SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

58.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 190/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o rapolaganju i upravljanju nekretninama
u vlasništvu Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (dalje u tekstu: Odluka) uređuju se ovlasti, nadležnosti i postupak raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (dalje u tekstu: Općina).

Ova odluka ne primjenjuje se u postupcima davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine, davanje u zakup javnih površina te povremeno i privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Omišalj, koji su postupci uređeni posebnim odlukama.

Ova se odluka ne primjenjuje na raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji su uređeni posebnim propisima.

Članak 2.

Izrazi koji se rabe u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Oblicima raspolaganja nekretnina u vlasništvu Općine koji se uređuju ovom Odlukom smatraju se:

 • prodaja nekretnina,
 • darovanje nekretnina,
 • osnivanje prava građenja,
 • razvrgnuće suvlasničke zajednice,
 • zamjena nekretnina,
 • osnivanje prava služnosti,
 • davanje nekretnina u najam,
 • davanje zemljišta u zakup.

  Članak 4.

  Tijela Općine upravljaju i raspolažu nekretninama u vlasništvu Općine pažnjom dobrog gospodara po načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, a u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Općine, za osiguranje društvenih i drugih interesa, te za probitak i socijalnu sigurnost građana Općine.

  Odluke o stjecanju, otuđenju i drugom raspolaganju nekretninama čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnine donosi Općinski načelnik (u daljnjem tekstu: Načelnik), ako nije drukčije propisano.

  Odluke o stjecanju, otuđenju i drugom raspolaganju nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnine donosi Općinsko vijeće Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

  Članak 5.

  Akte koji se odnose na upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine prethodno razmatra Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Odbor) i o tome donosi zaključak.

  Za obavljanje tekućih i administrativnih poslova koji se odnose na upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima, stanovima, društvenim domovima, zemljištem, cestama, javnim zelenim površinama i drugim nekretninama vezanim uz komunalnu infrastrukturu, nadležan je Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

  Za obavljanje tekućih i administrativnih poslova koji se odnose upravljanje i raspolaganje za potrebe školskih, odgojnih i obrazovnih ustanova te sportskim objektima, kulturnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova ,nadležan je Odsjek za društvene djelatnosti.

  Članak 6.

  Nekretninama u vlasništvu Općine, Načelnik i Općinsko vijeće (dalje u tekstu: nadležna tijela), mogu raspolagati samo na osnovu javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom ili ovom Odlukom nije drukčije određeno.

  Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na slučajeve kad pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama u vlasništvu Općine stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Općine, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.

  Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka raspolaganje i stjecanje nekretnina može se vršiti bez provođenja javnog natječaja, izravnom pogodbom i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni kada je to Zakonom izričito propisano.

  Članak 7.

  Tržna cijena nekretnine, u smislu ove Odluke, je cijena izražena u novcu utvrđena na temelju procjene ovlaštenog sudskog vještaka - procjenitelja sukladno važećim propisima koji uređuju područje procjene nekretnina.

  Općina će prije svakog raspolaganja nekretninama sačiniti procjenu tržišne vrijednosti nekretnine, sukladno čemu će se odrediti početna cijena nekretnine.

  II. PRODAJA NEKRETNINA

  Članak 8.

  Nekretnine u vlasništvu Općine prodaju se na osnovi natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni.

  Članak 9.

  Odluku o raspisivanju javnog natječaja, uvjetima natječaja i početnoj cijeni, donosi tijelo nadležno za donošenje odluke o raspolaganju nekretninama sukladno odredbama ove Odluke, nakon što se na propisan način utvrdi tržišna vrijednost nekretnina te uz prethodno mišljenje Odbora.

  Stručne poslove vezane uz pripremu akata koji se odnose na postupke prodaje obavlja Upravni odjel.

  Članak 10.

  Prodaja nekretnina putem javnog natječaja provodi se u obliku javnog prikupljanja ponuda koje se provodi kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba za dostavu pisanih ponuda.

  Javni natječaj radi prodaje nekretnine objavit će se na internet stranici Općine Omišalj i oglasnim pločama, a obavijest o objavljenom javnom pozivu objavit će se u dnevnom tisku.

  Članak 11.

  Javni natječaj za javno prikupljanje ponuda sadrži:

  - opis nekretnine (podatke za identifikaciju nekretnina koji se mogu nedvojbeno utvrditi, broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, površinu nekretnine, kao i sve druge potrebne podatke za nedvojbenu identifikaciju nekretnine, prostorno-plansku namjenu nekretnine u trenutku objave javnog natječaja),

  - početnu cijenu nekretnine,

  - rok za podnošenje ponuda, koji je minimalno 8 dana od dana objave poziva, a iznimno može biti i kraći,

  - visinu jamčevine i oznaku računa na koji se uplaćuje,

  - mjesto, datum i sat otvaranja ponuda,

  - odredbu tko može sudjelovati u javnom prikupljanju ponuda,

  - odredbu tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem,

  - odredbu da će se u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu,

  - odredbu da najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine,

  - odredbu do kojeg se trenutka može valjano predati ponuda za sudjelovanje u javnom prikupljanju ponuda,

  - odredbu da se nekretninama raspolaže u stanju »viđeno-kupljeno«,

  - odredbu da kupac snosi troškove procjene nekretnine, kao i sve druge nastale troškove,

  - odredbu o pravu prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora, uz povrat iznosa jamčevine

  - odredbu kome i na koju adresu se šalju prijave, ako se šalju preporučenom pošiljkom ili elektroničkom poštom,

  - po potrebi i dodatne elemente.

  Članak 12.

  U javnom natječaju uz uvjete iz članka 11. ove Odluke, od ponuditelja će se zatražiti da dostavi i sljedeće:

  - dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, dokaz o državljanstvu, odnosno podatke iz sudskog registra za pravne osobe i dr.),

  - potvrdu o ne postojanju duga prema Općini, koja ne smije biti starija od 30 dana,

  - dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

  - izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će, u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak te da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja.

  Članak 13.

  Osobe koje namjeravaju sudjelovati u postupku javnog prikupljanja ponuda, dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % utvrđene početne cijene.

  Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Upravni odjel, Odsjek za proračun i financije, vratit će jamčevinu.

  Ponuditelj koji je utvrđen kao najpovoljniji i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

  Članak 14.

  Postupak javnog prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) od najmanje tri člana, koje imenuje tijelo nadležno za donošenje odluke o raspolaganju nekretninama.

  Članak 15.

  Prilikom zaprimanja ponuda, na zatvorenoj omotnici se obvezno stavlja datum i vrijeme zaprimanja ponude.

  Po proteku roka za dostavljanje ponuda Povjerenstvo javno otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik o svom radu.

  Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

  Kod pravovremenih i potpunih ponuda najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

  Ako su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koji je prvi predao ponudu.

  Članak 16.

  Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja ispunjava uvjete javnog natječaja i koja nudi barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u oglasu o javnom natječaju.

  Članak 17.

  Na temelju zapisnika Povjerenstva, Načelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži podatak o najpovoljnijem ponuditelju, cijeni, uračunavanju uplaćene jamčevine u cijenu, roku za zaključenje ugovora i gubitku prava povrata uplaćene jamčevine ako se ne pristupi zaključenju ugovora u određenom roku.

  Članak 18.

  Odluku o prodaji nekretnine kupcu nakon provedenog javnog natječaja, ovisno o vrijednosti nekretnine postignute na javnom natječaju, donosi Općinsko vijeće ili Načelnik sukladno članku 4. ove Odluke.

  Članak 19.

  Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem u ime Općine sklopit će Načelnik.

  Članak 20.

  Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljenu nekretninu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

  Općina će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu nakon isplate cjelokupne kupoprodajne cijene.

  Nadležno tijelo po zamolbi odabranog ponuditelja može odlukom dopustiti plaćanje kupoprodajne cijene u više obroka.

  U slučaju obročne otplate iz stavka 3. ovoga članka, Načelnik će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon isplate posljednjeg obroka kupoprodajne cijene.

  Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem pojedinog obroka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća tog obroka do dana plaćanja.

  Članak 21.

  Troškove izrade procjembenog elaborata u postupcima raspolaganja nekretninama iz ove Odluke snosi kupac.

  Članak 22.

  Općina Omišalj će na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine odnosno investitora zgrade po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja:

  1. dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenje ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 50% površine planirane građevne čestice

  2. dio zemljišta potrebnog za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenje ili detaljnim planom uređenja

  3. zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada.

  Ne može biti predmet prodaje temeljem odredbe prethodnog stavka zemljište koje se sukladno posebnim propisima ne može otuđiti (javne površine, cestovno zemljište i sl.)

  III. DAROVANJE NEKRETNINA

  Članak 23.

  Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se darovati kada je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka Općine, socijalne dobrobiti građana te demografskog razvitka.

  Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se darovati Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave , te pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravnim osobama u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave i Općine ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana te drugim pravnim ili fizičkim osobama kad je to predviđeno posebnim propisima.

  Članak 24.

  Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se darovati osobito u svrhu:

  - ostvarenja projekata koji su od osobitog značenja za gospodarski razvoj Općine,

  - ostvarenja projekata izgradnje poduzetničke infrastrukture, odnosno poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u skladu s posebnim zakonom,

  - ostvarenja projekata ulaganja u skladu s posebnim zakonom,

  - ostvarenja projekata koji su od općeg javnog, socijalnog ili kulturnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, ustanova socijalne skrbi, groblja, za izgradnju sportskih objekata, muzeja, memorijalnih centara i drugih sličnih projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području Općine,

  - provođenja programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje,

  - provođenja programa integracije osoba s invaliditetom u društvo,

  - provođenja programa demografske obnove,

  - provođenja programa gospodarenja otpadom,

  - izvršenja obveza Općine,

  - druge svrhe predviđene posebnim propisima.

  Članak 25.

  Postupak darovanja pokreće se zahtjevom osobe iz članka 23. ove Odluke u kojem se mora detaljno obrazložiti u koju svrhu se namjerava koristiti traženu nekretninu i koju važnost ima traženo darovanje za ostvarenje te svrhe.

  Članak 26.

  Uz zahtjev za darovanje nekretnine potrebno je priložiti:

  – idejni projekt za predviđeni zahvat u prostoru, lokacijska dozvola za predloženi zahvat u prostoru ukoliko postoji ili sl.

  - mišljenje o usklađenosti projekta s dokumentima prostornog uređenja, lokacijska dozvola ili drugi akt prostornog uređenja za namjeravani zahvat u prostoru,

  –po potrebi i druga relevantna dokumentacija po zahtjevu Općine.

  Članak 27.

  Nekretnina u vlasništvu Općine ne može se darovati ukoliko osoba iz članka 23. ove Odluke ima dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini sve dok taj dug ne podmiri.

  Članak 28.

  Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu Općine donosi tijelo nadležno prema odredbi članka 4. ove Odluke, u skladu s procijenjenom vrijednosti nekretnine, sukladno odredbi članka 7. ove Odluke.

  Troškove procjene nekretnine snosi obdarenik.

  Članak 29.

  U ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine, osim obveznog sadržaja ugovora određenog propisom kojim se uređuju obvezni odnosi, unosi se i:

  - procijenjena tržišne vrijednosti nekretnine,

  - namjenu za koju se nekretnina daruje,

  - rok u kojem se namjena za koju se nekretnina daruje mora ostvariti,

  - raskidnu klauzulu za slučaj da se svrha za koju je nekretnina darovana ne ostvari u ugovorenom roku,

  - raskidnu klauzulu za slučaj oštećivanja darovane nekretnine do koje je došlo namjerom ili krajnjom nepažnjom osobe iz članka 2. ove Uredbe (primjerice: oštećivanje kulturnog dobra, znatna oštećenja na zgradi, uništavanje zaštićenog dijela prirode i sl.),

  - zabranu otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Općine, a zabilježba zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine upisat će se u zemljišnoj knjizi istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine,

  - raskidnu klauzulu u slučaju otuđenja i opterećenja darovane nekretnine bez suglasnosti Općine,

  - točan iznos i pravna osnova potraživanja obdarenika prema Općine, na dan potpisivanja ugovora o darovanju, te klauzula kojom se obdarenik odriče navedenih potraživanja prema Općini, kao i eventualno kasnije pronađenih potraživanja prema Općini koja su nastala do dana potpisivanja ugovora o darovanju,

  - tabularnu izjavu obdarenika kojom dopušta da se istodobno s uknjižbom prava vlasništva darovane nekretnine uknjiži zabrana otuđenja i opterećenja bez suglasnosti darovatelja.

  Članak 30.

  Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine potpisuje Načelnik, osim ako je odlukom o darovanju određeno drukčije.

  IV. OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

  Članak 31.

  Pravo građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine može se osnovati u svrhu građenja komercijalnih, smještajnih, infrastrukturnih i drugih građevina, za koje je sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju formirana građevna čestica.

  Pravo građenja osniva se na rok koji ne može biti dulji od 99 godina.

  Članak 32.

  Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine osniva se putem javnog natječaja, uz naknadu, osim kad je drukčije propisano.

  Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu Općine može se iznimno osnovati neposrednom pogodbom, ali po tržišnoj vrijednosti, u slučaju kad se pravo građenja osniva u svrhu građenja infrastrukturnih i drugih građevina od gospodarskog i socijalnog značaja za Općinu te u drugim slučajevima kad je to određeno posebnim propisima.

  Odluku o raspisivanje javnog natječaja za osnivanju prava građenja na određenoj nekretnini koja se time opterećuje odnosno osnivanju prava građenja temeljem ugovora sklopljenog neposrednom pogodbom donosi nadležno tijelo sukladno procijenjenoj vrijednosti nekretnine koja se time opterećuje.

  Pravo građenja putem javnog natječaja može se provoditi u obliku javnog prikupljanja ponuda koje se provodi kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba za dostavu pisanih ponuda.

  Članak 33.

  Početni iznos naknade za osnovano pravo građenja utvrđuje se procjenom ovlaštenog sudskog vještaka (procjenitelja), sukladno propisima koji uređuju procjenu vrijednosti nekretnina, osim u slučajevima kad se pravo građenja osniva na cestovnom zemljištu i drugim javnim površinama kad se visina naknade utvrđuje posebnom odlukom Općine.

  Članak 34.

  Naknada za osnovano pravo građenja može se utvrditi u jednokratnom iznosu ili u jednakim mjesečnim ili godišnjim obrocima.

  Naknada za osnovano pravo građenja iz ove Odluke čiji ukupni iznos ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna, plaća se jednokratno.

  Naknada za osnovano pravo građenja koja prelazi ukupni iznos od 100.000,00 kuna, plaća se u jednakim mjesečnim ili godišnjim obrocima.

  Ugovorom o osnivanju prava građenja uredit će se broj rata i odrediti rok u kojemu nositelj prava građenja mora izvršiti uplatu zadnje rate naknade.

  Članak 35.

  Oglas o javnom prikupljanju ponuda radi osnivanja prava građenja mora sadržavati:

  - opis nekretnine (podatke za identifikaciju nekretnina koji se mogu nedvojbeno utvrditi, broj zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, površinu nekretnine i sve druge potrebne podatke za nedvojbenu identifikaciju nekretnine, prostorno-plansku namjenu nekretnine u trenutku objave javnog poziva),

  - početni iznos naknade za pravo građenja,

  - rok za podnošenje ponuda koji ne može biti kraći od 10 dana od dana objave oglasa,

  - visinu jamčevine i oznaku računa na koji se ista uplaćuje,

  - mjesto, datum i sat otvaranja ponuda,

  - odredbu o tome tko može sudjelovati u javnom prikupljanju,

  - odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem,

  - odredbu da će se u slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najviši iznos naknade za osnovano pravo građenja uz uvjet da prihvati najviši ponuđeni iznos naknade prvog ponuditelja,

  - odredbu da najbolji ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na jamčevinu,

  - odredbu do kojeg se trenutka Općini može valjano predati ponuda za sudjelovanje u javnom prikupljanju ponuda,

  - odredbu o pravu Općine, kao osnivača prava građenja da odustane od osnivanja prava građenja u svako doba i poništi javni natječaj prije potpisivanja ugovora, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja u natječaju,

  - odredbu da nositelj prava građenja može prenijeti pravo građenja na drugu osobu samo uz suglasnost nadležnog tijela Općine,

  - odredbu da se u slučaju prijenosa prava građenja na drugu osobu bez suglasnosti nadležnog tijela Općine ugovor smatra raskinutim,

  - odredbu da nositelj prava građenja može opteretiti nekretnine koje su predmet prava građenja na rok na koji je osnovano pravo građenja i uz suglasnost nadležnog tijela Općine,

  - odredbu da se ugovor o osnivanju prava građenja sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu,

  - napomenu da izgradnja u rokovima koji se utvrde ugovorom predstavlja bitan sastojak ugovora,

  - odredbu da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja zgrada koja je sagrađena postaje pripadnost zemljišta u vlasništvu Općine, slobodna od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, uz obvezu Općine da nositelju prava građenja dati onoliku naknadu za zgradu koliko je zemljište u prometu vrednije s tom zgradom nego bez nje,

  - odredbu da se nepotpune prijave i prijave podnesene izvan roka neće razmatrati;

  - druge odredbe vezane uz zasnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine.

  Članak 36.

  U oglasu o javnom prikupljanju ponuda uz navedeno u članku 35. ove Odluke, od ponuditelja će se zatražiti da dostavi i sljedeće:

  - dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, presliku osobne iskaznice, odnosno podatke iz sudskog registra za pravne osobe i dr.),

  - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga s osnova javnog davanja koja ne smije biti starija od 30 dana,

  - potvrdu o ne postojanju duga prema Općini, koja ne smije biti starija od 30 dana,

  - izvornik ili ovjerenu presliku dokumenta o solventnosti ponuditelja,

  - dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,

  - izjavu ponuditelja da se obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja u formi ovršne isprave na svoj trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete iz javnog poziva,

  -druge odredbe kao i posebne uvjete i podatke u vezi nekretnine koja je predmet javnog natječaja.

  Članak 37.

  Oglas za javno prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja u komercijalne i smještajne svrhe objavljivat će se na web stranicama Općine, te na oglasnoj ploči Općine, a obavijest o objavljenom Oglasu objavit će se u dnevnom tisku.

  Članak 38.

  Osobe koje imaju namjeru sudjelovati u postupku javnog prikupljanja ponuda za osnivanje prava građenja dužne su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene početne vrijednosti.

  Nakon odabira najboljeg ponuditelja jamčevina će se odabranom najboljem ponuditelju uračunati u naknadu za osnivano pravo građenja, a ostalim ponuditeljima Općina će vratiti jamčevinu u roku od 30 dana od donošenja odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja s najboljim ponuditeljem.

  Članak 39.

  Javno prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja za građevine provodi Povjerenstvo koje imenuje Načelnik.

  Članak 40.

  Najpovoljnijim ponuditeljem za osnivanje prava građenja smatra se ponuditelj koji ispuni sve uvjete natječaja i ponudi najviši iznos naknade.

  U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći najpovoljniji ponuditelj uz uvjet da ponuđena naknada nije niža od početne naknade.

  Najpovoljniji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

  Uvjeti iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovog članka objavit će su javnom pozivu za javno prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja.

  Članak 41.

  Odluku sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja s najpovoljnijim ponuditeljem, donosi nadležno tijelo iz članka 4. ove Odluke, sukladno na javnom natječaju postignutoj visini naknade za pravo građenja.

  Članak 42.

  Ugovor o osnivanju prava građenja s najboljim ponuditeljem sklapa Načelnik, osim ako je u Odluci nadležnog tijela drukčije određeno.

  Ugovor o osnivanju prava građenja mora biti sklopljen kao ovršna isprava sukladno odredbama Ovršnog zakona i Zakona o javnom bilježništvu.

  Članak 43.

  Ugovor o osnivanju prava građenja može sadržavati i odredbu da nakon isteka roka na koje je osnovano pravo građenja zgrada koja je sagrađena postaje pripadnost zemljišta u vlasništvu Općine, slobodna od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, uz obvezu Općine nositelju prava građenja dati onoliku naknadu za zgradu koliko je zemljište u prometu vrijednije s tom zgradom nego bez nje.

  U ugovoru o osnivanju prava građenja može biti ugovoreno da će se ugovor raskinuti ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegovog pravnog subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno pravo građenja.

  U ugovoru o osnivanju prava građenja može biti ugovoreno da ispunjavanje uvjeta iz ponude temeljem kojih je sklopljen ugovor predstavlja bitan sastojak ugovora, te da osnivač prava građenja ima pravo, ukoliko utvrdi da nositelj prava građenja više ne ispunjava te uvjete, raskinuti ugovor.

  Ukoliko se ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom nositelja prava građenja, osnivač prava građenja može u roku 30 dana od dana raskida ugovora pozvati nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove, ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti osnivač prava građenja.

  Ugovor o osnivanju prava građenja može sadržavati odredbu kojom nositelj prava građenja dozvoljava osnivaču prava građenja da bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja izvrši brisanje prava građenja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način određen ugovorom.

  Članak 44.

  Ugovor o osnivanju prava građenja može sadržavati odredbu kojom se po isteku roka na koje je pravo građenja osnovano isto može produžiti.

  V. RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

  Članak 45.

  Suvlasnička zajednica nekretnina između Općine i trećih osoba razvrgnut će se geometrijskom diobom nekretnine kad je to moguće.

  Nekretnine razvrgnut će se geometrijskom diobom samo ako je cijela nekretnina sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji iste vrste i namjene.

  Suvlasnička zajednica nekretnina iz stavka 1. ovog članka može se razvrgnuti isplatom po tržišnoj cijeni i u slučajevima kad je geometrijska dioba moguća, ako tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama ocijeni da je to gospodarski opravdano za Općinu ili je to propisano posebnim propisima ili određeno odlukom suda.

  Odluku o razvrgnuću i načinu razvrgnuća donosi tijelo nadležno sukladno odredbama ove Odluke, ovisno o vrijednosti suvlasničkog dijela nekretnine Općine, a ugovor ili nagodbu o razvrgnuću u ime Općine sklapa Načelnik, ako odlukom o razvrgnuću nije drukčije određeno.

  Prije donošenja odluke nadležnog tijela iz stavka 4. ovog članka izrađuje se procjembeni elaborat kojim se utvrđuje tržišna vrijednost nekretnine u skladu s propisima koji uređuju područje procjene nekretnina sukladno odredbi članka 7. ove Odluke.

  Članak 46.

  Suvlasnička zajednica nekretnina između Općine i trećih osoba može se razvrgnuti i prodajom neposrednom pogodbom na prijedlog i u korist jednog ili više suvlasnika kada nije moguća fizička dioba ili Općina nema gospodarskog interesa imati suvlasnički dio nekretnine.

  VI. ZAMJENA NEKRETNINA

  Članak 47.

  Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, kad je takav način raspolaganja u interesu Općine.

  Nekretnine se mogu zamijeniti i u slučajevima predviđenim posebnim propisima.

  Općina u slučaju zamjene nekretnine, nekretninom raspolaže neposrednom pogodbom.

  Članak 48.

  Prije donošenja odluke nadležnog tijela o zamjeni obavit će se procjena nekretnina koje se zamjenjuju sukladno propisima koji uređuju područje procjene nekretnina.

  Odluku o zamjeni nekretnina donosi nadležno tijelo ovisno o vrijednosti nekretnine, sukladno odredbi članka 4. ove
  Odluke.

  Ugovor o zamjeni nekretnina u ime Općine sklapa Načelnik, ako odlukom o razvrgnuću nije drukčije određeno.

  VII. OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

  Članak 49.

  Pravo služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine osniva se u skladu s dokumentima prostornog uređenja Općine, posebnim propisima i aktima o gradnji, osim ako je posebnim propisima drugačije određeno.

  Osnivanje prava služnosti provodi se neposrednom pogodbom.

  Pravo služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine se može osnovati na određeno ili neodređeno vrijeme.

  Na neodređeno vrijeme može se osnovati samo služnost koja se, sukladno posebnim propisima, osniva bez naknade.

  Odluku o osnivanju prava služnosti ovisno o visini naknade donosi nadležno tijelo iz članka 4. ove Odluke, a kad se služnost osniva bez naknade, odluku donosi Načelnik.

  Članak 50.

  Za ustanovljenu služnost plaća se naknada Općini, osim ako nije drukčije određeno posebnim propisima.

  Naknada za osnivanje prava služnosti utvrđuje se procjenom ovlaštenog sudskog vještaka (procjenitelja), sukladno propisima koji uređuju procjenu vrijednosti nekretnina.

  Ovlaštenik prava služnosti dužan je uz naknadu iz stavka 1. i 2. ovog članka nadoknaditi i troškove procjene.

  Članak 51.

  Naknada za osnovano pravo služnosti može se utvrditi u jednokratnom iznosu ili u jednakim mjesečnim ili godišnjim obrocima, ovisno o visini naknade, prirodi služnosti i sl., što nadležno tijelo određuje odlukom o osnivanju prava služnosti.

  Naknada za osnovano pravo služnosti, odnosno prvi obrok naknade, plaća se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora o osnivanju prava služnosti, ukoliko posebnim propisima nije drugačije određeno.

  Ugovorom o osnivanju prava služnosti uredit će se broj rata i odrediti rok u kojemu nositelj prava služnosti mora izvršiti uplatu zadnje rate naknade.

  Članak 52.

  Ugovor o osnivanju prava služnosti u ime Općine sklapa Načelnik, ako odlukom o osnivanju prava služnosti nije drukčije određeno.

  VIII. DAVANJE NEKRETNINA U NAJAM

  Članak 53.

  Nekretnine ili dijelovi nekretnina u vlasništvu Općine daju se u najam temeljem javnog natječaja, uz naknadu, osim kad je drukčije propisano.

  Nekretnine se daju u najam na određeno vrijeme, ne dulje od 5 godina.

  Prije donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja utvrdit će se tržišna vrijednost najma sukladno posebnom propisu kojima se uređuje područje procjene vrijednosti nekretnina.

  Članak 54.

  Odluku o raspisivanju javnog natječaja, uvjetima natječaja i početnoj najamnini, ovisno o ukupnom iznosu najamnine donosi nadležno tijelo iz članka 4. ove Odluke.

  Prijedlog za raspisivanje javnog natječaja daje upravni odjel u čijoj je nadležnosti predmetna nekretnina.

  Članak 55.

  Davanje u najam nekretnina putem javnog natječaja provodi se u putem javnog prikupljanja ponuda koje se provodi kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba za dostavu pisanih ponuda.

  Članak 56.

  Na postupak davanja u najam na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine.

  Članak 57.

  Nekretnine u vlasništvu Općine koje su dane u najam nije dopušteno davati u podnajam.

  Ako je nekretnina iz stavka 1. ovoga članka bez suglasnosti Općine dana u podnajam ili ako najmoprimac nekretnine iz stavka 1. ovog članka sklopi pravni posao sa trećom osobom kojim se utječe na korištenje nekretnine, ugovor o najmu te nekretnine raskida se po sili zakona.

  Odredbe o zabrani ugovaranja podnajma bitne su odredbe ugovora o najmu.

  IX. DAVANJE ZEMLJIŠTA U ZAKUP

  Članak 58.

  Zemljište u svom vlasništvu Općina može dati u zakup:

  1. radi uređenja i korištenja zemljišta za pružanje obrtničkih usluga, otvoreni skladišni prostor i slične namjene, po cijeni od 5,00 kn/m2 mjesečno,

  2. radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu, po cijeni od 1,30 kn/m2 godišnje.

  Zemljište u vlasništvu Općine, koje obuhvaća prostor postojećeg nogometnog igrališta Pušća te pratećih građevina u funkciji osnovne namjene (svlačionice, klupske prostorije i slično), površine 46.300 m2, može se dati u zakup za sportsku namjenu po cijeni od 10.000,00 kn/godišnje.

  Članak 59.

  Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevina .

  Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup može se uz prethodnu pisanu suglasnost Općine dozvoliti izvođenje građevinskih radova koji su nužni da bi se zemljište privelo namjeni u svrhu za koju je dano u zakup, bez prava na povrat ulaganja.

  Uz zahtjev za davanje suglasnosti zakupnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju ( idejno rješenje , hortikulturalno rješenje i sl. ).

  Članak 60.

  Zemljište u vlasništvu Općine daje se u zakup putem javnog natječaja ili iznimno izravnom pogodbom prema uvjetima iz ove Odluke.

  Natječaj iz prethodnog stavka ovog članka se provodi odgovarajućom primjenom odredbi ove Odluke o provođenju natječaja za prodaju nekretnina.

  Članak 61.

  Odluku o davanju u zakup zemljišta donosi tijelo iz članka 4. ove Odluke.

  Ugovor o zakupu zemljišta zaključuje Načelnik.

  Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka se zaključuje najduže na rok od 5 (pet) godina u obliku ovršne isprave solemnizirane od strane javnog bilježnika.

  Članak 62.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 42/12 i 29/14).

  Članak 63.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 021-05/21-01/4

  URBROJ: 2142-06-21-01-15

  Omišalj, 16. srpnja 2021.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

  Predsjednica

  Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51513&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr