SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 24. Petak, 2. rujna 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 HTML

39.

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 41. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici 12. kolovoza 2005. godine, donijelo je

POSLOVNIK
Općinskog poglavarstva Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom Općinskog poglavarstva Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

II. USTROJSTVO

Članak 2.

Poglavarstvo ima pet članova.

Općinski načelnik predsjednik je Poglavarstva.

Zamjenici općinskog načelnika po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.

Članak 3.

Članovi Poglavarstva zaduženi su za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine Omišalj, i to:

- za proračun i financije,

- za prostorno uređenje,

- za gospodarstvo i poduzetništvo,

- za komunalne djelatnosti, i

- za društvene djelatnosti.

Članak 4.

Predsjednik Poglavarstva:

- saziva sjednice, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Poglavarstva,

- koordinira rad radnih tijela Poglavarstva,

- brine o postupku donošenja i izvršavanja akata Poglavarstva,

- održava red na sjednici,

- objavljuje rezultat glasovanja na sjednici,

- brine o javnosti rada Poglavarstva,

- brine o poštivanju odredaba ovoga Poslovnika,

- obavlja druge poslove određene zakonom, Statutom Općine Omišalj, Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Omišalj i ovim Poslovnikom.

Članak 5.

Zamjenici predsjednika Poglavarstva pomažu u radu predsjedniku Poglavarstva te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka zamjenik predsjednika Poglavarstva pridržava se naputka predsjednika Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva određuje zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Poglavarstva, zamjenik ima prava i dužnosti predsjednika Poglavarstva.

Članak 6.

Radna tijela Poglavarstva su odbori i komisije.

Radna tijela razmatraju pojedina pitanja iz djelokruga rada Poglavarstva te podnose odgovarajuće prijedloge odnosno mišljenja.

Članak 7.

Stalna radna tijela Poglavarstva su:

- Odbor za prostorno uređenje,

- Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

- Odbor za komunalne djelatnosti,

- Odbor za društvene djelatnosti, i

- Odbor za socijalnu skrb.

Članak 8.

Odbor za prostorno uređenje obavlja poslove koji se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine, racionalno korištenje, zaštitu i namjenu prostora i usklađivanje prostornog razvoja.

Odbor daje mišljenja, prijedloge i ocjene o prijedlozima dokumenata (akata) prostornog uređenja, o planiranim zahvatima u prostoru, prodaji i prenamjeni zemljišta te namjeni i prenamjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine Omišalj.

Odbor za prostorno uređenje ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda javnih odnosno stručnih osoba.

Članak 9.

U djelokrugu su Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo poslovi koji se odnose na gospodarski sustav, razvoj poduzetništva i investicijska ulaganja od značaja za općinu Omišalj.

Odbor daje prijedloge za poticaj razvoja poljoprivrede, maslinarstva, ovčarstva, ribarstva i drugih djelatnosti na području općine Omišalj.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda javnih odnosno stručnih osoba.

Članak 10.

Odbor za komunalne djelatnosti daje mišljenja na prijedloge odluka koje se donose na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, daje prijedloge za poboljšanje komunalnog reda na području općine Omišalj te daje mišljenja na prijedloge programa održavanja komunalne infrastrukture i na prijedloge programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Odbor u suradnji s Odborom za prostorno uređenje sudjeluje u izradi programa za unapređenje stanja u prostoru vezano za potrebe uređenja i pripreme zemljišta za izgradnju pri izradi prostorno planskih dokumenata. Odbor daje prijedloge za učinkovitije osiguranje sredstava iz kojih se financira gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Odbor za komunalne djelatnosti ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda javnih odnosno stručnih osoba.

Članak 11.

Odbor za društvene djelatnosti predlaže mjere za osiguranje potreba građana iz područja odgoja i obrazovanja, zna

nosti, kulture, zdravstva, sporta i informiranja te razmatra prijedloge za njihovo unapređenje.

Odbor sagledava lokalne potrebe stanovništva kao javne potrebe, utvrđuje prioritete i daje mišljenje na prijedloge akata koji se podnose Poglavarstvu.

Odbor posebno vodi brigu i predlaže mjere za osiguranje uvjeta za kvalitetniji život mladih i njihovo sudjelovanje u svim djelatnostima društva.

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda javnih odnosno stručnih osoba.

Članak 12.

Odbor za socijalnu skrb obavlja poslove u vezi ostvarivanja prava građana iz područja socijalne skrbi utvrđenih Zakonom i Odlukom o socijalnoj skrbi, predlaže mjere, razmatra prijedloge i daje mišljenja na prijedloge akata iz oblasti socijalne skrbi.

Odbor za socijalnu skrb ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda javnih odnosno stručnih osoba.

III. DJELOKRUG RADA

Članak 13.

Općinsko poglavarstvo:

- utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

- daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose ostali ovlašteni predlagatelji u Općinskom vijeću,

- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna i godišnji obračun proračuna,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga te nadzire njegov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom i općim aktima Općine,

- podnosi izvješće Općinskom vijeću o radu Upravnog odjela i o pitanjima iz djelokruga Općine i predlaže načina njihova rješavanja,

- obavlja izbor pročelnika Upravnog odjela,

- imenuje predstavnike Poglavarstva u tijela određena zakonom, drugim propisima te općim aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora na području općine Omišalj,

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima te općim aktima Općinskog vijeća.

IV. AKTI POGLAVARSTVA

Članak 14.

Poglavarstvo na osnovi prava i obveza utvrđenih zakonom i drugim propisima, Statuom Općine, Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Omišalj i ovim Poslovnikom donosi pravilnike, odluke, zaključke, preporuke i naputke.

Poglavarstvo donosi rješenja i druge pojedinačne akte u slučajevima određenim propisima.

Članak 15.

Odlukom se u skladu s propisima i odlukama Općinskog vijeća uređuju odnosi od važnosti za građane i pravne osobe.

Članak 16.

Zaključcima Poglavarstvo zauzima stajalište o temama koje razmatra.

Zaključkom Poglavarstvo može na osnovi ocjene stanja u pojedinom području obvezati Upravni odjel ili radno tijelo Poglavarstva na poduzimanje odgovarajućih mjera ili aktivnosti iz njihova djelokruga rada.

Rješenjem se odlučuje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Poglavarstva.

Naputkom se propisuje način rada Upravnog odjela.

Preporukom se na temelju podnesenih mišljenja, primjedaba i prijedloga građana ukazuje Upravnom odjelu na mogućnost razrješenja određenih pitanja.

Članak 17.

Akte koje donosi Poglavarstvo objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije po posebnoj odluci Poglavarstva.

Članak 18.

Postupak donošenja akata pokreće se podnošenjem prijedloga akta.

Pravo podnošenja prijedloga akta kojeg donosi Poglavarstvo ima član Poglavarstva, radno tijelo Poglavarstva, pročelnik Upravnog odjela Općine, član Općinskog vijeća Općine Omišalj, radno tijelo Općinskog vijeća, općinski načelnik, druga tijela i osobe u skladu sa zakonom, Statutom Općine i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 19.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici prisutna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Članak 20.

Poglavarstvo odlučuje o prijedlozima na dnevnom redu, u pravilu nakon rasprave.

Glasovanje na sjednici je javno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke na način da predsjednik Poglavarstva poziva članove Poglavarstva da se izjasne tko je »za«, tko je »protiv« prijedloga odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Članak 21.

Član Poglavarstva nema pravo odlučivati o pitanjima iz članka 13. ovoga Poslovnika kada je osobno ili putem članova obitelji zinteresirana stranka, u slučaju:

- ako se radi o predmetu u kojem je punomoćnik ili zakonski zastupnik,

- ako je imatelj dionica ili udjela kod pravne osobe o čijem se pravu ili obvezi odlučuje,

- ako je član nadzornog odbora, skupštine, upravnog vijeća ili drugog tijela upravljanja kod pravne osobe o čijem se pravu ili obvezi odlučuje, osim ako je u ta tijela predložen odnosno izabran od Općinskog vijeća ili Poglavarstva,

- ako je s određenom osobom o čijem se pravu ili obvezi odlučuje, odnosno sa njezinim zastupnikom ili punomoćnikom srodnik po krvi u prvoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, bračni ili izvanbračni supružnik ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno,

- ako je zaposlenik kod pravne ili fizičke osobe - obrtnik o čijem se pravu ili obvezi odlučuje.

V. POSLOVNI RED NA SJEDNICI POGLAVARSTVA

Članak 22.

Sjednice Poglavarstva održavaju se u pravilu, svaki drugi utorak u mjesecu.

Članak 23.

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Poglavarstva i pozvanim osobama najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Poglavarstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i naknadno, a može i na samoj sjednici.

Poziv za sjednicu i materijal dostavlja se i predsjedniku Općinskog vijeća i pročelniku Upravnog odjela.

Predsjednicima vijeća mjesnih odbora dostavlja se poziv za sjednicu i materijal samo za one točke dnevnog reda za koje se prethodno zatraži mišljenje vijeća mjesnog odbora.

Materijal se po potrebi dostavlja i predsjednicima stalnih radnih tijela Poglavarstva.

Sredstvima javnog priopćavanja dostavlja se poziv i dnevni red sjednice.

Članak 24.

Dnevni red sjednice Poglavarstva predlaže predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva može naknadno, nakon što je poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda već odaslan, pisanim putem predložiti dopunu dnevnog reda.

Predsjednik Poglavarstva može i na sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima Poglavarstva se uz prijedlog za dopunu dnevnog reda daju i materijali po predloženoj dopuni.

O predloženoj promjeni dnevnog reda glasuje se na sjednici na način da se najprije glasa o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda, a zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom.

Članak 25.

Nakon što je utvrđen dnevni red, predsjednik Poglavarstva objavljuje usvojeni dnevni red s time da može promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom pitanju utvrđenog dnevnog reda.

Članak 26.

Red na sjednicama održava predsjednik Poglavarstva.

Sjednici Poglavarstva mogu prisustvovati svi oni kojima je predsjednik Poglavarstva uputio poziv za sjednicu, odnosno pojedinu točku dnevnog reda.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva daje članovima Poglavarstva riječ po redoslijedu prijave.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od teme, predsjednik Poglavarstva će ga opomenuti da se drži točke dnevnog reda.

Predsjednik Poglavarstva brine da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru.

Članak 27.

Predsjednik Poglavarstva otvara i zaključuje sjednicu.

Poglavarstvo može započeti s radom, ako je sjednici prisutna većina članova Poglavarstva.

Ako predsjednik Poglavarstva utvrdi da sjednici nije prisutan dovoljan broj članova Poglavarstva, odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Članak 28.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Poglavarstva daje i potrebna objašnjenja u vezi s radom na sjednici te izvještava članove Poglavarstva o drugim prethodnim pitanjima.

Zapisnik s prethodne sjednice se usvaja na početku sjednice, prije utvrđivanja dnevnog reda.

Svaki član Poglavarstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Članak 29.

Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda, u pravilu, najprije raspravlja a zatim odlučuje.

Predlagatelj akta ima pravo tražiti riječ i tijekom rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga akta te o mišljenjima i primjedbama iznesenim u raspravi.

Ako se u tijeku rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda utvrdi da se akt neće moći donijeti zbog manjkavosti podataka ili dokumentacije u materijalu, Poglavarstvo može na temelju prijedloga predsjednika Poglavarstva odlučiti da se odlučivanje o toj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu, uz uputu predlagatelju da prijedlog dopuni odgovarajućim podacima odnosno dokumentacijom.

Članak 30.

Predsjednik Poglavarstva zaključuje raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasanju na način i po postupku utvrđenim ovim Poslovnikom.

Sjednica Poglavarstva traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Članak 31.

O radu na sjednici vodi se skraćeni zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o danu i mjestu održavanja sjednice, početku i završetku sjednice, predsjedatelju sjednice, nazočnim članovima Poglavarstva i ostalima nazočnima, utvrđenom dnevnom redu, imenima sudionika u raspravi, usvojenim odlukama, zaključcima i drugim pitanjima te druge podatke značajne za rad odnosne sjednice.

U zapisnik se unosi i rezultat glasanja o pojedinom predmetu.

Članak 32.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik uz predsjednika Poglavarstva, potpisuje i zapisničar.

VI. POSLOVNI RED NA SJEDNICI RADNOG TIJELA

Članak 33.

Radno tijelo radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Predsjednik radnog tijela saziva sjednice, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi radno tijelo.

Ako je predsjednik ili voditelj radnog tijela spriječen, zamjenjuje ga sa svim ovlastima predsjednika, zamjenik predsjednika ili član radnog tijela kojeg on za to ovlasti.

Sjednica radnog tijela može se održati ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela.

Na sjednici se odlučuje većinom glasova prisutnih članova radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu doprinijeti u radu radnog tijela, ali bez prava odlučivanja.

VII. JAVNOST RADA

Članak 34.

Rad Poglavarstva je javan.

Sjednice Poglavarstva su javne i mogu im prisustvovati predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Građani i pravne osobe dužni su pisano najaviti prisutnost svojih predstavnika na sjednici Poglavarstva najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik Poglavarstva može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Članak 35.

Bez prisutnosti sredstava javnog priopćavanja može se održati sjednica ili pojedini dio sjednice Poglavarstva kada se raspravlja o materijalima koji u skladu s posebnim propisima nose oznaku tajnosti.

Član Poglavarstva ne smije na sjednici iznositi podatke iz dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Članak 36.

Radi potpunijeg i točnijeg obavještavanja javnosti o radu Poglavarstva, predsjednik Poglavarstva može davati službena priopćenja, intervjue i održavati konferencije za tisak i elektronske medije.

Službene izjave o radu Poglavarstva za sredstva javnog priopćavanja daje predsjednik Poglavarstva odnosno druge osobe ako su od njega za to ovlaštene.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovoga Poslovnika prestaje važiti Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/94).

Članak 38.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/22

Ur. broj: 2142-06-05-01-3

Omišalj, 12. kolovoza 2005.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Tomo Sparožić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=138&mjesto=51513&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr