SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

36.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2021.godine, donosi

O D L U K U

o komunalnom redu Općine Matulji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o komunalnom redu Općine Matulji (dalje u tekstu: Odluka) propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina), a naročito:

1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine Matulji za gospodarske i druge svrhe, uključujući uvjete i način njihovog davanja na korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama kao i način održavanja, postave i korištenja objekata i uređaja i opreme komunalne infrastrukture,

3. uvjete korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,

5. mjere za provođenje komunalnog reda i

6. prekršajne odredbe.

(2) Komunalni red propisan odredbama ove Odluke obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Općine Matulji.

Članak 2.

(1) Ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno površinama javne namjene u smislu ove Odluke smatraju se površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima i to:

1. javne zelene površine: parkovi, travnjaci, drvoredi, skupine stabala i pojedinačna stabla, dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, rekreacijske površine, zelene površine uz cestu, javni objekti i slične površine koje su uređene i koriste se kao javne zelene površine,

2. javne prometne površine: cesta, nogostup, pješačka staza, pješačka zona, biciklistička staza, trg, prolaz, javne stube, most, javno parkiralište, stajalište javnog prijevoza i slične javne površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi,

3. dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kada se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

4. javne površine na kojima se, sukladno posebnoj odluci, obavlja prodaja robe i pružaju ugostiteljske usluge izvan poslovnih prostorija i prostora trgovaca, odnosno ugostitelja.

(2) Ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno opremom i uređajima javne namjene (u daljnjem tekstu: komunalna oprema) u smislu ove Odluke smatraju se:

1. ploče s planovima naselja,

2. oglasne ploče, oglasni ormarići, oglasne stupovi i panoi, javni digitalni info panoi, javni satovi, držači zastava

3. klupe, kante i koševi za otpad,

4. posude za cvijeće i zelenilo,

5. stupovi i nosači rasvjetnih tijela te rasvjetna tijela,

6. stajališta javnog prometa,

7. predmeti i uređaji za zaprječavanje prometa (stupići, čunjevi, zaštitno informativni panoi, rampe i slično),

8. ploče s nazivima ulica,

9. prometna i druga signalizacija i

10. drugi slični objekti i uređaji namijenjeni komunalnim potrebama.

(3) Pod nerazvrstanom cestom razumijevaju se naročito ceste na području Općine koje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste prestaju biti razvrstane kao javne ceste koje održava Općina Matulji ili na kojima postoje izgrađeni drugi objekti komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, oborinska kanalizacija, prometna signalizacija i sl).

(4) Odlukom o nerazvrstanim cestama zasebno se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta, način i uvjeti priključenja, vođenje registra nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji.

(5) Elektroničkom infrastrukturom u smislu ove odluke podrazumijeva se pripadajuća infrastruktura i oprema povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućuje ili podržava pružanje usluga putem te mreže i/ili usluge, što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, antenske prihvate, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče

(6) Nadležno tijelo Općine Matulji u smislu ove Odluke je Jedinstveni upravni odjel.

(7) U slučaju spora o tome što se smatra površinom javne namjene, odluku o tome donosi nadležno tijelo iz stavka 6. ovog članka.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

I. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

(1) Naselja na području Općine moraju biti uređena.

(2) Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se:

1. uređenje vanjskih dijelova građevina, okućnica, dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv sa površina javne namjene i

2. određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Uređenje vanjskih dijelova građevina

Članak 5.

(1) Fasade i vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, lođe, terase, ulazna vrata, garažna vrata, stubišta, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, vanjske instalacije i naprave, podrumski otvori i drugo) moraju biti ispravni i uredni, oštećenja se moraju popraviti, a onečišćenja ukloniti.

(2) Vlasnici odnosno suvlasnici ili korisnici zgrada dužni su fasade i vanjske dijelove zgrade redovito i trajno održavati i popravljati, brinuti o njihovom urednom i estetskom izgledu te njihovoj ispravnosti, na način određen propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Vlasnici odnosno suvlasnici ili korisnici zgrada dužni su brinuti o vanjskom izgledu i čistoći uličnih balkona, lođa, terasa, prozora i naprava, te ih po mogućnosti ukrašavati ukrasnim biljem i brinuti se o urednom izgledu i čistoći ulaznih vrata u zgradi.

(4) Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim sličnim dijelovima zgrade okrenutim prema javnim površinama ili površinama javne namjene ne smije se vješati rublje, posteljina, tepihe i slično kao ni istresati tepisi, krpe i sve što može onečistiti te površine.

(5) Posuda sa cvijećem izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude, te polijevanje vode kod zalijevanja cvijeća na prolaznike.

(6) Zabranjuje se bilo kakovo oštećivanje, iscrtavanje, plakatiranje pročelja građevine.

Članak 6.

(1) Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, svaka zgrada koja se nalazi na području Općine, osim pomoćne zgrade, mora biti obilježena kućnim brojem, koji određuje upravno tijelo nadležno za geodetske i katastarske poslove.

(2) Kućni broj ističe se u pravilu na pločici koja mora biti istaknuta na zgradi kao i na svakom posebnom ulazu u višestambenu zgradu, na vidnom mjestu s njene ulične strane odnosno sa strane trga.

(3) Pločicu kojom se obilježava zgrada kućnim brojem nabavlja, postavlja i održava o svom trošku vlasnik ili korisnik zgrade odnosno upravitelj zgrade, koji je dužan pločicu s kućnim brojem postaviti najkasnije do početka korištenja zgrade..

(4) Vlasnik ili korisnik zgrade odnosno upravitelj zgrade dužan je voditi brigu da zgrada bude stalno i propisno obilježena kućnim brojem, te oštećene ili išarane pločice s kućnim brojem pravodobno zamijeniti.

Uređenje ograda, vrtova, okućnica i sličnih površina

Članak 7.

Vlasnici ili korisnici zgrade odnosno upravitelji zgrada kao i korisnici objekata u općoj uporabi dužni su, u svrhu uređenja naselja održavati dvorište, zelene i druge površine oko zgrade odnosno javnih objekata (okoliš) uz javnu površinu. Sastavnim dijelom dvorišta ili okoliša smatraju se ograde i potporni zidovi prema javnoj površini.

Članak 8.

(1) Ograde uz javne prometne površine (dalje u tekstu: ograde) moraju biti izvedene u skladu s važećim dokumentima prostornog uređenja, odredbama ove Odluke te posebnim propisom kojim se određuju jednostavne građevine i uvjeti za njihovu gradnju.

(2) Ograda se mora  izgraditi  od  materijala i na način koji odgovara okolnom izgledu naselja, te  svojom izgradnjom, položajem i oblikom ne smije ometati korištenje javne površine (nogostupa, biciklističke staze, kolnika), naročito ako graniče s kolnikom, u kojem slučaju mora biti udaljena najmanje 0,50 m od ruba kolnika, a zbog sigurnosti u prometu na križanjima-raskrižjima ne smije biti viša od 0,5 m u duljini od 4m duž ruba kolnika u slučaju da se njenom visinom smanjuje preglednost.

(3) Ograda  ne smije biti izvedena od bodljikave  žice, šiljaka i slično.

(4) Ograda se mora  redovito održavati (popravljati oštećenja, mijenjati dotrajale dijelove) da ne predstavlja opasnost za ljude  i njihovu imovinu.

(5) Ograda uz javne prometne površine  koja u naravi predstavlja gradilišnu ogradu, mora biti uredna i ispravna tako da ne ometa sigurnost prometa i ne  predstavlja opasnost za ljude i vozila.

(6) Ograda  od ukrasne živice mora se  redovito orezivati i estetski oblikovati tako da ne seže na javnu površinu.

(7)  Ograda  se mora držati u urednom i čistom stanju (redovito bojati i sl.), a  nakon orezivanja ograde od ukrasne živice, javna se površina mora očistiti.

Članak 9.

(1) Dvorišta, vrtovi, cvjetnjaci, voćnjaci i zelene površine oko stambenih i poslovnih zgrada kao i objekata u općoj uporabi uz javne prometne površine, te neizgrađeno građevinsko zemljište uz javnu prometnu površinu, u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, vlasnici odnosno korisnici moraju držati urednima i čistima i redovito održavati sukladno njihovoj namjeni, a naročito: kositi travu, rezati živicu i suhe grane sa drveća i raslinja, uklanjati ambroziju, šikaru, stabla i drugo raslinje koje smeta prolaznicima ili sprječava preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete, te obavljati i druge radnje koje utječu na njihovu urednost.

(2) Odredbe o uređivanju i održavanju poljoprivrednog zemljišta na području Općina propisane su posebnom Odlukom kojom se propisuju agrotehničke mjere i mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

(3) Na dvorištima i okućnicama, neizgrađenim građevinskim zemljištima te drugim površinama u dijelu koji je vidljiv sa površine javne namjene nije dopušteno skladištenje glomaznog otpada, rabljenih vozila, njihovih dijelova i opreme, građevinskog materijala i sličnih predmeta, osim ako to nije djelatnost pravnih ili fizičkih osoba, koja se obavlja na prostoru za koje pravne ili fizičke osobe imaju dozvolu za obavljanje tih djelatnosti.

Isticanje tvrtki i natpisa

Članak 10.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu ili odobrenu gospodarsku ili poslovnu djelatnost, djelatnost slobodnog zanimanja i svi ostali koji su to dužni na osnovi posebnih propisa, ističu na pročelju zgrade u kojoj koriste poslovnu prostoriju odgovarajuću oznaku svoje tvrtke ili odgovarajući naziv ( u daljnjem tekstu: tvrtka).

(2) Oznaka tvrtke postavlja se u pravilu na pročelje zgrade odnosno iznad ulaza u kojem se koristi poslovni prostor plošno odnosno cijelom svojom površinom naslonjenom na pročelje ispisana čitljivo na ploči koja je tehnički i estetski oblikovana i uredna..

(3) Na sadržaj, način i uvjete postavljanja oznake tvrtke, odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa koji određuju obvezu njenog postavljanja.

Članak 11.

(1) Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora može na ulično pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti natpise ili druge oznake koji se odnose na ime ili naziv poslovnog subjekta, poslovni prostor, djelatnost ili zanimanje koje se obavlja u toj prostoriji, odnosno proizvode ili usluge koje se u toj poslovnoj prostoriji proizvode ili pružaju ( u daljnjem tekstu: natpis).

Članak 12.

(1) Na području naselja pod povijesno-kulturnom zaštitom ili zaštitom prirode, oznake tvrtke i natpisi mogu se postaviti na vanjsko pročelje zgrade samo ako je udovoljeno propisima koji se odnose i na zaštitu spomenika kulture odnosno zaštitu prirode.

(2) Oznake tvrtke i drugi natpisi moraju biti čitljivi, jezično ispravni , tehnički i estetski oblikovani, a svjetlom ili zvukom ne smiju ometati mir drugim korisnicima zgrade i neposrednim susjedima.

Članak 13.

(1) Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora mora svoju oznaku tvrtke i druge natpise redovito održavati u ispravnom, urednom i čitljivom stanju, a dotrajale kao i one koji nagrđuju okolinu obnoviti, zamijeniti ili ukloniti na svoj trošak.

(2) Neispravne svjetleće oznake tvrtke i drugi natpisi moraju se isključiti do popravka, a one koji se ne mogu popraviti treba ukloniti.

(3) Vlasnik odnosno korisnik poslovnog prostora dužan je ukloniti svoje oznake tvrtke i druge natpise postavljene na pročelje zgrade u kojoj se nalazi poslovni prostor u roku od 8 dana od dana trajnog prestanka obavljanja djelatnosti ili slobodnog zanimanja u toj prostoriji ili iseljenja iz zgrade.

(4) Ako je dotadašnji korisnik poslovnog prostora čiji su oznaka tvrtke ili drugi natpis istaknuti nedostupan ili nepoznat, obveza uklanjanja njegove oznake tvrtke ili drugog natpisa iz prethodnog stavka ovog članka je na vlasniku poslovnog prostora.

Uređenje i održavanje izloga

Članak 14.

(1) Izlog u smislu ove Odluke je zastakljen otvor (prostor) u zidu pročelja zgrade ili izložbeni ormarić i slični predmet na zgradi, koji služe javnom izlaganju robe, izlaganju ugostiteljske ponude (jelovnika i karti pića) ili obavljanju druge registrirane ili odobrene gospodarske ili neke druge poslovne djelatnosti ili društvene aktivnosti.

(2) Na području Općine mogu se postavljati i održavati izlozi u skladu s odredbama ove Odluke i drugih propisa.

(3) Izlog koji se nalazi uz površinu javne namjene mora biti tehnički ispravan i estetski oblikovan, odgovarajuće osvijetljen, usklađen s izgledom zgrade i okolnog prostora.

(4) Roba i drugi predmeti u izlogu moraju biti izloženi uredno i pregledno, a u izlogu se ne smije skladištiti roba niti držati ambalaža.

(5) Izlozi se moraju držati urednima i čistima, a za blagdane i prigodne manifestacije mogu se prigodno urediti.

Članak 15.

(1) Stakla i izlozi privremeno praznih poslovnih prostora vidljivi sa javne površine moraju biti uredni, a korisnik poslovnog prostora ili vlasnik ako korisnik nije poznat, dužan je s unutarnje strane iste prekriti neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Postavljanje antenskih sustava i drugih uređaja na zgradama

Članak 16.

(1) Antene za prijem zemaljskih i satelitskih programa, klima uređaji ili solarni uređaji moraju biti postavljeni i osigurani na način da se spriječi pad predmeta na prolaznike te se u pravilu postavljaju na zgrade na način da nisu vidljivi s javne prometne površine, osim ako to objektivno nije moguće.

(2) Antene, rashladni i solarni uređaji koji se postavljaju na vanjske dijelove i pročelja zgrade moraju biti uredni i ispravni, na način da ne ometaju promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu, o čemu brinu vlasnici odnosno korisnici ovih uređaja i opreme.

(3) Klima uređaji moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu površinu.

(4) Jarboli za zastave i druga oprema za postavljanje zastava postavljaju se na pročelja zgrada na način da ne predstavljaju opasnost za ljude i njihovu imovinu.

(5) Zaštitne naprave (tende, roloi, zaštitne rešetke, nadzorne kamere, alarmni uređaji i slično) moraju se održavati u ispravnom i u urednom stanju, a mogu se postavljati na pročelje zgrada uz javne prometne površine na način da se njima ne ometa nesmetano korištenje javne prometne površine i da se estetski uklapaju u okoliš naselja.

Postavljanje spomen ploča na građevinama

Članak 17.

Na području Općine mogu se postavljati spomen ploče na građevinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba pod uvjetima i na način propisan odredbama ove Odluke u dijelu koji se odnosi na građenje spomeničkog ili sakralnog obilježja.

Oglašavanje i plakatiranje

Članak 18.

(1) Oglase, plakate, smrtovnice i sve druge objave reklamnog, promidžbenog, informativnog ili drugog obilježja koji se postavljaju u pravilu privremeno (dalje u tekstu: plakati) dopušteno je postavljati (lijepiti ili pričvrstiti) samo na oglasne ploče, oglasne ormariće, oglasne stupove i panoe, osim u slučajevima kada je ovom Odlukom drugačije uređeno.

(2) Mjesta za postavljanje oglasnih ploča, oglasnih ormarića, oglasnih stupova i panoa, na površinama javne namjene određuje nadležno tijelo Općine Matulji.

(3) Iznimno, za određene manifestacije, priredbe ili druga događanja, kao i prilikom održavanja izborne promidžbe, na pisani zahtjev organizatora takvih manifestacija, priredbi ili drugog događanja, odnosno političkih stranaka i nositelja nezavisnih lista odnosno grupe birača ili njihovih opunomoćenika, nadležno tijelo Općine Matulji može odobriti postavljanje plakata na drugim mjestima.

(4) Odobrenje nadležnog tijela Općine Matulji iz stavka 3. ovog članka nije potrebno, ako je organizator ili suorganizator javne manifestacije, priredbe ili drugog događanja Općina odnosno pravna ili fizička osoba kojoj Općina povjeri organiziranje tih manifestacija, priredbi ili drugog događanja.

(5) Pravne i fizičke osobe iz stavka 3. i 4. ovog članka dužne su plakate ukloniti najkasnije u roku od 8 dana od prestanka održavanja izborne promidžbe, održavanja javne manifestacije, priredbe ili drugog događanja i sl.

(6) Nije dopušteno postavljanje plakata čiji je sadržaj suprotan zakonu ili javnom moralu.

(7) Na području Općine nije dozvoljeno bacanje letaka bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji.

Članak 19.

(1) Oglasne ploče, oglasne ormariće, oglasne stupove i panoe iz članka 18.stavak 2. ove Odluke postavlja pružatelj komunalnih usluga odnosno pravna ili fizička osoba kojoj nadležno tijelo Općine Matulji povjeri njihovo postavljanje.

(2) Oglasne ploče, oglasni ormarići, oglasni stupovi i panoi ne smiju biti neuredni, zapušteni ili dotrajali, a neuredne, zapuštene i dotrajale treba zamijeniti.

Članak 20.

(1) Zabranjeno je plakate i sve druge objave reklamnog, promidžbenog, informativnog ili drugog obilježja postavljati na površinama javne namjene na predmete i mjesta koja nisu za to namijenjeni, a osobito na stabla, pročelja zgrada, ograde, potporne zidove, telefonske govornice, automobile parkirane na javnim prometnim površinama, nadstrešnice stajališta javnog prometa, vertikalnu prometnu signalizaciju i znakove, komunalne objekte, uređaje i opremu, objekte i uređaje u općoj uporabi i na drugim mjestima i prostorima izvan onih određenih odredbama članka 18. ove Odluke.

(2) Za postavljanje plakata koji se postavljaju na mjestima gdje to nije dopušteno odgovorna je pravna ili fizička osoba organizator manifestacije, priredbe ili drugog događanja, odnosno ona čiji se proizvod ili usluga oglašava, reklamira ili promovira, a ukoliko se takva osoba ne može utvrditi, odgovorna je pravna ili fizička osoba koja je oglas, plakat ili drugu objavu postavila.

Postavljanje reklama, reklamnih panoa

Članak 21.

(1) Reklamom u smislu ove Odluke smatraju se: reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji, sanaciji ili gradnji), transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima zgrada i drugih objekata, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni plakati i reklamni natpisi te transparenti.

(2) Reklamni panoi u smislu ove Odluke su: reklamni stupovi (totemi i slično), putokazni panoi (gospodarska signalizacija), pokretni reklamni panoi, osvijetljene reklamne vitrine-city light, reklamne (usmjeravajuće) ploče, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, mali reklamni panoi, veliki reklamni panoi (samostojeći i na objektima), reklamni uređaji (trivision, scrolleri i slično) i reklamne konstrukcije.

Članak 22.

(1) Reklame i reklamni panoi (u daljnjem tekstu: reklame) na području Općine mogu se postavljati na način i pod uvjetima određenim odredbama ove Odluke, propisima donesenim na temelju nje, te posebnim propisima.

Članak 23.

(1) Reklame se postavljaju na način da se svojim položajem, oblikom, materijalom, dimenzijama i bojom uklapaju u postojeći prostor, ne ugrožavaju sigurnost prometa, niti zaklanjaju postojeću prometnu, turističku i drugu signalizaciju, kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture.

(2) Sadržaj reklamnih poruka na reklami ne smije biti neetičan i vrijeđati ljudsko dostojanstvo ili prouzrokovati tjelesnu, duševnu i drugu štetu, niti smije biti suprotan zakonu.

(3) Reklama može biti osvijetljena, u kojem slučaju mora biti izvedena prema važećim normama i tehničkim propisima i ne smije se postavljati na mjestima i na način kojim bi se noću umanjila ili onemogućila funkcija prometnih znakova i semafora.

(4) Reklamiranje zvučnim signalima (zvučne reklame) obavlja se sukladno propisima o zaštiti od buke.

(5) Na reklamom panou mora biti istaknut naziv vlasnika odnosno korisnika panoa.

(6) Vlasnik odnosno korisnik reklame dužan je istu održavati u ispravnom i urednom stanju, tako da ne narušava izgled naselja, a neispravnu reklamu popraviti ili zamijeniti ispravnom ili je kao i napuštenu reklamu ukloniti.

Članak 24.

(1) Za postavljanje reklama i reklamnih panoa iz članka 21. ove Odluke na površine javne namjene ili uz javno prometne površine (nerazvrstane ceste) potrebno je odobrenje nadležnog tijela Općine Matulji, osim ako ovom Odlukom ili posebnim popisom nije drugačije određeno.

(2) Zabranjeno je postavljanje reklama na javne površine ili uz javne prometne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji iz stavka 1. ovog članka.

Članak 25.

(1) Zahtjev za postavljanje reklama i reklamnih panoa iz članka 24.ove Odluke, podnosi se nadležnom tijelu Općine Matulji.

(2) Uz zahtjev, podnositelj je dužan priložiti: fotomontažu mjesta na kojem se reklama postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće reklame opis priključka na elektromrežu (za reklame površine 6,00 m2 i veće, elektroenergetska suglasnost).

(3) Reklama ili reklamni pano postavlja se uz zaštitni pojas javne ceste isključivo uz odobrenje nadležne uprave za javne ceste.

(4) Nadležna uprava za javne ceste primjerak izdanog odobrenja dostavlja na znanje Općini Matulji Općine Matulji.

Članak 26.

(1) Odobrenjem iz članka 24. stavka 1. ove Odluke kojim se odobrava postavljanje reklame ili reklamnog panoa, određuje se mjesto (lokacija) na koji se postavlja reklama i način njenog postavljanja, vrsta odnosno tip i izgled reklame, vremenski rok na koji se reklama postavlja, iznos naknade ako se utvrđuje odobrenjem, te drugi uvjeti ovisno o tipu reklame i mjestu postavljanja.

Članak 27.

(1) Za postavljanje reklame na površini javne namjene ili drugoj površini u vlasništvu Općine plaća se naknada sukladno odredbama ove Odluke kojima je uređeno plaćanje naknade za korištenje površina javne namjene ili porez na korištenje javne površine uređen odlukom kojom se uređuju lokalni porezi Općine Matulji .

(2) Općinski načelnik može odobriti privremeno postavljanje reklama na javne površine bez plaćanja naknade u svrhu održavanja humanitarnih, kulturnih i športskih i drugih manifestacija i događanja od posebnog interesa za Općina, županiju i državu.

Članak 28.

(1) Bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji iz članka 24. stavka 1. ove Odluke i bez plaćanja naknade, mogu se postaviti:

- reklame (osim reklamnih zastava) koje poslovni subjekti postavljaju na pročelje zgrade ili vanjske dijelove zgrade u kojoj se nalazi njihova poslovna prostorija ili na otvorenom poslovnom prostoru na kojem obavljaju poslovnu djelatnost, ako se zgrada ili poslovni prostor nalazi uz javnu površinu, a kojom reklamiraju, oglašavaju ili pružaju prolaznicima informacije o svojoj poslovnoj djelatnosti, proizvodima ili uslugama koje obavljaju u toj poslovnoj prostoriji odnosno na poslovnom prostoru ( reklamni natpisi, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke, prenosivi reklamni panoi i sl.) ako je površina reklame 2 m2 i manja,

- reklame koje se na području Općine privremeno postavljaju u svrhu obilježavanja državnih praznika i blagdana, spomen-dana i Dana Općine.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka pravne i fizičke osobe koje postavljaju reklame dužne su se pridržavati odredbi članka 23.ove Odluke.

Članak 29.

(1) Političkim strankama i nezavisnim kandidatima odnosno kandidatima grupe birača koji sudjeluju na izborima, može se odobriti privremeno korištenje određenih objekata te opreme i uređaja javne namjene za oglašavanja i reklamiranje ili površina javne namjene Općine, za isticanje izbornih reklamnih plakata u svrhu njihove izborne promidžbe.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka pravne i fizičke osobe koje postavljaju reklame dužne su se pridržavati odredbi članka 23.ove Odluke.

II. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 30.

(1) Površine javne namjene mogu se koristiti za građenje jednostavnih i drugih građevina u skladu s uvjetima propisanim posebnim propisom i ovom Odlukom.

(2) Površine javne namjene mogu se privremeno koristiti za postavljanje kioska, montažnih objekata, otvorenih terasa, štandova, vitrina, bankomata i drugih pokretnih naprava, izvođenje prekopa na javnim površinama, postavljanje uređaja i opreme telekomunikacijske infrastrukture, postavljanje prometne, turističke i druge signalizacije, postavljanje reklama, reklamnih i oglasnih panoa, za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala te izvođenje građevinskih radova na zgradi, te druge namjene.

Građenje kioska i drugih građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2

Članak 31.

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnoj površini može se graditi kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2 u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno odobrenje na temelju Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu uz uvjet da ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa i ne zakloni preglednost prometne signalizacije; ne zauzima parkirališni prostor; ne sprječava ili otežava korištenje zgrada ili drugih objekata, ne ugrožava sigurnost ljudi odnosno ne predstavlja potencijalnu opasnost za imovinu; ne ometa održavanje komunalne i druge infrastrukture; ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora; te ne predstavljaju izvor dodatne buke, onečišćenja i drugih emisija.

(2) Način i uvjeti postavljanja kioska i drugih građevina iz stavka 1. ovog članka na javnu površinu te postupak davanja javne površine u vlasništvu Općine na korištenje za građenje ovih objekata propisani su odredbama ove Odluke kojima se uređuje davanje na privremeno korištenje površina javne namjene.

(3) Lokacije za postavljanje kioska na površinama javne namjene određuju se posebnim aktom kojeg donosi Općinsko vijeće na osnovi važeće prostorno-planske dokumentacije.

(4) Aktom iz stavka 3. se određuju lokacije na površini javne namjene na kojoj se mogu postavljati kiosci, broj kioska i namjena te drugi uvjeti (djelatnost koja se može u kiosku na određenoj lokaciji obavljati).

Članak 32.

(1) Vlasnici ili korisnici kioska i drugih građevina iz članka 31. stavka 1. ove Odluke postavljenih na javnoj površini dužni su za vrijeme korištenja objekta iste držati u urednom i ispravnom stanju, te redovito čistiti i održavati njihov okoliš.

(2) Nakon prestanka obavljanja djelatnosti odnosno druge aktivnosti u kiosku, montažnom objektu ili pokretnoj napravi, ili nakon prestanka važenja odobrenja za korištenje javne površine za njihovo postavljanje, vlasnici odnosno korisnici tih objekata i naprava dužni su javnu površinu dovesti u prvobitno stanje.

(3) Odredba prethodnog stavka ovog članka odnosi se i na organizatora prigodne prodaje, priredbe ili druge javne manifestacije u okviru koje se na javnoj površini postavljaju kiosci, montažni objekti i pokretne naprave.

Građenje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu

Članak 33.

(1) Nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu te informacijske ploče sa oznakom stajališta grade se i postavljaju u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno odobrenje na temelju Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, na mjestima autobusnih stajališta i ugibališta koje određuje nadležno tijelo Općine, a postavlja ih i održava pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi obavljanja komunalne djelatnosti (dalje u tekstu: pružatelj komunalnih usluga).

(2) Nadstrešnice i informacijske ploče sa oznakom stajališta moraju biti funkcionalne i estetski oblikovane te postavljene na način da ne ometaju promet vozila i pješaka, te da osiguravaju pristupačnost stajališta prema posebnom propisu.

(3) Autobusna stajališta i ugibališta i oprema na njima moraju se stalno održavati u urednom i ispravnom stanju.

(4) Na autobusnim stajalištima prijevoznici u javnom prometu dužni su istaknuti vozne redove te ih održavati u urednom i čitkom stanju.

(5) Zabranjeno je po nadstrešnicama, informativnim pločama i voznim redovima autobusnih stajališta i ugibališta pisati, šarati, lijepiti plakate ili oglase ili ih na drugi način oštećivati i nagrđivati.

Građenje podzemnog spremnika za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad

Članak 34.

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta na javnoj površini može se graditi podzemni spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne površine do 15 m2 i dubine do 2 m, uz uvjet da se ne gradi na javnoj površini gdje se nalaze podzemne instalacije, da se postavljanjem spremnika ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa i da ne zakloni preglednost prometne signalizacije, da se ne utječe negativno na oblikovanje i funkcioniranje okolnog prostora te da ne predstavlja izvor dodatnog onečišćenja i drugih štetnih emisija.

Građenje spomeničkog ili sakralnog obilježja

Članak 35.

(1) Na javnim površinama na području Općine mogu se graditi spomenička ili sakralna obilježja tlocrtne površine do 12 m2 i visine do 4 m od razine okolnog tla, a više od 4 m uz izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da spomeničko, odnosno sakralno obilježje ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.

(2) Za gradnju spomeničkih i sakralnih obilježja iz stavka 1. ovog članka na javnim površinama potrebno je odobrenje nadležnog tijela Općine Matulji, osim ako ovom Odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

(3) Zabranjeno je graditi spomenička i sakralna obilježja na javnoj površini bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji iz stavka 2. ovog članka.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja mogu podnijeti udruge, ustanove, političke stranke, institucije i druge pravne osobe, kao i fizičke osobe.

(5) Uz zahtjev za gradnju spomeničkih i sakralnih obilježja podnositelj zahtjeva je dužan priložiti: idejni projekt koji sadrži tehnički opis, skicu spomenika, položaj spomenika u prostoru kotiran, oznaku lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000, fotomontažu, te obrazloženje o potrebi građenja spomeničkog ili sakralnog obilježja, po potrebi i statički proračun; izjavu o načinu osiguranja financijskih sredstava za gradnju; za sakralne spomenike i suglasnost župe na području koje se gradi spomeničko i sakralno obilježje; suglasnost vlasnika nekretnine ako se spomenik postavlja na nekretninu u vlasništvu odnosno korištenju pravne ili fizičke osobe

Članak 36.

(1) O građenju spomeničkih i sakralnih obilježja iz članka 35. zaključkom odlučuje Općinski načelnik.

(2) Općinski načelnik može imenovati Povjerenstvo od tri člana kao savjetodavno tijelo kojemu je zadatak davanja mišljenja gradnji spomeničkog ili sakralnog obilježja.

(2) Nadležni tijelo Općine Matulji dužan je zaprimljeni i obrađen zahtjev podnositelja dostaviti Općinskom načelniku na odlučivanje.

(3) Ovisno o zaključku Općinskog načelnika, nadležni tijelo Općine Matulji donosi odobrenje.

(4) Odobrenjem se određuje mjesto i način postavljanja spomeničkih i sakralnih obilježja, rok u kojem se isto mora izgraditi i drugi uvjeti koje je potrebno ispuniti.

(5) Za građenje spomeničkog ili sakralnog obilježja na površinama javne namjene ne plaća se naknada.

Postavljanje komunalne opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture

Članak 37.

(1) Radi uređenja Općine i pružanja usluga građanima postavlja se komunalna oprema te elektronička komunikacijska infrastruktura na način određen ovom Odlukom i drugim propisima, uz uvjet da se njihovim postavljanjem ne ugrožavaju sigurnost prometa, ljudi i imovine.

(2) Komunalnu opremu održava urednim i u ispravnom stanju pružatelj komunalnih usluga kojemu su povjereni poslovi održavanja iste.

(3) Komunalnu opremu zabranjeno je uništavati, po njoj crtati, šarati ili je na drugi način prljati i nagrđivati.

(4) Elektronička komunikacijska infrastruktura koja uključuje cijevi, kabele i sl. opremu postavlja se u pravilu podzemno.

(5) Izuzetno od stavka 4.ovog članka elektronička komunikacijska infrastruktura iz stavka 4. može se postaviti nadzemno ako na mjestu gdje se ista gradi odnosno postavlja ne postoje podzemne instalacije, s time da je vlasnik takve infrastrukture obvezan izmjestiti istu nakon što se na istom mjestu izgradi podzemna instalacija.

(6) U slučaju građenja ili korištenja na površinama javne namjene ili komunalnim objektima u vlasništvu Općine elektronička komunikacijska infrastruktura se postavlja uz odobrenje nadležnog tijela Općine Matulji.

(8) Elektroničku komunikacijsku infrastrukturu održava urednim i u ispravnom stanju infrastrukturni operator ili vlasnik iste infrastrukture.

Gradnja i održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 38.

(1) Javna dječja i sportska igrališta grade se na području Općine sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja i važećoj prostorno planskoj dokumentaciji.

(2) Dječja i sportska igrališta moraju se, kao i uređaji i oprema na njima, održavati u urednom i ispravnom stanju.

(3) Za održavanje u urednom i ispravnom stanju površina, objekata i uređaja iz stavka 2. ovog članka odgovorni su pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno obavljanje te komunalne djelatnosti.

(4) Zabranjeno je dječja i sportska igrališta, te uređaje i opremu na njima oštećivati i uništavati.

Članak 39.

Na javna dječja i sportska igrališta nije dozvoljeno :

1. dovoditi pse i mačke

2. ostavljati ili bacati otpatke (voća, povrća, cvijeća, papira, papirnatu i drugu ambalažu, staklo i sl.) ili na drugi način stvarati nečistoću,

3. voziti se biciklom, mopedom ili motociklom,

4. koristiti sprave određene za dječju igru protivno njihovoj namjeni,

5. oštećivati objekte i uređaje koji se na njima nalaze ili čine njihov sastavni dio.

Postavljanje zaštitnih stupića, zaštitnih ograda i druge opreme za dodatnu regulaciju prometa

Članak 40.

(1) Radi zaštite pješaka, stambenih zgrada i drugih objekata uz javne prometne površine i na javne površine mogu se postavljati zaštitni stupići, zaštitne ograde i druga oprema za dodatnu regulaciju prometa (rampe, barijere, čunjevi sl.) koji se ne smatraju opremom prometne signalizacije uređene posebnim propisom, uz uvjet da: njihovo postavljanje ne ometa odvijanje kolnog i pješačkog prometa i ne zaklanja preglednost prometne signalizacije; ne zauzima parkirališni prostor; njihovo postavljanje ne utječe negativno na oblikovanje i korištenje okolnog prostora; da su izgrađeni odnosno izrađeni od trajnog materijala; da se njihovo postavljanje ne predstavlja opasnost za ljude i imovinu.

(2) Zaštitne stupiće, zaštitne ograde i drugu opremu za dodatnu regulaciju prometa te zaštitne barijere dopušteno je postavljati na javnim površinama i drugom površinama u vlasništvu Općine samo na temelju odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno kao i u slučaju kada iste postavlja nadležno tijelo Općine.

(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz prethodnog stavka ovog članka, podnositelj je dužan priložiti opis izgleda zaštitnih stupića, zaštitnih ograda ili druge opreme za dodatnu regulaciju prometa (dimenzije, materijal) i skicu položaja lokacije na koju se postavljaju, te druge priloge po potrebi.

(4) Zabranjeno je postavljanje zaštitnih stupića, zaštitnih ograda i druge opreme za dodatnu regulaciju prometa uz javne prometne površine i na javne površine u vlasništvu Općine bez odobrenja ili suprotno od odobrenja iz stavka 2. ovog članka.

Javna rasvjeta

Članak 41.

(1) Pod javnom rasvjetom razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

(2) Javne prometne površine, pješačke i druge glavne staze na javnim zelenim površinama u pravilu moraju imati javnu rasvjetu.

(3) Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa propisima o sigurnosti prometa i suvremenom svjetlosnom tehnikom koja dovodi do smanjenja svjetlosnog onečišćenja, poštujući načelo energetske učinkovitosti te uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja, zgrada, javnih površina, promet i potrebe građana.

(4) Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana.

(5) Na području Općine, komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je ista djelatnost povjerena sukladno posebnim odlukama.

(6) Osoba iz prethodnog stavka ovog članka kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete, dužna je istu stalno održavati u stanju funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

(7) Javna rasvjeta u pravilu mora svijetliti cijele noći, ali se može, u cilju štednje energije, uvesti sistem smanjenja intenziteta svjetla objekata javne rasvjete.

(8) Objekti, uređaji i oprema javne rasvjete ne smiju se oštećivati i uništavati niti se na njih smiju postavljati reklame i drugi predmeti.

(9) Izuzetno stupovi javne rasvjete mogu se koristiti, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika i na temelju odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji za postavu elektroničke komunikacijske infrastrukture, reklama ili reklamnih panoa te transparenata sukladno odredbama ove odluke ili zakona.

(10) Visinu naknade za korištenje stupova javne rasvjete iz stavka 9.ovog članka određuje Pravilnikom iz članka 47. ove Odluke određuje Općinski načelnik.

(11) Osim za namjene iz stavka 9. stupovi javne rasvjete mogu se koristiti za obavljanje gospodarske djelatnosti reklamiranja temeljem odluke Općinskog vijeća donesene sukladno propisima kojima su uređene koncesije.

Hidranti

Članak 42.

(1) Protupožarni hidranti i hidranti za pranje i zalijevanje površina moraju se održavati u ispravnom stanju.

(2) Zabranjeno je neovlaštena uporaba hidranta za vlastite potrebe (pranje automobila ili privatnih površina i prostora).

(3) Hidrante postavlja i održava pružatelj komunalnih usluga.

(4) Zabranjeno je iz javnih hidranata uzimati vodu bez dozvole pružatelja komunalnih usluga, osim za potrebe vatrogasnih i ostalih hitnih službi u slučaju gašenja požara ili saniranju incidenta.

(5) Korisnik hidranta, poslije upotrebe dužan je ostaviti ga u ispravnom stanju, a o oštećenom hidrantu uslijed neispravne upotrebe, korisnik je dužan odmah obavijestiti pružatelja komunalnih usluga.

Davanje na privremeno korištenje površina javne namjene

Članak 43.

(1) Površine javne namjene mogu se koristiti samo u skladu sa svojom namjenom i na način kojim se osigurava njihovo očuvanje, sukladno odredbama ove Odluke, akata donesenih temeljem nje i posebnih propisa.

(2) Korištenje površina javne namjene te izvođenje radova na tim površinama dopušteno je samo temeljem odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji, osim ako ovom Odlukom ili posebnim propisima nije drugačije određeno.

(3) Zabranjeno je koristiti površine javne namjene protivno odredbi stavka 1. ovog članka te koristiti površine javne namjene ili izvoditi radove na njima bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji ili suprotno odobrenju.

(4) Odobrenje za korištenje površina javne namjene izdaje se rješenjem koje donosi nadležno tijelo Općine Matulji uz prethodno odobrenje Općinskog načelnika, ako odredbama ove Odluke nije uređeno drugačije, na osnovi pisanog i dokumentiranog zahtjeva.

(5) Odobrenje za korištenje površine javne namjene neće se izdavati u slučaju kada se za korištenje površine javne namjene zaključuje ugovor temeljem odredbi ove Odluke.

Članak 44.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za korištenje površina javne namjene iz članka 43. sadrži osobito ime i prezime, adresu te OIB podnositelja, presliku osobne iskaznice ukoliko je podnositelj zahtjeva fizička osoba, presliku odobrenja ili odobrenja o upisu u obrtni ili drugi odgovarajući registar ili upisnik; presliku odobrenja o upisu u sudski registar, registar udruge ili drugi odgovarajući registar ili upisnik ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba; kopiju katastarskog plana s naznačenom lokacijom za koju se traži odobrenje te drugi prilozi po potrebi

(2) Odobrenje iz članka 43. sadrži osobito: ime ili naziv korisnika javne površine; djelatnost koja će se obavljati na lokaciji i naznaku lokacije; površinu javne površine i razdoblje u kojem će se koristiti; uvjete korištenja, obvezu korisnika da po isteku odobrenja javnu površinu dovede u prijašnje stanje; ostale stavke primjerene pojedinoj vrsti i načinu korištenja.

Članak 45.

(1) Površina javne namjene može se dati na korištenje na rok od najduže 5 godina osim u slučaju postave opreme i uređaja telekomunikacijske infrastrukture za što se površina javne namjene može dati na duži rok.

(2) U slučaju da se površina javne namjene daje na rok duži od godine dana sa korisnikom površine javne namjene zaključuje se ugovor o korištenju koji potpisuje općinski načelnik

(3) Na rok duži od godine dana može se odobriti korištenje površine javne namjene za postavu kioska, opreme i uređaja telekomunikacijske infrastrukture, bankomata, reklamnih uređaja te terasa ugostiteljskih objekata.

(4) Privremeni objekti i pokretne naprave za potrebe održavanja sajmova, prigodne prodaje, izborne promidžbe i javnih manifestacija postavljaju se najduže na rok do 90 dana.

Članak 46.

(1) Površina javne namjene daje se u pravilu na korištenje temeljem zahtjeva korisnika.

(2) Izuzetno od stavka 1. površine javne namjene mogu se dati na korištenja temeljem javnog natječaja ili javnog poziva.

(3) Javni natječaj ili javni poziv raspisuje općinski načelnik, a koji sadrži osobito:

lokaciju koja je predmet natječaja, djelatnost, vrstu naprave ili objekta koji se može postaviti, uvjete i razdoblje korištenja, iznos naknade ili početan iznos naknade (ako je odabir najviša ponuđena cijena), način odlučivanja i drugo.

Članak 47.

(1) Za korištenje površine javne namjene plaća se naknada ili porez.

(2) Visina poreza, rokovi plaćanja, predmet oporezivanja i nadležno tijelo uređeni su Odlukom o porezima Općine Matulji.

(3) Naknada za korištenje površina javne namjene plaća se za namjene koje nisu utvrđene kao predmet oporezivanja Odlukom iz stavka 2.ovog članka kao i u slučaju kada se za korištenje javne površine zaključuje ugovor.

(4) Visinu naknade za korištenje površina javne namjene utvrđuje pravilnikom općinski načelnik.

(5) Pravilnikom iz stavka 4. ovog članka, za namjene koje su utvrđene kao predmet oporezivanja Odlukom iz stavka 2. ovog članka, visina naknade utvrđuje se sukladno Odluci o porezima kao i u slučaju kada se za korištenje javne površine zaključuje Ugovor.

(6) U slučaju kada se za korištenje javne površine raspisuje javni natječaj, a odabir vrši prema najvišoj ponuđenoj cijeni, početna visina naknade utvrđuje se sukladno odredbama stavka 4. ovog članka.

Članak 48.

(1) Naknadu za korištenje površine javne namjene za vrijeme održavanja vjerskih, humanitarnih, ekoloških, sportskih, odgojno obrazovnih, kulturnih, političko promidžbenih i drugih manifestacija i javnih priredbi od interesa za Općinu, ili kojima je Općina pokrovitelj, koji se u potpunosti ili djelomično financiraju iz proračuna Općine nisu obvezni plaćati pravne i fizičke osobe koje površinu javne namjene koriste bez namjere ostvarivanja dobiti, ako je to od posebnog interesa za Općinu te ako isto nije suprotno Odluci iz članka 47.stavak 2.ove Odluke.

(2) O ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. odlučuje Općinski načelnik zaključkom.

Članak 49.

(1) Prodaja robe na otvorenim prostorima javne površine može se obavljati samo prigodno povodom manifestacija ili blagdana na mjestima određenim posebnom odlukom Općinskog načelnika kojom se određuju lokacije te vrsta djelatnosti

(2) Zabranjeno je izlaganje i/ili prodaja proizvoda na klupama, štandovima, iz pokretnih vozila, automatima i sličnim napravama na javnim površinama izvan mjesta iz članka stavka 7. ovog članka.

Izvođenje radova na površinama javne namjene

Članak 50.

(1) Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja komunalne i druge infrastrukture mogu se izvoditi radovi na površinama javne namjene, privremeno zauzeti površina javne namjene i privremeno ograničiti promet vozila i pješaka.

(2) Pod radovima u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijevaju se prekopi i iskopi radi gradnje, rekonstrukcije, sanacije, zamjene ili uklanjanje vodova, komunalne i druge infrastrukture te postavljanje elektroenergetskog i telekomunikacijskog priključka na električni i telefonski sustav kao i priključka na komunalnu infrastrukturu (opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda i drugo).

(3) Izvođenje radova iz prethodnog stavka ovog članka na površinama javne namjene ne može se započeti obavljati bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji niti obavljati suprotno tom odobrenju, osim ako je ovom Odlukom ili posebnim propisima drugačije određeno.

Članak 51.

(1) Odobrenje iz prethodnog stavka ovog članka nije potrebno nadležnim upravama za ceste kada obavljaju radove na javnim cestama kojima upravljaju, odnosno pravnim ili fizičkim osobama kojima oni povjere obavljanje tih poslova, kao pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta pod uvjetom da su radovi u funkciji obavljanja iste djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u osobito hitnim slučajevima, a radi otklanjanja kvarova koji mogu izazvati velike štete i neposrednu opasnost za život ljudi i imovinu, radovi se mogu izvesti bez odobrenja odnosno suglasnosti, uz obvezu investitora odnosno izvođača radova da o tome odmah obavijesti nadležno tijelo Općine Matulji, a u slučaju obavljanja prekopa na javnim cestama i nadležnu upravu za ceste koja upravlja tom cestom. Uz obavijest, potrebno je dostaviti dokaz da je zaključen ugovor s pravnom osobom za održavanje javnih površina glede sanacije prekopa, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Članak 52.

(1) Nadležna uprava za ceste dužna je izvijestiti Općinu Matulji o danim suglasnostima za izvođenje radova na javnim cestama.

(2) Investitor odnosno izvođač radova kome je izdana suglasnost za izvođenje radova na javnim cestama dužan je prije početka radova pisanim putem obavijestiti Općinu Matulji o mjestu, početku i predviđenom roku trajanja.

(3) Radovi na javnim i nerazvrstanim cestama ne smiju se izvoditi u razdoblju godine obuhvaćeno zabranom izvođenja građevinskih radova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća donesenoj na temelju zakona o gradnji ako posebnim propisom nije uređeno drugačije.

Članak 53.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 50. stavka 3. ove Odluke mora sadržavati: opis radova, početak obavljanja radova i vrijeme trajanja radova, mjesto odnosno lokaciju zauzimanja površine javne namjene.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka podnositelj prilaže: tehničku dokumentacija o vrsti radova, dozvole potrebne za obavljanje prekopa sukladno propisima o gradnji, suglasnost ostalih vlasnika komunalne infrastrukture da predmetni radovi ne zadiru u koridore već postojeće infrastrukture, prijedlog privremene regulacije prometa ako se zbog prekopa mora ograničiti promet i po potrebi druge priloge.

(3) Odobrenjem iz članka 50. stavka 3. ove Odluke odredit će se lokacija i način zauzimanja javne površine, uvjeti, trajanje radova na izvršenju prekopa, način obavještavanja javnosti o radovima ako je to potrebno i način sanacije javne površine.

(4) Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3.ovoga članka u naročito opravdanim slučajevima, može se odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste i uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika

Članak 54.

(1) Radovi na javno prometnim površina smiju se u pravilu izvoditi samo kada to atmosferske prilike dopuštaju.

(2) Nakon završetka radova, izvođač odnosno investitor dužan je površinu javne namjene vratiti u prvobitno stanje.

(3) Ukoliko se radovi iz članka 53. stavka 2. ovog članka odvijaju na asfaltiranoj javnoj prometnoj površini, uslijed kojih se vrši prekop više od 1/3 kolnika prometnog traka, odnosno prometnice, vraćanje u prvobitno stanje obuhvaća sanaciju asfaltnog zastora u čitavoj širini prometnog traka  ili čitavoj širini prometnice na kojoj se vršio prekop.

Članak 55.

(1) Prekop javno prometnih površina i uspostava prijašnjeg stanja mora se obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

(2) Izvođač prekopa javnih prometnih površina treba poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe možebitne nesreće i materijalne štete, a naročito je dužan na mjestima rada postaviti propisane prometne znakove koji upozoravaju na prometnu zapreku i poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa prema tehničkim i prometnim propisima.

(3) Izvođač je dužan javnu prometnu površinu držati do konačnog zatvaranja prekopa u stanju sposobnom za odvijanje prometa.

(4) Kod prekopa javnih zelenih površina i obavljanja radova u njihovoj neposrednoj blizini izvođač je dužan pridržavati se odredaba ove Odluke kojom se uređuje način održavanja javnih zelenih površina.

Članak 56.

(1) Nadzor nad izvođenjem prekopa i uspostave prijašnjeg stanja prekopanih površina javne namjene u smislu pridržavanja odredbi ove Odluke, obavlja komunalni redar.

Članak 57.

(1) Ako prilikom izvođenja prekopa nastanu kvarovi u konstrukciji kolnika ili drugih objekata vezanih uz prekopanu površinu, izvođač ih mora odmah popraviti odnosno sanirati.

(2) Ako prilikom izvođenja prekopa nastanu kvarovi na komunalnim uređajima ili instalacijama izvođač je dužan o tome odmah obavijestiti nadležnu pravnu osobu u čijoj je nadležnosti postavljanje i održavanja instalacija i vodova, te snositi troškove u svezi uklanjanjem nastalih kvarova.

Korištenje površine javne namjene za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala te izvođenje građevinskih radova na zgradi

Članak 58.

(1) Za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, podizanje skela i ograda gradilišta, postavljanje kontejnera i sličnih montažnih objekata, obavljanje radova na rekonstrukciji, sanaciji, čišćenju vanjskih dijelova zgrada i drugih objekata u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: zgrada) i slične građevinske radove, treba prvenstveno koristiti prostor vlastitog zemljišta izvan površine javne namjene, a u slučaju potrebe mogu se u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti dijelovi površine javne namjene i druge površine uz nju.

(2) Za obavljanje radova iz prethodnog stavka ovog članka na površini javne namjene, izvođač ili investitor tih radova dužan je pribaviti odobrenje nadležnog tijela Općine Matulji, osim u slučajevima kad je Općina investitor radova ili kada radove izvodi pružatelj komunalnih usluga.

(3) Zahtjevu za izdavanje odobrenja, podnositelj prilaže opis radova, lokaciju, veličinu površine zauzimanja javne prometne površine i vrijeme zauzimanja, građevinsku dozvolu odnosno drugu dokumentaciju ako je propisana.

(4) Zabranjeno je izvođenje građevinskih radova, postavljanje skela, drugih objekata te smještaj građevinskog materijala na javnu prometnu površinu ili uz nju bez ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji iz stavka 2. ovog članka.

Članak 59.

(1) Odobrenjem iz članka 58. odredit će se uvjeti, način i vrijeme korištenja javne prometne površine za izvođenje građevinskih radova iz stavka 1. ovog članka, mjere sigurnosti kao i drugi uvjeti što su važni za radove iz stavka 1. ovog članka.

(2) Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi (više od 30 dana) izvođač radova dužan je ukloniti skele i drugi materijal s javne prometne površine.

Članak 60.

(1) Kod izvođenja radova navedenih u članku. 58. stavku 1. ove Odluke mora se osigurati da pločnik i kolnik budu prohodni sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.

(2) Zauzeti dio javne prometne površine mora se ograditi urednom ogradom.

(3) Ograda se mora stalno održavati, a za vrijeme posebno smanjene vidljivosti mora se propisno označiti i osvijetliti svjetiljkama narančaste boje.

(4) Građevinski materijal mora stalno biti uredno složen i to tako da ne sprječava otjecanje oborinske vode.

(5) Ako se građevinski materijal odlaže u drvoredima, stabla se moraju zaštiti na taj način, da se deblo obloži oplatama koje ne smiju biti bliže od 15 cm od kore stabla.

Članak 61.

(1) Izvoditelj građevinskih radova dužan je osigurati da se zemlja ne rasipa, a ostali rastresiti materijal treba držati u sanducima i ogradama ako radovi na istom mjestu traju duže od 24 sata.

(2) Miješanje betona i žbuke dozvoljeno je u posudama ili zaštitnim limovima.

(3) Javna prometna površina ispod skele može se u pravilu izuzeti iz prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dostigne visinu stropa nad prizemljem. Prolaz ispod skele mora se zaštiti protiv sipanja i propadanja materijala zaštitnim krovom u visini od 3 metra iznad prolaza (hodnika), a skelu treba izvesti tako da se ispod nje može normalno odvijati pješački promet.

(4) Kod izvođenja radova na pročelju zgrade, potrebno je pročelje zaštititi postavljanjem odgovarajućih zaštitnih zavjesa po cijeloj visini zgrade kako bi se spriječilo širenje prašine u okoliš.

(5) Ako se javna prometna površina upotrebljava za utovar i istovar rastresitog građevinskog materijala (šuta i slično) na njoj se smije složiti samo toliko materijala koliko se može odvesti u toku jednog dana.

Članak 62.

(1) Za izvođenja radova na čišćenju i popravku vanjskih dijelova zgrade i njihovih uređaja (krovova, žljebova, pročelja i slično) izvođač mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti, naročito paziti da se obavljanjem radova ne dovede u opasnost zdravlje i život prolaznika i ne ometa kolni i pješački promet.

(2) Na početku i na kraju zgrade na kojem se rad obavlja, moraju se kao znak upozorenja postaviti prečke upozorenja sa znakom dviju unakrsno spojenih crveno obojenih letvica s natpisom s obje strane „Prolaz zabranjen“.

Članak 63.

Prigodom izvođenja građevinskih radova izvođač je dužan poduzeti mjere sprječavanja onečišćavanja javnih prometnih površina, a osobito: čistiti odnosno osigurati čišćenje javne prometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevinskih i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova; polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja zgrade kako bi se spriječilo stvaranje prašine; čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojem se radovi izvode.

Članak 64.

(1) Izvođač odnosno investitor kojem je izdano odobrenje za zauzimanje javne prometne površine za potrebe gradnje dužan je najkasnije u roku od 24 sata po završetku radova obavijestiti komunalnog redara da je završio sa radovima odnosno da mu zauzeta površina više nije potrebna.

(2) Komunalni redar izvršit će pregled javne prometne površine i ako ustanovi da postoji bilo kakvo oštećenju u vidu prekapanja i slično, izvođač odnosno investitor obvezan je u roku što ga odredi komunalni redar, o svom trošku korišteni prostor dovesti u prijašnje stanje.

Uvjeti i način korištenja površine javne namjene za istovar i utovar robe i materijala

Članak 65.

(1) Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati prvenstveno na prostoru izvan javnih površina. U opravdanim slučajevima kao npr. radi nedostataka prostora ili kolnog ulaza i slično, može istovar i utovar privremeno obavljati na javnim prostorima, osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.

(2) Radnja iz prethodnog stavka ovog članka mora se obavljati bez zastoja i to tako da se ne ometa promet i ne ugrožava sigurnost prolaznika.

(3) Ako se roba odnosno materijal mora istovariti na samu javnu površinu, tada se mora složiti tako da ne ometa promet i mora se odmah odnosno u najkraćem roku ukloniti.

(4) Kod obavljanja radova iz stavka 1. ovog članka, ne smije se dovoziti vozila na javne zelene površine.

Članak 66.

(1) Na površine javne namjene ispred poslovnih prostora, prodavaonica i skladišta ne smije se odlagati ambalaža i slično.

(2) Ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i ogradu ne smije se odlagati uređaje ili predmete kojim se mogu povrijediti prolaznici ili im se može nanijeti neka šteta, kao ni ostavljati takve predmete na površine javne namjene.

Članak 67.

(1) Za istovar ogrijevnog materijala, te za piljenje i cijepanje drva i slične poslove, treba prvenstveno upotrebljavati dvorište.

(2) U slučaju potrebe može se neophodno potrebni dio javne površine privremeno upotrijebiti za istovar drva, ugljena i sl., te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva, ali tako da se ne ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju složiti okomito na rub pločnika, tako da se spriječi kotrljanje na kolnik.

(3) Materijal iz prethodnog stavka ovog članka mora se ukloniti s površine javne namjene najkasnije u roku od 24 sata, a upotrijebljena površina se mora odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

(4) Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta na javnim površinama nije dopušteno.

III. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Javna parkirališta

Članak 68.

(1) Javna parkirališta moraju biti propisno označena horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom sukladno posebnom propisu.

(2) O uređenju i održavanju javnih parkirališta brine pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja ili koncesionar u slučaju dodjela koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti naplate parkiranja.

(3) Javna parkirališta mogu se koristiti samo u skladu sa svojom namjenom i na način kojim se osigurava njihovo čuvanje.

(4) Na javnim parkiralištima zabranjeno je parkiranje neregistriranih vozila i vozila u nevoznom stanju te vozila koja svojim dimenzijama i težinom premašuju dozvoljena opterećenja prema prometnoj signalizaciji na parkiralištu, zatim parkiranje izvan crta horizontalne signalizacije i preko više crta horizontalne signalizacije, te parkiranje na takav način da se onemogući pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu.

Članak 69.

(1) Zabranjeno je ostavljanje ili parkiranje kamiona, priključnih vozila, strojeva i druge

građevinske mehanizacije te kampera na dijelovima javnih ili nerazvrstanih cesta ili na prostoru neposredno uz javne i nerazvrstane ceste te na javnim parkiralištima, osim na površinama na kojima je to izričito dopušteno.

(2) Izuzetno ostavljanje ili parkiranje vozila iz stavka 1.ovog članka dozvoljeno je u slučaju

kada se ista vozila koriste za izvođenje radova na javnim ili nerazvrstanim cestama za vrijeme trajanja tih radova ili kada se vozila ostavljaju ili parkiraju na za tu namjenu uređenim površinama.

(3) Pod uređenom površinom za smještaj ili parkiranje vozila iz stavka 2. podrazumijeva se

ograđen prostor sa priključkom na javnu ili nerazvrstanu cestu za koji je izdano odobrenje za priključenje od strane tijela nadležnog za upravljanje javnom cestom odnosno nadležnog tijela Općine Matulji za nerazvrstanu cestu.

Postavljanje prometne signalizacije i opreme te turističke signalizacije

Članak 70.

(1) U prometnu signalizaciju i opremu ubrajaju se prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, semafori, čunjevi, zaštitni stupići, zaštitna ograda, pokretna ograda, rampe i druge barijere i naprave te znakovi kojima se regulira korištenje javnih prometnih površina.

(2) U turističku signalizaciju ubrajaju se znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim i prirodnijim znamenitostima i usmjeravanju prema njima, znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija, znakovi za izraz dobrodošlice, znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno- trgovačkim objektima i centrima, sajmovima, izložbama, važnim objektima i sadržajima u naselju i ostalim javnim prostorima koji zbog svoje namjene privlače veći broj ljudi.

(3) Prometnu signalizaciju i opremu iz stavka 1. ovog članka postavljaju i održavaju na razvrstanim javnim cestama službe nadležnih uprava za ceste sukladno Zakonu o cestama i njegovim provedbenim propisima, a na nerazvrstanim cestama i javnim površinama pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je odobrena postava reklamnog putokaza, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

(4) Za postavu turističke signalizacije potrebno je ishoditi odobrenje nadležnog tijela Općine Matulji kada se ista postavlja na površinu javne namjene te odobrenje nadležnih uprava za ceste ako se turistička signalizacija postavlja uz javne ceste.

(5) Zabranjeno je prometnu i turističku signalizaciju postavljati, premještati i uklanjati bez odobrenja nadležnog tijela koji je odobrio njihovo postavljanje.

IV. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

Članak 71.

Pod održavanjem čistoće i čuvanjem javnih površina smatra se čišćenje površina javne namjene i određivanje mjera za čuvanje javnih površina.

Održavanje čistoće na površinama javne namjene

Članak 72.

(1) Površine javne namjene održavaju se na način da budu uredne i čiste, te da izgledom i opremom služe svrsi za koju su namijenjene.

(2) Ulice, ceste, trgovi i druge javne površine moraju se redovito čistiti i po potrebi prati.

(3) Izvanredno održavanje čistoće javnih površina provodi se kada zbog vremenskih nepogoda ili sličnih događaja površine javne namjene budu prekomjerno onečišćene ili je njihovo čišćenje potrebno iz drugih opravdanih razloga, kao i u slučajevima kada to odredi nadležno tijelo Općine Matulji.

(4) Općinski načelnik može izuzeti pojedina naselja i ulice iz redovitog čišćenja i pranja ako ocijeni da ne postoje objektivni uvjeti za provođenje odredaba ove Odluke.

Članak 73.

(1) Održavanje čistoće na površinama javne namjene obavljaju pravne ili fizičke osobe kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti ili poslova.

(2) Čistoća ulica, trgova i drugih javnih površina obavlja se prema godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine kojeg odnosi Općinsko vijeće, osim dionica razvrstanih javnih cesta koje prema posebnom propisu održavaju čistim nadležne uprave za ceste.

Članak 74.

(1) Javne prometne površine peru se u pravilu noću, a prvenstveno glavne i najopterećenije prometnice. Danju se prometne površine čiste i peru u vremenu kada je najmanja opterećenost prometnica i na mjestima gdje je to moguće.

(2) Pri čišćenju i pranju javnih prometnih površina ne smije se opterećivati javna kanalizacijska mreža nanošenjem krutih otpadaka (prethodno se mora ukloniti smeće, lišće, pijesak i sl.) niti sprječavati protok vode slivnicima.

Članak 75.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja površina javne namjene, dužne su ih redovito čistiti, odnosno osigurati njihovo čišćenje.

(2) O čišćenju površina koje ne spadaju u javne površine (prostori oko stambene, poslovne ili gospodarske zgrade i objekta) brinu se pravne i fizičke osobe koje te površine koriste, odnosno njima upravljaju.

(3) Površine oko kioska, montažnih i drugih povremenih objekata i pokretnih naprava koji su namijenjeni prodaji voća, povrća, cvijeća i druge hrane, ili pružanju ugostiteljskih usluga moraju se redovito održavati u čistom i urednom stanju.

(4) Vlasnici odnosno korisnici objekata i naprava iz prethodnog stavka ovog članka moraju površine oko tih objekata dovesti u čisto i uredno stanje, ukoliko zbog njihove poslovne djelatnosti dolazi do onečišćavanja prostora oko tih objekata ili pokretnih naprava.

(5) Organizatori javnih priredbi, manifestacija i drugih javnih događanja, vlasnici zabavnih parkova te korisnici javnih sportskih objekata dužni su osigurati čišćenje površina javne namjene koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata, tako da budu očišćeni odmah nakon završetka priredbe ili vremena korištenja objekta.

(6) Pri uređivanju zelenih površina, obrezivanju i čišćenju drveća i grmova, izvođač radova je dužan najkasnije u roku 24 sata po završenom poslu ukloniti sav materijal i otpatke s javne površine.

Članak 76.

(1) Za skupljanje otpadaka na ulicama, trgovima, cestama, kolodvorima, autobusnim postajama i ugibalištima te javnim prometnim površinama moraju se postaviti košarice za otpatke, a prema potrebi spremnici za odvojeno sakupljanje korisnog otpada.

(2) Košarice za otpatke na području na javnim prometnim površinama te na autobusnim postajama nabavlja, postavlja i održava pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja.

(3) Košarice za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog materijala i moraju biti estetski oblikovane.

(4) Za postavljanje košarica za otpatke mogu se upotrebljavati stupovi i ograde uz pločnike ili slobodno stojeća postolja.

(5) Zabranjeno je postavljanje košarica za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i na stupove na kojima se postavljaju reklame i ističu zastave.

(6) Košarice za otpatke i spremnici za izdvojeno sakupljanje korisnog otpada ne smiju ometati cestovni ili pješački promet, niti biti tako izrađene i postavljene da nagrđuju izgled okoline na mjestu na kojem su postavljene.

Članak 77.

(1) Površine javne namjene ne smiju se na bilo koji način onečišćivati, te se iz tih razloga zabranjuje:

1. oštećivati košarice za otpad ili spremnike za izdvojeno sakupljanje otpada,

2. bacati komunalni otpad u košarice za otpatke,

3. bacati goruće predmete u košarice ili druge posude za otpad,

4. bacati opuške, prazne kutije cigareta, ostatke jela i drugih otpadaka po javnim površinama,

5. paliti otpad,

6. popravljati, servisirati i prati vozila na javnim površinama,

7. obavljati ili propuštati obavljati bilo kakve radnje čime se onečišćuju površine javne namjene

(2) Na površine javne namjene ne smije se ostavljati niti na njih bacati otpad niti se smiju na bilo koji drugi način zagađivati, zbog čega se naročito zabranjuje:

1. odlagati otpad, zemlju, građevinski i otpadni građevinski materijal,

2. ostavljati stari namještaj, bijelu tehniku, strojeve i sličan glomazni otpad bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji,

3. ispuštati otpadna mineralna i druga motorna ulja i masti,

4. zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u jezera, rijeke, potoke i na njihove, obale,

5. ostavljati vozila u nevoznom stanju kao i dijelove tih vozila i njihove olupine.

Održavanje i čuvanje javno prometnih površina

Članak 78.

(1) Javne prometne površine moraju se graditi tako da se njima može u svako doba odvijati siguran i nesmetan promet za koji su namijenjeni.

(2) U naseljima za koje je donijet urbanistički plan uređenja ili odluka koja taj plan zamjenjuje, javne prometne površine mogu se izgrađivati i bitnije mijenjati samo u skladu s tim planom.

(3 Održavanje javnih prometnih površina obavlja se prema godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg odnosi Općinsko vijeće, osim razvrstanih javnih cesta koje prema posebnom propisu održavaju nadležne uprave za javne ceste, te u slučajevima određenim ovom Odlukom.

(4) Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavljaju pravne, odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji.

(5) Pravne, odnosno fizičke osobe iz stavka 1.ovog članka poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavljaju u skladu sa odlukom kojom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji.

(6) Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 79.

(1) Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona o cestama, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, odlukom kojom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji te odredbama ove Odluke.

(2) Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji.

(3) Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu može se izvesti isključivo temeljem odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji uz uvjete i na uređen posebnom odlukom kojom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji.

Članak 80.

(3) Pravne, odnosno fizičke osobe kojima su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji moraju bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili kao posljedice zabranjenih radnji ili drugog događaja, a koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.

(4) Ako osobe iz stavka 1. ovog članka ne mogu zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja moraju je osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti nadležno tijelo Općine Matulji.

Članak 81.

(1) Pravne ili fizičke osobe u obavljanju čije gospodarske djelatnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova i slično) dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, ne smiju prekomjerno upotrebljavati nerazvrstanu cestu bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji.

(2) Odobrenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi nadležno tijelo Općine Matulji na način uređen posebnom odlukom kojom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji, a na temelju pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe koja prekomjerno upotrebljava nerazvrstanu cestu.

(3) Za prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste plaća se naknada čija se visina i način izračuna određuje odlukom kojom se uređuje upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji.

(4) Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavljaju pravne, odnosno fizičke osobe kojima su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji, o trošku pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 82.

(1) Glede zaštite i očuvanja pješačkih staza, pješačkih zona, biciklističkih staza, trgova i drugih javnih prometnih površina, zabranjeno je na istima crtanje i pisanje raznih poruka i tekstova, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima, te na bilo koji drugi način oštećivati javnu prometnu površinu.

(2) Javne prometne površine koriste se za zaustavljanje i parkiranje vozila u skladu sa postavljenom prometnom signalizacijom i propisima kojima uređuje sigurnost cestovnog prometa.

Članak 83.

(1) Pješačke staze i pješačke zone namijenjene su isključivo prometu pješaka i moraju biti obilježene vertikalnom prometnom signalizacijom sukladno posebnim propisima.

(2) Pješačka zona koja je stalnog karaktera mora se i fizički odvojiti od ostalih prometnica i dijelova prometnica kako bi se spriječio ulazak vozila u nju. Fizičke prepreke mogu se izvesti s betonskim posudama za cvijeće ili drugim ukrasnim raslinjem te drugim prikladnim predmetima između kojih postoji razmak koji ne dozvoljava ulazak vozila, a istovremeno omogućuje nesmetan prolaz pješacima.

(3) Biciklističkim stazama u smislu ove Odluke smatraju se uređene staze namijenjene isključivo prometu bicikala i bicikala s pomoćnim motorom, a mogu biti izgrađene kao slobodno stojeće ili u sklopu pješačkih staza ili pješačkih zona. Biciklističke staze moraju biti označene sukladno posebnim propisima (vertikalnim znakovima, a ako se nalaze u sklopu pješačkih staza ili pješačkih zona moraju biti horizontalnom uzdužnom linijom odijeljeni od pješačkih staza odnosno zona).

Članak 84.

(1) Vozila koja sudjeluju u prometu ne smiju onečišćivati javne prometne površine.

(2) Vozač vozila je dužan ukloniti blato s kotača prije izlaza na javnu prometnu površinu kako je ne bi onečišćavao.

(3) Vozila koja prevoze rasuti teret (lišće, papir, sijeno, slamu, piljevinu i slično) moraju teret prekriti ceradom, gustom mrežom ili se mora na dugi način osigurati da se materijal ne rasipa po javnoj prometnoj površini.

(4) Vozila koja prevoze tekući ili sipki materijal, moraju imati sanduke i karoserije iz kojih se ne može materijal prosipati niti curiti.

(5) Rasuti teret i materijal iz stavaka 3. i 4. ovog članka, vozač vozila dužan je odmah ukloniti s javne prometne površine.

(6) Stajsko gnojivo, fekalije i drugi otpadni materijal koji zaudara mora se prevoziti zatvorenim vozilima ili na drugi način da se spriječi širenje neugodnog mirisa i prolijevanje, odnosno prosipanje.

(7) Zabranjeno je na asfaltiranim i uređenim prometnicama i drugim javnim prometnim površinama koristiti na gumama vozila razne vrsta lanca (osim u zimskim uvjetima), vozila sa gusjenicama ili na bilo koji drugi način vozilom oštećivati prometnice.

Održavanje i čuvanje javnih zelenih površina

Članak 85.

(1) Javne zelene površine smiju se upotrebljavati samo u svrhu za koju su namijenjene.

(2) Javne zelene površine uređuje i održava pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja prema godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, odnosno vlasnici ili korisnici zgrada i objekata u općoj uporabi u sklopu kojih se nalaze zelene površine.

(3) U naseljima za koja je donijet urbanistički plan uređenja, zelene površine mogu se izgrađivati i bitnije mijenjati samo u skladu s planom.

(4) Za dijelove zelenih površina koji su proglašeni zaštićenim objektima prirode (pojedino drvo, grm, drvored, park, park-šuma) primjenjuju se propisi o zaštiti prirode.

Članak 86.

Uređenje, održavanje i čuvanje zelenih površina obuhvaća:

- sadnju, njegu i obnavljanje sadnica, ukrasnog drveća i grmlja, cvjetnih nasada, trave i drugog zelenila;

- obnavljanje i čišćenje putova, pješčanih staza, živica, ograda, klupa, instalacija i drugih objekata, uređaja ili opreme na zelenim površinama;

- čuvanje nasada, uređaja i parkovne opreme od oštećenja i uništenja.

Članak 87.

Pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih zelenih površina moraju se brinuti za redovito i uredno održavanje i čuvanje zelenila i opreme na tim površinama, a osobito:

1. kositi travnjake, okopavati i prihranjivati cvijeće i ukrasno bilje, održavati posude s ukrasnom biljem ako su postavljene na javnoj površini,

2. odmah nakon košnje ukloniti pokošenu travu, uklanjati lišće, grane i slično, te suhe i polomljene grane na stablima,

3. zalijevati cvjetnjake i posude sa cvijećem postavljene na javnim površinama tijekom ljetnih mjeseci, a u zimskim mjesecima uklanjati snijeg sa grana i čistiti snijeg i led sa staza na javnim zelenim površinama,

4. sanirati uništene ili zapuštene zelene površine, te zamijeniti porušena i bolesna stabla novima,

5. redovito održavati pješačke staze i putove kao i parkovnu opremu na javnim zelenim površinama u urednom i ispravnom stanju,

6. održavati dječja igrališta te opremu na njima u ispravnom i urednom stanju,

7. poduzimati i druge radove prema godišnjem programu i planu održavanja javnih zelenih površina.

Članak 88.

(1) Pružatelj komunalnih usluga dužan je voditi brigu o uređivanju i održavanju drveća u parkovima i drvoredima na javnim zelenim površinama.

(2) Drveće na zelenim površinama mora se uređivati tako da ne smetaju rasvjeti javno prometnih površina, prometu vozila i pješaka, ne zaklanja prometne znakove i svjetlosne signale, kao i da ne smeta stanovanju i boravku ljudi u stambenim i poslovnim građevinama uz koje se nalaze.

(3) Drvoredi se moraju redovito održavati obrezivanjem, uklanjanjem suhih grana i osušenih ili na drugi način uništenih stabala te zamjenjivanjem takvih stabala novim sadnicama.

(4) Obrezivanje drveća može se izvršiti samo kad je to predviđeno planom njihovog održavanja (zbog oblikovnog ili drugog razloga) i kad je to potrebno da se uklone grane koje smetaju prometu, električnim, telekomunikacijskim i drugim vodovima ili boravku u susjednim zgradama.

(5) Veći zahvati u parkovima i drvoredima mogu se izvršiti samo uz prethodno odobrenje nadležnog tijela Općine Matulji.

Članak 89.

(1) Postojeće zelene površine ispred obiteljskih stambenih i poslovnih zgrada na javnim površinama ili uz javne prometne površine te ispred objekata u općoj uporabi (pred-vrtovi) moraju se redovito uređivati i održavati kao ukrasne površine.

(2) Na zelenim površinama iz prethodnog stavka ovog članka zabranjeno je oštećivanje ukrasnog i drugog drveća, grmova i drugih nasada.

Članak 90.

(1) Kod izgradnje novih građevina uz koje se planom predviđa izgradnja zelenih površina, investitor je dužan u pravilu sačuvati postojeća stabla na zemljištu, a u roku jedne godine nakon izgradnje građevine, u potpunosti urediti okoliš.

(2) Prilikom izvođenja građevinskih i komunalnih radova izvođač radova dužan je zaštititi okolno drveće i druge nasade od mogućeg fizičkog, kemijskog i svakog drugog oštećenja.

(3) Prilikom kopanja rova za polaganje podzemnih instalacija na javnim zelenim površinama ne smije se uništavati korijenje stabala.

(4) Izvođač radova odnosno investitor, ukoliko prilikom kopanja rova uništi postojeći grm ili stablo na javnoj površini, dužan je zasaditi novu sadnicu iste ili odgovarajuće vrste.

Članak 91.

Pravna ili fizička osoba dužna je posjeći stablo na zemljištu u svojem vlasništvu ili na korištenju, ako postoji očigledna opasnost da se stablo sruši na javnu prometnu površinu i da samim padom ozljedi prolaznike ili učini štetu njihovoj imovini ili na opremi javne prometne površine.

Članak 92.

(1) Radi zaštite i očuvanja javnih zelenih površina, zabranjuje se na tim površinama:

1.oštećivati na bilo koji način drvo, grm, cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje, ili gaziti po uređenim travnjacima i cvjetnjacima,

2. oštećivati, zagađivati i prljati parkovnu i drugu opremu (mostove, ograde, klupe, zaštitne stupiće i žice, stolove, uređaje i naprave za rekreaciju, sprave za igru djece, gnjezdišta, hranilišta, vodovodne i sanitarne uređaje, javnu rasvjetu, košare i posude za otpatke, fontane i sl.) te upotrebljavati parkovnu opremu suprotno njezinoj namjeni,

3. bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati javno zelenu površinu,

4. ložiti vatru, potpaljivati stabla i bacati goruće predmete,

5. dovoditi i puštati životinje,

6. vezati bicikle, motore i prikolice za drveće, grmlje i parkovnu opremu,

7. prati, servisirati vozilo i slično na javnoj zelenoj površini,

8. pričvršćivati ili na drugi način postavljati reklame, putokaze, natpisne ploče, prometne znakove ili drugi predmete na drvo ili parkovnu opremu,

9. gaziti, hodati i igrati se po uređenim travnjacima i cvjetnjacima,

10. hvatati i uznemirivati ptice i ostale životinje,

11. obavljati druge radnje koje bi devastirale javnu zelenu površinu.

(2) Na javnoj zelenoj površini zabranjeno je osobito:

1. kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i slično s javne zelene površine.

2. odlagati građevni materijal, sol, glomazni otpad, šutu, motorno ulje i masti, boju i slično ili puštati otpadne vode,

3. kampirati, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,

4. zaustavljati, parkirati, ostavljati i voziti vozilo (osim ako se takva vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine i parkovne opreme na njoj ili se vozila kreću po dopuštenim cestama kroz područje parka i sl.).

Članak 93.

Bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji na javnoj zelenoj nije dopušteno:

1. sjeći odnosno rezati drvo ili grm, te uklanjati panjeve,

2. saditi drvo,

3. prekriti tlo asfaltom, betonom i drugim za vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća,

4. postavljati, premještati i uklanjati objekte na zelenim javnim površinama i parkovnu opremu,

5. privremeno zauzimati javnu zelenu površinu ili obavljati druge radnje u svrhu prenamjene javne zelene površine.

Članak 94.

(1) Osoba koja učini štetu na javnim zelenim površinama u vlasništvu Općine svojim štetnim radnjama, ili uporabom vozila i slično, obvezna je nadoknaditi počinjenu štetu pružatelju komunalnih usluga.

(2) U slučaju da se kod štete prouzrokovane uporabom vozila ne može utvrditi identitet osobe koja je počinila štetu, teretit će se vlasnika vozila s kojim je šteta počinjena.

(3) Stvarna šteta procjenjuju se prema hortikulturnoj vrijednosti pojedinih objekta odnosno tržišnoj vrijednosti parkovne opreme, na temelju cjenika pružatelja komunalnih usluga.

Postupanje s otpadom

Članak 95.

Na području Općine obvezano je korištenje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (dalje u tekstu: javne usluge) i usluge povezane s javnom uslugom na način propisan Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom te posebnom Općinskom odlukom kojom se određuje način prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području Općine.

Uklanjanje snijega i leda

Članak 96.

(1) Snijeg i led uklanja se s površina javne namjene (kolnika, pješačkih staza, nogostupa, trgova i slično) te krovova zgrada uz javne prometne površine.

(2) Snijeg se sa površina javne namjene obavezno počinje uklanjati kad njegova visina dosegne 15 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta.

(3) Led se s površina javne namjene uklanja čim nastane.

Članak 97.

(1) Snijeg i led s ulica, trgova, nogostupa, pješačkih staza, sajmišta, parkova, dječjih igrališta, drvoreda i drugih javnih prometnih površina kao i nerazvrstanih cesta na području Općine uklanja pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta usluga sukladno Operativnom programu održavanja nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju.

(2) Uklanjanje snijega i leda s kolnika dionica razvrstanih javnih cesta koje prolaze kroz područje Općine, dužne su organizirati i provoditi nadležne uprave za javne ceste sukladno posebnim propisima.

(3) Obveznici iz stavka 1. i 2. ovog članka dužni su uklanjati snijeg i led na javnim površinama na način koji omogućava nesmetan promet tim površinama.

Članak 98.

(1) Snijeg i led s pješačkih staza i nogostupa ispred obiteljskih stambenih zgrada te neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su uklanjati vlasnici ili korisnici građevine odnosno građevinskog zemljišta.

(2) Uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza i nogostupa ispred stambenih zgrada kolektivnog stanovanja dužan je osigurati upravitelj zgrade, a raspored čišćenja snijega i uklanjanja poledice mora biti istaknut u pismenom obliku na vidljivom mjestu na ulazu u zgradu.

(3) Snijeg i led s pješačkih staza, stepeništa, prolaza i prilaza poslovnim zgradama, kolodvorima, sportskim objektima, javnim ustanovama i drugim objektima u općoj uporabi, te sa drugih privatnih površina s javnim karakterom dužni su uklanjati pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici tih objekata odnosno prostora.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovog članka ako se u prizemlju zgrade nalazi poslovni prostor, snijeg i led s pješačke staze ili nogostupa dužni su uklanjati vlasnici ili korisnici poslovnog prostora.

(5) Snijeg i led s pješačkih staza i nogostupa uz kioske, montažne objekte i druge pokretne naprave dužni su uklanjati vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

(6) Snijeg i led s pješačkih staza uz građevine u izgradnji i kod izvođenja radova na pročeljima zgrada uz javnu površinu uklanja izvođač radova odnosno investitor.

(7) Obveznici čišćenja snijega i leda iz ovog članka dužni su ukloniti snijeg i led s nogostupa u širini građevinske parcele na kojoj je izgrađena zgrada, obiteljska kuća i poslovni prostor kao i pješačkih prilaza do tih nekretnina, na način da se osigura sigurno i nesmetano kretanje pješaka.

Članak 99.

(1) O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik odnosno korisnik zgrade ili drugog objekta u općoj uporabi.

(2) Snijeg i led s krovova zgrada odnosno objekata u općoj uporabi uklanja se kad postoji mogućnost da se odroni i ugrozi sigurnost prolaznika na pješačkim stazama i drugim javnim prometnim površinama.

(3) Obveznici uklanjanja snijega i leda s krovova iz stavka 1. ovog članka, dužni su ga ukloniti istog dana kada nastupi opasnost od odrona, a do uklanjanja obveznici moraju postaviti vidljive oznake koje upozoravaju prolaznike na opasnost.

Članak 100.

(1) Javne prometne površine posipavaju se glede sprječavanja nastanka leda i poledice te sprječavanja klizanja. Posipavanje se vrši solju, sitnim pijeskom, pepelom, piljevinom ili sličnim odgovarajućim materijalom.

(2) Obveznici čišćenja snijega i leda iz članka 97. i 98. ove Odluke moraju odmah nakon nastanka leda i poledice iste posipati navedenim materijalom, te ako je to moguće, nakon posipavanja leda isti moraju ukloniti uz rub javne prometne površine.

(3) U roku najkasnije od 30 dana po otapanju snijega i leda s javnih prometnih površina obveznici koji brinu u skladu s ovom Odlukom o posipavanju i uklanjanju leda i poledice, dužni su materijal kojim je izvršeno posipavanje ukloniti s javne prometne površine

.Članak 101.

Pravne i fizičke osobe obveznici uklanjanja snijega i leda iz članka 97. i 98. ove Odluke odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Uvjeti i način odvodnje komunalnih otpadnih voda

Članak 102.

(1) Pod komunalnim otpadnim vodama smatraju se otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije.

(2) Uvjeti i način odvodnje komunalnih otpadnih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav odvodnje, obveza posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari, kao i obveza održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda, a u cilju zaštite čovjekove okoline na području Općine, te prava i obveze vlasnika i korisnika sustava javne odvodnje, propisani su posebnim uvjetima koje donosi isporučitelj vodne usluge u skladu sa, Zakonom o vodama, te njegovim provedbenim propisima kojima se uređuje sustav javne odvodnje.

(3) Djelatnost odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području Općine obavlja javni isporučitelj vodne usluge sukladno odredbama Zakona o vodama (dalje u tekstu: javni isporučitelj vodne usluge).

(4) Javni isporučitelj vodne usluge dužan je redovito održavati i čistiti sustav javne sanitarne odvodnje (javnu kanalizacijsku mrežu).

Uređivanje i održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 103.

(1) Pod građevinama javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda (zatvoreni i otvoreni odvodni kanali, podzemni kanali i sl)

(2) Građevine javne odvodnje oborinskih voda održava pružatelj komunalnih usluga ili pravna ili fizička osobe kojoj su ti poslovi povjereni.

(3) Redovno održavanje obuhvaća periodično čišćenje, intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja te zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika u obimu i dinamici utvrđenoj godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 104.

(1) Odvođenje oborinskih voda sa zgrada i zemljišta, kao i drenaža, ne smije se izvoditi tako da voda otječe na površinu javne namjene već njihova odvodnja mora biti priključena na sustav javne oborinske odvodnje ili na interne oborinske odvodnje (vlastiti upojni bunar i sl).

(2) Iznimno, oborinske vode mogu se odvesti u otvoreni odvodni kanal ako isti postoji i samo ako se njihovo otjecanje ne može priključiti na sustav javne oborinske odvodnje ili interne oborinske odvodnje niti izvesti na drugi način.

(2) Zabranjeno je priječenje otjecanja oborinskih voda s površina javne namjene.

(3) Zabranjeno je izlijevanje i ispuštanje otpadnih sanitarnih i drugih voda i sličnih tekućih otpadaka i fekalija, kao i odvođenje gnojnice preko ceste i putova u sustav odvodnje oborinskih voda, otvoreni odvodni kanal ili na svaku drugu površinu javne namjene, osim na mjesta određena za tu namjenu kao i zatrpavanje odvodnih kanal ili slivnika.

Čišćenje septičkih jama i odvoz otpadnih voda i fekalija

Članak 105.

(1) Na području Općine gdje ne postoji izgrađen sustav javne sanitarne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik zgrade ili poslovnog objekta mora izgraditi sabirnu jamu.

(2) Sabirne jame iz stavka 1.ovog članka moraju biti zatvorene i ne smiju imati ispuste.

(3) Čišćenje i pražnjenje postojećih septičkih i sabirnih jama, njihova dezinfekcija, crpljenje i odvoz fekalija, kao i čišćenje ili oštopavanje kućnih kanalizacijskih priključaka i instalacija obavlja javni isporučitelj vodne usluge odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba tehničkim sredstvima i opremom, uz primjenu potrebnih sanitarno-higijenskih mjera o trošku vlasnika odnosno korisnika.

(4) Vlasnici odnosno korisnici septičkih i sabirnih jama dužni su na vrijeme naručiti od ovlaštene pravne ili fizičke osobe iz prethodnog stavka ovog članka čišćenja i pražnjenja kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i do onečišćavanja okoline,

(5) Zabranjeno je fekalijama gnojiti zemljište u naseljima.

(6) Javni isporučitelj vodne usluge odnosno ovlaštena pravna ili fizička osoba koja obavlja čišćenje septičkih jama i odvoz fekalija, dužna je fekalije izlijevati u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili na drugo mjesto koje određuje nadležno tijelo Općine Matulji, uz prethodno pribavljeno mišljenje javnog isporučitelja vodne usluge.

(7) Javni isporučitelj vodne usluge snosi odgovornost za eventualno zagađenje okoline uz naknadu počinjene štete.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Članak 106.

(1) U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevan normalan život, na području Općine provode se preventivne i obvezne preventivne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema uvjetima i na način propisanim odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i njegovih provedbenih propisa.

(2) Preventivne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provode se temeljem posebnog programa, a po prijedlogu Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

(3) Obvezne preventivne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provode se i u slučaju kada ih naredi nadležna sanitarna inspekcija.

(4) Poslove preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema posebnim propisima obavljaju pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe koje je ministar nadležan za poslove zdravstva ovlastio za provođenje tih mjera.

(5) Ovlaštena osoba iz prethodnog stavka ovog članka, dužna je prije početka izvođenja preventivnih i obveznih preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja tih poslova.

Držanje životinja

Članak 107.

Na području Općine držanje životinja dopušteno je samo na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i posebnom Općinskom odlukom kojim se određuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

a) Držanje domaćih životinja

Članak 108.

(1) Držanje i uzgoj kopitara (konji, magarci, mazge, mule i dr.), papkara (goveda, ovce, koze, svinje) i peradi zabranjeno je na području naselja ili dijelova naselja u kojima je Prostornim planom Općine Matulji zabranjena izgradnja objekata za tu namjenu (Matulji, Mihotići; Rukavac, Bregi i Jušići).

(2) Sve vrste domaćih životinja (kopitari, papkari, perad) mogu se držati na području naselja ili dijelova naselja u kojima Prostornim planom Općine Matulji nije zabranjena izgradanja objekata za tu namjenu, ako je njihovo držanje sukladno važećim propisima kojima se uređuju uvjeti i način držanja i zaštite životinja.

Članak 109.

(1) Posjednik (držatelj) domaćih životinja pored ostalih uvjeta propisanih posebnim propisima, mora imati uređena gnojišta ili betonirane gnojišne jame s poklopcem, tako da je onemogućeno širenje mirisa.

(2) Perad se može držati samo u nastambama i ograđenim prostorima unutar gospodarskih dvorišta, kod čega mora biti onemogućeno prelijetanje peradi preko ograde. Nastambe u kojima se drži perad moraju odgovarati sanitarno-higijenskim propisima.

(3) U svrhu ispunjavanja propisanih zdravstveno-veterinarskih i higijensko-sanitarnih mjera te uvjeta zaštite i dobrobiti životinja, posjednici (držatelji) domaćih životinja su dužni: držati životinje u prostorijama ili posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim za svoju namjenu koji se moraju redovito čistiti i održavati; osigurati da se neugodni mirisi te buka ne šire na okolicu; osigurati uvjete za očuvanje i unapređenje čovjekove okoline, a s otpadnim tvarima postupati na način da se ne ugrozi zdravlje ljudi i životinja.

Članak 110.

(1) Zabranjeno je radi zaštite imovine, održavanja čistoće, uništavanja javnih zelenih površina i opće prometne sigurnosti, puštati domaće životinje na javne površine.

(2) Iznimno, ako je to potrebno, domaće životinje mogu se kretati po površinama javne namjene (osim javnih zelenih površina) samo uz nadzor i na način da se time ne ometa sigurno odvijanje prometa.

b) Držanje kućnih ljubimaca

Članak 111.

Uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisani su općim aktom Općine kojim se određuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Članak 112.

(1) Predmeti koji su na površini javne namjene, na zgradama ili objektima u općoj uporabi postavljeni protivno ovoj Odluci, odnosno bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji smatraju se protupravno postavljenim predmetima i moraju se ukloniti.

(2) Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, komunalni redar pisanim rješenjem će narediti vlasniku ili korisniku protupravno postavljenog predmeta njegovo uklanjanje s rokom izvršenja odobrenja, osim predmeta za čije je uklanjanje propisana nadležnost drugog tijela.

(3) U slučaju potrebe žurnog oslobođenja površine javne namjene od protupravno postavljenih predmeta, komunalni redar može usmenim rješenjem u sklopu zapisnika o obavljenom nadzoru narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta te odrediti izvršenje odobrenja odmah po uručenju zapisnika stranci.

Članak 113.

(1) Ukoliko vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta ne ukloni postavljen predmet na način i u roku određenim rješenjem članka 112. stavka 2. ove Odluke, odnosno ne izvrši usmeno rješenje iz članka 112. stavka 3. ove Odluke, ili odbije preuzeti zapisnik o nadzoru u sklopu kojeg je donijeto usmeno odobrenje o uklanjanju protupravno postavljenog predmeta, komunalni redar provest će izvršenje odobrenja putem treće osobe na trošak i rizik izvršenika.

(2) Stvari uklonjene sukladno odredbi stavka 2. ovog članka smjestit će se na čuvanje u odgovarajući prostor na trošak izvršenika.

(3) O smještaju stvari i o trošku uklanjanja i čuvanja komunalni redar će obavijestiti izvršenika ako je to moguće, ostavljajući mu primjereni rok za preuzimanje stvari nakon što nadoknadi troškove čuvanja.

(4) Ako izvršenik ne preuzme stvari i ne nadoknadi trošak njihova uklanjanja i čuvanja u roku 30 dana od uklanjanja, prestaje obveza čuvanja tih stvari.

V. MJERE ZA PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA

Komunalno redarstvo

Članak 114.

(1) Nadzor nad provođenjem odredbi komunalnog reda propisanog ovom Odlukom i njenim provedbenim propisima provodi komunalno redarstvo.

(2) Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

(3) Komunalni redari moraju imati službenu iskaznicu i značku kojima dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(4) Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice uređuje se posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Matulji.

Ovlasti komunalnog redara

Članak 115.

(1) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke, komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra ili upisnika i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.)

5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

(2) U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane zakonom.

Članak 116.

(1) Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

(2)Vlasnik odnosno korisnik zaustavljenog ili ostavljenog vozila na javnoj zelenoj površini, odnosno vozila koje se kretalo po toj površini, dužan je na zahtjev komunalnog redara i u roku koji on odredi, dati odnosno dostaviti mu podatak o identitetu vozača koji je njegovim vozilom postupio protivno članka 92. stavka 2. podstavka 4. ove Odluke.

(3) Zabranjeno je omalovažavanje i vrijeđanje komunalnog redara prilikom obavljanja nadzora ili u svezi s provođenjem nadzora nad provedbom ove Odluke.

(4) Komunalni redar ovlašten je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 117.

(1) Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom ili posebnim propisom.

(2) Kada komunalni redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 118.

Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju komunalnog redara ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar po službenoj dužnosti donosi rješenja o obustavi postupka izvršenja odobrenja.

Članak 119.

(1) Mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

(2) Ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe.

(3) Ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

(4) U slučaju donošenja usmenog rješenja, komunalni redar je dužan donijeti i otpremiti stranci pisani otpravak usmenog rješenja najkasnije u roku od 8 dana o dana donošenja usmenog odobrenja u sklopu zapisnika.

(5) Žalba se može izjaviti samo na pisani otpravak usmenog rješenja.

Članak 120.

(1) Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

(2) Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

a) Upravne mjere

Članak 121.

(1) U obavljanju nadzora nad provedbom komunalnog reda, komunalni redar ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, može donijeti i odobrenje kojim će nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi:

1. narediti uklanjanje nedostataka na fasadi i vanjskim dijelovima zgrade ili objekta u javnoj uporabi ako su oni oštećeni, neispravni ili neuredni (čl. 5.st.1.).

2. zabraniti vješanje ili izlaganje rublja, posteljine, tepiha ili drugih predmeta i uređaja na vanjskim dijelovima zgrade (čl. 5.st.4.),

3. narediti uklanjanje ispisanih poruka, grafita i sl. s pročelja zgrade ili objekta u općoj uporabi koji nagrđuju zgradu odnosno objekt (čl. 5. st. 6.),

4. narediti uklanjanje ili preoblikovanje ograde izgrađene ili postavljene suprotno članku 8.stavak 2. i 3. ove Odluke,

5. narediti popravak oštećene ili dotrajale ograde (članak 8. stavak 4.),

6. narediti orezivanje ograde od ukrasne živice (članak 8. stavak 6.),

7. narediti uklanjanje glomaznog otpada, rabljenih vozila, njihovih dijelova i opreme, građevinskog materijala i sličnih predmeta na dvorištu odnosno okućnici ili neizgrađenom građevinskom zemljištu uz javne prometnice, a takvo odlaganje nije u sklopu odobrene djelatnosti (čl. 9. st. 3.),

8. narediti uklanjanje neispravne i neuredne oznake tvrtke ili natpisa koji nagrđuju okolinu, odnosno oznaku tvrtke nakon prestanka obavljanja djelatnosti (čl. 13.),

9. narediti prekrivanje izloga odnosno stakala privremeno praznih poslovnih prostora (čl. 15.),

10. narediti uklanjanje antenskih sustava i drugih uređaja te spomen ploča na zgradama koji nisu postavljeni sukladno odredbama ove Odluke (čl. 16. i čl.17.)

11. narediti uklanjanje plakata postavljenih na nedopuštenom mjestu (čl. 18.st.1.) ili bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji (čl.18.st. 3.),

12. narediti uklanjanje plakata nakon proteka roka od 8 dana od dana prestanka izborne promidžbe, održavanja javne manifestacije, priredbe ili drugog događanja povodom kojega je plakat postavljen (čl. 18.st. 5. ) kao i plakata neprimjerenog sadržaja (čl. 18.st. 6. ),

13. narediti uklanjanje neispravne, neuredne ili napuštene reklame (čl. 23.st. 1., 2. i 6.) ili postavljene bez ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 24.st.2.),

14. narediti uklanjanje nedostataka, popravak ili čišćenje kioska i drugih građevina iz članka 31. stavka 1. ove Odluke (čl.32.st.1.),

15. narediti nakon prestanka obavljanja djelatnosti u kiosku, montažnom objektu ili pokretnoj napravi vraćanje površine javne namjene u prvobitno stanje (čl. 32.st.2.),

16. narediti uklanjanje spomeničkog ili sakralnog obilježja postavljenog bez ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 35.st.3.),

17. narediti uklanjanje elektroničke komunikacijske infrastrukture postavljene bez odobrenja ili suprotno odobrenju (čl. 37.st. 6.) odnosno narediti izmještanje nadzemne elektroničke komunikacijske infrastrukture postavljene nadzemno u podzemne instalacije (čl. 37.st.5.),

18. narediti uklanjanje zaštitnih stupića, zaštitnih ograda i druge opreme za dodatnu regulaciju prometa te zaštitnih barijera postavljenih bez ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 40.st.2.),

19. narediti uklanjanje predmeta postavljenih na stupove javne rasvjete postavljenih bez ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 41.st.9.),

20. zabraniti korištenje površine javne namjene ili izvođenje radova na toj površini bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji ili suprotno odobrenju odnosno rješenju (čl. 43.st.2..),

21. zabraniti izvođenje radova na površinama javne namjene bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 50.st.3.),

22. narediti vraćanje javne površine nakon završetka prekopa u prvobitno stanje (čl. 54.st.2.),

23. narediti popravak odnosno saniranje kvarova nastalih prilikom izvođenja prekopa javne površine (čl.57.st.1.),

24. narediti obustavu izvođenja građevinskih radova, te uklanjanje skela i drugih objekata i građevinskog materijala smještenih na javnoj prometnoj površini ako se radovi izvode odnosno skele i građevinski materijal su postavljeni bez ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 58. st.4.)

25. narediti uklanjanje skele i drugog građevinskog materijala s javne prometne površine ako je gradnja na duže vrijeme obustavljena (čl. 59.st.2.),

26. narediti uklanjanje ogrjevnog materijala i čišćenje javne površine od piljevine i drugih otpadaka u roku nakon proteka 24 sata od istovara (čl. 67.st.3.),

27. narediti zatvaranje priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu koji je izveden bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 79.st. 3.),

28. narediti sječu stabala ako postoji očigledna opasnost da se stablo sruši na javnu prometnu površinu i da samim padom ozlijedi prolaznike ili učini štetu njihovoj imovini ili na opremi javne prometne površine (čl. 91.),

29. narediti čišćenje snijega i leda s površina javne namjene (čl. 97.st.3. i čl. 98.), posipavanje javnih prometnih površina i uklanjanje materijala kojim je izvršeno posipavanje s javnih prometnih površina (čl. 100.)

30. narediti uklanjanje snijega i leda s krovova zgrada (čl. 99.)

31. zabraniti držanje domaćih životinja na području ako njihovo držanje nije dopušteno (čl. 106.),

32. narediti održavanje prostora i prostorija za držanje domaćih životinja sukladno sanitarno-higijenskim mjerama i uvjetima (čl. 107.).

Članak 122.

(1) Ako ovom Odlukom nije propisano poduzimanje određenih upravnih mjera i radnji, komunalni redar u obavljanju nadzora nad provedbom komunalnog reda može:

1. narediti uklanjanje objekata, predmeta, ili uređaja koji su postavljeni ili ostavljeni bez odobrenja odnosno suprotno tom odobrenju ili odredbama komunalnog reda,

2. narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka ili oštećenja u određenom roku na objektu, predmetu ili uređaju postavljenim u skladu s odobrenjem, te narediti njihovo uklanjanje ako se nedostaci ili oštećenja u ostavljenom roku ne otklone,

3. zabraniti uporabu neispravnog komunalnog objekta, uređaja ili pokretne naprave čije se postavljanje uređuje ovom Odlukom, dok se utvrđeni nedostaci na otklone,

4. narediti obavljanje radova ili poduzimanje određenih radnji ako utvrdi da se one ne obavljaju, odnosno ne poduzimaju u smislu odredbi ove Odluke i drugih propisa iz područja komunalnog gospodarstva, ili da se ne obavljaju potpuno ili pravilno,

5. zabraniti obavljanje radova ili poduzimanje određenih radnji ako se obavljaju, odnosno poduzimaju protivno odredbi ove Odluke i drugih propisa iz područja komunalnog gospodarstva i bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji odnosno suprotno tom odobrenju,

6. narediti vraćanje površine javne namjene u prvobitno stanje,

7. izvršiti blokadu kotača kamiona, priključnih vozila, kampera, strojeva i druge građevinske mehanizacije koji su parkirani ili ostavljeni na dijelovima javnih ili nerazvrstanih cesta ili na prostoru neposredno uz javne i nerazvrstane ceste te na javnim parkiralištima (članak 69.st.1.),

8. narediti provedbu ispitivanja zagađenosti tla, zraka ili voda u slučaju sumnje na nastanak zagađenja kao posljedice onečišćenja izlijevanjem fekalija i drugih otpadnih voda, odlaganjem opasnog otpada ili drugog kontaminiranog materijala, koji može biti opasan po zdravlje ljudi ili životinja,

9. narediti poduzimanje i drugih mjera i radnji u svrhu održavanja komunalnog reda odnosno drugih radnji potrebnih za izvršenje ove Odluke.

Članak 123.

(1) Pravna i fizička osoba kojoj je komunalni redar rješenjem naredio upravnu mjeru, dužna je izvršno rješenje komunalnog redara izvršiti na način i u roku određenim rješenjem.

(2) Ako pravna ili fizička osoba ne izvrši ili u cijelosti ne izvrši izvršno rješenje komunalnog redara, komunalni redar je ovlašten odrediti izvršenje rješenja preko treće osobe na trošak izvršenika (pravne ili fizičke osobe koja je propustila izvršiti rješenje) o čemu je prethodno dužan obavijestiti izvršenika.

(3) Ako se izvršenje rješenja ne može izvršiti na način propisan stavkom 1. ovog članka, komunalni redar prisilit će izvršenika na ispunjenje obveze novčanom kaznom.

(4) Novčana kazna iz prethodnog stavka ovog članka izriče se rješenjem i iznosi 10.000,00 kn za nadziranu pravnu osobu, odnosno 3.000,00 kn za nadziranu fizičku osobu.

(5) Novčana kazna koja se na temelju stavka 3. ovog članka izriče drugi put, izriče se u iznosu od 15.000,00 kn za nadziranu pravnu osobu, odnosno 5.000,00 kn za nadziranu fizičku osobu.

(6) Novčana kazna koja se na temelju stavka 3. ovog članka izriče treći put, izriče se u iznosu od 20.000,00 kn za nadziranu pravnu osobu, odnosno 7.000,00 kn za nadziranu fizičku osobu.

(7) Novčana kazna koja se na temelju stavka 3. ovog članka izriče četvrti put, izriče se u iznosu od 30.000,00 kn za nadziranu pravnu osobu, odnosno 10.000,00 kn za nadziranu fizičku osobu.

(8) Novčana kazna koja se na temelju stavka 3. ovog članka izriče peti put, izriče se u iznosu od 45.000,00 kn za nadziranu pravnu osobu, odnosno 15.000,00 kn za nadziranu fizičku osobu.

(9) Novčana kazna koja se na temelju stavka 3. ovog članka izriče drugi put, izriče se u iznosu od 60.000,00 kn za nadziranu pravnu osobu, odnosno 20.000,00 kn za nadziranu fizičku osobu.

b) Prekršajne mjere

Članak 124.

(1) U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, komunalni redar dužan je pokrenuti prekršajni postupak izdavanjem obaveznog prekršajnog naloga u skladu sa Prekršajnim zakonom, osim u slučaju ako je počinitelju prekršaja naplaćena novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja sukladno odredbama ove Odluke.

(2) Visina novčane kazne određuje se ovisno o okolnostima počinjenja prekršaja (težini prekršaja, mogućnosti uklanjanja štete, olakotnim odnosno otegotnim okolnostima) i činjenici je li počinitelj već prije kažnjavan zbog povreda komunalnog reda.

(3) Fizičkoj osobi zatečenoj u izvršenju prekršaja, komunalni redar može izreći i na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu (mandatna kazna) ako je ovom Odlukom za taj prekršaj predviđena mogućnost izricanja i naplaćivanja mandatne kazne.

(4) Ukoliko počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja, može to učiniti u roku od 3 (tri) dana, računajući od dana kada je počinjen prekršaj.

(5) O naplaćenoj mandatnoj kazni izdaje se potvrda.

(6) Komunalni redar neće izdati obavezni prekršajni nalog fizičkoj osobi koja je platila mandatnu kaznu.

(7) Roditelj ili staratelj maloljetnika koji je počinio prekršaj utvrđen ovom Odlukom, kaznit će se novčanom kaznom predviđenom za tu vrstu prekršaja, ako je prekršaj počinjen zbog propuštene dužnosti staranja o maloljetniku.

Naknada štete

Članak 125.

(1) Svu štetu učinjenu na površini javne namjene u vlasništvu Općine počinitelj je dužan nadoknaditi.

(2) Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu za učinjenu štetu, ista će se naplatiti putem nadležnog suda.

(3) Naknada štete može biti paušalna i stvarna.

(4) Paušalna naknada štete u visini od 200,00 do 1.000,00 kn, a prema posebnom cjeniku pružatelja komunalnih usluga odnosno pravne ili fizičke osobe kojoj je povjereno obavljanje određenih poslova u svezi provođenja komunalnog reda, naplaćuje se u slučaju neznatne ili manje štete, ili ako se šteta ne bi mogla sa sigurnošću utvrditi, ili ako postupak utvrđivanja štete vremenski duže traje, a po neslužbenoj procjeni šteta ne premašuje 1.000,00 kn.

(5) Stvarna šteta naplaćuje se uvijek ako nastala šteta premašuje iznos od 1.000,00 kn i ako je za uklanjanje nastale štete bilo potrebno angažirati treću osobu (vještaka odnosno procjenitelja).

(6) Ukoliko se kod štete prouzročene upotrebom vozila na javnoj zelenoj površini ne može utvrditi identitet osobe koja je počinila štetu, za iznos počinjene štete teretit će se vlasnik vozila kojim je šteta počinjena.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 126.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne brine da su fasade i vanjski dijelovi zgrada ispravni i uredni te bez oštećenja odnosno nedostataka kojim bi se ugrozili korisnici javnih površina i njihova imovina (čl.5. st.1.),

2. postavi oglasnu ploču, oglasni ormarić, oglasni stup ili pano na mjesta koja nije odobrio nadležno tijelo Općine Matulji (čl. 18.st.2.),

3. ne ukloni plakate najkasnije u roku od 8 dana od dana prestanka svrhe izborne promidžbe, održavanja javne manifestacije, priredbe ili drugog događanja (čl.18.st.5.),

4. postavi reklamu na javne površine ili uz javne prometne površine bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 24.st.3.)

5. gradi ili postavlja elektroničku komunikacijsku infrastrukturu bez odobrenja ili suprotno odobrenju (čl. 37.st. 6),

6. ne održava stalno javnu rasvjetu u stanju funkcionalne sposobnosti - ne pere, ne liči, ne mijenja dotrajale žarulje i slično (čl. 41.st.6.),

7. ne održava čistoću na javnim površinama (čl. 73. i čl. 75.),

8. ne postavlja i ne održava na javnim prometnim površinama košarice za otpatke ili ih postavlja na nedopuštenim mjestima (čl. 76.)

10. ne održava javne prometne površine na način uređen člankom 78. ove Odluke,

11. prekomjerno upotrebljava nerazvrstanu cestu bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl.81.st.1.),

12. ne održava drveće u parkovima i drvoredima na javnim zelenim površinama sukladno odredbi članka 88. ove Odluke,

12. snijeg i led s ulica, trgova, pješačkih staza, sajmišta, parkova, dječjih igrališta, drvoreda i drugih javnih prometnih površina ne uklanjanja na način koji omogućava nesmetan promet na tim površinama ( čl. 97.),

13. redovito ne održava i ne čisti sustav javne sanitarne odvodnje (čl. 102.st.4.),

14 ne održava sustav javne odvodnje oborinskih voda (čl. 103.st.2.),

15. nakon čišćenja septičkih jama i odvoza fekalija, iste ne izlijeva u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili na drugo mjesto određeno od strane nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 105.st. 6.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna, kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 127.

(1) Novčanom kaznom od 8.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. fasade i vanjske dijelove zgrade redovito i trajno ne održava i ne popravlja, ili ne brine o njihovom urednom i estetskom izgledu te njihovoj ispravnosti (čl. 5. st.2.i 3.),

2. posude sa cvijećem i ukrasnim biljem postavi na prozore, balkone i druge vanjske dijelove zgrade na način da nije osigurano sprječavanje od njihovog pada na prolaznike (čl. 5. st.5.),

3. na zgradu s njene ulične strane ili sa strane trga na vidnom mjestu ne postavi pločicu s kućnim brojem ili ju ne postavi na zgradu najkasnije do početka korištenja zgrade (čl. 6. st. 2. i 3.),

4. ne vodi brigu da zgrada bude stalno i propisno obilježena kućnim brojem ili pravodobno ne zamijeni oštećene ili išarane pločice s kućnim brojem (čl. 6.st.4.),

5. ogradu uz javnu prometnu površinu izvede od bodljikave žice, šiljaka i slično ili ogradu redovito ne održava zbog čega predstavlja opasnost za ozljeđivanje ljudi, ili gradilišnu ogradu ne drži urednom i ispravnom kako ne bi ometala sigurnost prometa i predstavljala opasnost za ljude, ili ogradu od ukrasne živice redovito ne orezuje da ne seže preko regulacijske crte na površinu javne namjene kako ne bi ugrozila sigurnost prometa (čl. 8. st.3., st.4., st.5., st.6.),

6. na dvorištu i okućnici te neizgrađenom građevinskom zemljištu skladišti glomazni otpad, rabljena vozila, njihove dijelove i opremu, građevinski i slični materijal (čl. 9.st.3.),

7. ne ukloni svoju oznaku tvrtke ili drugi natpis na zgradi u kojoj koristi poslovni prostor u roku od 8 dana od dana trajnog prestanka obavljanja djelatnosti ili slobodnog zanimanja u toj poslovnoj prostoriji, ili to ne učini, a vlasnik je poslovnog prostora ( čl. 13. st. 3. i 4. ),

8. antene, klima uređaje ili solarne uređaje postavi na vanjske dijelove zgrade na način da nije osigurano sprječavanje od njihovog pada na prolaznike ili na način da ometaju promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu (čl. 16. st. 1. i st. 2.),

9. zaštitne naprave (tende, roloi, zaštitne rešetke, nadzorne kamere, alarmni uređaji i sl.) postavi na pročelja zgrade uz javne prometne površine na način da se njima ometa nesmetano korištenje javne prometne površine (čl. 16.st.5.)

10. baca letke bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 18.st.7.),

11. nakon prestanka obavljanja djelatnosti odnosno druge aktivnosti u kiosku, montažnom objektu ili pokretnoj napravi, ili nakon prestanka važenja odobrenja za korištenje površine javne namjene za njihovo postavljanje, površinu javne namjene ne dovede u prvobitno sanje (čl. 32.st.2.),

12. gradi spomeničko ili sakralno obilježje na površini javne namjene bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 35.st.3.),

13. postavi zaštitne stupiće, zaštitnu ogradu ili drugu opremu za dodatnu regulaciju prometa koja se ne smatra opremom prometne signalizacije uređenom posebnim propisima uz javnu prometnu površinu ili na drugu površinu javne namjene bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 40.st.4.),

14. oštećuje i uništava objekte, uređaje i opremu javne rasvjete (čl. 41.st.8.) ili postavlja reklame i druge predmete na stupove javne rasvjete bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 41.st.9.),

15. iz javnih hidranata uzima vodu bez dozvole pružatelja komunalnih usluga ako je ona potrebna (čl. 42.st.4.),

16. koristi površinu javne namjene protivno njenoj namjeni i na način kojim se osigurava njeno očuvanje, koristi površinu javne namjene ili izvodi radove na njoj bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji ili suprotno tom odobrenju (čl. 43.st.3.),

17. izlaže i/ili prodaje proizvode na klupama, štandovima iz pokretnih vozila, automatima i sličnim napravama na površinama javne namjene izvan mjesta određenim člankom 49. stavka 2. ove Odluke

18. izvodi radove na površinama javne namjene bez odobrenja ili u suprotnosti sa odobrenjem nadležnog tijela Općine Matulji (čl. 50. st.3.),

19. u osobito hitnim slučajevima izvodi radove na prekopu površine javne namjene, a ne postupi na način određen člankom 51.stavkom 2. ove Odluke,

20. površinu javne namjene nakon završetka radova na prekopu ne vrati u prvobitno stanje (čl. 54.st.2.),

21. prilikom izvođenja prekopa na javnim prometnim površinama ne poduzme mjere i radnje iz članka 55. stavak 2. ove Odluke,

22. kvarove u konstrukciji kolnika ili drugih objekata vezanih uz prekopanu površinu odmah ne popravi odnosno ne sanira, ili o nastalim kvarovima prilikom izvođenja prekopa na komunalnim uređajima ili instalacijama odmah ne obavijesti nadležnu pravnu osobu u čijoj je nadležnosti postavljanje i održavanje instalacija i vodova (čl. 57.),

23. izvodi građevinske radove na zgradi na javno prometnoj površini ili uz nju, ili tu površinu koristi za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skele i sl., bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl.58.st.4.),

24. izvodi radove na čišćenju i popravku vanjskih dijelova zgrade i njihovih uređaja (krovova, žljebova, pročelja i slično), a ne poduzme mjere i radnje iz članka 62. ove Odluke,

25. premješta ili uklanja prometnu i turističku signalizaciju bez odobrenja nadležnog tijela koje je odobrilo njihovo postavljanje (čl. 70.st.4.),

26. na površine javne namjene ostavlja ili na njih baca otpad ili ih na bilo koji drugi način zagađuje, a naročito ako postupa suprotno zabranama iz članka 77. st. 2. ove Odluke,

27. izvede priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela (čl. 79.st. 3.),

28. ne izvrši sječu stabla od kojeg postoji opasnost da se stablo sruši na javnu prometnu površinu i da samim padom ozlijedi prolaznike ili učini štetu njihovoj imovini ili na opremi javne prometne površine (čl. 91.),

29. odvodnju oborinske voda sa zgrada i zemljišta ili drenaže ne priključi na sustav javne oborinske odvodnje ili interne oborinske odvodnje (vlastiti upojni bunar i sl) odnosno dopusti otjecanje oborinskih voda na površinu javne namjene (čl. 104.st.1.),

30. priječi otjecanje oborinskih voda s površina javne namjene ili izlijeva i ispušta otpadne sanitarne i druge vode i slične tekuće otpatke i fekalije, ili odvodi gnojnicu preko ceste i putova u sustav odvodnje oborinskih voda, odvodni kanal ili svaku drugu površinu javne namjene (čl. 104. st. 2. i st. 3.),

31. na zahtjev komunalnog redara, u roku koji on naredi, ne dostavi mu podatak o identitetu vozača (čl. 116.st.2.),

32. vrijeđa i omalovažava komunalnog redara prilikom obavljanja nadzora ili u svezi s provođenjem nadzora (čl. 116.st.3.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 4.000,00 kuna, kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit se će fizička osoba-građanin novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 1.500,00 kuna, a fizičkoj osobi –građaninu u iznosu od 700,00 kuna.

Članak 128.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. oznaku tvrtke i druge natpise redovito ne održava u ispravnom, urednom i čitljivom stanju, te ne zamjenjuje odnosno ne uklanja one koji nagrđuju okolinu ili su dotrajali, ili neispravne svjetleće oznake tvrtke i natpise ne isključi do popravka ili ukloni (čl. 13.st.1. i 2.),

2. u izlogu izlaže robu i druge predmete neuredno i nepregledno ili u istom skladišti odnosno drži ambalažu, ili izloge ne drži urednim i čistim (čl. 14.st. 4. i 5. ),

3. oglasne ploče, oglasne ormariće, oglasne stupove i panoe ne održava urednim ili neuredne, zapuštene i dotrajale ne zamijeni (čl. 19.st.2.),

4. plakate i sve druge objave reklamnog, promidžbenog, informativnog ili drugog obilježja lijepi ili postavlja na stabla, pročelja zgrada, ograde, potporne zidove, stupove i ormariće javne rasvjete, telefonske govornice, automobile parkirane na javnim prometnim površinama, nadstrešnice stajališta javnog prometa, vertikalnu prometnu signalizaciju i znakove, komunalne objekte, uređaje i opremu i uređaje u općoj uporabi i na druge predmete, mjesta i prostore na površinu javne namjene izvan dopuštenih (čl. 20.st.1.),

5. autobusna stajališta i ugibališta te opremu na njima stalno ne održavaju u urednom i ispravnom stanju (čl. 33. st.3.),

6. ne istakne vozni red i isti ne održava u urednom i čitkom stanju (čl. 33.st.4.),

7. javna sportska i dječja igrališta i objekte na njima ne održava u urednom i ispravnom stanju (čl. 38.st.2.),

8. oštećuje i uništava dječja i sportska igrališta te uređaje i opremu na njima (čl. 38.st.4.),

9. poslije upotrebe hidranta isti ne ostavi u ispravnom stanju ili o oštećenom hidrantu uslijed neispravne upotrebe odmah ne obavijesti pružatelja komunalnih usluga ( čl. 42.st.5.),

10. ako prije početka izvođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na obavijesti građane o početku i završetku izvođenja tih poslova (čl. 106.st.5.),

11. drži domaće životinje na području naselja na kojima je zabranjena izgradnja objekata za tu namjenu (čl. 108.st.1.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 2.500,00 kuna, kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 129.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. s prozora, balkona, lođa i drugih dijelova zgrada istresa krpe, tepihe i sl., baca smeće, ocjeđuje vodu ili sličnim radnjama onečišćuje zgradu javnu površinu oko nje (čl. 5.st.4.),

2. posude sa cvijećem i ukrasnim biljem postavi na prozore i balkone zgrade, a ne osigura sprječavanje prolijevanja vode na prolaznike prilikom zalijevanja cvijeća (čl. 5.st.5.),

3. ogradu ne drži u urednom i čistom stanju, ili ne očisti površinu javne namjene nakon orezivanja ograde od ukrasne živice (čl. 8.st.7.),

4. dvorište, vrtove, cvjetnjake, voćnjake i zelene površine oko stambene ili poslovne zgrade, objekta u općoj uporabi i neizgrađeno građevinsko zemljište uz javnu prometnu površinu ne drži urednim, čistim i redovito ne održava (čl. 9.st.1.),

5. izlog odnosno stakla privremeno praznog poslovnog prostora s unutarnje strane ne prekrije neprozirnim materijalom ili na drugi način onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog prostora koji je vidljiv sa površine javne namjene (čl. 15.st.2.),

6. antene, rashladne i solarne uređaje postavljene na vanjske dijelove i pročelja zgrade ne drže u urednom i ispravnom stanju (čl. 16.st.2.),

7. zaštitne naprave (tende, roloi, zaštitne rešetke, nadzorne kamere, alarmni uređaji i sl.) postavljene na pročelja zgrade uz javne prometne površine ne održava u ispravnom i urednom stanju (čl. 16.st.5.),

8. kiosk, montažni objekt ili pokretnu napravu za vrijeme njihovog korištenja ne održavaju urednim i u ispravnom stanju, ili redovito ne čiste i ne održavaju okoliš (čl.32.st.1.i 3.),

9. prije početka izvođenja prekopa na razvrstanim javnim cestama ili nerazvrstanim cestama ne obavijesti Općinu Matulji o mjestu, početku i predviđenom vremenu trajanja radova (čl. 52. st. 2.),

10. za vrijeme obustave gradnje više od 30 dana ne ukloni skele i drugi materijal s javne prometne površine (čl. 59.st.2.),

11. kod izvođenja građevinskih radova na javnoj prometnoj površini ili uz nju ne poduzme mjere i radnje iz čl. 60.ove Odluke,

12. kod izvođenja građevinskih radova na javnoj prometnoj površini ili uz nju ne poduzme mjere i radnje iz čl. 61. ove Odluke,

13. najkasnije u roku od 24 sata nakon završetka zauzimanja javne prometne površine odobrene odobrenjem nadležnog tijela Općine Matulji o tome ne obavijesti nadležno tijelo Općine Matulji (čl. 64.st.1.),

14. koristi javnu površinu za istovar i utovar robe i materijala suprotno članku 65. ove Odluke,

15. na javne površine ispred radnji, prodavaonica i skladišta odlaže ambalažu i slično, ili ispred zgrade i ograde ili na njih odlaže uređaje ili predmete kojima se mogu povrijediti prolaznici ili im se može nanijeti šteta, ili ostavlja takve predmete na javnu površinu (čl. 66.),

16. koristi javnu površinu za istovar ogrjevnog materijala, piljenje i cijepanje drva i slično suprotno članku 67. ove Odluke,

17. na javnoj prometnoj površini crta i piše ili ju na bilo koji drugi način onečišćuje (čl. 77 st.1.),

18. sudjeluje vozilom u prometu na javnoj prometnoj površini, a pritom ne postupa sukladno odredbi članka 84. ove Odluke,

19. ne brine za redovito i uredno održavanje i čuvanje zelenila i opreme na javnim zelenim površinama na način određen člankom 87. ove Odluke,

20. kod izgradnje novih građevina ili prilikom izvođenja građevinskih i komunalnih radova na javnim zelenim površinama ne poduzme mjere zaštite i ne provodi radnje iz članka 90. ove Odluke,

21. na javnim zelenim površinama obavlja radnje protivno članku 92.stavku 2. ove Odluke,

23. bez odobrenja nadležnog tijela Općine Matulji na javnoj zelenoj površini obavlja radnje iz članka 93. ove Odluke,

24. ne osigura uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza ispred stambenih zgrada kolektivnog stanovanja (čl. 98.st.2.),

25. ne ukloni snijeg i led s pješačkih staza, stepeništa, prolaza i prilaza poslovnim zgradama, kolodvorima, sportskim objektima, javnim ustanovama i drugim objektima u općoj uporabi i sa drugih privatnih površina s javnim karakterom (čl. 98.st.3.),

26. ne ukloni snijeg i led s pješačke staze ispred zgrade u kojoj se nalazi njihov poslovni prostor (čl. 98. st. 4.),

27. ne uklone snijeg i led s pješačkih staza uz kioske, montažne objekte, i pokretne naprave (čl. 98.st.5.),

28. ne ukloni snijeg i led s pješačkih staza i nogostupa uz građevine u izgradnji i kod izvođenja radova na pročeljima zgrada uz javnu površinu (čl. 95.st.6),

29. ne ukloni snijeg i led s krova zgrade odnosno objekta u općoj uporabi istog dana kada nastupi opasnost od odrona, te ne postavi vidljive oznake koje upozoravaju prolaznike na opasnost (čl. 99. st. 3.),

30. ne posipa odgovarajućim materijalom javnu prometnu površinu glede sprječavanja nastanka leda i poledice te klizanja (čl.100.st.1. i 2.) ili u roku najkasnije od 30 dana po otapanju snijega i leda s javnih prometnih površina ne uklone posipani materijal (čl.100.st.3.),

31. na vrijeme ne naruči od javnog isporučitelja vodne usluge ili ovlaštene pravne ili fizičke osobe čišćenje i pražnjenje septičke ili sabirne jame kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i do onečišćavanja okoline (čl. 105. st.4.) ili fekalijama gnoji zemljište u naseljima (čl. 105. st.5.),

32. za držanje domaćih životinja nema uređeno gnojište ili betoniranu gnojišnu jamu s poklopcem ili ako perad i druge domaće životinje ne drži u prostorijama odnosno na prostoru na način i pod uvjetima određenim čl. 109. ove Odluke,

33. pušta domaće životinje na javne površine ili dopusti njihovo kretanje po javnoj površini (osim zelenih javnih površina) bez nadzora (čl. 110.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 800,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 1.500,00 kuna, kaznit će se fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka u svezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit se će fizička osoba-građanin novčanom kaznom u iznosu od 800,00 kuna.

(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može fizičkoj osobi obrtniku ili osobi koja obavlja samostalnu djelatnost naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 700,00 kuna, a fizičkoj osobi – građaninu u iznosu od 400,00 kuna.

Članak 130.

(1) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit se će fizička osoba-građanin novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna ako:

1. uništava pročelja građevina, po njima ispisuje poruke, grafite, obavijesti, crta, šara, ili ih na drugi način prlja i nagrđuje (čl. 5.st.6.),

2. kao vlasnik poslovnog prostora ne ukloni oznaku tvrtke ili drugog natpisa, a dotadašnji je korisnik poslovnog prostora čija je oznaka tvrtke ili drugi natpis istaknut nedostupan ili nepoznat (čl. 13.st.4.)

4. uništava izloge, po njima ispisuje poruke, obavijesti, crta, šara i na drugi način ih prlja i nagrđuje (čl. 15.st.1.),

5. plakate i sve druge objave reklamnog, promidžbenog, informativnog ili drugog obilježja lijepi ili postavlja na stabla, pročelja zgrada, ograde, potporne zidove, stupove i ormariće javne rasvjete, telefonske govornice, automobile parkirane na javnim prometnim površinama, nadstrešnice stajališta javnog prometa, vertikalnu prometnu signalizaciju i znakove, komunalne objekte, uređaje i opremu i uređaje u općoj uporabi i na druge predmete, mjesta i prostore na površinu javne namjene izvan dopuštenih (čl. 20.st.1.),

6. po nadstrešnicama, informativnim pločama i voznim redovima piše, šara ili ih na drugi način oštećuje ili nagrđuje (čl. 33. st.5.),

7. uništava komunalnu opremu u općoj uporabi, po njoj crta, šara ili je na drugi način prlja i nagrđuje (čl. 37.st.3.),

8. oštećuje i uništava dječja i sportska igrališta te uređaje i opremu na njima (čl. 38.st.4.),

9. oštećuje i uništava objekte, uređaje i opremu javne rasvjete ili na njih postavlja reklame i druge predmete (čl. 41.st.8.),

10. poslije upotrebe hidranta isti ne ostavi u ispravnom stanju ili o oštećenom hidrantu uslijed neispravne upotrebe odmah ne obavijesti pružatelja komunalnih usluga ( čl. 42.st.5.),

11. prekomjerno upotrebljava nerazvrstanu cestu bez odobrenja ili suprotno odobrenju nadležnog tijela Općine Matulji (čl.81.st.1.),

12. na javnim zelenim površinama obavlja radnje protivno zabranama iz članka 89. stavka 1. ove Odluke,

13. snijeg i led ne uklanja s pješačkih staza ispred obiteljske stambene zgrade ili neizgrađenog građevinskog zemljišta (čl. 95.st.1. i 7.),

14. drži domaće životinje na području naselja na kojima je zabranjena izgradnja objekata za tu namjenu (čl. 108.st.1.)

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može fizičkoj osobi – građaninu naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 500,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 131.

(1) Općinski načelnik donijeti će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove

Odluke akt iz članka 41.stavak 10. i članka 47. stavka 4. ove Odluke.

(2) Kiosci i drugi montažni objekti postavljeni na površinama javne namjene prije stupanja na snagu ove Odluke mogu ostati postavljeni do isteka roka na koji im je izdano odobrenje ili zaključen Ugovor.

(3) Nakon isteka odobrenja ili ugovora za kioske i druge montažne objekte iz stavka 2. ovog članka, na zahtjev korisnika, može se izdati odobrenje za daljnje korištenje iste površine javne namjene u skladu sa odredbama ove Odluke.

(4) Izuzev lokacija iz stavka 2. ovog članka, do donošenja akta iz članka 31.stavak 3. ove Odluke, ne mogu se izdavati odobrenja za postavu kioska i drugih montažnih objekata na površinama javne namjene.

Članak 132.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastavit će se i dovršiti prema odredbama Odluke o komunalnom redu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/12).

Članak 133.

(1) Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (“„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 9/12).

(2) Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina za postavu kioska i naprava (“„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/94).

(3) Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju u zakup nekretnina za postavljanje predmeta za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje (“„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/02).

(4) Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti odredbe Odluke o nerazvrstanim cestama (“„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/14) i to članak 10., članak 16.stavak 3. i 4., članak 17.stavak 4.,5. i 6., članak 22., članak 23., članak 24., članak 30., i članak 44.

Članak 134.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/19-01/0020

URBROJ: 2156-04-01-01/21-0007

Matulji, 30. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr