SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 14. Petak, 18. lipnja 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

39.

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 25. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), te članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 9. lipnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica biraju se :

1. IVAN TAVČAR

2. IRENA ILIĆ

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/21-03/2

URBROJ: 2142/05-01-21-6

Malinska, 9. lipnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2185&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr