SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

34.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7 (u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propsima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana je Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Prostorni plan uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 03/19 i 6/21).

Plan se izrađuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/ 98, 39/04, 45/04 ispravak, 163/04) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 5.

Izradi Plana pristupa se zbog:

- usklađenja s Prostornim planom uređenja Općine Matulji kojim je utvrđena obveza izrade Plana

- detaljno planiranje prostora propisivanjem uvjeta provedbe zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana

OBUHVAT PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji.

Područje obuhvata odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka i iznosi 3,64 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA PLANA

Članak 7.

Prostornim planom uređenja Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 03/19 i 6/21) utvrđena je obveza izrade Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7.

Prostor u obuhvatu plana dijelom je izgrađen i namijenjen sadržajima poslovne namjene u površini od 1,06 ha, dok je preostali dio obuhvata Plana u površini od 2,58 ha neizgrađen i neuređen pa je potrebno utvrditi uvjete provedbe za uređenje i izgradnju kako bi se na ovom prostoru osigurali uvjeti za daljnji razvoj gospodarske aktivnosti.

Kvaliteta ovog prostora leži u njegovoj prometnoj povezanosti preko županijske ceste ŽC 5021, te relativno povoljnoj konfiguracji tla.

U zoni se planiraju poslovni sadržaji sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji primjereni veličini i značaju ove zone, te blizini obližnjeg naselja Mali Bgrud (NA9).

Planom je potrebno osigurati primjereno priključenje zone na ŽC5012 Permani - Mune te planirati ostale infrastrukturne sadržaje.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 8.

Ciljevi izrade i programska polazišta Plana su:

- sukladno smejrnicama iz Prostornog plana uređenja Općine Matulji osigurati prostor za izgradnju poslovnih sadržaja prema iskazanom interesu,

- odrediti osnovu namjene površina i sadržaja javne namjene,

- planirati prometnu i komunalnu infrastrukturu zone

- odrediti uvjete uređenja i korištenja površina

- osigurati mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti

- planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru i razvoja gospodarstva prema mišljenjima tijela i prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade i javne rasprave o prijedlogu Plana.

Programska polazišta Plana zacrtana su Prostornim planom uređenja Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst, 31/17-usklađenje sa Zakonom, 03/19 i 6/21) člancima 12.,13., 14., 14.a, 14.b, 107., 108.i 109.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana, nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija, već će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija Općine Matulji.

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za drugim potrebnim stručnim podlogama od značaja za prostorno-plansko rješenje, iste će biti izrađene.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.

Stručna rješenja za izradu Plana izradit će stručni izrađivač plana ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u suradnji s nositeljem izrade Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 11.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja djelokruga za potrebe izrade Plana, zatražit će se od javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana i to od:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekcijskih poslove , Fiorella La Guardie 13, 51000 Rijeka,

2. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka Riva 10, 51000 Rijeka,

3. HEP - DISTRIBUCIJA d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), PRIJENOSNO PODRUČJE RIJEKA, Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

6. KOMUNALAC d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

7. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

8. HRVATSKE VODE ZAGREB, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

9. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

10. HRVATSKE ŠUME D.O.O. Uprava šuma, Podružnica Buzet Naselje Goričica 2, 52420 Buzet

11. ENERGO D.O.O. , Dolac 14, 51000 Rijeka,

12. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno urđenje, graditeljstvo I zaštitu okoliša, Ispostava Opatija, M. Tita 4, 51410 Opatija.

Ako se u tijeku postupka izrade Plana ukaže potreba, u postupak se mogu uključiti i drugi sudionici.

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena tijela u roku od 15 dana dostavljaju svoje zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema. Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelji zahtjev.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi Plana - 15 dana od zaprimanja poziva za dostavu zahtjeva,

- izrada nacrta Prijedloga Plana – u roku od 60 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog Plana - 30 dana,

- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 20 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana u roku od 15 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana,

- dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja prjedloga i primjedbi sudionicima javne rasprave - 8 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana,

- donošenje Odluke o donošenju Plana na Općinskom vijeću.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 13.

Izvori financiranja za izradu Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-02/21-01/0009

UR:BROJ:2156-04-01-01/21-2

Matulji, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bac. oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr