SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
KOMUNALNO DRUŠTVO VECLA D.O.O. KRK

2.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Krka, Klasa: 340-01/19-01/04, Ur. broj: 2142/01-01-19-4, direktor Vecle d.o.o., Lukobran 5, Krk, OIB: 33825903375, kao Organizator parkiranja, 3. lipnja 2019. godine, donosi sljedeće:

OPĆE UVJETE

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge parkiranja

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge parkiranja i

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge parkiranja.

Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u svezi.

Članak 2.

Isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama je Vecla d.o.o., Lukobran 5, Krk, OIB: 33825903375 (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Korisnik usluge parkiranja je vlasnik vozila prema registarskoj oznaci vozila, primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je, poduzetnik u obavljanju rent-a-car usluge, prepustio vozilo na temelju ugovora o najmu, a koji koristi komunalnu uslugu parkiranja sukladno ovim Općim uvjetima.

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE

Članak 3.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvanulično.

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele godine ili najmanje 4 mjeseca.

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se organiziraju za određeno vremensko razdoblje tijekom godine.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom signalizacijom, a mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizičkim preprekama zatvoriti.

Zatvorena parkirališta (i javne garaže) su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da se ne poremete prometni tokovi.

Članak 4.

Radno vrijeme javnog parkirališta utvrđuje Organizator parkiranja uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 5.

Javna parkirališta iz članka 3. ovih Općih uvjeta razvrstavaju se u parkirne zone koje određuje Organizator parkiranja uz suglasnost Gradonačelnika.

Članak 6.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim površinama obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 7.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirne karte prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 8.

Za korištenje javnih parkirališta korisnik komunalne usluge parkiranja koriste se sljedeće vrste parkirnih karata:

 • satna,
 • cjelodnevna,
 • dnevna parkirna karta (DPK),
 • mjesečna,
 • povlaštena.

Izgled i sadržaj parkirnih karata iz stavka 1. ovog članka određuje Organizator parkiranja.

Članak 9.

Satna parkirna karta izdaje se za kraće vrijeme korištenja parkirališta.

Na svim parkiralištima Grada Krka (osim na zatvorenim parkiralištima) satna karta se plaća unaprijed.

Satna karta je isprava kojom Korisnik komunalne usluge parkiranja dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.

Na satnoj karti su oznake – ime Grada, ime, adresa i OIB Organizatora parkiranja, serijski broj karte te drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, dan, mjesec, vrijeme korištenja parkirališta i cijena.

Članak 10.

Korisnik parkirališta može kupiti satnu ili cjelodnevnu parkirnu kartu (do kraja tekućeg dana) na javnom parkiralištu putem parkirališnog automata, SMS poruke, web-platforme ili mobilne aplikacije te na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja.

Valjana satna karta je ona parkirna karta iz koje je vidljivo da je plaćena:

a) za vremensko razdoblje u kojem se koristi javno parkiralište,

b) za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkiralište,

c) u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja.

Članak 11.

Korisnik komunalne usluge parkiranja obavezan je u roku od petnaest (15) minuta od parkiranja vozila valjanu satnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila ili zaprimiti poruku o plaćenoj parkirališnoj karti putem mobilnog telefona.

Ako Korisnik komunalne usluge parkiranja postupi suprotno stavku 1. ovog članka smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je osoba ovlaštena od strane Organizatora parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam (8) dana od dana njezinog preuzimanja.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavaka 2. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 12.

Dnevna parkirna karta vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje te vrijedi za parkirališnu zonu i vremensko razdoblje za koje je izdana.

Korisnik komunalne usluge parkiranja može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja odnosno može je neposredno preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.

Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni Organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.

Članak 13.

Kod zatvorenih parkirališta s poluautomatiziranom ili automatskom naplatom satna i dnevna karta kompjutorski se obračunava prema podacima s ulaznog listića i naplaćuje se kod izlaza iz parkirališta zajedničkim print računom.

Korisniku bez ulaznog listića bit će obračunato vrijeme od početka radnog vremena ili stvarnog vremena ulaza ako ga je moguće utvrditi.

Članak 14.

Mjesečna parkirna karta odnosi se za tekući mjesec i vrijedi za pojedino parkiralište.

Pravo na mjesečnu parkirnu kartu imaju sve fizičke i pravne osobe.

Članak 15.

Za korištenje javnih parkirališta pod povlaštenim uvjetima Organizator parkiranja izdaje povlaštenu parkirnu kartu (u daljnjem tekstu: povlaštena karta).

Povlaštena parkirna karta vrijedi za razdoblje i za parkirališta za koja je izdana.

Javna parkirališta za koja se može kupiti povlaštena karta određuje Organizator parkiranja uz suglasnost Gradonačelnika.

Povlaštene parkirne karte dijele se na:

 • Povlaštena parkirna karta za stanare s prebivalištem u starogradskoj jezgri,
 • Sezonska povlaštena parkirna karta za stanare/vlasnike nekretnina u starogradskoj jezgri,
 • Sezonska povlaštena parkirna karta za zaposlenike/vlasnike obrta ili trgovačkih društava u starogradskoj jezgri,
 • Sezonska povlaštena parkirna karta za iznajmljivače u starogradskoj jezgri.

Članak 16.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu za stanare s prebivalištem u starogradskoj jezgri ima fizička osoba – stanar ako ima prebivalište unutar pješačke zone (starogradske jezgre), koja nema mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu, ostvaruje pravo na parkiranje pod povlaštenim uvjetima parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene kupnjom povlaštene sezonske parkirne karte.

Pravo iz stavka 1. ovog članka dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 17.

Pravo na sezonsku povlaštenu parkirnu kartu za stanare – vlasnike nekretnina u starogradskoj jezgri ima fizička ili pravna osoba – vlasnik nekretnine u starogradskoj jezgri koja nema mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu.

Pravo iz stavka 1. ovog članka dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.

Korisniku iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 18.

Pravo na sezonsku povlaštenu parkirnu kartu za zaposlenike/vlasnike obrta ili trgovačkih društava u starogradskoj jezgri imaju:

 • pravne ili fizičke osobe – obrtnik koja koristi poslovni prostor na području zone naplate što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe – obrtnika što dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
 • Fizičke osobe – zaposlenici koji rade u objektima na području zone naplate pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem može organizirati parkiranje vozila što dokazuje osobnom iskaznicom, potvrdom poslodavca o radnom odnosu i prometnom dozvolom.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta.

Povlaštenu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 19.

Pravo na sezonsku povlaštenu parkirnu kartu za iznajmljivače u starogradskoj jezgri ima pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana ili kuće za odmor koji se nalaze zoni naplate te nema mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu.

Pravo iz stavka 1. ovog članka dokazuju Rješenjem o iznajmljivanju sa smještajnom jedinicom na adresi u starogradskoj jezgri, potvrdu Turističke zajednice Grada Krka da su podmirena sva davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba i porez).

Izdaje se jedna parkirna karta po smještajnoj jedinici.

Članak 20.

Uz dokumente potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte čime se potvrđuje suglasnost da se osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu izdavanja povlaštenih parkirnih karti za koju su i prikupljeni. Također se potvrđuje da su korisnici obaviješteni da Vecla d.o.o. posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili se ne postavi zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE

Članak 21.

Organizator parkiranja će na parkiralištu, na odgovarajući način istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za korisnika usluge parkiranja.

Cijene usluge parkiranja utvrđene su Cjenikom koji donosi Organizator parkiranja uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 22.

Kupnja satne karte na javnom parkiralištu obavlja se:

 • ručnom naplatom,
 • automatski,
 • poluautomatski,
 • putem GSM operatera,
 • putem web platforme,
 • putem mobilne aplikacije,
 • putem maloprodajnih objekata.

Ručna naplata podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu od ovlaštene osobe Organizatora pakiranja.

Automatska kupnja podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte neposredno na javnom parkiralištu putem parkirnog automata.

Poluautomatska kupnja podrazumijeva preuzimanje satne karte iz automata, a plaćanje cijene obavlja se kod ovlaštene osobe Organizatora pakiranja.

Kupnja putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje cijene prihvaćeno.

Kupnja putem web-platforme podrazumijeva plaćanje cijene uplatom putem internetske aplikacije te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobitelu te korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno.

Kupnja putem maloprodajnih objekata podrazumijeva plaćanje cijene na maloprodajnom objektu pri čemu se satna karta preuzima od prodavača.

Kupnje iz stavaka 6. i 7. ovog članka bit će moguće realizirati kada se za to steknu uvjeti.

Članak 23.

Kupnja cjelodnevne karte, povlaštene karte i mjesečne karte obavlja se plaćanjem cijene i preuzimanjem karte od strane korisnika neposredno kod ovlaštene osobe Organizatora pakiranja.

Članak 24.

Korisnik otvorenog javnog parkirališta za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja iste.

Članak 25.

Stanovnicima Grada Krka sa stalnim prebivalištem te prometnom dozvolom na području Grada Krka omogućen je prvi sat besplatnog parkiranja, jednom dnevno, na javnim parkiralištima. Za izradu je potrebno ispuniti Zahtjev za odobravanje besplatnog prvog sata parkiranja te preslika prometne dozvole kojom se dokazuje da je adresa na području Grada Krka.

Članak 26.

Naplate parkiranja oslobođena su interventna vozila (policije, hitne pomoći i vatrogasaca) pri obavljanju redovne djelatnosti.

Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (NN 78/08 i 87/14) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.

Iznimno, ako su sva označena parkirna mjesta za osobe s invaliditetom zauzeta, vozila iz stavka 2. ovog članka mogu se parkirati bez naknade.

Članak 27.

Naplate parkiranja oslobođene su posebne skupine korisnika komunalne usluge parkiranja prema Odluci Gradonačelnika.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 dana od dana njihovog stupanja na snagu.

Članak 29.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ na mrežnim stranicama Organizatora parkiranja, www.vecla.hr.

Članak 30.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 340-01/19-01/07

Ur. broj : 2142/01-21-19-1

Direktor

Danko Milohnić v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=60059&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr