SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

27.

Na temelju članka 86. stavka 1. i 3. , članka 89. stavka 1., članka 113. stavka 1., te članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 30/10, 36/10-ispravak odluke, 16/11-ispravak odluke i 10/16, u daljnjem tekstu: Plan), čime započinje postupak stavljanja izvan snage dijela Plana.

Odlukom se uređuje pravna osnova, razlozi stavljanja dijela Plana izvan snage te obuhvat i ocjena stanja u obuhvatu dijela Plana, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata te način pribavljanja stručnih rješenja, zatim popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve u postupku stavljanja dijela Plana izvan snage i drugih sudionika korisnika prostora koji su od važnosti za postupak stavljanja dijela Plana izvan snage, te rokovi i izvori financiranja postupka stavljanja izvan snage.

PRAVNA OSNOVA ZA POKRETANJU POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE DIJELA PLANA

Članak 2.

Postupak stavljanja dijela Plana izvan snage temelji se na odredbama članka 81.-113., te članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Nositelj postupka stavljanja izvan snage dijela Plana je Upravni odjel Općine Omišalj.

RAZLOZI STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 4.

U Planu nisu dovoljno propisani uvjeti gradnje centralnih i javnih sadržaja, te je potrebno donijeti novi urbanistički plan.

Kako bi se stvorili uvjeti za stupanje na snagu novog urbanističkog plana UPU 20- Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1) u daljnjem tekstu: UPU 20, potrebno je staviti izvan snage dio Plana u planiranom obuhvatu.

Za predviđeno područje donijeti će se novi urbanistički plan uređenja UPU 20, koji će regulirati navedeno područje.

OBUHVAT DIJELA PLANA

Članak 5.

Obuhvat dijela Plana koji se stavlja izvan snage obuhvaća dio područja unutar obuhvata budućeg UPU 20 koji je planiran za donošenje.

Područje obuhvata je uglavnom neizgrađeno područje, te obuhvaća prostor južno od Ulice kralja Tomislava, između ulice Vladimira Nazora i niza zgrada u ulici Augusta Šenoe.

Obuhvat Plana označen je i iskazan na grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU DIJELA PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata nalazi se u sjevernom dijelu naselja Njivice. Planom je namjenjena mješovita pretežito poslovna namjena, oznake M2, javna i društvena namjena – škola, vrtić, oznake D4, javna i društvena namjena – ambulanta, oznake D1, te drugi javni i centralni sadržaji naselja.

Područje je većim dijelom neizgrađeno, pokriveno vegetacijom, odnosno koristi se kao javno parkiralište. U kontaktnom području nalaze se područja izgrađena uglavnom individualnom stambenom izgradnjom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 7.

Slijedom razloga navedenog u članku 3. ove Odluke, cilj stavljanja izvan snage je omogućiti da se na predmetnom području bolje odredi organizacija prostora i razgraničavanje planiranih namjena u okviru granice obuhvata Plana, te da se odrede uvjeti korištenja i gradnje, kako bi se pristupilo realizaciji planiranih mješovitih, poslovnih i javnih funkcija u naselju, što će se omogućiti budućim UPU 20.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 8.

Za stavljanje dijela Plana izvan snage nije potrebno pribavljanje Sektorskih strategija, planova, studija, niti drugih dokumenata propisanih posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNOG RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja stavljanja Plana izvan snage izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA STAVLJANJE IZVAN SNAGE DIJELA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA OD VAŽNOSTI ZA POSTUPAK

Članak 10.

Sudionici u postupku stavljanja dijela Plana izvan snage su sljedeća javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora od važnosti za postupak:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka

- Ponikve voda d.o.o.,

- Ponikve eko otok Krk d.o.o.,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije, Ispostava u Krku,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije,

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka.

PLANIRANI ROK ZA PROVEDBU POSTUPKA STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 11.

Za provedbu postupka stavljanja dijela Plana izvan snage određuju se sljedeći rokovi:

  • dostava Odluke javnopravnim tijelima s pozivom na dostavu zahtjeva u roku od najviše 8 dana od dana donošenja ove Odluke,
  • dostava zahtjeva javnopravnih tijela u roku od najviše 8 dana od zaprimanja poziva na dostavu zahtjeva,
  • obrada dostavljenih zahtjeva i izrada Nacrta prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana u roku od najviše 8 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,
  • utvrđivanje Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana i njezino upućivanje na javnu raspravu, u roku od najviše 30 dana od dostave zahtjeva javnopravnih tijela,
  • objava javne rasprave o Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana.
  • provođenje javne rasprave u trajanju od najmanje 8 dana,
  • priprema Izvješća o javnoj raspravi u roku od najviše 8 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi,
  • izrada Nacrta konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana u roku od najviše 8 dana po pripremi Izvješća o javnoj raspravi,
  • utvrđivanje Konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage dijela Plana i upućivanje iste na donošenje Općinskom vijeću Općine Omišalj,.u roku od najviše 60 dana.

Rokovi za provedbu pojedinih faza postupka stavljanja dijela Plana izvan snage iz stavka 1. ovog članka mogu se mijenjati pod uvjetima propisanim Zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA STAVLJANJA DIJELA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 12.

Stavljanje dijela Plana izvan snage financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske Županije“.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2142-06-21-01-20

Omišalj, 8. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51513&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr