SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(»Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Omišalj i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje naknada za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Općinskog vijeća Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) i članovima radnih tijela Općinskog vijeća.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad.

Članak 3.

Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:

- predsjednik Općinskog vijeća u iznosu od 750,00 kuna neto mjesečno,

- potpredsjednici Općinskog vijeća u iznosu od 650,00 kuna neto mjesečno,

- ostali članovi Općinskog vijeća u iznosu od 500,00 kuna neto mjesečno,

- članovi radnih tijela Općinskog vijeća u iznosu od 360,00 kuna neto, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela, do ukupne godišnje neto naknade koja ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.

Član Općinskog vijeća iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nema pravo na naknadu za rad u radnom tijelu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Član Općinskog vijeća, koji nije nazočio sjednici Općinskog vijeća, nema pravo na naknadu iz članka 3. stavka 1. točke 1.,2.,3. ove Odluke.

Članak 5.

Osim prava na naknadu iz članka 2. ove Odluke, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 6.

Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/13, 50/13 i 13/20).

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnika i župane.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2142-06-21-01-14

Omišalj, 8. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51513&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr