SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

40.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 9. lipnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o naknadama za rad članova Općinskog vijeća
i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina novčane naknade vijećnika u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća, te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.

Članak 2.

Novčana sredstva za naknade osobama iz članka 1. ove Odluke uključujući pripadajuće poreze i doprinose osiguravaju se u proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Naknade se isplaćuju tromjesečno.

Članak 3.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na ukupnu neto naknadu u iznosu od 700,00 kn mjesečno.

Potpredsjednici Općinskog vijeća imaju pravo na ukupnu neto naknadu u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Vijećnik ima pravo po prisustvovanju sjednici na novčanu naknadu u neto iznosu od 400,00 kn.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća nemaju pravo na novčanu naknadu propisanu stavkom 3. ovog članka.

Članak 4.

Članovi radnih tijela Općinskog vijeća kada prisustvuju sjednici radnog tijela imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 200,00 kn po sjednici.

Članak 5.

Novčana naknada utvrđena u članku 3. stavku 3. te u članku 4. ove Odluke ne smije godišnje biti veća od 6.000,00 kn neto po članu Općinskog vijeća i radnih tijela.

Članak 6.

Predsjednici Općinskog vijeća, članovi Općinskog vijeća i članovi stalnih i povremenih radnih tijela mogu se u cijelosti ili djelomično odreći naknade koja im je utvrđena ovom Odlukom.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su se pismeno očitovati o odricanju prava na naknadu.

Članak 7.

Predsjednik Općinskog vijeća, članovi Općinskog vijeća te članovi stalnih i povremenih radnih tijela, kada putuju izvan područja Općine Malinska-Dubašnica u cilju obavljanja određenih poslova za Općinu i njezina tijela, imaju pravo na naknadu troškova službenog putovanja sukladno važećim pravnim propisima.

Članak 8.

Riječi i pojmovi iz ove Odluke, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/09).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/21-02/2

Ur. broj: 2142/05-01-21-2

Malinska, 9. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr