SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

22.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine, donijelo je

Izmjene i dopunu

Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13 i 8/18), u članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća.“

Članak 2.

U članku 61. riječ: “središnjeg“ briše se.

Članak 3.

U članku 62. stavku 1. iza riječi: „načelniku“ briše se zarez i riječi: “zamjeniku Općinskog načelnika“.

U stavku 6. iza riječi: „načelnik“ briše se zarez i riječi: “zamjenik Općinskog načelnika“.

Članak 4.

U članku 63. stavku 1. iza riječi: „načelniku“ briše se zarez i riječi: “zamjeniku Općinskog načelnika“.

Članak 5.

U članku 64. iza riječi: „načelnik“ briše se zarez i riječi: “zamjenik Općinskog načelnika“.

Članak 6.

U članku 72. stavku 5. riječ: “središnjeg“ briše se.

Članak 7.

U članku 73. stavku 8. iza riječi: „načelniku“ briše se zarez i riječi: “zamjeniku Općinskog načelnika“.

Članak 8.

Iza članka 73. dodaje se članak 73.a, koji glasi:

„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja istih, sjednice se iznimno mogu održavati elektroničkim putem (putem videokonferencije, izjašnjavanjem putem elektroničke pošte ili korištenjem druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu).

O održavanju sjednice elektroničkim putem odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.“

Članak 9.

U članku 84. stavku 2. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“.

Članak 10.

Ove izmjene i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, osim članaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 9. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 021-05/21-01/2

URBROJ: 2142-06-21-01-13

Omišalj, 8. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=51513&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr