SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

42.

Na temelju odredbe članka 19., stavak 1., alineja 13., članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i odredbe članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 9. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o javnom redu i miru

Članak 1.

U Odluci o javnom redu i miru ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 31/14, 20/15, 7/21) (u daljnjem tekstu: Odluka) članak 13. mijenja se i glasi:

'Zabranjeno je omalovažavanje i vrijeđanje službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe.“

Članak 2.

Članak 21. stavak 1. točka 4. Odluke mijenja se i glasi:

„ako koristi pirotehnička i druga sredstva bez odobrenja, ako koristi otvoreno ložište ili roštilj na drva i ugljen na otvorenom u ugostiteljskom objektu u centru naselja Malinska bez suglasnosti općinskog načelnika (čl. 10. Odluke)“

Članak 3.

Članak 21. stavak 4. točka 4. Odluke mijenja se i glasi:

„ako koristi pirotehnička i druga sredstva bez odobrenja, ako koristi otvoreno ložište ili roštilj na drva i ugljen na otvorenom u ugostiteljskom objektu u centru naselja Malinska bez suglasnosti općinskog načelnika (čl. 10. Odluke)“

Članak 4.

U članku 21. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. ako se vozilom kreće po šetnici, nogostupu, obalnim putovima i parkovima (čl. 3. Odluke)
 2. ako na javnom mjestu nudi, nagovara i prodaje usluge smještaja, ishrane, pića i turističkih izleta bez odobrenja (čl.7. st. 1. Odluke),
 3. ako bez odobrenja nudi na prodaju i prodaje razne proizvode (čl. 7. st. 2. Odluke),
 4. ako koristi pirotehnička i druga sredstva bez odobrenja, ako koristi otvoreno ložište ili roštilj na drva i ugljen na otvorenom u ugostiteljskom objektu u centru naselja Malinska bez suglasnosti općinskog načelnika (čl. 10. Odluke),
 5. ako prilikom zauzimanja javne površine radi izvođenja građevinskih i drugih radova ne poduzme propisane i uobičajene mjere sigurnosti i osiguranja (čl. 11. st. 1. Odluke),
 6. ako nakon upotrebe ne očisti i uredi javnu površinu (čl. 11. st. 2. i 3. Odluke),
 7. ako za sportska, kulturna i druga događanja pri kojim se opterećuju javno prometne površine više od uobičajenog nema odobrenje (čl. 12. Odluke),
 8. ako omalovažava i vrijeđa službene osobe prilikom vršenja ili u svezi s vršenjem službe (čl. 13. Odluke),
 9. ako narušava mir u vremenu od 22,00 do 07,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati. (čl. 14. st.1.Odluke),
 10. ako kao organizatori prethodno ne izvrše prijavak javnih skupova i priredbi (čl. 15. st. 2. Odluke),
 11. ako narušava mir izvan dopuštenog vremena (čl. 16. st.1.-4. Odluke),
 12. ako izvodi glazbu u živo ili program u živo bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela (čl.16 st.5.Odluke)“

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

  KLASA: 021-05/21-02/1

  URBROJ: 2142/05-01-21-4

  Malinska, 9. lipnja 2021.

  OPĆINSKO VIJEĆE
  OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

  Predsjednik

  Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr