SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

33.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 02/05, 10/15 i 16/19 - u daljnjem tekstu Plan).

Članak 2.

Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat, sažeta ocjena stanja u prostoru obuhvata, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te izvori financiranja plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 3.

Pravna osnova za izradu III. izmjena i dopuna Plana je Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

III. Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine” broj 106/ 98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Članak 4.

Nositelj izrade III. Izmjena i dopuna Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

RAZLOZI DONOŠENJA III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Razlozi donošenja III. Izmjena i dopuna Plana su:

- potreba za usklađenjem s Prostornim planom uređenja Općine Matulji nakon posljednjih IV. izmjena i dopuna kojima su izmijenjene granice građevinskih područja naselja Matulji (NA 10) i Mihotići (NA 11),

- utvrđivanje namjene za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskih područja naselja Matulji i Mihotići nastale proširenjem građevinskih područja u IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Matulji,

- usklađenje i izmjena pojedinih planskih rješenja cestovne, željezničke i komunalne infrastrukture.

OBUHVAT III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Obuhvat Plana utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/08, 46/11, 27/16, 20/17-pročišćeni tekst i 31/17-usklađenje sa Zakonom, 03/19 i 6/21).

Granica važećeg Plana se sukladno stavku 1. mijenja i usklađuje s granicom građevinskog područja naselja utvrđenom IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

SAŽETA OCJENA STANJA U PROSTORU OBUHVATA III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Naselje Matulji centralno je naselje Općine Matulji u kojem je koncentriran veći dio stanovništva, gospodarskih, društvenih i javnih sadržaja. Dio prostora u obuhvatu Plana nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Urbanistički plan uređenja Matulja donesen je 2005. godine, Izmjena i dopuna dijela Plana 2015. godine., te II. izmjene i dopune Plana 2019. godine.

Donošenjem IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji došlo je do izmjena građevinskih područja naselja Matulji i Mihotići pa je granicu obuhvata Urbanističkog plana uređenja Matulji potrebno uskladiti sa navedenim izmjenama.

Za nove neizgrađene i neuređene površine naselja potrebno je utvrditi detaljniju namjenu.

Prilikom provedbe Plana planirana prometna rješenja na pojedinim područjima naselja pokazala su se neprovedivim zbog prostornih i tehničkih uvjeta pa je ista potrebno revidirati i iznaći nova rješenja uz racionalno korištenje prostora i prihvatljiva tehnička rješenja kod prometnica u kategoriji nerazvrstanih cesta i pristupnih puteva.

U provedbi projekta izgradnje punog profila „Istarskog ipsilona“ za podfaze projekta 2B2-5 (čvor Anđeli-čvor Frančići) i 2B2-6 (čvor Frančići-čvor Matulji) izrađena je projektna dokumentacija te je potrebno uskladiti planska rješenja sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Izradom glavnog projekta za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani ukazala se potreba za usklađenjem željezničke i prometne infrastrukture u koridoru postojeće željezničke pruge M203 Rijeka Šapjane–državna granica u obuhvatu Plana sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji i projektnim rješenjima

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

U izradi III. izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći ciljevi :

- Izvršiti usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji, odnosno njegovim IV. izmjenama i dopunama,

- Na neizgrađenim i neuređenim dijelovima naselja nastalim proširenjem građevinskih područja planirati detaljnu namjenu prostora

- Izmijeniti i korigirati pojedina planska rješenja prometne i ulične mreže u odnosu na javne i nerazvrstane ceste uključujući i usklađenje s izrađenim prometnim projektima

- Izvršiti usklađenje željezničke i prometne infrastrukture u koridoru postojeće željezničke pruge M203 Rijeka Šapjane–državna granica s izrađenom projektnom dokumentacijom

- Planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva na području Općine Matulji prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade III. izmjena i dopuna Plana.

Članak 9.

III. izmjene i dopune Plana odnose se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Za potrebe izrade Izmjene i dopune plana koristiti će se postojeće stručne podloge temeljem kojih je izrađen Urbanistički plan uređenja Matulja.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 11.

Stručna rješenja Izmjene i dopune Plana izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana su:

1. MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, PU PRIMORSKO-GORANSKA, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Fiorella la Guardia 13, 51000 Rijeka,

2. MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3. HEP - ODS d.o.o., ELEKTROPRIMORJE RIJEKA, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

4. HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS), Marinčićeva 3, 51211 Matulji,

5. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

6. LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Jurdani 50/b, 51213
Jurdani,

7. BINA-ISTRA d.d. Poslovna jedinica Zagreb, Savska
cesta 106, 10000 Zagreb,

8. HRVATSKE CESTE d.o.o., Poslovna jedinica Rijeka,
Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

9. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

10. MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE, PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA, Riva 10, 51000 Rijeka,

11.HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb,

12. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Ulica Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

13. ENERGO, d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

14. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE PGŽ, Splitska 2, 51000 Rijeka,

15. KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 50/b, 51213 Jurdani,

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju navedena javnopravna tijela pozvati će se u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom odlukom.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrati će se da zahtjeva nema.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU III. IZMJENA I DOPUNA PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Članak 13.

Rok za izradu III. Izmjene i dopune Plana po pojedinim fazama:

- rok za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela i drugih korisnika koji trebaju sudjelovati u izradi III. Izmjena i dopuna Plana - 30 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu - 60 dana od isteka roka za dostavu zahtjeva

- javna rasprava s javnim uvidom u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana - 15 dana,

- izrada izvješća o provedenoj javnoj raspravi - 20 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi tijekom javne rasprave,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana - u roku od 45 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

- izrada Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana u roku od 30 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana,

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva (članka 108. Zakona o prostornom uređenju) - 30 dana

- dostava pisanih obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja prijedloga i primjedbi sudionicima javne rasprave - 8 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE III. IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 14.

Izvori financiranja za izradu III. Izmjena i dopuna Plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Matulji.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 350-02/21-01/0005

URBROJ: 2156-04-01-01/21-2

Matulji, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković bacc.oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr