SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

24.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o prostornom planiranju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/ 02 i 100/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2005. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Općine Kostrena
u razdoblju 2003. - 2005. godine

Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena u razdoblju 2003.-2005. godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) sadrži:

I. UVOD

II. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

III. OCJENA PROVEDENIH MJERA IZ PRETHODNOG PROGRAMA I NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

IV. DRUGI ELEMENTI OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

V. ZAKLJUČAK

I. UVOD

Prije formiranja novih općina i gradova u Republici Hrvatskoj i uspostave lokalne samouprave 1994. godine, Kostrena je vođena i statistički obrađivana kao dio Grada Rijeke. Prvo Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena izrađeno je za razdoblje od uspostave lokalne samouprave od lipnja 1997. godine i to vrlo detaljno jer su tada prvi puta prikupljeni podaci o Općini Kostrena kao odvojenom prostoru od Grada Rijeke. Prvo Izvješće objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 20/97).

Drugo Izvješće obuhvatilo je razdoblje od lipnja 1997. do lipnja 1999. godine i objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGZ broj 16/99).

Treće Izvješće obuhvatilo je razdoblje od srpnja 1999. godine do lipnja 2001. godine, a objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 10/01).

Četvrto po redu Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena kao dokument praćenja stanja u prostoru obuhvaća razdoblje od srpnja 2001. godine do lipnja 2003. godine, objavljeno je u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« PGŽ broj 17/03).

Ovo peto po redu Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena kao dokument praćenja stanja u prostoru obuhvaća razdoblje od srpnja 2003. godine do lipnja 2005. godine, a zasniva se u dokumentaciji koja se vodi u Uredu državne uprave u Primorsko-goranske županije u Rijeci, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove i Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje u Rijeci i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena.

Dio Izvješća odnosi se na prikaz realizacije Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena za proteklo dvogodišnje razdoblje (srpanj 2003. - lipanj 2005.).

Osnovni podaci o Općini Kostrena detaljno su prikupljeni za potrebe Prostornog plana Primorsko-goranske županije, a zatim u svrhu izrade Prostornog plana uređenja Općine Kostrena.

Oni su ponešto izmijenjeni u odnosu na prethodna izvješća kako slijedi:

Administrativno područje Općine Kostrena zauzima kopneno područje površine 12,07 km2 (1207 ha) - što iznosi 0,336% kopnenog dijela primorsko-goranske županije, te pripadajući akvatorij mora u površini 48,96 km2 (4896 ha). Ukupna površina kopnenog i morskog dijela Općine iznosi 60,78 km2 (6078 ha) što iznosi 0,760 ukupnog (kopnenog i morskog) prostora županije. Duljina kopnene granice iznosi 36,576 km, a obalne ceste 12,50 km.

II. ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Djelatnost uređenja prostora na području Općine Kostrena u prethodnom razdoblju provedena je temeljem sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

1. Prostorni plan uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 7/01 od 12. travnja 2001. godine).

2. Detaljni plan uređenja obalnog pojasa uvale Žurkovo (»Službene novine« PGŽ broj 16/02).

3. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Šoići (»Službene novine« PGŽ broj 2/03).

4. Detaljni plan uređenja industrijske i radne zone Martinšćica u Kostreni (»Službene novine« PGŽ broj 14/98).

OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

5. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja sportsko-rekreativne namjene R-3 i dijela građevinskog područja naselja N-9 (»Službene novine« PGŽ broj 32/03).

Osim navedenih planova koji su usvojeni i kao takvi važeći, u izradi su i sljedeći planovi:

- Urbanistički plan uređenja sportsko-rekreativne namjene R-2 koji obuhvaća područje od Žurkova do Termoelektrane Urinj, te uži pojas između Šetališta kostrenskih pomoraca i mora, također je u izradi i izrađuje ga Studio Remik d.o.o. Rijeka. Za ovaj plan potrebno je održati javnu raspravu da bi se napravio konačni prijedlog plana.

- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N1, te N3 i sportsko-rekreativnog područja R1 izrađuje firma ZID d.o.o. iz Zagreba. Za ove planove potrebno je sačiniti konačni prijedlog plana.

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena također izrađuje firma ZID d.o.o. iz Zagreb.

- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N-2 koji obuhvaća područje Vrha Martinšćice i Glavana, u izradi je i izrađuje ga IVAARCH d.o.o. Zagreb. Za ovaj plan potrebno je održati javnu raspravu da bi se napravio konačni prijedlog plana.

- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja N-4 koji obuhvaća područje Sv. Lucije, Plešića, Rožmanića, Dujmića i Maračića, u izradi je i izrađuje ga IVAARCH d.o.o. Zagreb. Za ovaj plan potrebno je održati javnu raspravu da bi se napravio konačni prijedlog plana.

- Detaljni plan uređenja izdvojenog građevinskog područja groblja Sv. Barbara, u izradi je i izrađuje ga Studio Remik d.o.o. Rijeka. Za ovaj plan potrebno je održati javnu raspravu da bi se napravio konačni prijedlog plana.

Tijekom primjene Prostornog plana uređenja Općine Kostrena ustanovljeno je da neki elementi iz tog plana nisu najbolje riješeni (prvenstveno ceste), a donošenjem i nove zakonske regulative s tog područja (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) pristupilo se izradi prijedloga izmjena i dopuna ovog Plana, koje su u tijeku.

Izrada ostalih prostornih planova užih područja predviđenih Prostornim planom uređenja Općine Kostrena realizirat će se u budućem razdoblju, prema Programu mjera koji će biti donijet.

III. OCJENA PROVEDENIH MJERA IZ PRETHODNOG PROGRAMA NJIHOVE UČINKOVITOSTI NA SVRHOVITO GOSPODARENJE PROSTOROM I NA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI PROSTORA I OKOLIŠA

U proteklom dvogodišnjem razdoblju Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Kostrena bile su određene sljedeće aktivnosti u području uređenja prostora sa ciljem poboljšanja stanja u prostoru i okoliša kako slijedi:

1. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Dovršenje dokumenata u izradi te usklađenje s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04)

2. IZRADA NOVIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Obveza izrade prostornih planova užih područja u svrhu posrednog provođenja Prostornog plana uređenja Općine Kostrena propisana je člankom 103, a predviđena je izrada:

a) Urbanističkih planova uređenja

b) Detaljnih planova uređenja

Kao što je navedeno u proteklom poglavlju sve urbanističke planove uređenja koji su u izradi treba dovršiti, a isto tako preostali dio urbanističkih planova i detaljnih planova koji su predviđeni u Prostornom planu uređenja Općine Kostrena potrebno je završiti, prema novom programu mjera za buduće razdoblje.

3. STRUČNE PODLOGE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA

U tijeku je provođenje gruntovno - ispravnog postupka za područje k.o. Kostrena - Lucija pri čemu se usklađuje katastarsko i gruntovno stanje, te se uspostavljaju nove zemljišne knjige. Tijekom ovog razdoblja korišten je i digitalni ortofoto u boji za Općinu Kostrena u mjerilu 1:1000 kojeg je izradio geodetski zavod Rijeka.

Ovi dokumenti postaju službenom podlogom za izradu svih planiranih prostornih dokumenata koji se izrađuju i koji će se izrađivati na području Općine Kostrena. Nakon dovršenja gruntovno-ispravnog postupka u k.o. Kostrena - Lucija, započet će se postupak u k.o. Kostrena-Barbara.

4. PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJE

Prethodnim programom mjera bio je predviđen program gradnje i rekonstrukcije građevina na području Općine Kostrena od čega su realizirani sljedeći zahvati:

1. Dovršena je gradnja polivalentne dvorane

2. Početak rada PZ Šoići

3. Dovršena rekonstrukcija raskrižja državne ceste D-8 na Vrh Martinšćice

4. Dovršena 3. faza rekonstrukcije Narodne čitaonice u Sv. Luciji

5. Dovršena rekonstrukcija Stare škole Sv. Lucije

6. Započeta je plinofikacija

7. Izgrađen je dio vodovoda u Šodićima i Glavanima

8. Izgrađena je kanalizacija Šodići

9. Svi ostali predviđeni radovi, a neizvršeni prenose se u novo plansko razdoblje.

5. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1. Program pripreme građevinskog zemljišta

U više slučajeva izvršena je zamjena neizgrađenog građevinskog zemljišta i ostalog zemljišta u svrhu učinkovitijeg uređenja čitavog prostora prema odrednicama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, a posebno u dijelu prometnica i javnih površina. Otkup zemljišta u istu svrhu intenzivno se provodi. Za poslovnu zonu Šoići izvršena je parcelacija i raspisan natječaj, te je temeljem tog natječaja izvršena prodaja zemljišta poduzetnicima.

2. Program uređenja građevinskog zemljišta:

- rekonstruirano je više nerazvrstanih cesta,

- izvršeno je dopunjavanje i proširenje javne rasvjete,

- izvršeno je više zahvata na odvodnji oborinskih voda,

- nastavak gradnje kanalizacije i vodovoda radit će se prema godišnjim planovima,

- početak gradnje plinofikacije.

6. MJERE ZAŠTITE I UNAPREĐENJA OKOLIŠA

1. Tijekom 2005. i 2006. godine provodit će se i dalje zdravstveni monitoring u vidu prospektivnog ispitivanja zdravstvenih parametara i onečišćenja okoliša.

2. Tijekom 2005. i 2006. godine dovršit će se program podmorskog parka u Kostreni.

3. Na osnovi Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) Općina Kostrena je 2004. godine izradila kartu buke.

7. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Mjere za ostvarenje Programa predviđene proteklim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru, a čine ih uglavnom mjere koje je donosilo Poglavarstvo i Općinsko vijeće Općine Kostrena u skladu sa stavkama proračuna predviđenim za investiranje građevinskog zemljišta, te rekonstrukciju građevina u vlasništvu Općine, mogu se ocijeniti vrlo učinkovitima.

Svrhovito gospodarenje prostorom pokazuje visok stupanj brige o prostoru, a poduzete mjere u cilju zaštite prirodnih vrijednosti okoliša i očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa odraz su ekološke osviještenosti i senzibiliteta lokalne vlasti i svih učesnika u ostvarenju Programa.

IV. DRUGI ELEMENTI OD VAŽNOSTI ZA PROSTOR

Temeljni strategijski razvojni dokumenti na razini države (strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske) su doneseni kao i Prostorni plan Primorsko-goranske županije.

Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 100/04) i Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) Prostorni plan Primorsko-goranske županije morao je ići na izmjene i dopune, a shodno tome i naš prostorni plan koji mora biti usklađen sa Županijskim prostornim planom.

Vrlo važnu ulogu u procesu uređivanja prostora svakako imaju raspoloživa sredstva koja se u taj proces mogu uključiti, a ona se uglavnom prikupljaju od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Do sada postignuti rezultati ulaganja tih sredstava u prostor već su vidljivi i prepoznatljivi.

Potrebno je nastaviti u tom smjeru, pa će osnovni cilj unapređenja stanja u prostoru - podizanje ukupne kvalitete života stanovnika Općine Kostrena - biti svakim danom sve bliži.

V. ZAKLJUČAK

Mada su za vođenje dokumentacije prostora kao podloge za praćenje stanja u prostoru, izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja nadležna tijela državne uprave, analizirajući razdoblje obuhvaćeno ovim Izvješćem vidljivi su značajni pomaci u brizi koju jedinice lokalne samouprave u skladu sa mogućnostima proračuna posvećuju svom administrativnom prostoru, te se lokalnoj samoupravi mora priznati učinkovitost u tom vrlo važnom segmentu. Za pohvalu su nastojanja da se stvore vlastite baze podataka o prostoru uspostavom GIS-a i omogućiti ažurno praćenje svih promjena u prostoru.

Suradnja svih sudionika u procesu uređivanja prostora od onih na razini države koji propisuju zakonsku osnovu, preko institucija koje izrađuju plansku dokumentaciju državne uprave i drugih upravnih tijela koji je provode, do lokalne samouprave za čije se potrebe ona izrađuje i čijoj realizaciji služi, mora se podignuti na najvišu moguću razinu u interesu očuvanja prostornih vrijednosti ukupnog prostora. Svijest o vrijednosti i nenadoknadivosti prostora i okoliša za život današnjih i budućih pokoljenja sve više određuje postupke u složenom lancu prostora.

Izvješće o stanju u prostoru Općine Kostrena u razdoblju 2003. - 2005. godine objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-05-18

Kostrena, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=137&mjesto=51221&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr