SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

50.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), na temelju članka 16. stavak 12. točka 4. i članka 62. stavak 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 37. sjednici održanoj 25. ožujka 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o davanju koncesije
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
plaže Kačjak, Grad Crikvenica

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18) u članku 3., stavku 5. tekst: „Za uređenje i opremanje plaže potrebno je uložiti minimalno 5.618.000,00 kn, od čega je u prve tri godine trajanja koncesije potrebno uložiti 4.494.400,00 kn, a ostatak sukladno Studiji gospodarske opravdanosti“ mijenja se i glasi: „Za uređenje i opremanje plaže potrebno je uložiti minimalno 5.618.000,00 kn, od čega je u prve četiri godine trajanja koncesije potrebno uložiti 4.494.400,00 kn, a ostatak sukladno Studiji gospodarske opravdanosti“.

Članak 2.

Članak 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije, sukladno članku 57. stavku 4. i 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK). Promjene naknade za koncesiju iz članka 57. stavak 4. ZOK-a moguće su temeljem:

 • indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja,
 • indeksa potrošačkih cijena, odnosno
 • izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju,
 • gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ZOK-a koja je temelj sklapanja ugovora o koncesiji.“

  Članak 3.

  Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će Koncesionaru Jadran d.d. iz Crikvenice, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, ponuditi sklapanje Dodatka ugovoru broj 004/07/2018 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica (dalje u tekstu: Dodatak ugovoru).

  Ukoliko Koncesionar u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Dodatak ugovoru smatrat će se da odustaje od sklapanja Dodatka ugovoru.

  Za Davatelja koncesije Dodatak ugovoru potpisuje Župan.

  Članak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Obrazloženje

  Koncesionar Jadran d.d. dostavio je Zahtjev za produljenje roka ulaganja i opremanja koncesioniranog područja, odnosno za izmjenu Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/18 – dalje u tekstu: Odluka) i Ugovora broj 004/07/2018 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kačjak, Grad Crikvenica – dalje u tekstu: Ugovor.

  Slijedom navedenih činjenica Koncesionar je zatražio izmjenu Odluke i Ugovora na način da se produlji rok na godinu dana za dogovorena ulaganja.

  Davatelj koncesije analizirao je Zahtjev Koncesionara i utvrdio da:

  o predmet koncesije se ne mijenja, te će se i dalje obavljati ugovorene djelatnosti,

  o potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja Ugovora o koncesiji,

  o vrijednost izmjene koncesije ne premašuje 50% vrijednosti sadašnje koncesije, odnosno vrijednost koncesije se ne mijenja.

  Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije nego može po stupanju na snagu ove Odluke sklopiti Dodatak ugovoru obzirom da je udovoljeno prethodno navedenim uvjetima.

  Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dalo je pozitivno mišljenje na Zahtjev za izmjenom Odluke.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

  Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je proslijeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

  KLASA: 021-04/21-01/2

  URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-54

  Rijeka, 25. ožujka 2021.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Erik Fabijanić, v. r.

 • http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=00001&odluka=50
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr