SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 22. Ponedjeljak, 8. kolovoza 2005.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

28.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 26. i 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) i članka 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. srpnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za rad u
Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća

Članak 1.

U Odluci o naknadama za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/01), članak 3. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća, koji obnaša dužnost načelnika profesionalno, ostvaruje pravo na plaću i druga pripadajuća prava iz radnog odnosa sukladno Odluci o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška i Pravilniku o radu.

Predsjedniku Općinskog vijeća, koji dužnost načelnika obnaša volonterski, pripada naknada u iznosu od 50eto plaće utvrđene Odlukom o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška za predsjednika Općinskog vijeća (načelnika), a koju bi imao da dužnost obnaša profesionalno.«

Članak 2.

Iza članka 4. umeće se novi članak 5., koji glasi:

»Članovi Općinskog vijeća i članovi radnih i drugih tijela, koja je osnovalo Općinsko vijeće, u obnašanju dužnosti člana tijela, ostvaruju pravo na naknadu troškova službenog puta - troškovi prijevoza, noćenja, dnevnice i sl., u skladu sa zakonom.

Potrebu za službenim putem u smislu prethodnog stavka utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća, koji ispostavlja i potpisuje putni nalog.«

Članak 3.

Dosadašnji članci 5., 6. i 7. postaju članci 6., 7. i 8.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2142-03-05-4

Baška, 28. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr