SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

41.

Na osnovi članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Matulji, KLASA: 363-02/19-01/0099, URBROJ: 2156-04-01-01/21-30 od 2. ožujka 2021. godine,

Direktor CAME ADRIATIC d.o.o. Kastav, Žegoti 6/1, OIB: 81685605867, kao Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane u Matuljima dana 10.ožujka 2021.godine donosi

OPĆE UVJETE

isporuke komunalne usluge parkiranja
u javnoj garaži u sklopu školske sportske
dvorane u Matuljima

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima o isporuci komunalne usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane u Matuljima (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se:

 • uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,
 • međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i
 • način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

1. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 2.

Parkiralište na kojem se obavlja naplata parkiranja utvrđeno je Ugovorom o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane u Matuljima.

2. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane u Matuljima vozač odnosno vlasnik vozila (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća odredbe propisane ovim Općim uvjetima.

(2) Isključuje se obveza Organizatora naplate parkiranja (u daljnjem tekstu: Organizator) za čuvanje vozila i bilo kakva odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 4.

(1) Smatra se da je Korisnik zaključio s Organizatorom ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte ukoliko je vozilo zaustavio i parkirao na parkiralištu pod naplatom, u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane u Matuljima, a ukoliko je izgubio svoju parkirnu kartu.

(2) Dnevna karta izdaje se putem automatske blagajne odabirom navedene opcije.

(3) Ukoliko Organizator utvrdi da je Korisnik parking koristio kroz više dana, dnevnu kartu dužan je platiti za svaki dan korištenja.

3. POVLAŠTENE KARTE

Članak 5.

(1) Povlaštena karta može se izdati za parkiranje osobnih automobila i lakih dostavnih vozila kategorijama korisnika propisanih ovim člankom.

(2) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - stanar koja istovremeno:

a) ima prebivalište ili boravište na području:

 • Trga maršala Tita (do skretanja za ul. 43 istarske divizije),
 • Ulice Milana Frlana,
 • Kastavske ceste (do skretanja za Šmogorsku cestu),
 • Ulice Viktora Cara Emina,
 • Kvarnerske ceste (do kućnog broja 11).

što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH (ne starije od 3 mjeseca).

b) posjeduje vozilo registrirano na svoje ime:

što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ugovorom o leasingu.

(3) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba ili fizička osoba (obrtnik) koja istovremeno:

a) koristi poslovni prostor na području:

 • Trga maršala Tita (do skretanja za ul. 43 istarske divizije),
 • Ulice Milana Frlana,
 • Kastavske ceste (do skretanja za Šmogorsku cestu),
 • Ulice Viktora Cara Emina,
 • Kvarnerske ceste (do kućnog broja 11).

što dokazuje ugovorom o zakupu ili dokazom o vlasništvu poslovnog prostora.

b) posjeduje vozilo registrirano na svoje ime ili na ime pravne osobe:

što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ugovorom o leasingu.

(4) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba-zaposlenik koja je istovremeno:

a) zaposlena u pravnoj osobi ili kod obrtnika na području:

 • Trga maršala Tita (do skretanja za ul. 43 istarske divizije),
 • Ulice Milana Frlana (uključujući šetalište Drage Gervaisa),
 • Kastavske ceste (do skretanja za Šmogorsku cestu),
 • Ulice Viktora Cara Emina,
 • Kvarnerske ceste (do kućnog broja 11).

što dokazuje potvrdom o radno-pravnom statusu ili drugim dokumentom kojeg je izdala pravna osoba odnosno obrtnik.

b) posjeduje vozilo registrirano na svoje ime ili ime pravne osobe:

što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ugovorom o leasingu.

(5) Fizičkoj osobi iz stavaka 2. i 4. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 3. ovoga članka mogu se izdati najviše tri povlaštene karte.

(6) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. - 4. ovog članka dužne su za svaku kalendarsku godinu dostaviti isprave kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu.

(7) Povlaštenu parkirnu kartu Korisnik može koristiti isključivo u ime i za vozilo za koje je izdana, bez rezerviranja parkirnog mjesta.

(8) Organizator izdaje Korisniku kodiranu beskontaktnu karticu kojom će koristiti usluge parkiranja ako zadovoljava uvjete iz stavka 2. - 4. ovog članka, a nakon što podmiri troškove dobave i dodjele iste.

(9) Osobe koje imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu plaćaju mjesečnu naknadu. Naknada sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je Organizatora.

Članak 6.

Zbog poslovnih potreba Organizator može omogućiti uslugu rezervacije parkirnih mjesta slijedećim ustanovama odnosno korisnicima:

(1) Općini Matulji,

(2) Diplomatskim i konzularnim predstavništvima,

(3) Vlasnicima, investitorima, izvođačima koji imaju potrebu zbog građevinskih ili drugih radova zauzeti dio parkirnih mjesta.

Članak 7.

(1) S Korisnikom usluge rezervacije parkirnog mjesta Organizator sklapa ugovor o zakupu parkirnog mjesta.

(2) Organizator označava rezervirano parkirno mjesto prometnom signalizacijom (signalnim stupićima ili parkirnim barijerama). U slučaju potrebe postave elementa blokade ulaska u parkirno mjesto, isti postavlja Organizator na trošak Korisnika.

(3) Za čuvanje rezerviranog parkirnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je Korisnik rezerviranog parkirnog mjesta.

Članak 8.

Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 78/08 i 87/14) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide.

Članak 9.

Organizator će na parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za Korisnika parkirališta.

4. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE

Članak 10.

RAZDOBLJE I VRIJEME NAPLATE PARKIRANJA

Naplata parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane u Matuljima obavlja se u vremenu od 0,00 do 24,00 sata tokom čitave godine.

PARKIRNA KARTA

Članak 11.

Korisnik parkirališta naknadu za parkiranje obavlja plaćanjem:

 • satne parkirne karte,
 • dnevne parkirne karte,
 • tjedne parkirne karte,
 • mjesečne parkirne karte,
 • povlaštene karte.

Članak 12.

(1) Naplata satnih i dnevnih parkirnih karata obavlja se automatski.

(2) Automatska naplata podrazumijeva plaćanje putem parkirnog automata na način da se parkirna karta očita i plati gotovim novcem prije ulaska u vozilo.

(3) U skladu s čl. 8. st. 3. Zakona o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije koji ostvaruju promet gotovinom prodajom usluge putem samoposlužnih uređaja (u ovom slučaju, putem automatske blagajne) nisu obveznici izdavanja računa. Shodno tome, račun se izdaje isključivo na zahtjev Korisnika telefonom ili mail adresom: +385 51 691 370 ili na info.adriatic@came.com.

(4) Obračun prvog sata parkiranja počinje teći od ulaska vozila na parkiralište pod naplatom, a traje do šezdesete (60.) minute od ulaska na parkiralište.

(5) Obveza plaćanja nastaje protekom trideset (30) minuta od ulaska na parkiralište.

(6) Obračun i naplata drugog sata parkiranja počinje teći u šezdeset i prvoj (61.) minuti od ulaska na parkiralište.

(7) Obračun i naplata drugog te svakog sljedećeg sata obavlja se po započetom satu parkiranja.

(8) Dnevna parkirna karta vrijedi 24 sata, od trenutka početka naplate prvog sata (nakon počeka od trideset (30) minuta) do istog trenutka u sljedećem danu.

Članak 13.

(1) Naplata tjednih, mjesečnih i povlaštenih parkirnih karata te ostalih usluga obavlja se u poslovnim prostorijama Organizatora na adresi Žegoti 6/1 Kastav uz prethodnu najavu telefonom: +385 51 691 370 ili mailom na info.adriatic@came.com.

(2) U dogovoru s Organizatorom, naplata tjednih, mjesečnih i povlaštenih parkirnih karata moguća je putem transakcijskog računa.

(3) Kako bi ostvario pravo na korištenje usluga iz stavka 1. ovog članka, Korisnik je od Organizatora obvezan kupiti i osobno preuzeti beskontaktnu karticu u poslovnim prostorijama Organizatora te dati na uvid isprave propisane ovim Općim uvjetima.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske dvorane u Matuljima objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnim stranicama Općine Matulji te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Kastav, 10.3.2021.

CAME ADRIATIC d.o.o.

Sebastian Hrvatin, direktor

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr