SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

25.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/1998/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - Njivice

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana utvrđena je odredbama članaka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 39/1998/19).

Plan se izrađuje sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 39/1998/19) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).

Članak 4.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel Općine Omišalj.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja Plana su:

- ispravak pogrešaka koje su se dogodile u postupku donošenja UPU 2 Njivice, na način da se odredbe za provođenje usklađuju prema prihvaćenim primjedbama iz Izviješća o javnoj raspravi Izmjena i dopuna UPU 2 Njivice, što uključuje:

- ispravak pogreške vezane na uvjete gradnje na području ugostiteljsko-turističke namjene unutar naselja, hotel oznake T1-3,

- ispravak pogreške vezane na uvjete gradnje na području ugostiteljsko-turističke namjene – ugostiteljstvo, oznake T5-4,

- potreba za reduciranjem planiranih poslovnih sadržaja i istovremeno za sanacijom devastiranog područja gospodarske – poslovne, pretežito uslužne namjene K1 obzirom na lokaciju poslovne zone neposredno uz naselje,

- omogućavanje izgradnje približno 30 do 40 stanova unutar programa društveno poticane stanogradnje (POS) u pravilu na zemljištu u vlasništvu Općine Omišalj.

OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Planom se obuhvaća područje unutar površina planiranih za razvoj i uređenje naselja ugostiteljsko-turističke namjene – hotel, oznake T1-3, područje ugostiteljsko-turističke namjene – ugostiteljstvo, oznake T5-4, područje gospodarske namjene – poslovne, pretežito uslužne oznake K1, područje mješovite namjene, pretežito poslovne oznake M2-4 i dio područja stambene namjene – stanovanje s mogućnošću poslovnog prostora oznake S2 (k.č. 10260/2 i 10264 k.o.Omišalj-Njivice), sukladno važećem UPU 2 Njivice.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 7.

Područje obuhvata Plana nalazi se u naselju Njivice.

Područje ugostiteljsko turističke namjene – hotel oznake T1-3 je neizgrađeno.

Unutar područja ugostiteljsko turističke namjene - ugostiteljstvo, oznake T5-4 se nalazi postojeća građevina bivše trgovine u Rosujama koja je izvan funkcije.

Na području gospodarske namjene – poslovne, pretežito uslužne oznake K1, došlo je do devastacije izvedbom zemljanih radova i deponiranjem građevinskog otpada i materijala.

Područje mješovite namjene, pretežito poslovne oznake M2-4 se koristi kao privremeno parkiralište kapaciteta približno 60 mjesta.

K.č. 10260/2 i 10264 k.o. Omišalj-Njivice nalaze se unutar područja stambene namjene – stanovanje s mogućnošću poslovnog prostora oznake S2 i do njih je izgrađena pristupna prometnica s osnovnom infrastrukturom.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 8.

U izradi Plana određuju se sljedeći ciljevi:

- za zonu T1-3 ugostiteljsko – turistička namjena hotel potrebno je planirati mogućnost izgradnje druge podzemne etaže, prvenstveno namijenjene za garažu i pomoćne sadržaje hotela te ne ograničavati maksimalno dozvoljenu građevinsku bruto površinu građevine hotela u odnosu na već propisani koeficijent izgrađenosti građevne čestice određen sukladno kapacitetu i kategoriji hotela,

- za zonu T5-4 ugostiteljsko – turističke namjene – ugostiteljstvo potrebno je povećati dozvoljeni broj nadzemnih etaža, odnosno planirati mogućnost izgradnje suterena i prizemlja i s time uskladiti dozvoljenu visinu građevine i koeficijent iskorištenosti građevne čestice,

- za zonu K1 poslovne, pretežito uslužne namjene potrebno je reducirati planirane poslovne sadržaje u skladu s prirodnim vrijednostima i namjenama u kontaktnom prostoru, potrebno je planirati isključivo poslovne djelatnosti koje su tihe i bez opasnosti za okoliš, a zabraniti djelatnosti neprimjerene zbog utjecaja na okoliš, na stanovanje i turistički smještaj čime će se ujedno smanjiti mogući negativan utjecaj poslovnih sadržaja na okoliš, te je pored toga potrebno odrediti uvjete za sanaciju devastiranih površina,

- potrebno je planirati uvjete za izgradnju približno 30 - 40 stanova prema programu POS-a radi čega je potrebno smanjiti najmanju dozvoljenu površinu građevne čestice i povećati najveću dozvoljenu visinu za višestambene građevine u okviru zone mješovite namjene M2-4 te povećati najveći dozvoljeni broj stanova i dozvoljenu građevinsku (bruto) površinu za višeobiteljske građevine u okviru zone stambene namjene S2, na zemljištima u općinskom vlasništvu. Prema konceptu gradnje višestambenih građevina po programu POS-a unutar zone M2-4 potrebno je uskladiti uvjete gradnje podzemne garaže i njen kapacitet u funkciji javnog korištenja.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Za izradu Plana nisu potrebne sektorske strategije, planovi ili studije.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 10.

Stručno rješenje Plana će izraditi stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i dokumenti) za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka

- Ponikve voda d.o.o.,

- Ponikve eko otok Krk d.o.o.,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

- Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana - 15 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- javna rasprava sa javnim uvidom u Prijedlog Plana - 15 dana

- priprema izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade Plana mogu se mijenjati pod uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Plan će se financirat iz sredstava Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 350-02/21-01/1

URBROJ: 2141-06-21-01-4

Omišalj, 8. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51513&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr