IGRALIŠTE PUNTA KOLOVA

14. DJEČJE IGRALIŠTE DOBREć

(Škola, SRC i fitnes sprave)

15. DJEČJE IGRALIŠTE POLJANE

16. DJEČJE IGRALIŠTE MARGERITA

(Rakovčeva ul. iza Romera)

17. DJEČJE IGRALIŠTE VIJOLICA (Dubrilina ul.)

18. DJEČJE IGRALIŠTE KOSOVO I (gornje)

19. DJEČJE IGRALIŠTE KOSOVO II (donje)

20. DJEČJE IGRALIŠTE LIPOVICA

21. FITNESS ŠKRBIĆI (Miramar)

i PARK BULGARIJA

22. DJEČJE IGRALIŠTE TOMAŠEVAC

23. DJEČJE IGRALIŠTE A. DMINAKA - Ičići

24. DJEČJE IGRALIŠTE PUHARI

25. DJEČJE IGRALIŠTE PLAŽA IČIĆI

Nakon uređenja dječjeg igrališta na Slatini, preuzeti će se i njegovo održavanje.

Planirana sredstva osiguravaju otklanjanje manjih oštećenja, ličenja i održavanja čistoće na igralištima na razini 2020. g, kao i pregled igrališta od strane ovlaštenih institucija, tjedni pregled po ovlaštenom radniku "Parkova" d.o.o. i vođenje propisanih dnevnih i tromjesečnih evidencija sukladno europskim normativima (HRN EN 1176:2008).

4. Održavanje cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su trg.društvu »Komunalac« d.o.o. Opatija.

A303022. Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira se na slijedećem nivou:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2. opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (12 sati rada, 15.000 m2 ručnog i 3.600 m2 strojnog čišćenja),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (10 t hladne mase, strojna ugradba 300 t, ručna ugradba 175 t asfaltne mase)

4. popravci betonskih kolnika (30 m3 betona),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala),

6. održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m3 osoline)

7. održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka, 5.300 m rigola, 16 m3 čišćenja propusta i taložnica),

8. košnja trave i obrezivanje zelenila (košenje 35.749 m2, te tretiranje herbicidima 35.759 m2 – povjerava se Parkovima Opatija),

9. krčenje raslinja te košnja trave uz nerazvrstane ceste izvan zona konzervatorske zaštite (35.000 m2),

10. popravak potpornih i obložnih zidova (60 m3 betonskih zidova, 140 m2 oplate, 50 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova).

A303023. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića provoditi će se do visine planiranih sredstava.

A303024. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 1.900 m2 pješačkih prijelaza i 600 m2 crveno-bijelih rubnjaka uz njih, 13.000 m crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planira se zamjena postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te manje preregulacije prometa.

Planira se zamijeniti 50 prometnih znakova zbog usklađenja sa Pravilnikom o prometnim znakovima, kao i zamjena 5-6 tabela naziva ulica, te održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem..

U okviru ove stavke planira se postava, transport i održavanje prijenosnih postolja za plakatiranje i ostale opreme putem "Parkovi" d.o.o..

A303025. Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Poslovi uključuju i čišćenje gradskih trgova, BUS ugibališta, nogostupa te javnih parkirališta koja nisu u sustavu naplate.

Osiguravana sredstva omogućavanju dobavu uobičajenih količina sredstava za posipanje, dežurstvo Komunalca te intervencije i čišćenje za jednu snježnu oborinu.

U okviru ovih sredstava sadržana su i sredstva tzv „hladnog pogona“, a koja pokrivaju srazmjeran dio troškova amortizacije vozila u funkciji zimske službe (9.500 kn mjesečno u razdoblju od 15. listopada do 15. travnja) u slučaju da se zbog povoljnih vremenskih prilika ne potroše sva planom predviđena sredstva.

A303026. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje obuhvaća 10 autobusnih stajališta sa natkrivenim čekaonicama i povjereno je Parkovima (pražnjenje posuda sa otpacima, saniranje manjih oštećenja i dr.).

Temeljem posebnog ugovora, održavanje 22 čekaonice na kojima postoje city light panoi obavlja vlasnik tih panoa.

A303027. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju nepredvidljive intervencije i radove na cestama koji ne spadaju u radove na cestama koji koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Grad, a koji zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa i zaštita parkovnih površina.

5. Održavanje groblja

A303028. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima II. svj. ratu u Dobreću, Ičićima (Jama i centar), Ika (na granici s Ičićima), Opatiji, Poljanama (centar i Puhari), Veprincu i na M. i V. Učki, uključiv Poklon i ex INA), te spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Opatiji kod Vile Antonio i u Volosku, i to dva puta godišnje: za Dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

A303029. Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije

Program uključuje plaćanje grobne takse za 16 grobova o kojima brine Grad Opatija (osobe zaslužne za razvoj Opatije, poginuli branitelji Domovinskog rata te osobe kod kojih je status korisnika grobnog mjesta Grad stekao nasljeđivanjem.

A303041. Održavanje grobova zaslužnih građana Opatije

Programom se planiraju sredstva za pojačano održavanje i popravke grobova ukoliko iste "Komunalac" d.o.o. nije dodijelio na korištenje članovima njihove obitelji (obnova natpisa na nadgrobnim pločama, manji popravci i sl.) i kod kojih nema drugih korisnika. Svi radovi izvoditi će se u suradnji s Ministarstvom kulture, Konzervatorskim odjelom u Rijeci.

6. Javna rasvjeta

A303030. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu

Utrošak električne energije za funkcioniranje javne rasvjete planira se na razini koju smo imali i ranijih godina (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.761.000 kWh godišnje same javne rasvjete, 2856 rasvjetnih tijela te 3.500 stupnih mjesta preko kojih idu instalacije javne rasvjete, te 100.000 kWh raznih drugih priključaka (treptači, povremeni električni priključci za razne manifestacije te WC-i).

A303031. Održavanje javne rasvjete

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje na razini 2019. godine (700.000 kn): zamjena cca 550 pregorjelih žarulja, 90 zamjena oštećenih armatura, 45 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 20 zamjena dotrajalih stupova, te ostali radovi). Troškovi održavanja kreću se u visini 38% utroška javne rasvjete.

A303032. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za božićne i novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Poslovi obuhvaćaju postavu, skidanje i skladištenje elemenata dekorativne rasvjete

Ukupnu svjetlosnu dekoraciju čine: 10 kompleta ukrasnih elemenata kugli za dekoraciju stabala (svaki sa po 10 kugli), 33 svjetleća previjesa (od toga 26 sa dodatnim dekorativnim elementima (kugla, maska i uskrsni element), 67 dekorativnih elemenata za stupove javne rasvjete (48 dekorativnih kiša i 19 starih elemenata), 2 parangala, 26 mreža za dekoraciju adventskih kućica, 2 ledena svoda za ukrašavanje prolaza ili stubišta, 1 novogodišnja jelka-bor visine 9,6 m promjera 4,5 m, adventski vijenac s pripadajućom dekoracijom, 12 mreža – parangala za stabla, 1 girlanda za dekoraciju zgrade Grada te 2 stupna elementa Candello Star za dekoraciju trga ispred zgrade Grada.

Zona ukrašavanja obuhvaća područje Volosko (A Štangera i Obala F. Supila, zona od zgrade Grada Opatije do raskrižja za h. Ambasador, Od raskrižja za Ambasador do Slatine je intenzivnija dekoracija, park Angiolina (ulaz i prilaz do partera, Park Sv. Jakov i prilaz do paviljona J. Šporer, prilaz Zert, dionica od h. Palace do h. Adriatik, Ičići Liburnijska uluca , Ika do granice s Lovranom, naselje Kosovo te manji dio u prigradu).

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na stupovima javne rasvjete, te 4 kompleta velikih zastava na Slatini, za dan Grada dodatne zastave Sv. Jakova, (ukupno 30.820 kn). Najveći dio dekorativne opreme čine male zastave: gradska 83 kom, državna 75 kom, županijska 54, EU 51 kom. Za popunu dijela nedostajućih ili uništenih zastava predviđen je iznos od 11.100,00 kn. Postavljanje i skidanje zastava, kao i održavanje zastava provode "Parkovi" d.o.o.

7. Održavanje pomorskog dobra

A303033. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 25.057 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 165 klupa, 80 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- obrezivanje zelenila uz obalni put - 9.000 m2,

- obrezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta - 1.500 m2,

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanje kupina uz zidove - 3.500 m2,

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l - 15.059 pražnjenja košarica,

- odvoz otpadaka i pražnjenje posuda (zapremine 27, 80, 90 i 200 lit) – 40.016 pražnjenja posuda,

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta i ostalih nepredvidljivih događaja
- čišćenje finog pijeska strojem na plažama Ičići i Tomaševac,

- intervencije na obalnom putu uslijed nepredviđenih događaja.

A303034. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća održavanje plaža Črnikovica (1.563 m2), Lipovica (646 m2), Škrbići (397 m2) , Tomaševac (2.433 m2), plaže za pse (100 m2) i Ičići (13.370 m2) te 29 lokacija sunčališta (ukupna površina 10.263 m2), čišćenje i košenje prostora uz plaže tijekom 5 mjeseci, te čišćenje sunčališta 4 mjeseca.

Plaže se održavaju 5 mjeseci svakodnevno (svibanj-rujan), a pored čišćenja obuhvaća i postavu, održavanje i skidanje i skladištenja nakon sezone 24 stepeništa za ulaz u more, 13 tuševa, te 920 m psiholoških barijera, dok se u preostalih 7 mjeseci održavanje svodi na čišćenje površina jednom mjesečno. U navedenim troškovima uključeni su i troškovi postavljanja, održavanja i uklanjanja psiholoških barijera.

Na plažama Ičići i Tomaševac osigurava se standard i sadržaji neophodni za Plavu zastavu (od info tabela, posuda za otpad, spasilačkog tornja i zaštitarske službe od lipnja do kraja kolovoza te drugih sadržaja), a osiguran je dvosmjenski rad radi održavanja čistoće i reda na plažama. Održavanje obuhvaća izravnavanje šljunčanog dijela plaže (po potrebi, više puta godišnje) te višekratno prosijavanje i čišćenje dijela s finim pijeskom, kao temeljito pranje betonskih djelova plaža visokotlačnom pumpom.

Plaža Ičići koja van sezone kupanja funkcionira kao mjesni trg, se u tom razdoblju održava kroz pražnjenje košarica za otpatke 2 puta tjedno, vraćanje u more šljunka koje nevrijeme i valovi izbace na obalu i betonski plato.

A303035. Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetna tijela, s prosječno 38.346 kWh utroška električne energije. Troškovi održavanja rasvjete obalnog puta znatno su veći od troškova održavanja ostale javne rasvjete radi djelovanja mora, a sadrže zamjene, obilazak, kontrolu ispravnosti rada, ručno uključivanje i isključivanje dijela sustava kod visokog mora i juga - kroz 860 sati rada, prosječne zamjene 170 žarulja, te drugih materijala: prigušnica 20 kom, propaljivača 25, pločica RPO-4 4 kom, osigurača 10 kom, kugli 2, reflektora 5, MTU prijemnika 1, luxomata 1, zamjena tajmera 2, zamjena sklopnika 3.

Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine.

A303036. Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora van programa redovnog praćenja kvalitete mora za kupanje, radi intervencija po prijavama o sumnjama na moguća zagađenja (najčešće vezano uz nakupine materijala kod cvjetanja mora ili sumnje na moguće zagađenje iz oborinskih kanala).

8. Financiranje ostalih komunalnih aktivnosti

A303037. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

A303039. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

U okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora, prema njihovom planu.

B2. Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture

A304011 Zahvati u prostoru uz pripremu turističke sezone

Sredstva za razne zahvate u prostoru koje nije bilo moguće planirati, a pokazuju se kao neophodni pred pripremu turističke sezone, planiraju se prema prosječnim potrebama do uključiv 2019. godinu iz ranijih godina.

A304015. Fitosanitarne mjere zaštite palmi i buxusa

Radi pojave biljnih nametnika za palmama (palmin drvotoč - Paysandisia archon i crvena palmina pipa - Rhynchophorus ferrugineus) i buxusu (šimširov moljac - Cydalima perspectalis) na području Grada potrebno je provoditi mjere fitosanitetske zaštite palmi i buxusa, pored navedenih primijećen je i oleanderov ljiljak - Daphnis nerii (hrani se otrovnim lišćem).

A304018. Preventivno orezivanje krošanja stabala

Radi opasnosti od rušenja zbog narušenog stabiliteta vrijednog drveća na području Grada Opatije, od 2015. godine započelo se je s preventivnim orezivanjem krošnji stabala, te će se te aktivnosti nastaviti i u 2022. godini. Orezivanje će se provoditi duž slijedećih ulica: ulica Pavlovac, I. M. Ronjgova sa raskrižjem prema Pavlovcu, Park Angiolina, Park Margerita, dionica obalnog puta prema potrebi, plaža Črnikovica, Ičići uz plažu, Rakovčeva ulica, N. Cesta, kao i na drugim lokacija na širem području grada gdje se to ocijeni potrebnim. Stavka obuhvaća i smanjivanje obima krošnji radi uravnoteženja, kao i uklanjanje suhih djelova krošnje. Na odgovarajućim pozicijama će se posaditi nova stabla iz interpolacija.

A304024. Svjetlosna dekoracija u Gradu

Planirana sredstva (300.000 kn) omogućavaju dobavu i postavu novih elemenata svjetlosne dekoracije uglavnom radi zamjene postojećih dotrajalih elemenata (svjetlosna dekoracija je uglavnom u funkciji u dijelu godini kada su najteži vremenski uvjeti (vjetar, kiša, hladnoća), kao i postave novih elemenata.

A304025. Popravak stupova javne rasvjete i orezivanje zelenila

Radi učinkovitijeg održavanja i funkcioniranja javne rasvjete, kroz ovu stavku osiguraju se sredstva za sanacije i popravak postojećih stupova javne rasvjete, te za orezivanje zelenila oko rasvjetnih tijela kako isto ne bi umanjivalo funkciju tih tijela.

A304027. City bus

Osigurana sredstva (370.000 kn) omogućavaju funkcioniranje city busa tijekom cijele 2022. godine sve po istim uvjetima i voznom redu kao i 2021. g.

A304028. Uređenje prometnica po mjesnim odborima

Osigurana sredstva omogućavaju veće popravke elemenata ceste i poboljšanja stanja kolničke konstrukcije na brojnim prometnicama po prijedlozima mjesnih odbora, a radovi se realiziraju kroz Komunalac d.o.o.

A304029. Poticajna naknada za prikupljeni miješani otpad

U 2022. godine planiraju se sredstva za poticajnu naknadu za prikupljeni miješani komunalni otpad, a koju će Grad trebati platiti po rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog nepostizanja cilja smanjenja količina deponiranog otpada u 2021. godini.

304030. Pojačani odvoz komunalnog otpada s područja Grada

Pozicija se planira radi osiguravanja kvalitetne primjene odluka o odvojenom sakupljanju otpada i sprječavanja gomilanja otpada na javnim površinama Grada, uz naznaku da se u 2022. godini postojeće odluke moraju uskladiti s novim Zakonom o gospodarenju otpadom pa će i to iziskivati potrebu intervencija Grada s ove pozicije.

A304032. Subvencija za obavljanje prijevoza putnika

Sukladno Okvirnom ugovoru i Aneksima tog ugovora zaključenim s Autotrolej d.o.o., osiguravaju se sredstva za subvencioniranje javnog prijevoza putnika u iznosu od 4.270.450,00 kn

A304036. Edukativne aktivnosti na poticanju odvajanja komunalnog otpada

Novi Zakon o gospodarenju otpadom stvorio je obvezu jedinicama lokalne samouprave da provode edukativne aktivnosti radi poticanja odvajanja komunalnog otpada (do sada je ova obveza bila na Komunalac d.o.o. koji obavlja poslove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada), te su za tu namjenu osigurana i potrebna sredstva.

A304037. Program zaštite od divljači

U program se uključuje novi program zaštite od divljači kako bi se osigurala suradnja s lovačkim društvima na odvraćanju divljači od ulaska u naseljena mjesta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. g.

KLASA: 363-01/21-01/239

URBROJ: 2156/01-01-21-1

Opatija, 13. prosinca 2021.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2200&mjesto=10006&odluka=123
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr