SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

55.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14, 3/20 i 31/20) članak 8. mijenja se i glasi:

„Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

- pravo na osobnu invalidninu,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar rješenjem.

Članak 2.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

- samac do 2.500,00kuna,

- dvočlana obitelj do 3.100,00 kuna,

- obitelj sa tri ili više članova do 1.400,00 kuna po članu.“

Članak 3.

U poglavlju IV.a u članku 11. stavku 2. dodaje se točka 10. koja glasi:

„ pomoć djeci s posebnim potrebama.“

Članak 4

Iza članka 24. dodaje se naslov koji glasi:

„10. POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA“

i članak 24.a koji glasi:

„Ovo pravo odnosi se na sufinanciranje terapija za djecu s posebnim potrebama, pod uvjetom da je to utvrđeno rješenjem Centra za socijalnu skrb.

Korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu od 600,00 do 1.000,00 kuna, o čemu odluku donosi Općinski načelnik na prijedlog Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu ovisno o stupnju invalidnosti, broju članova domaćinstva, stvarnim troškovima terapije i slično.“

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/4

URBROJ: 2142-06-21-01-18

Omišalj, 16. srpnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51513&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr