SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

58.

Temeljem članka 48. stavak 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) i članka 6. Odluke o osnivanju Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/05, 43/09 i 25/13) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica dana 16. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju članova Skupštine
Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.

Članak 1.

Za članove Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. Malinska imenuju se:

1. Robert Anton Kraljić, OIB: 99788377905

2. Ivica Bogović, OIB: 65144777018

3. Ivan Šabalja, OIB: 56907960608

4. Milena Mance, OIB: 73996648932

5. Sanjin Bajor, OIB: 12825230637

Članak 2.

Mandat imenovanih članova traje četiri godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. Malinska.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 360-01/20-02/2

URBROJ: 2142/05-03/1-21-67

Malinska, 16. srpnja 2021.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51511&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr