SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
OPĆINA MATULJI

56.

Na temelju članka 31. stavak 2. te članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) ) te članka 36. i 36a. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 21.rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika za rad u Općinskom vijeću Općine Matulji i radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Matulji, te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.

Članak 2.

Vijećnik ima pravo na ukupnu neto naknadu za rad u Općinskom vijeću i radnom tijelu u iznosu od 600,00 kuna mjesečno.

Članak 3.

(1) Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na ukupnu neto naknadu u iznosu od 900,00 kuna neto mjesečno.

(2) Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na ukupnu neto naknadu u iznosu od 780,00 kuna mjesečno.

Članak 4.

Članovi radnih tijela koji nisu vijećnici, kada su nazočni na sjednici radnog tijela imaju pravo na naknadu u iznosu od 130,00 kuna neto po sjednici, a predsjednik radnog tijela ima pravo na naknadu u iznosu od 170,00 kuna, neto po sjednici.

Članak 5.

Vijećnici Općinskog vijeća i članovi radnih tijela, kada putuju izvan mjesta prebivališta imaju pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja u visini propisanoj aktima za službenike upravnih tijela Općine.

Članak 6.

Naknada iz članka 2. i članka 3. ove Odluke isplaćuje se do 10.og u mjesecu za prethodni mjesec.

Naknada iz članka 4. isplaćuje se u roku od 10 dana od dana održane sjednice radnog tijela.

Članak 7.

Izuzetno od odredbe članka 2 i 3. ove Odluke, za mjesec tijekom kojeg počinje mandat ili prestaje mandat vijećnika, mjesečna naknada će se utvrditi srazmjerno broju dana u istom mjesecu u kojima je mandat trajao.

Članak 8.

1) Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost, protekom svake kalendarske godine, a najkasnije do 31.siječnja iduće kalendarske godine, na temelju podataka Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji sastavlja izvješće o
prisutnosti vijećnika sjednicama općinskog vijeća i sjednicama radnih tijela u koje su imenovani.

2) U slučaju da predsjednik, potpredsjednik ili vijećnik općinskog vijeća tijekom kalendarske godine nije nazočan na minimalno 80% održanih sjednica općinskog vijeća i/ili radnih tijela čiji je član, Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost, može odlukom uskratiti naknadu u idućem razdoblju ili obvezati vijećnika na povrat isplaćene naknade u cijelosti ili u dijelu ovisno o broju izostanaka, uzimajući u obzir okolnosti i razloge neprisustvovanja.

Članak 9.

1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 2/18)

KLASA:011-01/21-01/0013

URBROJ:2156-04-01-01/21- 0002

Matulji, 21. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=51211&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr