SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 16. Petak, 9. srpnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

43.

Temeljem članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica dana 7. srpnja 2021. godine donosi

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Stožer) te imenuju njegovi članovi.

Članak 2.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

Za članove Stožera imenuju se:

 1. Mario Mihaljević (komunalni redar) - načelnik Stožera
 2. Zoran Ljutić (komunalni redar) - zamjenik načelnika Stožera
 3. Dean Hriljac (Policijska postaja Krk) - član Stožera
 4. Teodor Ružić (Lučka kapetanija Malinska) - član Stožera
 5. Petar Jagodnik (Područni ured za civilnu zaštitu, Rijeka) - član Stožera
 6. Marija Jakominić (Gradsko društvo Crvenog križa Krk) - član Stožera
 7. Vladimir Pereković (Dom zdravlja PGŽ) - član Stožera
 8. Marko Andrić (HGSS) - član Stožera
 9. Ivan Jurešić (Ponikve eko otok Krk d.o.o.) - član Stožera
 10. Toni Kraljić (KD Dubašnica d.o.o.) - član Stožera
 11. Goran Grubišić (Javna vatrogasna postrojba Krk) - član Stožera
 12. Dražen Purić (komunalni redar) - član Stožera

Članak 4.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera na način određen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica.

Radom Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, KLASA: 810-01/17-01/1, URBROJ: 2142/05-03/1-17-5.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-01/20-01/4

URBROJ: 2142/05-03/1-21-8

Malinska, 7. srpnja 2021.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2187&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr