SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

28.

Na temelju članka 86. stavka 3. , članka 89. stavka 1., članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – obuhvat budućeg urbanistički plan UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) –obuhvat budućeg urbanističkog plana UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 30/10, 36/10-ispravak odluke, 16/11-ispravak odluke i 10/16, u daljnjem tekstu: Plan), čime započinje postupak stavljanja izvan snage dijela Plana.

Odlukom se uređuje pravna osnova, razlozi stavljanja dijela Plana izvan snage te obuhvat i ocjena stanja u obuhvatu dijela Plana, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata te način pribavljanja stručnih rješenja, zatim popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve u postupku stavljanja dijela Plana izvan snage i drugih sudionika korisnika prostora koji su od važnosti za postupak stavljanja dijela Plana izvan snage, te rokovi i izvori financiranja postupka stavljanja izvan snage.

PRAVNA OSNOVA ZA POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA PLANA

Članak 2.

Postupak stavljanja dijela Plana izvan snage temelji se na odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Nositelj postupka stavljanja izvan snage dijela Plana je Upravni odjel Općine Omišalj.

RAZLOZI STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 4.

U Planu nisu dovoljno propisani uvjeti gradnje, te je za navedeno područje predviđeno stvaranje prostorno-planskih preduvjeta za podizanje kvalitete postojećih sadržaja i izgradnje dodatnih sadržaja, stoga je potrebno donijeti novi urbanistički plan.

Kako bi se stvorili uvjeti za stupanje na snagu novog urbanističkog plana UPU 18 - područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2 /T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2) u daljnjem tekstu: UPU 18, potrebno je staviti izvan snage dio Plana u planiranom obuhvatu.

Za predviđeno područje donijeti će se novi urbanistički plan uređenja UPU 18, koji će regulirati navedeno područje.

OBUHVAT DIJELA PLANA

Članak 5.

Obuhvat dijela Plana koji se stavlja izvan snage obuhvaća područje unutar obuhvata budućeg UPU 18 koji je planiran za donošenje.

Površina obuhvata Plana koji se stavlja izvan snage iznosi cca 28 ha. Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU DIJELA PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata nalazi se u sjevernom dijelu naselja Njivice. Planom je područje namijenjeno ugostiteljsko turističkoj namjeni i to u površinama za razvoj i uređenje površina izvan naselja: hotelima T1, kampu T3, pratećim sadržajima TP, turističkom naselju T2 i Z- zaštitnim zelenim površinama Z.

Područje je većim dijelom izgrađeno, te se koristi sukladno namjeni predviđenoj Planom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 7.

Slijedom razloga navedenog u članku 3. ove Odluke, cilj stavljanja izvan snage je omogućiti da se na predmetnom području bolje odredi organizacija prostora, te da se odrede uvjeti korištenja i gradnje, kako bi se pristupilo realizaciji dodatnih sadržaja, što će se omogućiti budućim UPU 18.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 8.

Za stavljanje dijela Plana izvan snage nije potrebno pribavljanje Sektorskih strategija, planova, studija, niti drugih dokumenata propisanih posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNOG RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja stavljanja Plana izvan snage izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DIJELA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA OD VAŽNOSTI ZA POSTUPAK

Članak 10.

Sudionici u postupku stavljanja dijela Plana izvan snage su sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora od važnosti za postupak:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka

- Ponikve voda d.o.o.,

- Ponikve eko otok Krk d.o.o.,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije,

- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije, Odsjek za gospodarstvo i turizam, Rijeka

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije,

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Županijska Lučka uprava Krk,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci.

PLANIRANI ROK ZA PROVEDBU POSTUPKA STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 11.

Za provedbu postupka stavljanja dijela Plana izvan snage određuju se sljedeći rokovi:

Rok za izradu Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - u trajanju od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana,

- javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana - 8 dana

- priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

Rokovi za provedbu pojedinih faza postupka stavljanja dijela Plana izvan snage iz stavka 1. ovog članka mogu se mijenjati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 12.

Stavljanje dijela Plana izvan snage financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske Županije“.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2142-06-21-01-21

Omišalj, 8. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

GRAFIČKI PRIKAZ GRANICE STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA UPU 2 NJIVICE

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51513&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr