SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

58.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,123/11, 56/16 i 98/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13– pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta
Županijske lučke uprave Crikvenica

I.

Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Županijske lučke Crikvenica, koju su donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Crikvenica na sjednici održanoj dana 25. veljače 2021. godine.

(Izmjene Statuta su sastavni dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-04/21-01/2

URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-73

Rijeka, 25. ožujka 2021.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr