SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 24. Utorak, 12. listopada 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

76.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 2. sjednici održanoj 11. listopada 2021.godine, donijelo je

PRAVILNIK

o provedbi postupaka jednostavne nabave

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju pravila i postupci nabave robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Članak 2.

Općina Omišalj (dalje u tekstu: Općina) prilikom provođenja postupka jednostavne nabave obvezna je poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Općina je obvezna primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Članak 3.

Nabava roba, radova ili usluga za potrebe Općine vršit će se temeljem plana nabave za svaku proračunsku godinu, a prema stvarnim potrebama i osiguranim sredstvima. Sadržaj plana nabave određuje se sukladno važećim zakonskim propisima.

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s planom nabave.

Članak 4.

Postupke jednostavne nabave provode ovlaštene osobe
Općine.

Ovlaštene osobe iz stavka 1. ovog članka ne moraju imati certifikat u području javne nabave.

Predmet nabave određuje se na način da isti predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu, pri čemu ne smije dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost.

II. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 5.

Postupci jednostavne nabave u smislu ovog Pravilnika su:

1. Izravno ugovaranje i

2. Javno prikupljanje ponuda.

1. IZRAVNO UGOVARANJE

Članak 6.

Izravno ugovaranje je postupak nabave u kojem se izdaje narudžbenicu ili sklapa ugovor na temelju jedne ponude gospodarskog subjekta.

Izravno ugovaranje provodi se za nabavu roba, usluga ili radova procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna.

Izravno ugovaranje je postupak nabave u kojem naručitelj izdaje narudžbenicu ili sklapa ugovor s jednim gospodarskim subjektom.

Ponuda i narudžbenica, odnosno ugovor, dostavljaju se, u pravilu, elektroničkom poštom.

Narudžbenicu nije potrebno ispuniti za gotovinsku nabavu i nabavu putem kreditnih kartica do iznosa od 1.000,00 kuna.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučajevima kao što su nabava potrošnog uredskog materijala, stručne literature, usavršavanje službenika, reprezentacija Općinskog načelnika i sl., sukladno Proceduri zaprimanja, provjere i plaćanja računa Općine Omišalj, voditelj Odsjeka za proračun i financije dodjeljuje poziciju i konto uz provjeru osiguranog iznosa u Proračunu Općine Omišalj, a Općinski načelnik svojom ovjerom odobrava plaćanje računa.

Ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom i za nabavu roba, radova ili usluga čija je procijenjene vrijednosti jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u sljedećim slučajevima:

-nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja ili posebnih okolnosti (konzultantske, odvjetničke, javnobilježničke, zdravstvene i dr. usluge, usluge vještaka, konzervatorske usluge, tehnički razlozi i sl.),

-kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

-kada zbog umjetničkih razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,

-kada u postupku jednostavne nabave nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak nabave se ponavlja,

-žurne nabave, uzrokovane događajima koji se nisu mogli predvidjeti.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet kalendarskih dana od dana slanja odnosno objave poziva na dostavu ponuda.

U slučaju žurnosti poziv se šalje elektroničkim putem te skraćuje rok za dostavu na tri kalendarska dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

2. JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 7.

Javno prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem na temelju javno objavljenog poziva za prikupljanje ponuda svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

Javno prikupljanje ponuda provodi se za nabavu roba, usluga i/ili radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu robe i/ili usluga, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Poziv za javno prikupljanje ponuda objavljuje se na web stranici Općine. Poziv se može objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne Republike Hrvatske (EOJN).

Istovremeno s objavom poziva na web stranici Općine, poziv se može uputiti i na adrese potencijalnih ponuditelja (gospodarskih subjekata).

Poziv iz stavka 3. ovog članka upućuje se, u pravilu, elektroničkom poštom.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od sedam kalendarskih dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, odnosno objave poziva na dostavu ponuda.

III.PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 8.

Za postupak jednostavne nabave otvara se poseban predmet sukladno propisima koji se odnose na uredsko poslovanje.

Članak 9.

Inicijalni zahtjev za pokretanje postupka jednostavne nabave mogu podnijeti svi službenici Upravnog odjela, a daljnji postupak provodi službenik zadužen za poslove jednostavne nabave.

Službenik koji provodi postupak jednostavne nabave provjerava da li je zahtjev u skladu s Proračunom i Planom nabave.

O inicijalnom zahtjevu odlučuje Općinski načelnik - Odlukom o početku postupka nabave.

Članak 10.

Postupak jednostavne nabave pokreće se Odlukom o početku postupka jednostavne nabave, kojom se imenuje Stručno povjerenstvo za jednostavnu nabavu (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo).

Stručno povjerenstvo čine tri službenika Upravnog odjela. Obvezni član Stručnog povjerenstva je službenik zadužen za poslove jednostavne nabave.

Stručno povjerenstvo u okviru svojih ovlasti, primjenjujući odgovarajuće zakone i podzakonske propise, otvara ponude, obavlja pregled i ocjenu ponuda, izrađuje Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom odabira ponude kojim predlažu odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir ponude, sudjeluju u ostalim aktivnostima vezanim za provedbu postupka jednostavne nabave.

Članak 11.

Poziv na dostavu ponude izrađuje službenik koji provodi postupak jednostavne nabave, a potpisuje pročelnik Upravnog odjela te se isti upućuje gospodarskim subjektima, odnosno javno objavljuje, u roku od tri dana od donošenja odluke o početku postupka.

Članak 12.

Sve zatražene dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, a neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije odabira ponude, od ponuditelja se može zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih dokumenata.

Članak 13.

Ponude se dostavljaju u roku i na način propisan Pravilnikom.

Ukoliko se ponude dostavljaju u zatvorenim omotnicama, na omotnici ponude mora biti naznačen: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi te naznaka „NE OTVARAJ“.

Ponuditelj u roku za dostavu ponude može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Članak 14.

U postupku jednostavne nabave ne provodi se javno otvaranje ponuda, osim ako je drukčije određeno Pozivom na dostavu ponude.

Otvaranje ponuda započinje u naznačeno vrijeme, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda, u prostorijama Općine.

Članak 15.

Za odabir ponude dovoljna je jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim uvjetima iz Poziva na dostavu ponude.

Nakon roka za dostavu ponuda, zaprimljene ponude se otvaraju, pregledavaju i ocjenjuju te stručno povjerenstvo o tome donose Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 16.

Općina može, iz opravdanih razloga, u bilo kojem trenutku poništiti postupak jednostavne nabave.

Članak 17.

Općinski načelnik na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda donosi Odluku o odabiru, odnosno Odluku o poništenju postupka ukoliko se postupak poništava, a odluka nije ranije donesena.

Obavijest o odabiru ponude ili poništenju postupka, zajedno sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način, u pravilu elektroničkom poštom.

IV. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 18.

Kriteriji za odabir ponude su najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr.

Izbor kriterija ovisi o predmetu nabave (složenost, rokovi i dr.) i određuje se za svaki pojedini postupak.

V. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 19.

S odabranim ponuditeljem obavezno se sklapa ugovor koji mora biti u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponude i odabranom ponudom.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sklapa Općinski načelnik.

Članak 20.

S odabranim ponuditeljem zaključuje se ugovor, u pravilu, u roku od osam dana od dostave odluke o odabiru ponude.

Izvršenje sklopljenih ugovora prati službenik koji je inicirao nabavu, a koji je o tome dužan ispuniti Obrazac za kontrolu izvršenja ugovora, koji se nakon izvršenja ugovora dostavlja službeniku nadležnom za vođenje registra sklopljenih ugovora, a po potrebi i ranije, na traženje, zbog potrebe ažuriranja registra ugovora na stranicama Elektronskog oglasnika javne nabave.

Članak 21.

U slučaju potrebe za dodatnom isporukom robe, radova i/ili usluga nakon provedenog postupka jednostavne nabave i sklopljenog ugovora, ta dodatna isporuka sagledava se u cjelini s nabavom za koju je već prethodno proveden postupak nabave.

Zbrojena vrijednost osnovnog ugovora iz stavka 1. ovog članka i vrijednost dodatka ugovora u ukupnosti čini cjelinu.

U slučaju kada je za takve dodatne nabave zbrojena vrijednost jednaka ili veća od pragova za primjenu Zakona, postoji obveza primjene odgovarajućeg postupka javne nabave.

VI. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 22.

Općina je obvezna voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na svojim internetskim stranicama.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/17).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 021-05/21-01/5

URBROJ: 2142-06-21-01-3

Omišalj, 11. listopada 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2195&mjesto=51513&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr